ทัวร์อินเดีย ทัวร์ขชุราโห  กวาลิเออร์ ออชา เมืองมรดกโลก ล้ำค่า
ทัวร์อินเดีย ทัวร์ขชุราโห  กวาลิเออร์ ออชา เมืองมรดกโลก ล้ำค่า

ทัวร์อินเดีย ทัวร์ขชุราโห กวาลิเออร์ ออชา เมืองมรดกโลก ล้ำค่า

ทัวร์อินเดีย ทัวร์ขชุราโห  กวาลิเออร์ ออชา เมืองมรดกโลก ล้ำค่า ทัวร์อินเดีย ทัวร์ขชุราโห  กวาลิเออร์ ออชา เมืองมรดกโลก ล้ำค่า ทัวร์อินเดีย ทัวร์ขชุราโห  กวาลิเออร์ ออชา เมืองมรดกโลก ล้ำค่า ทัวร์อินเดีย ทัวร์ขชุราโห  กวาลิเออร์ ออชา เมืองมรดกโลก ล้ำค่า ทัวร์อินเดีย ทัวร์ขชุราโห  กวาลิเออร์ ออชา เมืองมรดกโลก ล้ำค่า 5คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Thai Airways
7วัน | 5คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์อินเดีย ทัวร์ขชุราโห กวาลิเออร์ ออชา เมืองมรดกโลก ล้ำค่า

ขอนำท่านเที่ยวชมป้อมที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย ตั้งอยู่ในรัฐมัธยประเทศ เมืองมรดกโลก เริ่มด้วยกรุงนิวเดลี เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปกรรมของอินเดียมากกว่า 150,000 ชิ้น ที่ตกทอดกันมา รวมทั้งศิลปกรรมอันล้ำค่าของเอเชียกลางจากเส้นทางสายไหม ซึ่งนับว่าหาได้ยากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นำท่านชม Akshardham ณ สถานที่แห่งนี้เป็นตัวอย่างของวัฒนะธรรมอินเดีย เป็นเสมือนเป็นหัวใจสำคัญของงานสถาปัตยกรรมอินเดียโบราณอย่างแท้จริง ต่อด้วยชมพระราชวังเจ็ดชั้น ที่สร้างขึ้นบนเนินเขาเป็นพระราชวังที่สวยงามและแข็งแรง เป็นที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดของในจำนวนพระราชวังทั้งหมด 52 แห่ง

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 06/06/23 12:17 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์อินเดีย ทัวร์ขชุราโห กวาลิเออร์ ออชา เมืองมรดกโลก ล้ำค่า

วันแรก กรุงเทพฯ – เดลลี

05.00คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ROW D หน้าเคาเตอร์การบินไทยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินท์

07.35เครื่องบินออกเดินทางสู่สนามบินอินทิราคานธีร์เมืองเดลลีโดยเที่ยวบิน TG323

10.35ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง)

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินเดีย ตั้งอยู่ที่ถนน Janpath กรุงนิวเดลี เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปกรรมของอินเดียมากกว่า 150,000 ชิ้น ที่ตกทอดมาตั้งแต่อารยะธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ (Indus Valley relics) แสดงความเป็นมาของประวัติศาสตร์อินเดียที่มีอายุกว่า 5000 ปีรวมทั้งศิลปกรรมอันล้ำค่าของเอเชียกลางจากเส้นทางสายไหม ซึ่งนับว่าหาได้ยากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สิ่งสำคัญที่พุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกจะต้องเข้าไปสักการะเมื่อมาเยือนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คือ พระบรม-สารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า ซึ่งประดิษฐานอยู่บนบุษบกไม้สักแกะสลักปิดทอง*ที่รัฐบาลไทยได้จัดสร้างถวายเป็นพุทธบูชา โดยได้มอบให้เป็นของขวัญแก่รัฐบาลอินเดียเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ปัจจุบันบุษบก ดังกล่าวประดิษฐานอยู่กลางห้องโถงทางปีกซ้ายของพิพิธภัณฑสถาน พระบรมสารีริกธาตุมีลักษณะเป็นพระบรมอัฐิขนาดค่อนข้างใหญ่ประมาณ 1 .5 – 2 นิ้ว ซึ่งแตกต่างจากพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ที่ปูชนียสถานสำคัญๆ ของไทยที่มักจะมีลักษณะเหมือนเมล็ดข้าวหักเล็กๆ หรือเมล็ดงาสีขาว

นำท่านชม Akshardham หรือ Swaminrayan Akshrdham ณ สถานที่แห่งนี้เป็นตัวอย่างของวัฒนะธรรมอินเดียกว่า 10,000 ปี และ ยังเป็นเสมือนเป็นหัวใจสำคัญของงานสถาปัตยกรรมอินเดียโบราณอย่างแท้จริง ที่แสดงถึงวัฒนธรรมความรุ่งเรืองด้านศิลปะ ตลอดจนแสดงถึงจิตวิญญาณของอินเดีย และยังเป็นสัญลักษณ์ของความสุข ความเจริญ และการปรองดองของมนุษยชาติ นำท่านดูโชว์น้ำพุภายในสถานที่แห่งนี้

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าที่พัก The Park Hotel หรือเทียบเท่า ภายในเมืองเดลลี

วันที่สอง เดลลี – กวาลิเออร์

04.00รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง พร้อมเช็คเอ้าท์

04.30นำท่านออกเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อเดินทางสู่ เมืองกวาลิเออร์ เป็นเมืองป้อมปราการโบราณ ที่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเมืองหนึ่งของอินเดีย ตั้งอยู่ห่างจาก เมืองอัครา ไปทางทิศใต้ประมาณ 122 กิโลเมตร และอยู่ห่างจาก เมืองโภปาล เมืองหลวงของรัฐไปทางทิศเหนือประมาณ 423 กิโลเมตร (รถไฟปรับอากาศ ใช้เวลา4ชั่วโมง)

10.00รถไฟถึงเมืองกวาลิเออร์ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมเพื่อเช็คอินท์

12.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายนำท่านชม ป้อมแห่ง เมืองกวาลิเออร์ เมืองกวาลิเออร์ (Gwalior) เป็นเมืองป้อมปราการโบราณ ที่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเมืองหนึ่งของอินเดีย อยู่ห่างจาก เมืองโภปาล (Bhopal) เมืองหลวงของรัฐไปทางทิศเหนือประมาณ 423 กิโลเมตร (263 ไมล์) เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเมืองกวาลิเออร์ ป้อมกวาลิเออร์ เป็นหนึ่งในป้อมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย โดยตามตำนานเล่าขานป้อมกวาลิเออร์เคยถูกปกครองโดยกษัตริย์ชื่อ Suraj Sen เวลามาถึงเมื่อเขาเป็นโรคเรื้อนซึ่งรักษาไม่หาย นักปราชญ์ชื่อ Gwalipa ได้นำน้ำจากสระศักดิ์สิทธิ์ให้กษัตริย์ดื่มซึ่งสามารถรักษาโรคให้กษัตริย์ Suraj หายเป็นปกติและเพื่อเป็นเกียรติแก่นักปราชญ์กษัตริย์ Suraj ได้สร้างป้อมแห่งนี้เพื่ออยู่ในความครอบครองของนักปราชญ์ต่อไป แต่ในยุคต่อๆมากษัตริย์ไม่สามารถปกป้องป้อมแห่งนี้ได้ทำให้ป้อมแห่งนี้ถูกยึดครองจากบุคลลหลากหลายเผ่าพันธ์ ไม่ห่างไกลจากป้อม

นำท่านชมวัดฮินดู Sas Bahu Temple ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1092-93 โดยราชวงศ์Kachchhapaghata อุทิศเพื่อพระวิษณุลักษณะเป็นรูปทรงเหลี่ยมที่สร้างด้วยหินทรายสีแดงที่มีรูปปั้นและการแกะสลักคานและเสาอย่างงดงามแบบวิจิตรบรรจงหาชมได้ยาก แต่ไม่มีซุ้มประตูปิดบัง

ค่ำรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

นำท่านเข้าที่พัก Taj Usha Hotel หรือเทียบเท่า ภายในเมืองกวาลิเออร์

วันที่สาม กวาลิเออร์ – ดาเทีย – ออชา

07.00รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

09.00นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาเทีย เมืองโบราณดาเทียถูกล้อมรอบด้วยเขตมัธยประเทศ เขตนี้เป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังเมืองกวาลิเออร์ ในมหาภารตะเป็น "Daityavakra" เป็นจุดแสวงบุญสำหรับสาวกของ Siddhapeeth Shri Peetambra Devi ชมพระราชวังเจ็ดชั้นสร้างโดยพระราชาเบอสิงห์ ดีโอ หรือเรียกอีกชื่อว่าพระราชวังเก่า ที่สร้างขึ้นบนเนินเขา สร้างในปลายศตวรรษที่16ต้นศตวรรษที่17 ในพื้นที่บันดาลขาน ภายใต้ราชวงศ์บันเดล่า ราชพุท พระราชวังที่ไม่เคยมีเชื้อพระวงศ์มาพำนักเลย พระราชวังเป็น ยาวเกือบ 80 เมตรและยังนี่เป็นพระราชวังที่สวยงามและแข็งแรง ถูกสร้างขึ้นโดยการใช้เงิน 35 รูปี (78 พันเหรียญสหรัฐ) และใช้เวลาสร้างเก้าปี ตั้งอยู่บนโขดหินที่อยู่ทางด้านตะวันตกของเมืองดาเทียแสดงถึงสถาปัตยกรรมของโมกุลพร้อมด้วยสถาปัตยกรรมราชบัท เป็นที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดของในจำนวนพระราชวังทั้งหมด 52 แห่งที่สร้างโดยพระราชาเบอสิงห์ ดีโอและสามารถมองเห็นได้ง่ายจากระยะไกล

นำท่านแวะชมวัดเชนสีขาวแห่ง เมืองโซนากีรี สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้แสวงบุญปฏิบัติภารกิจของศาสนาเชนมีการเข้มงวดในการฝึกฝนวินัยและศึกษาคำสอนให้กับนักบวช ทำให้มีผู้คนศรัทธานับถือมากมาย อย่างไรวัดเชนแห่งนี้ไม่ใช่แต่จะเด่นในเรื่องของวินัยของนักบวชเท่านั่น แต่ยังคงเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมภาพจิตรกรรมที่เป็นงานแกะสลักที่ประณีตสวยงามน่าประทับใจและรูปปั้นที่ประดับด้วยอัญมณีเป็นสถานที่น่าดึงดูดที่ไม่เหมือนใครของวัด ด้วยความที่ตั้งของวัดอยู่บนภูเขาทำให้สามารถมองเห็นวัดได้แต่ไกลเหตุเพราะว่าวัดมียอดแหลมสูงความสูงถึง11ฟุต

บ่ายรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ออกเดินทางสู่ เมืองออชา เมืองเล็กๆเงียบสงบและสวยงามบนเกาะกลาง แม่น้ำเบตวา สถาปนาขึ้นในศตวรรษที่ 15 โดยผู้ปกครองเมืองบันเดลา (ผู้ปกครองที่มีอำนาจปกครองอินเดียตอนกลางมากมายหลากหลายเมืองในช่วงศตวรรษที่ 16 ) ชื่อว่ารูด้า ประทีปสิงห์ ซึ่งต่อมาได้ราชาภิเษกเป็นพระราชาองค์แรกของเมืองออชา ราวปี1501-1531 และยังสร้างป้อมออชากับวัดชาเตอร์พฤกษ์ วัดนี้ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของจักรพรรดิ อัคบาร์ โดยสมเด็จพระราชินีแห่งออชาการ์เนชไบ ในขณะราชมานเดอร์ ถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์ Madhukar ในช่วงปี 1554-1591 การสร้างป้อมนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงที่พำนักของมหาราชาและแสดงความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ในขณะนั่นแล้วยังแสดงถึงว่าไม่มีเจ้าเมืองใดสามารถเข้ามาสู้รบหรือยึดครองได้ง่ายๆ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

นำท่านเข้าที่พัก Mahal Hotel หรือเทียบเท่า ภายในเมืองออชา

วันที่สี่ เมืองออชา - เมืองขชุราโห

เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านชม ออชาฟอร์ท ด้านในมีพระราชวังราชมาฮาล ที่สร้างโดยพระเจ้าบีร์ซิงห์เดโอ มีห้องภายในถึง132ห้องรวมทั้งห้องพระมเหสี 6 ห้อง 6 พระองค์และห้องต่างๆล้วนประดับตกแต่งด้วยภาพเขียนสีต่างๆศิลปะแบบราชปุต-ภัณฑาละ

ชมพระราชวังชาร์หังกรี มาฮาล ที่สร้างขึ้นอย่างหรูหราอลังการเพื่อต้อนรับพระเจ้าชาร์หังกรี แห่งราชวงศ์โมกุลเพียงเพื่อพัก1ราตรี วิธีทางการทูตของกษัตริย์นครภัณฑลขัณฑ์ที่ต้องการให้ได้รับคำชมที่สมพระเกียรติ ของพระเจ้าบีร์ซิงห์เดโอ การสร้างกำแพงเชิงเทินขนาดใหญ่ล้อมรอบ ป้อม พระราชวัง ป้อมประกอบด้วยอาคารที่เชื่อมต่อหลายที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน แต่ที่สำคัญที่สุดคือสร้างในสมัยของราชา Mahal โดยตัวพระราชวังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งมีพระราชวัง 5 ชั้น มีสามด้าน ส่วนที่ด้านพระราชวังมี 4 ชั้น นอกนั้นยังมีสถานที่พบข้าราชบริพาร และขุนนาง นอกจากนั้นยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเป็นเรื่องราวของพระรามและพระกฤษณะ รวมถึงภาพอวตารของพระนารายณ์ 10 ปาง ภายในมีที่ประทับ ที่ประชุมลับ วัดประจำองค์ราชา รานี ห้องครัว ห้องรับแขกของราชวงศ์ ภายในของป้อมนี้ยังมีพระราชวังของกษัตริย์ชาร์ฮังกี สร้างเสร็จในปี 1598 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะ Bharath Bhushan ที่มีเหนือ Vir Singh Deo of Bundela ซึ่งเป็นศัตรูของโมกุล สร้างขึ้นเพื่อมาเป็นศูนย์การทหารและป้อมปราการในการควบคุมดูแลเฉลยได้ง่าย มีลานกว้างเพื่อใช้สำหรับรองรับการทำสงครามช้าง วัดรามราชา แห่งเมืองออร์ชา เป็นหนึ่งในวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูผู้แสวงบุญจำนวนมากมักจะเดินทางมาแสวงบุญกันอย่างมากมาย ในทุกๆปีจะมีผู้แสวงบุญชาวฮินดูเดินทางมากราบสักการะเทพเจ้าที่วัดแห่งนี้ไม่ต่ำกว่า 650000 คนต่อปี และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า 25000 คนต่อปี ทุกๆวันจะมีผู้เดินทางมาแสวงบุญที่นี่ 1500 – 3000 คนต่อวัน วัดรามราชาเป็นวัดที่สร้างถวายพระรามในฐานะขององค์กษัตรยิ์แห่งเดียวของประเทศอินเดียที่ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ตัวเทวาลัยและวัดก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแปลกตา มีเอกลักษณ์ และงดงามแตกต่างจากสถาปัตยกรรมในแคว้นอื่นๆของอินเดีย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันภายในโรงแรมฯ

จากนั่นเดินทางเข้าสู่ เมืองคาจูราโฮ ประมาณ4ชั่วโมง......เมืองคาจูราโฮ เป็นเมืองเล็กๆในเขตรัฐมัธยประเทศ (Madhya Pradesh) รัฐที่ตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศอินเดีย ปัจจุบันเมืองขชุราโหเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณสถานที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์คันเดลลาในระหว่าง คริสต์ศักราช 950-1050 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัดโบราณประมาณ 20 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วยวัดในแบบวัดในศาสนาฮินดูยุคกลาง และวัดเชน โดยวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของประติมากรรมแนวอีโรติค หรือ แนวกามสูตร กลุ่มอนุสรณ์สถานแห่งขชุราโห (Khajuraho Group of Monuments) ที่มีเสน่ห์ทางสถาปัตยกรรมการแกะสลักและประติมากรรมที่งดงามและน่าหลงใหล โดยกลุ่มอนุสรณ์สถานแห่งขชุราโห ได้รับการจดทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) ในปี 1986 และจะถือเป็นหนึ่งใน"เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์" ของอินเดีย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

นำท่านเข้าที่พัก Clark Hotel หรือเทียบเท่า ภายในเมืองขชุราโห พัก2คืนติดกัน

วันที่ห้า เมืองขชุราโห

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านชมกลุ่มอนุสรณ์สถานที่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มเด่นๆ คือ กลุ่มตะวันตก ตะวันออก และ ใต้ โดยวัดทั้งหมดสร้างขึ้นด้วยหินทรายและได้รับการประดับประดาไปด้วยประติมากรรมจากเทพปกรณัมของศาสนาฮินดู ศาสนาเชน และภาพสลักอีโรติคที่มีเสน่ห์และงดงาม โบราณสถานที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์คันเดลลาในระหว่าง คริสต์ศักราช 950-1050 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัดโบราณประมาณ 20 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วยวัดในแบบวัดในศาสนาฮินดูยุคกลาง และวัดเชน โดยวัดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงในเรื่องของประติมากรรมแนวอีโรติค หรือ แนวกามสูตร เริ่มต้นนำท่านเข้าชมกลุ่มตะวันตก ที่วัดสวยที่สุดในกลุ่มตะวันตก คือวัดกานดาริยะมหาเทพ ประกอบด้วยโครงสร้างที่สำคัญคือ มหามณฑพ (Maha Mandapa) ซึ่งมีเสาหินที่สลักลายตกแต่งอย่างงดงาม และสิงขร (Shikhara) สูง 30 เมตร มีรูปทรงสิงขรขนาดเล็กรายรอบลดหลั่นสูงขึ้นไปตามความสูงถึง 84 ยอด เป็นสัญลักษณ์แทนเขาไกรลาศ ที่ประทับของพระศิวะ เทพสูงสุดของศาสนาฮินดู ด้านในสุดภายในวัดมีห้องที่สำคัญที่สุดเรียกว่า “ครรภคฤหะ” (Garbhagriha) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของศิวลึงค์ และมีลวดลายสลักรอบกรอบประตูหินอย่างงดงามมาก โครงสร้างขนาดใหญ่ที่เป็นที่นิยมและสวยงามที่สุด แสดงถึงความสงบงดงามของงานประติมากรรม เป็นวัดที่นิยมมากสำหรับภาพแกะสลักที่แสดงอารมณ์เร้าร้อน ส่วนใหญ่ของภาพทั้งหมดคือเทพเจ้าในศาสนาฮินดู, เทพธิดา, นางไม้ ความเว้าโค้งที่สวยงามเกินคำบรรยาย

จากนั่นชม วัดลักษมันวิศวนาถ มหาเทวาลัยที่สร้างถวาย พระวิษณุ สร้างจากหินทรายสลักเสลารูปประติมากรรมเทพเจ้า นางอัปสร วิถีชีวิตของชาวเมืองในยุคนั้นตั้งแต่สาวน้อยแต่งหน้าเขียนจดหมายถึงคนรักพ่อแม่ลูกและรูปกามสูตรอันลือเลื่องที่ถูกถ่ายถอดออกมาเป็นประติมากรรมได้อย่างสวยงาม

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ช่วงบ่ายนำท่านเที่ยวกลุ่มวัดทางทิศตะวันออกค่อนข้างแตกต่างจากวัดอื่นเพราะว่าถูกควบคุมโดยวัดเชนปาสวานาถ วัดเชนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองขชุราโหตั้งอยู่ในกลุ่มวัดทางทิศตะวันออก ได้แก่ วัดอาดินาธา วัดชานไต และวัดพรหม ที่สร้างอุทิศให้กับพระวิษณุด้วยหินแกรนิต จากนั่นเดินทางต่อสู่กลุ่มวัดภาคใต้ กลุ่มภาคใต้เป็นที่รู้จักกันในวัดเดียวที่ไม่มีประติมากรรมเร้าอารมณ์และวัดที่ถวายเกียรติแด่พระศิวะประกอบด้วยสามวัดที่แยกกันอย่างกว้างขวาง วัดดูลาเดล วัด บีจามานดาล และวัดชาตาพฤกษ์ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งภายในตลาดท้องถิ่น

ค่ำได้เวลาเดินทางกลับสู่โรงแรมและรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่หก เมืองขชุราโห – เดลลี – กรุงเทพฯ

07.00รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

ชม พิพิธภัณฑ์โบราณคดี ซึ่งรวบรวม รูป ปั้นหินแกะสลักในสมัยราชวงศ์จันทรดิล่าวัดแห่งนี้สลักลวดลายอย่างวิจิตรทั้งภายนอกและภายใน มีรูปสลักอันงดงามบนทับหลังประตูทางเข้าด้านตะวันออก

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันภายในโรงแรมฯ

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินกลับสู่เมืองเดลลี

15.15เครื่องบินออกเดินทางสู่สนามบินเดลลี โดยเที่ยวบิน AI405 HJRDEL 1515-1830

18.30ถึงสนามบินเดลลี จากนั่นนำท่านต่อเครื่องบินเพื่อบินกลับกรุงเทพฯ

23.30นำท่านต่อเที่ยวบินการบินไทยเพื่อบินกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG316

วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ

05.50ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

**************

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมชำระเงินท่านละ 20,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทางประมาณ 20 วันทำการ

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินการบินไทยและแอร์อินเดีย น้ำหนักไม่เกิน20กิโลกรัมต่อท่าน
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
3.ค่าเข้าชมโบราณสถานทุกแห่ง ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์ทุกแห่งที่ระบุในรายการ
4.ค่าวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์
5.ค่าโรงแรมระดับ 4* ค่าอาหาร พร้อมน้ำดื่ม
6.ค่าประกันการเดินทางเฉพาะอุบัติเหตุ คนละ 1,000,000 บาทพร้อมค่ารักษาพยาบาลคนละ500,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าซักรีด ฯลฯ
2.ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกิน 20 กิโลกรัม ( ถ้าเกินทางสายการบินคิดเงินเพิ่ม)
3.ค่านำกล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอ เข้าไปในสถานที่บางแห่ง (หากมีการเรียกเก็บ)
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน
5.ค่าทิปไกด์ 3USD และคนขับรถ 2USD /วัน รวม6วันเป็นเงิน30ดอลล่าร์ต่อท่าน
6.ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
7.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
8.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
9.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
10.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
11.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ
12.ค่าเข้าห้องน้ำ สำหรับห้องน้ำเอกชนกรณีบางสถานที่เรียกเก็บ รบกวนชำระตรงผู้ให้บริการ

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม แต่คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
3.เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นได้ทำการตกลงหรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมืองในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
4.ตั๋วเครื่องบินในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น) ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
5.โรงแรมและห้อง ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้นในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ TRADE FAIRกรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาดวัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง ( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกินกระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซึ่งอยู่ในความความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายละเอียดข้างต้นเท่านั้นกรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยทรัพย์สินส่วนตัวของท่านให้ท่านได้ ดังนั้น ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่านเอง

หมายเหตุ...ห้องพักที่แจ้งเป็นห้องพักขนาด2ท่าน กรณีพัก3ท่านบริษัทฯขอเช็คห้องใหญ่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน
หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่ซื้อที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

เอกสารในการทำวีซ่าอินเดียออนไลน์
1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่นพื้นหลังสีขาวเท่านั้น) ขนาด 2 นิ้ว * 2 นิ้ว เท่านั้น 2 ใบ
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ)
6. เขียนชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์เอเชีย ทัวร์อินเดีย ทัวร์ขชุราโหทัวร์แนะนำ

ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัครา ชัยปุระ

ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัครา ชัยปุระ

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 4คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :14233 ท่าน

Thai Airways
9วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
69,900
รายละเอียด

ทัวร์แสวงบุญ สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล ลัคเนาว์

ทัวร์แสวงบุญ สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล ลัคเนาว์

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 9คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :2335 ท่าน

Air India
10วัน | 9คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

ทัวร์อินเดีย แกรนด์ราชาสถาน 10 วัน 8 คืน โดยสายการบิน TG+AI

ทัวร์อินเดีย แกรนด์ราชาสถาน 10 วัน 8 คืน โดยสายการบิน TG+AI

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 8คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :1953 ท่าน

Thai Airways
10วัน | 8คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

ทัวร์อินเดีย แกรนด์ทัวร์คุชราต 10 วัน

ทัวร์อินเดีย แกรนด์ทัวร์คุชราต 10 วัน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 9คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :1492 ท่าน

VISTARA
10วัน | 9คืน
ราคาเริ่มต้น
82,900
รายละเอียด


^
TOP