ทัวร์แอลจีเรีย ไฮไลท์แอลจีเรีย
ทัวร์แอลจีเรีย ไฮไลท์แอลจีเรีย

ทัวร์แอลจีเรีย ไฮไลท์แอลจีเรีย

ทัวร์แอลจีเรีย ไฮไลท์แอลจีเรีย ทัวร์แอลจีเรีย ไฮไลท์แอลจีเรีย ทัวร์แอลจีเรีย ไฮไลท์แอลจีเรีย ทัวร์แอลจีเรีย ไฮไลท์แอลจีเรีย ทัวร์แอลจีเรีย ไฮไลท์แอลจีเรีย 7คืน บินภายใน 1 รอบ
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Emirates
10วัน | 7คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

เที่ยวแอลจีเรีย มรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมานับพันปี
ชม 3 เมืองโบราณในอดีตที่ยิ่งใหญ่แห่ง “ดีเจมิลา - ทิปาซา - ทิมกัต - ที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ชมเมืองกองส์ตองติน “เมืองแห่งสะพาน” ที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปทวีปแอฟริกา

#1290# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
24 ส.ค. 66 -
2 ก.ย. 66
99,900 99,900 99,900 22,000
จองทัวร์    ลด 2,000 บาท จองก่อน 14 มิ.ย. 
21 ก.ย. 66 -
30 ก.ย. 66
99,900 99,900 99,900 22,000
จองทัวร์    ลด 2,000 บาท จองก่อน 14 มิ.ย. 
12 ต.ค. 66 -
21 ต.ค. 66
123,900 123,900 123,900 24,000
จองทัวร์    ลด 2,000 บาท จองก่อน 14 มิ.ย. 
19 ต.ค. 66 -
28 ต.ค. 66
123,900 123,900 123,900 24,000
จองทัวร์    ลด 2,000 บาท จองก่อน 14 มิ.ย. 
9 พ.ย. 66 -
18 พ.ย. 66
119,900 119,900 119,900 22,000
จองทัวร์    ลด 2,000 บาท จองก่อน 14 มิ.ย. 
23 พ.ย. 66 -
2 ธ.ค. 66
119,900 119,900 119,900 22,000
จองทัวร์    ลด 2,000 บาท จองก่อน 14 มิ.ย. 
7 ธ.ค. 66 -
16 ธ.ค. 66
119,900 119,900 119,900 22,000
จองทัวร์    ลด 2,000 บาท จองก่อน 14 มิ.ย. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 06/06/23 1:02 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์แอลจีเรีย ไฮไลท์แอลจีเรีย

**วีซ่าแอลจีเรีย ใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าทัวร์ปกติ แนะนำลูกค้าที่สนใจเดินทาง แจ้งจองทัวร์แอลจีเรียล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 2 เดือน**

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U14 สายการบินอิมิเรสต์แอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – แอลเจียร์

02.00  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK377 (เวลาบิน 6.55 ชม.)

06.00 เดินทางถึง ดูไบ  (รอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน)

08.00 ออกเดินทางสู่เมืองแอลเจียร์ โดยสายการบินอิมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK757 (เวลาบิน 7.30 ชม.)

12.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเฮาวรี บูเมอเดียน เมืองหลวงแอลเจียร์ นำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง

บ่าย นำท่านชม อนุสาวรีย์แห่งการเสียสละ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็น อนุสรณ์สถานเชิดชูเกียรติของเหล่าทหารแอลจีเรียที่สละชีวิตในสงครามกู้อิสรภาพ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแอลเจียร์เปิดตัวในปีคริสต์ศักราช 1982 ในวันครบรอบการเป็นอิสระของประเทศแอลจีเรีย ลักษณะของอนุสาวรีย์นี้จะประกอบไปด้วยใบปาล์ม3 ใบประกบกันในแนวตั้ง และที่ขอบของแต่ละใบจะมีทหารยืนเฝ้าอยู่ นำท่านชม มัสยิดเก่าแก่เอล ดีเจดดิด สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17 โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างสไตล์ฝรั่งเศสและสไตล์ดั้งเดิม

ทัวร์แอลจีเรีย

เยี่ยมชม จัตุรัสกลางเมือง  อันเป็นสถานที่ตั้งของอนุสาวรีย์เชิดชูเกียรติของนายพลชาวฝรั่งเศสนามว่า Emir Abdelkader

ทัวร์แอลจีเรีย

นำท่านชม แกรนเด้ โพสเต้ อาคารสำนักงานไปรษณีย์หลักของเมืองแอลเจียร์ สร้างขึ้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดยใช้สถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศสจากนั้น นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมแอลจีเรีย (Algeria Museum of Popular Arts and Traditions) เพื่อทำความรู้จักกับประเทศนี้ในแง่มุมต่างๆ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม สังคมและความเป็นอยู่ของประชากรภายในประเทศ

ทัวร์แอลจีเรีย

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ค่ำ          นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก..............................ระดับ 4 ดาว 

วันที่สาม  แอลเจียร์ – ทิปาซา – เชอร์เชลล์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่เมือง ทิปาซา ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ประมาณ 80 กม. ทางตะวันตกของแอลเจียร์ เป็นเมืองท่าโรมันทั่วไปที่มีความมั่งคั่งและอิทธิพลสูงสุดภายใต้จักรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวอรัส (ค.ศ. 193-211) มันถูกล้อมรอบด้วยกำแพงป้องกัน 2.2 กม. ซึ่งช่วยรักษาความสมบูรณ์ของมันในการต่อต้านกองกำลังที่บุกรุกจนในที่สุดมันก็ถูกทำลายโดย Vandals ในปี ค.ศ. 372 หลังจากนั้นเมืองก็ทรุดโทรมและวัสดุก่อสร้างของทิปาซาจำนวนมากถูกนำมาใช้ในการก่อสร้าง ของประเทศแอลเจียร์

ทัวร์แอลจีเรีย

นำท่านชม "หลุมฝังศพของสตรีชาวคริสต์ Royal Mausoleum of Mauretania " เพราะมีรูปทรงเหมือนกากบาทของเส้นแบ่งที่ประตูเท็จ ในภาษาอาหรับ สุสานเรียกว่า Kubr-er-Rumia หรือ Kbor er Roumia ซึ่งหมายถึงหลุมฝังศพของหญิงชาวโรมัน 

ทัวร์แอลจีเรีย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางต่อสู่เมืองเชอร์เชลล์ Cherchell เมืองท่าเรือ ที่นี่มีหอประภาคารขนาดเล็กและเต็มไปด้วยเรือประมงท้องถิ่น อดีตเมืองนี้มีชื่อเสียงด้านการผลิตเหล็กกล้า เรือดิน และเครื่องใช้เหล็กเพื่อส่งออกให้กับประเทศข้างเคียง นำท่านชมท่าเรือและจัตุรัสผู้พลีชีพ

ทัวร์แอลจีเรีย

 

ชมด้านนอกของมัสยิด El Rahman ที่มีเสา 100 ต้น อาคารหลังนี้มีลักษณะเหมือนโบสถ์คริสต์เพราะอดีตเป็นมหาวิหารเซนต์ปอลจนถึงปี ค.ศ. 1574

ชมอนุสาวรีย์คาทอลิกแห่งนี้สร้างขึ้นบนยอดวิหารโรมันเก่าแก่ จากนั้นชม ซากเมืองโรมันเก่าแก่  ชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งเชอร์เชลล์ เพื่อดูซากของอดีตจักรวรรดิอันรุ่งโรจน์ ในตอนท้ายของทัวร์นิทรรศการถาวร ซึ่งมีงานประติมากรรมมากมายและผลงานอันโดดเด่นอื่น ๆ จากสมัยโบราณ  ได้เวลาเดินทางกลับสู่เมืองแอลเจียร์

เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ค่ำ          นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก..............................ระดับ 4 ดาว 

วันที่สี่ แอลเจียร์ – เมืองโบราณดีเจมิลา – กงส์ตองติน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณดีเจมิลา (ระยะทางประมาณ 325 กม., ประมาณ 4 ชม.) มีพื้นที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านขนาดเล็กบริเวณภูเขาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองแอลเจียร์ สถาปัตยกรรมที่พบในการก่อสร้างเมืองโบราณแห่งนี้เป็นแบบโรมัน ซึ่งจะพบสถาปัตยกรรมรูปแบบนี้ในเฉพาะภูมิภาคแอฟริกาตอนเหนือเท่านั้น ดีเจมิลาได้รับการคัดเลือกจาก องค์กรยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นมรดกโลก (World Heritage Site) ในปี ค.ศ.1982

ทัวร์แอลจีเรีย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม เมืองโบราณดีเจมิลา ชมลานกลางแจ้ง ศาสนสถาน, มหาวิหาร, ซุ้มประตู,โมเสค และตลาดโรมัน ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี

ทัวร์แอลจีเรีย

เดินทางสู่ เมืองกงส์ตองติน (ประมาณ 2.30 ชม.) ซึ่งเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งในทวีปแอฟริกา มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากกรุงแอลเจียร์และเมืองออราน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ-ตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย อยู่ห่างจากกรุงแอลเจียร์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราว 320 กิโลเมตร สร้างขึ้นโดยชาวอาหรับ เมื่อประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว มีลักษณะเป็นเมืองป้อมปราการบนโขดหินสูงกว่า 240 เมตร เหนือหุบเขาลำน้ำเบื้องล่าง มีกำแพงและประตูเมืองสร้างในสมัยกลาง รวมทั้งซากเมืองโรมันในบริเวณใกล้เคียง กงส์ตองตินเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ นูมิเดียเมื่อประมาณ 2 ปีก่อนคริสต์ศักราช ต่อมาจักรพรรดิคอนสแตนติน มหาราชจักรพรรดิของโรมันได้บูรณะขึ้นใหม่ในปีคริสต์ศักราช 313 ต่อมาฝรั่งเศสยึดครองไว้ในปี ค.ศ. 1837 

ทัวร์แอลจีเรีย

นำท่านชม สะพานแห่งเมืองกงส์ตองติน เมืองกงส์ตองติน ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งสะพาน” เนื่องจากมีสะพานอันงดงามมากมาย ที่เชื่อมระหว่างภูเขาและหุบเหว กับเมือง ซึ่งถูกสร้างไว้หลายแห่ง

เช่น สะพานแขวน ซิดี เอ็มซิด ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดในโลก มีความสูง 175 เมตร ยาว 164 เมตร ข้ามแม่น้ำรัมเม ในเมืองกงส์ตองติน ประเทศแอลจีเรีย

ทัวร์แอลจีเรีย

นำท่านชม สะพานเดินเท้า เมลล่า สลิมาเนห์ เดินข้ามช่องแคบที่ดูน่าหวาดเสียวและตื่นเต้น ซึ่งท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของโตรกผาและบ้านที่สร้างอยู่ในหุบเขา

ทัวร์แอลจีเรีย

จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์แห่งความตาย  ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามโลกครั้งที่ 1 

เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ค่ำ          นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก..............................ระดับ 4 ดาว 

วันที่ห้า กงส์ตองติน - โรงละครโรมัน – น้ำพุร้อนธรรมชาติ - กงส์ตองติน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ โรงละครโรมัน ในจังหวัดคลามา ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง โรงละครแห่งนี้สร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 12-13 ด้วยราคาทองคำประมาณ 3,000 ชิ้นในเวลานั้น สร้างขึ้นในรัชสมัยของจักรพรรดิ Septemus โดยแม่ชี Anya Elia Stiterta อนุสาวรีย์แห่งนี้เป็นหนึ่งในโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่หายากทั่วโลกทั้งในรูปแบบเรขาคณิตและสถาปัตยกรรมปัจจุบันโรงละครโรมันแห่งนี้ยังถูกนำมาใช้เป็นที่แสดงคอนเสิร์ต หรือ ศิลปวัฒนธรรมด้านโบราณคดี สร้างรายได้ท่องเที่ยวให้จังหวัดอย่างมากมาย

อิสระให้ท่านเดินชมโรงละครและถ่ายรูปกับสถานที่มรดกโลกแห่งนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านแวะชม น้ำพุร้อนทางธรรมชาติหรือที่รู้จักกันในชื่อ Hammam Debagh หรือ Hammam Chellala เป็นหินน้ำธรรมชาติและน้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ในเมืองและชุมชนของ Hammam Debagh ในจังหวัด Guelma ประเทศแอลจีเรีย ประวัติการใช้สถานที่นี้ย้อนไปถึงยุคโรมันในศตวรรษที่ 1 ลักษณะกำแพงหินหลากสีที่น่าทึ่งในฤดูใบไม้ผลิได้ ดึงดูดความสนใจจากคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวตั้งแต่ยุคของจักรวรรดิโรมัน 

ทัวร์แอลจีเรีย

ได้เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองกงส์ตองติน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ค่ำ นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก.........................ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก  กงส์ตองติน – ทิมกัต–  กงส์ตองติน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณ ทิมกัต  ตั้งอยู่บริเวณทางตอนเหนือของเทือกเขาออร์เร็ส ห่างจากเมืองกงส์ตองติน 110 กิโลเมตร เป็นสถานที่ตั้งของเมืองโบราณภายใต้การปกครองของจักรพรรดิไตรดานุส แห่งจักรวรรดิ์ทราจัน ปัจจุบันเมืองโบราณทิมกัตได้รับการคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปีคริสต์ศักราช 1982 นำท่านชม เมืองโบราณทิมกัต อดีตที่เคยเป็นห้องสมุด ศาสนสถาน อัฒจันทร์ และมหาวิหารของจักรวรรดิ์ทราจัน ที่เคยรุ่งเรือง

ทัวร์แอลจีเรีย

ทัวร์แอลจีเรีย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เซอร์ตาร์  ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่มีค่ากว่า  7,000 ชิ้น ทั้งภาพเขียน และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์, สมัยโรมัน, ยุคพูนิค, ยุคอิสลาม และยุคอาณานิคมฝรั่งเศส นำท่านชมด้านนอก มัสยิดเอเมียร์ อับเดลคาเดอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1968 และเสร็จสมบูรณ์ ในปี ค.ศ. 1994 เพื่อเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา

เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ค่ำ  นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก..............................ระดับ 4 ดาว 

วันที่เจ็ด กงส์ตองติน -  แอลเจียร์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

10.00    เครื่องบินออกเดินทาง สู่เมืองแอลเจียร์ ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน AH6486

12.30    ถึงเมืองแอลเจียร์ // นำท่านรับกระเป๋าและเดินทางสู่ร้านอาหาร

13.30    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

14.30 นำท่านเดินทางสู่นำท่านชมด้านนอกมหาวิหารพระแม่แห่งแอฟริกาในแอลเจียร์ มหาวิหารสร้างเสร็จในปี 1872  หลังจากทำงานมา 14 ปี เป็นผลงานของสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Jean Eugène Fromageau ภายนอกสร้างขึ้นในสไตล์ไบแซนไทน์ ขณะที่ภายในได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมฮิสปาโน-มัวร์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อุทิศให้กับ Mary มารดาของพระเยซู ด้านหลังแท่นบูชาบนผนังมีคติสอนใจที่ว่า “พระแม่แห่งแอฟริกาอธิษฐานเผื่อเราและเพื่อชาวมุสลิม 

ทัวร์แอลจีเรีย

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ..............................ระดับ 4 ดาว ในเมืองแอลเจียร์

วันที่แปด  แอลเจียร์   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการเมืองแอลเจียร์ Kasbah of Algiers เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของเมืองประวัติศาสตร์ Maghreb ที่มีอิทธิพลอย่างกว้างขวางต่อการวางผังเมืองในส่วนตะวันตกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและแอฟริกาตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีคนอาศัยอยู่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์ศักราชเป็นอย่างน้อย เมื่อมีการก่อตั้งแหล่งค้าขายของชาวฟินีเซียนที่นั่น คำว่า Kasbah ซึ่งแต่เดิมกำหนดจุดสูงสุดของเมดินาในยุค Zirid ปัจจุบันใช้กับกลุ่มเมืองเก่าของ El Djazair ภายในขอบเขตที่ทำเครื่องหมายด้วยเชิงเทินและสร้างขึ้นเมื่อปลายศตวรรษที่ 16 ย้อนหลังไปถึง ถึงสมัยออตโตมัน

นำท่านเดินชมวิถีชีวิตผู้คนในป้อมปราการ และชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมแอลจีเรีย (Algeria Museum of Popular Arts and Traditions) เพื่อทำความรู้จักกับประเทศนี้ในแง่มุมต่างๆ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม สังคมและความเป็นอยู่ของประชากรภายในประเทศ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ บาร์โด อัญมณีทางศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์แห่งชาติในปี 1985 โครงสร้างปัจจุบันสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 พิพิธภัณฑ์ Bardo ถือเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามและมีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของแอลเจียร์ เป็นผลงานศิลปะและสถาปัตยกรรมชิ้นเอกในสไตล์อันดาลูเซียและออตโตมัน 

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก................................ระดับ 4 ดาว ในเมืองแอลเจียร์

วันที่เก้า  แอลเจียร์ - ดูไบ   

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯพร้อมเช็คเอ้าท์

อิสระเดินเล่นภายในเมืองแอลเจียร์

11.00  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินแอลเจียร์เพื่อบินกลับดูไบ

15.30  ออกเดินทางจาก เมืองแอลเจียร์ สู่ดูไบ โดยสายการบินอิมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK758  (เวลาบิน 6.30 ชม.) 

วันที่สิบ  ดูไบ - กรุงเทพฯ 

01.00    เดินทางถึงสนามบินดูไบ สาธารณรัฐอาหรับอิมิเรสต์

03.35   ออกเดินทางจากดูไบ สู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK376  (เวลาบิน 6.10 ชม.)

12.45   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

********************************
 
หมายเหตุ 
1.โปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับเที่ยวบินภายในประเทศ บางสถานที่มีเวลาเปิด-ปิดไม่ทั้งวัน-บางแห่งไม่ได้เปิดทำการทุกวัน – บริษัทฯจะพาไปเข้าชมอย่างอื่นแทน – ดังนั้นขอให้ท่านโปรดทำความเข้าใจก่อนการจองทัวร์
2.วัคซีนโควิดต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มขึ้นไป 
3.บริษัทฯ ไม่ได้รวมค่าตรวจ RT PCR TEST กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกฎกะทันหัน

 

**************

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ชำระมัดจำ 35,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
2.ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
การยกเลิก
1.ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันทำงาน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
2.กรณียกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 45 วันทำงาน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของราคาทัวร์
3.ถ้ายกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วโดยสายการบิน อิมิเรสต์(EK) ชั้นประหยัดโหลดได้2ชิ้น ชิ้นละไม่เกิน23กิโลกรัม
2.รวมบินภายในประเทศแอลจีเรีย 1เที่ยวบิน น้ำหนัก 20กิโลกรัม
3.ค่าวีซ่าเข้าประเทศแอลจีเรีย ใช้เวลายื่นก่อนการเดินทางประมาณ75วัน
4.ค่าโรงแรมที่พัก ระดับ4ดาว ห้องเตียงคู่ ตามที่ระบุในรายการ
5.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุอยู่ในรายการฯ
6.ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างการเดินทาง และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุอยู่ในรายการ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ของประกันภัยไทยวิวัฒน์ ไม่รวมค่าสุขภาพและโรคประจำตัว และไม่รวมโควิด

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการฯ ค่ากล้องถ่ายรูปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ (มือถือไม่เสียคะ)
2.ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างการเดินทาง
3.ค่าทิปตามธรรมเนียม 35 EURO สำหรับไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
6.ไม่รวมค่าตรวจ RT PCR TEST กรณีมีการเปลี่ยนแปลง หรือค่าตรวจใดๆ เกี่ยวกับโควิด

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
5.ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
6.สำหรับรายการทัวร์ที่เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
7.การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดที่นั่งของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตีและไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตามที่ลูกค้าต้องการ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้
8.กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
คำชี้แจ้ง
1.บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งเกี่ยวกับการบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์...เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้
2.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์
ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
3.บริษัทฯ จัดการเดินทางเป็นคณะพร้อมกัน ดูแลลูกค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน กรณีที่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัวและการบริการที่เหนือผู้อื่นผู้ใด และไม่ต้องการมิตรภาพจากผู้ใดในคณะ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านแจ้งก่อนการจองทัวร์
4.กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน
บริษัทฯขอขอบพระคุณที่ลูกค้าทุกท่านใช้บริการแพลนเนท อย่างต่อเนื่องและเข้าใจถึงความจำเป็นที่จะต้องแจ้งลูกค้าทุกท่านทราบก่อนการจองทัวร์
*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้
*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้
*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน
หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่ซื้อที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์แอลจีเรีย ทัวร์ตะวันออกกลาง-แอฟริกา^
TOP