ทัวร์แอลจีเรีย ไฮไลท์แอลจีเรีย 12 วัน
ทัวร์แอลจีเรีย ไฮไลท์แอลจีเรีย 12 วัน

ทัวร์แอลจีเรีย ไฮไลท์แอลจีเรีย 12 วัน

ทัวร์แอลจีเรีย ไฮไลท์แอลจีเรีย 12 วัน ทัวร์แอลจีเรีย ไฮไลท์แอลจีเรีย 12 วัน ทัวร์แอลจีเรีย ไฮไลท์แอลจีเรีย 12 วัน ทัวร์แอลจีเรีย ไฮไลท์แอลจีเรีย 12 วัน ทัวร์แอลจีเรีย ไฮไลท์แอลจีเรีย 12 วัน 9 คืน บินภายใน 1 รอบ
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Emirates
12วัน | 9คืน
แสดงราคา

เที่ยวแอลจีเรีย มรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมานับพันปี
ชม 3 เมืองโบราณในอดีตที่ยิ่งใหญ่แห่ง “ดีเจมิลา - ทิปาซา - ทิมกัต - ที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ชมเมืองกงส์ตองติน “เมืองแห่งสะพาน” ที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปทวีปแอฟริกา

**วีซ่าแอลจีเรีย ใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าทัวร์ปกติ แนะนำลูกค้าที่สนใจเดินทาง แจ้งจองทัวร์แอลจีเรียล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 2 เดือน**

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M14 สายการบินอิมิเรสต์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ - แอลเจียร์

02.00  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK377 (เวลาบิน 6.30 ชม.)

06.00 เดินทางถึงดูไบ สหรัฐอาหรับอิมิเรสต์  (รอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน)

08.45  ออกเดินทางสู่เมืองแอลเจียร์ โดยสายการบินกาต้าร์ เที่ยวบินEK757 (เวลาบิน 7 ชม.)

12.55  เดินทางถึง ท่าอากาศยานเฮาวรี บูเมอเดียน เมืองหลวงแอลเจียร์ นำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง

บ่าย  นำท่านชม แกรนเด้ โพสเต้ อาคารสำนักงานไปรษณีย์หลักของเมืองแอลเจียร์ สร้างขึ้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดยใช้สถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศสจากนั้น นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมแอลจีเรีย (Algeria Museum of Popular Arts and Traditions) เพื่อทำความรู้จักกับประเทศนี้ในแง่มุมต่างๆ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม สังคมและความเป็นอยู่ของประชากรภายในประเทศ

ทัวร์แอลจีเรีย

เยี่ยมชม จัตุรัสกลางเมือง  อันเป็นสถานที่ตั้งของอนุสาวรีย์เชิดชูเกียรติของนายพลชาวฝรั่งเศสนามว่า Emir Abdelkader

ทัวร์แอลจีเรีย

นำท่านชม มัสยิดเก่าแก่เอล ดีเจดดิด สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17 โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างสไตล์ฝรั่งเศสและสไตล์ดั้งเดิม

ทัวร์แอลจีเรีย

เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ค่ำ          นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก..............................ระดับ 4 ดาว 
 

วันที่สาม  แอลเจียร์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.00 นำท่านเดินทางสู่นำท่านชมด้านนอกมหาวิหารพระแม่แห่งแอฟริกาในแอลเจียร์ มหาวิหารสร้างเสร็จในปี 1872  หลังจากทำงานมา 14 ปี เป็นผลงานของสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Jean Eugène Fromageau ภายนอกสร้างขึ้นในสไตล์ไบแซนไทน์ ขณะที่ภายในได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมฮิสปาโน-มัวร์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อุทิศให้กับ Mary มารดาของพระเยซู ด้านหลังแท่นบูชาบนผนังมีคติสอนใจที่ว่า “พระแม่แห่งแอฟริกาอธิษฐานเผื่อเราและเพื่อชาวมุสลิม 

ทัวร์แอลจีเรีย

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมแอลจีเรีย (Algeria Museum of Popular Arts and Traditions) เพื่อทำความรู้จักกับประเทศนี้ในแง่มุมต่างๆ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม สังคมและความเป็นอยู่ของประชากรภายในประเทศ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านชม อนุสาวรีย์แห่งการเสียสละ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็น อนุสรณ์สถานเชิดชูเกียรติของเหล่าทหารแอลจีเรียที่สละชีวิตในสงครามกู้อิสรภาพ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแอลเจียร์เปิดตัวในปีคริสต์ศักราช 1982 ในวันครบรอบการเป็นอิสระของประเทศแอลจีเรีย ลักษณะของอนุสาวรีย์นี้จะประกอบไปด้วยใบปาล์ม3 ใบประกบกันในแนวตั้ง และที่ขอบของแต่ละใบจะมีทหารยืนเฝ้าอยู่ 

ชมสวนพฤกษศาสตร์ El Hamma มีต้นไม้อายุมากกว่า 150 ปี รวมทั้งพืชหายากและมีเอกลักษณ์ที่นำเข้ามาจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งรวมถึงต้นวอชิงตันสูง 30 เมตร (ต้นเฮมล็อกตะวันตก) ซึ่งมีอายุเกือบหนึ่งศตวรรษ ต้นปาล์มชนิดเล็กและต้นเอลเดอร์เบอร์รี่ซึ่งสูงได้ถึง 30 เมตร เช่นเดียวกับยูคาลิปตัสและไผ่ และต้นแปะก๊วย เป็นหนึ่งในประเภทของต้นไม้ที่ทนต่อความผันผวนของสภาพอากาศที่ยากลำบากมาหลายศตวรรษ สวนพฤกษศาสตร์ El Hamma ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสวนที่สวยงามและงดงามที่สุดในโลก โดยได้รับการจัดอันดับเป็นที่หนึ่งในแอฟริกาและเป็นอันดับสามของโลกในแง่ของพื้นที่ผิวและความจุของต้นไม้หายากและพืชที่อยู่รอบๆ สวน ทำให้มีความสวยงามที่แตกต่าง อักขระ. ทำเลที่ตั้งใจกลางเมืองหลวงเป็นข้อได้เปรียบที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ ในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่นี่จะกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวเมืองแอลเจียร์และบริเวณโดยรอบที่ไปเป็นกลุ่ม

เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ค่ำ          นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก..............................ระดับ 4 ดาว ในเมืองแอลจีเรีย
 

วันที่สี่  แอลเจียร์ – ทิปาซา – เชอร์เชลล์ - ออราน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

เดินทางสู่เมือง ทิปาซา ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ประมาณ 80 กม. ทางตะวันตกของแอลเจียร์ เป็นเมืองท่าโรมันทั่วไปที่มีความมั่งคั่งและอิทธิพลสูงสุดภายใต้จักรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวอรัส (ค.ศ. 193-211) มันถูกล้อมรอบด้วยกำแพงป้องกัน 2.2 กม. ซึ่งช่วยรักษาความสมบูรณ์ของมันในการต่อต้านกองกำลังที่บุกรุกจนในที่สุดมันก็ถูกทำลายโดย Vandals ในปี ค.ศ. 372 หลังจากนั้นเมืองก็ทรุดโทรมและวัสดุก่อสร้างของทิปาซาจำนวนมากถูกนำมาใช้ในการก่อสร้าง ของประเทศแอลเจียร์

ทัวร์แอลจีเรีย

นำท่านชม "ลุมฝังศพของสตรีชาวคริสต์ Royal Mausoleum of Mauretania " เพราะมีรูปทรงเหมือนกากบาทของเส้นแบ่งที่ประตูเท็จ ในภาษาอาหรับ สุสานเรียกว่า Kubr-er-Rumia หรือ Kbor er Roumia ซึ่งหมายถึงหลุมฝังศพของหญิงชาวโรมัน 

ทัวร์แอลจีเรีย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางต่อสู่เมืองเชอร์เชลล์ Cherchell เมืองท่าเรือ ที่นี่มีหอประภาคารขนาดเล็กและเต็มไปด้วยเรือประมงท้องถิ่น อดีตเมืองนี้มีชื่อเสียงด้านการผลิตเหล็กกล้า เรือดิน และเครื่องใช้เหล็กเพื่อส่งออกให้กับประเทศข้างเคียง นำท่านชมท่าเรือและจัตุรัสผู้พลีชีพ

ทัวร์แอลจีเรีย

ชมด้านนอกของมัสยิด El Rahman ที่มีเสา 100 ต้น อาคารหลังนี้มีลักษณะเหมือนโบสถ์คริสต์เพราะอดีตเป็นมหาวิหารเซนต์ปอลจนถึงปี ค.ศ. 1574

ชมอนุสาวรีย์คาทอลิกแห่งนี้สร้างขึ้นบนยอดวิหารโรมันเก่าแก่ จากนั้นชม ซากเมืองโรมันเก่าแก่  ชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งเชอร์เชลล์ เพื่อดูซากของอดีตจักรวรรดิอันรุ่งโรจน์ ในตอนท้ายของทัวร์นิทรรศการถาวร ซึ่งมีงานประติมากรรมมากมายและผลงานอันโดดเด่นอื่น ๆ จากสมัยโบราณ

ได้เวลาเดินทางต่อสู่เมืองออราน ประมาณ3.30ชั่วโมง เมืองแห่งอุตสาหกรรม ใหญ่สุดเป็นอันดับ 2 ของแอลจีเรีย ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของแอลจีเรีย ชื่อของเมืองมาจากคำว่า Wahran มีความหมายว่า “สิงโตสองตัว” อันเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองออรานในปัจจุบัน

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ค่ำ    นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก.............................. ระดับ 4 ดาว 

วันที่ห้า  ออราน

เช้าตรู่  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านชมป้อมปราการใจกลางเมือง ตั้งในย่านดั้งเดิมที่กระจุกตัวอยู่รอบๆ ย่านเมืองเก่าเป็นเหมือนเขาวงกตของตรอกและบ้านสีขาวที่อัดแน่นไปด้วยความงามที่งดงามมาก เนินเขานี้เป็นชาวฟินีเซียนตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ต่อมาได้กลายเป็นเมืองโรมัน อย่างไรก็ตาม สิ่งปลูกสร้างที่คุณมองเห็นได้ในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงอยู่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันปกครองระหว่างศตวรรษที่  16 ถึง 18 ในช่วง "ทศวรรษที่มืดมน"  ชมบ้านเรือนและตึกต่างๆ ในสไตล์โคโลเนียล ฝรั่งเศสที่ สวยงาม ผ่านชมป้อมซานตาครูซ ใหญ่เป็นอันดับสองของแอลจีเรีย

ทัวร์แอลจีเรีย

จากนั้นชม จัตุรัสหนึ่งพฤศจิกายน  เป็นจัตุรัสหลักของเมืองออราน มีอาคารที่งดงามคือ ชมด้านนอกโรงละครโอเปร่า อันสง่างามซึ่งเปิดในปีค.ศ. 1908 และอีกแห่งหนึ่งคือ ชมด้านนอก ศาลากลาง ซึ่งสร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อปลายศตวรรษ ที่19 และมีรูปปั้นของเทวดามีปีก อยู่ตรงกลาง ซึ่งมีความโดดเด่นเช่นกัน

ทัวร์แอลจีเรีย

นำท่านชมด้านนอกโบสถ์พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ เป็นโบสถ์ในนิกายโรมันคาทอลิค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1903 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1913 ออกแบบโดย Albert Ballu สถาปนิก ของรัฐบาลแอลจีเรีย โครงสร้างของโบสถ์เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งเป็นโบสถ์แห่งแรกที่สร้างขึ้น ในดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศส ภายหลังได้ถูกใช้เป็นห้องสมุดระดับภูมิภาค ในปี 1984 และเป็น ห้องสมุดสาธารณะ ในปี 1996

ทัวร์แอลจีเรีย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านชม พระราชวังเบย์  สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1340 โดยสุลต่านเอโบห์ เฮส เซน แห่งราชวงศ์มารีนิดและได้รับการบูรณะเพิ่มเติมเรื่อย มาจากประเทศที่เข้ามายึดครองเมืองออราน ได้แก่ สเปน (ปีค.ศ. 1509) ออตโตมัน (ปีค.ศ. 1700) และฝรั่งเศสในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19 

เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ค่ำ    นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก.............................. ระดับ 4 ดาว 

วันที่หก ออราน – เทมเซ็น - ออราน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองเทมเซ็น เดินทางประมาณ2ชั่วโมง เมืองเทมเซ็น เมือง ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแอลจีเรีย ใกล้ชายแดนกับโมร็อกโก เมืองที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์จากเทือกเขาเท็มเซน และมองเห็นที่ราบ Hennaya และ Maghnia อันอุดมสมบูรณ์ ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 2,648 ฟุต (807 เมตร) ตั้งอยู่ในแผ่นดินที่เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงความชื้นของชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แต่อยู่ใกล้พอที่จะรับลมทะเลเย็นในฤดูร้อน ภูมิอากาศแบบอบอุ่นที่เป็นผลดีต่อการพัฒนาด้านการเกษตรและสำคัญทางประวัติศาสตร์อดีตเป็นจุดศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมของศาสนาอิสลามรวมถึงจุดศูนย์กลางของเส้นทางการค้าตามแนวชายฝั่งแอฟริกาตอนเหนือ  เมืองเท็มเซน เป็นที่ปรารถนาของอาณาจักร Marīnid แห่ง Fès (Fez) ทางตะวันตกของโมร็อกโก และ Marīnids ได้ก่อตั้งค่ายป้อมปราการ Mansoura ทางตะวันตกของเมืองเท็มเซน เป็นระยะทาง 2.4 กม. เพื่อใช้เป็นฐานในการปิดล้อมเมืองเท็มเซน ถูกปิดล้อมเป็นระยะโดย Marīnids ตลอดศตวรรษที่ 14 แต่ในช่วงเวลาของการสงบศึก ผู้ปกครองของเมืองทำงานเกี่ยวกับการตกแต่งทางสถาปัตยกรรม และพัฒนาสถาบันทางศาสนาและการศึกษา รวมทั้งการค้าและอุตสาหกรรม เมืองนี้เสื่อมโทรมเมื่อปลายศตวรรษที่ 14 และตกเป็นของพวกเติร์กแอลจีเรียในปี ค.ศ. 1559 ในปี ค.ศ. 1842 เมืองนี้ได้รับการยึดครองโดยชาวฝรั่งเศสซึ่งมีกำแพงล้อมรอบ และเมืองเท็มเซนเป็นสำนักงานใหญ่ของ Ahmed Ben Bella ผู้นำชาตินิยมชาวแอลจีเรียในปี 1962

นำท่านชมคอมเพล็กซ์ พระราชวังเอลเมชัวร์ และ มัสยิดเอลเมชัวร์ ซึ่งมีหอคอยสุเหร่าย้อนหลังไปถึงปี 1311 ระหว่างการยึดครองของฝรั่งเศสในแอลจีเรีย มัสยิดแห่งนี้ถูกเปลี่ยนเป็นโบสถ์ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงชุดประจำชาติจากทุกภูมิภาคของแอลจีเรีย   วังแห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของป้อมปราการที่ใหญ่มาก ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1248 แต่คอมเพล็กซ์ถูกทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างจักรวรรดิออตโตมันแต่โชคดีที่เป็นส่วนสำคัญของ Citadel ที่ได้รับการบูรณะในปี 2010 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเมืองหลวงของวัฒนธรรมอิสลาม 2011 จากนั้นนำท่านชมมัสยิดแห่งเมืองเท็มเซ็น สร้างขึ้นในปี 1136 และเชื่อกันว่าเป็นหนึ่งในห้ามัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในแอลจีเรีย มัสยิดตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่มองเห็นได้ง่ายด้วยหอคอยสูงตระหง่าน มัสยิดสร้างขึ้นในสไตล์อันดาลูเซียนดั้งเดิม (หรือที่รู้จักในชื่อ Morish Arcticthure) และถือเป็นมัสยิดที่สวยที่สุดในแอลจีเรียทั้งหมด

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านนั่งกระเช้าเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาแห่งเมืองเท็มเซ็น Lella Setti  เพื่อชมวิวแบบ360องศา ล้อมรอบเมืองเท็มเซ็น ความน่ารักของเมืองแห่งนี้มีเสน่ห์ที่การอนุรักษ์อาคารบ้านเก่าแบบผสมผสานศิลปะในโครงสร้างแบบบ้านต่างๆ 

นำท่านออกเดินทางสู่ถ้ำ Beni Aad เป็นระบบอุทกวิทยาใต้ดินตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเป็นเครือข่ายโพรงใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดที่รู้จักในแอลจีเรีย ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ Tlemcen ในเขตเทศบาลเมือง Ain Fezza ห่างจากเมือง Tlemcen ประมาณ 10 กิโลเมตร ( ทางตะวันตกของแอลจีเรีย ). มันถูกค้นพบโดยชาวเบอร์เบอร์; มันมีอายุย้อนหลังไปประมาณ 65,000 ปี ถ้ำดังกล่าวถูกใช้เป็นโกดังสำหรับเกษตรกรในภูมิภาคเพื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ของตนมาระยะหนึ่ง เช่น มันฝรั่ง หัวหอม มะเขือเทศ และผลไม้ ตามแหล่งข่าว มูจาฮิดีน (ผู้พลีชีพชาวแอลจีเรีย) ใช้เป็นที่หลบภัยระหว่างสงครามปลดปล่อยแห่งชาติ ก่อนที่กองทัพอาณานิคมจะรู้ตัวและขวางทาง ถ้ำแห่งนี้ถูกปิดในช่วงทศวรรษสีดำ และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 หลังจากการบูรณะ

ได้เวลาเดินทางกลับเมืองออราน ประมาณ2ชั่วโมง

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ค่ำ          นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก............................ระดับ 4 ดาว 

วันที่เจ็ด ออราน – กงส์ตองติน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารแบบกล่องโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

06.00 นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองออราน

08.40 เครื่องบินออกเดินทางจาก เมืองออราน สู่ เมืองกงส์ตอนติน โดยAH6168 (เวลาบิน 1.40 ชม.)

10.20    เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองกงส์ตองติน  

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์และพระราชวังอาเหม็ด เบย์  วังของอาเหม็ด เบย์ (ผู้ปกครองออตโตมันคนสุดท้ายของกงส์ตองตินจาก ค.ศ. 1826 ถึง ค.ศ. 1848) เป็นหนึ่งในอาคารยุคออตโตมันที่ดีที่สุดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย และถือว่าเป็นร่องรอยการดำรงชีวิตของอารยธรรมออตโตมันในประเทศ 

นำท่านชม สะพานแห่งเมืองกงส์ตองติน เมืองกงส์ตองติน ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งสะพาน” เนื่องจากมีสะพานอันงดงามมากมาย ที่เชื่อมระหว่างภูเขาและหุบเหว กับเมือง ซึ่งถูกสร้างไว้หลายแห่ง

ทัวร์แอลจีเรีย

เช่น สะพานแขวน ซิดี เอ็มซิด ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดในโลก มีความสูง 175 เมตร ยาว 164 เมตร ข้ามแม่น้ำรัมเม ในเมืองกงส์ตองติน ประเทศแอลจีเรีย

ทัวร์แอลจีเรีย

นำท่านชม สะพานเดินเท้า เมลล่า สลิมาเนห์ เดินข้ามช่องแคบที่ดูน่าหวาดเสียวและตื่นเต้น ซึ่งท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของโตรกผาและบ้านที่สร้างอยู่ในหุบเขา

ทัวร์แอลจีเรีย

จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์แห่งความตาย  ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามโลกครั้งที่ 1 

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ค่ำ          นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก.....................................ระดับ 4 ดาว

วันที่แปด  กงส์ตองติน - โรงละครโรมัน – น้ำพุร้อนธรรมชาติ - กงส์ตองติน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ โรงละครโรมัน ในจังหวัดคลามา ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โรงละครแห่งนี้สร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 12-13 ด้วยราคาทองคำประมาณ 3,000 ชิ้นในเวลานั้น สร้างขึ้นในรัชสมัยของจักรพรรดิ Septemus โดยแม่ชี Anya Elia Stiterta อนุสาวรีย์แห่งนี้เป็นหนึ่งในโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่หายากทั่วโลกทั้งในรูปแบบเรขาคณิตและสถาปัตยกรรมปัจจุบันโรงละครโรมันแห่งนี้ยังถูกนำมาใช้เป็นที่แสดงคอนเสิร์ต หรือ ศิลปวัฒนธรรมด้านโบราณคดี สร้างรายได้ท่องเที่ยวให้จังหวัดอย่างมากมาย  อิสระให้ท่านเดินชมโรงละครและถ่ายรูปกับสถานที่มรดกโลกแห่งนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านแวะชม น้ำพุร้อนทางธรรมชาติหรือที่รู้จักกันในชื่อ Hammam Debagh หรือ Hammam Chellala เป็นหินน้ำธรรมชาติและน้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ในเมืองและชุมชนของ Hammam Debagh ในจังหวัด Guelma ประเทศแอลจีเรีย ประวัติการใช้สถานที่นี้ย้อนไปถึงยุคโรมันในศตวรรษที่ 1 ลักษณะกำแพงหินหลากสีที่น่าทึ่งในฤดูใบไม้ผลิได้ ดึงดูดความสนใจจากคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวตั้งแต่ยุคของจักรวรรดิโรมัน 

ทัวร์แอลจีเรีย

ได้เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองกงส์ตองติน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ค่ำ นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก............................ระดับ 4 ดาว 

วันที่เก้า  กงส์ตองติน – ทิมกัต–  กงส์ตองติน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณ ทิมกัต  ตั้งอยู่บริเวณทางตอนเหนือของเทือกเขาออร์เร็ส ห่างจากเมืองกงส์ตองติน 110 กิโลเมตร เป็นสถานที่ตั้งของเมืองโบราณภายใต้การปกครองของจักรพรรดิไตรดานุส แห่งจักรวรรดิ์ทราจัน ปัจจุบันเมืองโบราณทิมกัตได้รับการคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปีคริสต์ศักราช 1982

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม เมืองโบราณทิมกัต อดีตที่เคยเป็นห้องสมุด ศาสนสถาน อัฒจันทร์ และมหาวิหารของจักรวรรดิ์ทราจัน ที่เคยรุ่งเรือง มีสถาปัตยกรรมที่หลากหลายซึ่งประกอบด้วยประเภทต่างๆ มากมายและหลากหลาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับขั้นตอนทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันของการก่อสร้าง ระบบป้องกัน อาคารสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกและการแสดงสาธารณะ และศาสนสถาน Timgad แสดงภาพชีวิตของการล่าอาณานิคมของโรมันในแอฟริกาเหนือกว่าสามศตวรรษ

ทัวร์แอลจีเรีย

ทัวร์แอลจีเรีย

 ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองกงส์ตองติน

เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ค่ำ  นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก............................ระดับ 4 ดาว 

วันที่สิบ กงส์ตองติน – เมืองโบราณดีเจมิลา – แอลเจียร์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณดีเจมิลา (ระยะทางประมาณ 325 กม., ประมาณ 4 ชม.) มีพื้นที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านขนาดเล็กบริเวณภูเขาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองแอลเจียร์ สถาปัตยกรรมที่พบในการก่อสร้างเมืองโบราณแห่งนี้เป็นแบบโรมัน ซึ่งจะพบสถาปัตยกรรมรูปแบบนี้ในเฉพาะภูมิภาคแอฟริกาตอนเหนือเท่านั้น ดีเจมิลาได้รับการคัดเลือกจาก องค์กรยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นมรดกโลก (World Heritage Site) ในปี ค.ศ.1982

ทัวร์แอลจีเรีย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม เมืองโบราณดีเจมิลา ชมลานกลางแจ้ง ศาสนสถาน, มหาวิหาร, ซุ้มประตู,โมเสค และตลาดโรมัน ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี

ทัวร์แอลจีเรีย

เดินทางสู่ เมืองกงส์ตองติน (ประมาณ 2.30 ชม.) ซึ่งเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งในทวีปแอฟริกา มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากกรุงแอลเจียร์และเมืองออราน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ-ตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย อยู่ห่างจากกรุงแอลเจียร์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราว 320 กิโลเมตร สร้างขึ้นโดยชาวอาหรับ เมื่อประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว มีลักษณะเป็นเมืองป้อมปราการบนโขดหินสูงกว่า 240 เมตร เหนือหุบเขาลำน้ำเบื้องล่าง มีกำแพงและประตูเมืองสร้างในสมัยกลาง รวมทั้งซากเมืองโรมันในบริเวณใกล้เคียง กงส์ตองตินเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ นูมิเดียเมื่อประมาณ 2 ปีก่อนคริสต์ศักราช ต่อมาจักรพรรดิคอนสแตนติน มหาราชจักรพรรดิของโรมันได้บูรณะขึ้นใหม่ในปีคริสต์ศักราช 313 ต่อมาฝรั่งเศสยึดครองไว้ในปี ค.ศ. 1837 

นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองแอลเจียร์ ประมาณ 3ชั่วโมง

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ค่ำ          นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก............................ระดับ 4 ดาว 

วันที่สิบเอ็ด  แอลเจียร์ - ดูไบ   

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯพร้อมเช็คเอ้าท์
 
นำท่านแวะถ่ายรูปรอบๆ เมืองหลวงแอลเจียร์ ก่อนกลับ
 
11.00  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินแอลเจียร์ เพื่อบินกลับดูไบ 

15.45  เครื่องบินออกเดินทางสู่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับอิมิเรสต์ โดย EK758 (เวลาบิน7.15ชั่วโมง)

วันที่สิบสอง  ดูไบ - กรุงเทพฯ 

01.05  ถึงสนามบินดูไบ จากนั้นนำท่านต่อเที่ยวบินเข้าสู่กรุงเทพฯ

02.50   ออกเดินทางจากดูไบ สู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK384  (เวลาบิน 6.30 ชม.)

12.15  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

********************************
 
หมายเหตุ 
1.โปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับเที่ยวบินภายในประเทศ
บางสถานที่มีเวลาเปิด-ปิด ไม่ทั้งวัน-บางแห่งไม่ได้เปิดทำการทุกวัน บริษัทฯจะพาไปเข้าชมอย่างอื่นแทน 
ดังนั้นขอให้ท่านโปรดทำความเข้าใจก่อนการจองทัวร์

 

**************

#1290# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
17 ก.ย. 67 -
28 ก.ย. 67
129,900 129,900 129,900 25,000
จองทัวร์   ส่วนลด 2,000 บาท จองภายใน 13 ก.ค. 
16 ต.ค. 67 -
27 ต.ค. 67
129,900 129,900 129,900 25,000
จองทัวร์   ส่วนลด 2,000 บาท จองภายใน 13 ก.ค. 
20 ต.ค. 67 -
31 ต.ค. 67
129,900 129,900 129,900 25,000
จองทัวร์   ส่วนลด 2,000 บาท จองภายใน 13 ก.ค. 
16 พ.ย. 67 -
27 พ.ย. 67
129,900 129,900 129,900 25,000
จองทัวร์   ส่วนลด 2,000 บาท จองภายใน 13 ก.ค. 
3 ธ.ค. 67 -
14 ธ.ค. 67
129,900 129,900 129,900 25,000
จองทัวร์   ส่วนลด 2,000 บาท จองภายใน 13 ก.ค. 
3 ม.ค. 68 -
14 ม.ค. 68
139,900 139,900 139,900 30,000
จองทัวร์   ส่วนลด 2,000 บาท จองภายใน 13 ก.ค. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 13/07/24 16:31:05 เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทัวร์แอลจีเรีย ไฮไลท์แอลจีเรีย 12 วัน

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ชำระมัดจำ 50,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
2.ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
การยกเลิก
1.ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันทำงาน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
2.กรณียกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 45 วันทำงาน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของราคาทัวร์
3.ถ้ายกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วโดยสายการบิน อิมิเรสต์ (EK) ชั้นประหยัดโหลดได้2ชิ้น ชิ้นละไม่เกิน23กิโลกรัม
2.กระเป๋าเดินทางบินภายในประเทศแอลจีเรียอนุญาต1ชิ้นน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
3.ค่าวีซ่าเข้าประเทศแอลจีเรีย ใช้เวลายื่นก่อนการเดินทางประมาณ75วัน
4.ค่าโรงแรมที่พัก9คืน ระดับ4ดาว ห้องเตียงคู่ ตามที่ระบุในรายการ
5.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุอยู่ในรายการฯ
6.ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างการเดินทาง และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุอยู่ในรายการ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ของประกันภัยไทยวิวัฒน์
ไม่รวมค่าสุขภาพและโรคประจำตัว และไม่รวมโควิด

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการฯ ค่ากล้องถ่ายรูปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ (มือถือไม่เสียคะ)
2.ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างการเดินทาง
3.ค่าทิปตามธรรมเนียม 50 EURO สำหรับไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
5.ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
6.สำหรับรายการทัวร์ที่เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
7.การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดที่นั่งของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตีและไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตามที่ลูกค้าต้องการ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้
8.กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
คำชี้แจ้ง
1.บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งเกี่ยวกับการบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์...เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้
2.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์
ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
3.บริษัทฯ จัดการเดินทางเป็นคณะพร้อมกัน ดูแลลูกค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน กรณีที่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัวและการบริการที่เหนือผู้อื่นผู้ใด และไม่ต้องการมิตรภาพจากผู้ใดในคณะ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านแจ้งก่อนการจองทัวร์
4.กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน
บริษัทฯขอขอบพระคุณที่ลูกค้าทุกท่านใช้บริการแพลนเนท อย่างต่อเนื่องและเข้าใจถึงความจำเป็นที่จะต้องแจ้งลูกค้าทุกท่านทราบก่อนการจองทัวร์
*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้
*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้
*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*การขอที่นั่งพิเศษบนเครื่องบิน เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

**กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่เช็คราคากับทางสายการบินแต่ละวัน

*ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*สำหรับท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ ซื้อตั๋วเครื่องบินเอง เป็นดุลยพินิจของลูกค้า กรณีแอร์ไลน์ยกเลิกบิน หรือเปลี่ยนเวลาบิน บริษัทฯ ขออนุญาตไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เนื่องจากอยู่เหนือความควบคุมของบริษัทฯ และก่อนออกตั๋วเครื่องบินต้องได้รับคำยืนยันจากบริษัทว่ากรุ๊ปยืนยันเดินทางแล้วแน่นอนแล้ว บริษัทฯแนะนำ ควรออกตั๋วภายในประเทศให้ช้าที่สุด

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัว เนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*กรณีลูกค้าที่เดินทางไปร่วมกับคณะในต่างประเทศหรือลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ เช่นเดินทางไปก่อน หรือยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมคณะ ขอให้ลูกค้าทำประกันการเดินทางของท่านเอง เนื่องจากบริษัทฯ ทำประกันการเดินทางแบบหมู่คณะที่เดินทางไปกลับพร้อมคณะเท่านั้นและประกันเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้นไม่รวมสุขภาพ,ไม่รวมโควิด,ไม่รวมโรคประจำตัว,ไม่รวมภัยสงครามหรือภัยจากก่อการร้าย

*ที่นั่งบนรถบัส บริษัทฯขอความร่วมมือให้ลูกค้านั่งด้านหน้ารถบัสให้ครบทุกเบาะก่อน เพื่อให้ทุกท่านได้นั่งเบาะปกติก่อน และขอสงวนสิทธิ์แถวหน้าสุดสำหรับไกด์ และหัวหน้าทัวร์ เพื่อเป็นพื้นที่ประสานงาน ดังนั้นขอเก้าอี้แถวด้านหน้า ขอเป็นที่นั่งสำหรับที่นั่ง 1 ท่าน/เบาะที่นั่ง เนื่องจากเส้นทางระยะไกล เบาะที่นั่งแถวหลังอาจเกิดการเมารถและไม่สบายกับผู้ที่นั่งหลังๆได้

*บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โรงแรมที่พัก ก่อนเดินทาง และหลังจบทริป ทุกกรณี เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์ และเกิดจากเหตุผลที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินล่าช้า สายการบินยกเลิก สายการบินเปลี่ยนเวลาบิน เหตุสุดวิสัยภัยทางธรรมชาติ เหตุสงคราม การจราจล เป็นต้น

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์แอลจีเรีย ทัวร์ตะวันออกกลาง-แอฟริกา^
TOP