ทัวร์ไอซ์แลนด์

ทัวร์ไอซ์แลนด์

ทัวร์ไอซ์แลนด์ ทัวร์ไอซ์แลนด์ ทัวร์ไอซ์แลนด์ ทัวร์ไอซ์แลนด์ ทัวร์ไอซ์แลนด์ 6คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Thai Airways
9วัน | 6คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์ไอซ์แลนด์ น้าตกกูลล์ฟอสส์ ล่องเรือชมวาฬ ล่าแสงเหนือ

ชมกรุงสต็อกโฮล์ม เป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ได้รับการขนานนามว่าราชินีแห่งผืนน้ำ
กิจกรรมที่ไม่ควรพลาด ล่องเรือชมวาฬ 5ผู้ยิ่งใหญ่แห่งท้องทะเลสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาอาศัย
เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ ทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียง
มุมมองยอดเขารูปกรวยคว่ำมีน้ำตกและธารน้ำรายรอบ
น้ำตกกูลล์ฟอสส์ หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ น้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ จัดเป็น 1ใน3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทาง “วงกลมทองคำ” ผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยว
สู่อุทยานแห่งชาติซิงเควลลีร์ สำหรับปรากฏการณ์แสงออโรราบนท้องฟ้า
เหนืออุทยานแห่งชาติซิงเควลลีร์
พบกับประสบการณ์ใหม่ ด้วยการขับรถสโนว์โมบิลตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ บ่อน้ำแร่ร้อนและสปาที่โด่งดังระดับโลก บลูลากูน

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์ไอซ์แลนด์

วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงสต็อกโฮลม์ (สวีเดน) 

22.30 น.พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D(16-19) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

วันที่สอง  สวีเดน - เที่ยวกรุงสต็อกโฮลม์ -  ไอซ์แลนด์ – กรุงเรคยาวิก (ประเทศไอซ์แลนด์)  

01.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 960

07.00 น. ถึงท่าอากาศยานอาลันด้า-สต็อกโฮล์ม การเข้าสู่กลุ่มประเทศเชงเก้น  (Schengen Visa) จะทำการตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานอาลันด้า-สต็อกโฮล์ม

08.00 น. นำคณะเที่ยวชม กรุงสต็อกโฮล์ม เป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ได้รับการขนานนามว่า ราชินีแห่งผืนน้ำ ศิลปะและสถาปัตยกรรม บ้านเมือง ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ

นำท่านถ่ายภาพวิวทิวทัศน์อันแสนสวยจาก ซิตี้ฮอลล์ หรือ ศาลาว่าการเมือง แล้วเข้าสู่ แกมล่าสแตน เมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น,ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองย่านวอล์คกิ้งสตรีทอันทันสมัย หรือช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม

11.00 น. เดินทางกลับสู่ สนามบินอาลันด้า เพื่อบินต่อสู่ไอซ์แลนด์

13.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ (ใช้เวลาในการบินประมาณ 3.15 ชั่วโมง)

15.10 น. ถึง สนามบินเคฟลาวิก (อ่าวแห่งควัน) เนื่องจากควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน

รอรับสัมภาระแล้วเดินทาง สู่ กรุงเรกยาวิก เมืองหลวงที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือที่สุด ดินแดนอารยธรรมดั้งเดิมของพวกไวกิ้ง นำเที่ยวชมสู่กรุงเรคยาวิกมีความสวยงามและมีเสน่ห์ไม่แพ้เมืองหลวงอื่นๆในแถบสแกนดิเนเวีย เป็นเมืองที่เพียบพร้อมด้วยความบริสุทธิ์ทางธรรมชาติสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าที่ถักทอประวัติศาสตร์บอกเล่าความเป็นมาของ ดินแดนน้ำแข็งเล็กๆ แห่งนี้ไว้ได้อย่างน่าสนใจ

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำคณะพัก Hilton Reykjavik Nordica หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สาม  เรคยาวิก - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ – กิจกรรมล่องเรือชมวาฬ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เคิร์คจูเฟล (Kirkjufell) ในเขต West Iceland หนึ่งในสถานที่โปรโมตในการถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว่ำมีน้ำตกและธารน้ำรายรอบ เป็นภาพสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย Activities เริ่ม กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือการ ล่องเรือชมวาฬ กล่าวกันว่าการชมวาฬในเขตนี้ตลอดฤดูกาลจะมี 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งท้องทะเล สลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาอาศัย ท่านจะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับวาฬแบบธรรมชาติมากที่สุด วาฬสีน้ำเงิน,วาฬสเปิร์ม หรือ วาฬหัวทุย,วาฬมิงค์,วาฬหลังค่อม หรือ วาฬฮัมแบ็ก,วาฬเพชฌฆาต หรือ วาฬออร์กาที่หาชมได้ยาก (บนเรือมีชุดกันหนาวให้ยืมและขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่บริษัทเรือยกเลิกให้บริการ อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยการล่องเรือชมวาฬใช้เวลาประมาณ 2-3.5 ชั่วโมง)

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำคณะพัก Hotel Husafel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ ฮูซาเฟล – บ่อน้ำร้อน – น้ำตกเฮินฟอซ่า - โกลเด้นเซอร์เคิล - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ - ซิงเควลลีร์  – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น. เดินทางสู่ บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ ที่มีอุณหภูมิน้ำสูงที่สุดถึง 97 องศาเซลเซียส ใกล้กันเป็น น้ำตกเฮินฟอซซ่า ไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีน้ำตกสวยหลายแห่ง ซึ่งเป็นน้ำตกสาขาหนึ่งของน้ำตกใหญ่ที่ก่อกำเนิดจากแหล่งลำธาร ของทุ่งลาวาที่เกิดจากภูเขาไฟที่อยู่ภายใต้ธารน้ำแข็งแลงโจกุล Langjökull ธารน้ำแข็งที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ และนี่คือสิ่งมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติที่ไม่เหมือนใคร

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ใน เส้นทางวงกลมทองคำ หรือ Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัวและม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ เริ่มจาก น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศและยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์, น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำคณะพัก Geysir Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า South Shore – น้ำตกสโกการ์ – น้ำตกเซลยาลันด์ – หมู่บ้านวิก – หาดทรายสีดำ – เขตอุทยานฯสกาฟตาเฟล

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น. นำท่องเที่ยวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีชื่อเสียงในเรื่องของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง ทำให้ประเทศแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ ทัศนียภาพสองข้างทางเว้นระยะไปด้วย ฟาร์มปศุสัตว์ มี ภูเขาไฟ Eyjafjallajokull เด่นตระหง่านเป็นฉากหลังและเป็นภูเขาไฟที่ยังมีการปะทุอยู่ตลอดเวลา ถ่ายรูปกับน้ำตกเซลยาลันดส์ มีความสูง 60 เมตร และน้ำตกอีกแห่งหนึ่งคือ สโกการ์ มีความสูง 62  เมตร ประทับใจกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็นธรรมชาติ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านสนุกกับกิจกรรมเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครนั่นคือ ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง หลายประเทศในสแกนดิเนเวียท่านอาจเคยสัมผัสประสบการณ์นี้ แต่เป็นการขับไปบนทะเลสาบที่เกาะตัวจนกลายเป็นน้ำแข็ง หรือ ในแม่น้ำที่เย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็งแม้แต่ทุ่งหิมะท่ามกลางป่าสน แต่ที่ไอซ์แลนด์นี้คือธารน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่ไม่เคยละลาย เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด

เดินทางต่อสู่ หมู่บ้านวิก (Vik) หมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่อปี 1991 เป็นหมู่บ้านที่มีฝนตกมากที่สุด
ชม หาดทรายสีดำ ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีที่พบได้โดยทั่วไป เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำคณะพัก Hotel Klaustur หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่หก โจกุลซาร์ลอน–ถ้ำคริสตัล (Ice Cave)–ขับสโนว์โมบิล-ธารน้ำแข็งวัธนาโจกุล–เซลฟอส์ส 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น. Activities Crystal Ice Cave tour in Vatnajökull กิจกรรมนี้เริ่มจากการ นั่งรถ Super Jeep ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษใช้วิ่งบนธารน้ำแข็งเท่านั้น ตะลุยสู่ไอซ์เคฟ หรือที่นิยมเรียกกันอีกอย่างว่า ถ้ำคริสตัล ถ้ำน้ำแข็งสีฟ้าครามสุดอลังการแห่งหนึ่งในประเทศไอซ์แลนด์

สู่ โจกุลซาร์ลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน้ำแข็ง ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่า เป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ VATNAJOKULL มีขนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร เท่ากับธารน้ำแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน และขนาดความหนามากที่สุด หนาประมาณ 1,000 เมตร เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งที่มากขึ้น ๆ ในทุก ๆ ปี ปัจจุบันโจกุลซาร์ลอนมีพื้นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ำในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับการ ชม ภูเขาน้ำแข็ง (ไอซ์เบิร์ก) ก้อนโต ๆ เรียงรายโผล่พ้นพื้นน้ำในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงามที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ เมืองเซลฟอส์ส เปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านของการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะพัก Hotel Selfoss หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด เซลฟอส์ส – คริซูวิก - อาบน้ำแร่บลูลากูน – เคฟลาวิก

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น. นำท่านชมแหล่งความร้อนใต้พิภพที่ คริซูวิก พลังงานความร้อนที่อยู่ใต้ลาวาในเขตภูเขาไฟ พวยพุ่งขึ้นตามบ่อโคลนเดือด อันเป็นธรรมชาติอันน่าพิศวง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย Activities บลูลากูนบ่อน้ำแร่ร้อน และสปาที่โด่งดังระดับโลก สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพการันตีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก นักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ บ่อน้ำแร่ธรรมชาติของบลูลากูน เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น หลังจากที่มีการวิจัยว่าน้ำแร่นี้ดีต่อผิวพรรณ โดยมีแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักคือ ซิลิดคน สาหร่ายทะเล และเกลือธรรมชาติ โดยรักษาความร้อนในน้ำแร่นี้อยู่ที่ 37-39 องศาเซลเซียส 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำคณะพัก Keflavik airport hotel หรือเทียบเท่าใน

วันที่แปด เคฟลาวิก – โคเปนเฮเก้น - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

05.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

06.30 น. เดินทางสู่ สนามบินเคฟลาวิก ประเทศไอซ์แลนด์

07.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบิน Iceland Air 

13.00 น. ถึงสนามบิน กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก รอเปลี่ยนเที่ยวบิน

14.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951

วันที่เก้า เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

06.00 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 

**************

#953# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
18 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 159,000 127,000 143,000 16,000
จองทัวร์  
9 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 169,000 135,200 152,000 19,000
จองทัวร์  

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 23/05/22 6:12 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน
กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง
ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน
2.กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด
ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
3.หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัท ฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี
2. ค่ารถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
3. ค่ารถโค้ชมาตรฐานไอซ์แลนด์ ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ลักษณะการจัดรถโค้ชท่องเที่ยวเป็นไปดังนี้
4. 10-14 ท่าน ใช้รถ Mini Bus ขนาด 16-25 ที่นั่ง
5. 15-19 ท่าน ใช้รถ Midi Bus ขนาด 25-33 ที่นั่ง
6. 20-24 ท่าน ใช้รถ Midi Bus ขนาด 29-39 ที่นั่ง
7. 25ท่านขึ้นไป ใช้รถ Bus ขนาด 40-49 ที่นั่ง
8. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
9. ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
10.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
11.ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดนมาร์ก (เชงเก้น)
12.ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
13.ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท AIG เอ ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GUARD คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท ต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 40,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
14.หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
15.สำหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่า PCR Test + Test & Go (ถ้ามี)
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่าบริการทัวร์
3.ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
5.ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
6.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

หมายเหตุ

1. โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น)
2. ทางบริษัท ฯ ได้จัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมที่พัก, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้าชมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กับกรุ๊ปทัวร์
3. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเป็นผลทำให้การเดินทางล่าช้า หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม
4. หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ท่านได้ชำระมาแล้ว
เพราะทางบริษัท ฯ ได้มีการตกลงชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าแล้วและหากมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือ
จากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนอร์เวย์ ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วัน (ไม่รวมวันทำการ)
**ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ประเทศในกลุ่มแชงเก้น จะเริ่มเก็บข้อมูลทางกายภาพของผู้เดินทางโดยการเก็บข้อมูล ภาพถ่ายดิจิตอลใบหน้าและข้อมูลสแกนลายนิ้วมือ 10 นิ้ว ที่เรียกว่า ไบโอเมตริกซ์ ซึ่งข้อมูลของผู้สมัคร จะถูกบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า VIS เป็นระยะเวลา 5 ปี ผู้สมัครทุกท่านจึงต้องเดินทางมายังศูนย์รับยื่นวีซ่าด้วยตัวเองตามเวลานัดหมาย

1.พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว
3.สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์
4.หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
5.กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.หนังสือรับรองจากทางธนาคารในกรณีออกค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบันหรือสเตทเม้นท์ในกรณีที่ไม่ได้อัพเดทสมุดอย่างต่อเนื่องทุกเดือนหรือมีเดือนใดเดือนหนึ่งขาดหายไป ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย
***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
7.กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ
8.กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
9.การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
10.หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
11.กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์ยุโรป ทัวร์ไอซ์แลนด์ เที่ยวไอซ์แลนด์ทัวร์แนะนำ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พาโนรามา แมทเทอร์ฮอร์น จุงเฟรา

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พาโนรามา แมทเทอร์ฮอร์น จุงเฟรา

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 6คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
17 - 25 มิ.ย. / 9 - 17 ก.ค. / 23 - 31 ก.ค.
สนใจทัวร์นี้ :135 ท่าน

Thai Airways
9วัน | 6คืน
ราคาเริ่มต้น
128,000
รายละเอียด

ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์

ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 6คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
9 - 17 ก.ค. / 23 - 31 ก.ค.
สนใจทัวร์นี้ :88 ท่าน

Thai Airways
9วัน | 6คืน
ราคาเริ่มต้น
125,000
รายละเอียด

ทัวร์เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ ล่องเรือสำราญ ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน

ทัวร์เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ ล่องเรือสำราญ ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 10คืน เรือ ดาว ดาว ดาว ดาว ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
7 - 19 ก.ค. / 21 ก.ค. - 2 ส.ค.
สนใจทัวร์นี้ :31 ท่าน


13วัน | 10คืน
ราคาเริ่มต้น
178,000
รายละเอียด

ทัวร์สเปน โปรตุเกส

ทัวร์สเปน โปรตุเกส

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 8คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
21 - 31 ก.ค. / 11 - 21 ส.ค.
สนใจทัวร์นี้ :84 ท่าน

Emirates
11วัน | 8คืน
ราคาเริ่มต้น
125,000
รายละเอียด


^
TOP