ทัวร์อียิปต์ ฮัลโหลอียิปต์ 6วัน โรงแรม 5ดาว

ทัวร์อียิปต์ ฮัลโหลอียิปต์ 6วัน โรงแรม 5ดาว

ทัวร์อียิปต์ ฮัลโหลอียิปต์ 6วัน โรงแรม 5ดาว โรงแรมทัวร์อียิปต์ ฮัลโหลอียิปต์ 6วัน โรงแรม 5ดาว ทัวร์อียิปต์ ฮัลโหลอียิปต์ 6วัน โรงแรม 5ดาว โรงแรม ทัวร์อียิปต์ ฮัลโหลอียิปต์ 6วัน โรงแรม 5ดาว โรงแรม ทัวร์อียิปต์ ฮัลโหลอียิปต์ 6วัน โรงแรม 5ดาว ทัวร์อียิปต์ ฮัลโหลอียิปต์ 6วัน โรงแรม 5ดาว 3คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Egyptair
6วัน | 3คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์อียิปต์ ฮัลโหลอียิปต์ ปิระมิด ไคโร อเล็กซานเดรีย พักโรงแรม 5ดาว เที่ยวสุดคุ้มค่า

ทัวร์อียิปต์ ฮัลโหลอียิปต์ ปิระมิด ไคโร อเล็กซานเดรีย เชิญท่านเดินทางเยือนประเทศอียิปต์ ดินแดนแห่งอารยธรรม ลุ่มแม่น้ำไนล์ ชม สฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่าซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย แห่งเมืองอเล็กซานเดรีย ชมเสาปอมเปย์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ ชมพิพิธภัณฑ์รามเซสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส ชม ปีรามิดขั้นบันได อันเป็นปีรามิดแห่งแรกของอียิปต์ พร้อมรับประทานอาหารค่ำบุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์ ชมบรรยากาศอันงดงามยามค่ำคืนสองฟาก
ฝั่งแม่น้ำ และร่วมสนุกกับการแสดง ระบำหน้าท้อง อันลือชื่อ

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์อียิปต์ ฮัลโหลอียิปต์ 6วัน โรงแรม 5ดาว

วันแรก คณะทัวร์อียิปต์ สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 7 เคาเตอร์ Q14 สายการบินอียิปต์แอร์ เจ้าหน้าที่บริษัท ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินท์

วันที่สอง ไคโร – ปิระมิด – สฟิงซ์ – โรงงานน้ำหอม – โรงงานกระดาษ

00.50 ออกเดินทางโดย MS961 เวลาบิน 10 ชั่วโมงและเวลาประเทศอียิปต์จะช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.

06.20 ถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโรประเทศอียิปต์เจ้าหน้าที่บริษัทฯอำนวยความสะดวกในการผ่านตรวจคน เข้าเมือง เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ

จากนั้นพาคณะท่านเดินทางไปโรงแรมฯ รับประทานอาหารเช้าภายโรงแรมฯ (ไม่สามารถเข้าห้องพักได้)

นำท่านเดินทางสู่ที่ราบสูงกีซ่า เพื่อชม มหาปิระมิด สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ด สิ่งของโลก เช่น มหาปิระมิดคีออฟ ปิระมิดเคฟเฟร ปิระมิดไมครีนอส ชมสฟิงซ์ ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริย์ ลำตัวเป็น สิงโตหมอบเพศผู้ แสดงถึงอำนาจ ที่บริเวณที่ราบสูงกีซ่านี้ มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยาว ประมาณ 73 เมตร สูง 20 เมตร แกะสลักจากหินปูนเพียงก้อนเดียวโดยใช้พระพักตร์ของฟาโรห์เคฟเฟรเป็น แบบ หากต้องการมุดหลุมปิรามิดกรุณาซื้อบัตรเพิ่มเติม

ทัวร์อียิปต์

 

เที่ยวอียิปต์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย จากนั้นนำท่านชมพิพิธถัณฑ์แห่งชาติแห่งใหม่  พิพิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติ (NMEC) เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ 490,000 ตารางเมตร  ในเมือง Fustat โบราณซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดบางส่วนในเดือนกุมภาพันธ์ 2017 และจะจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ 50,000 ชิ้น ซึ่งนำเสนออารยธรรมอียิปต์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน

จากนั้นนำท่านชม โรงงานทำกระดาษปาปิรุส ซึ่งทำจากต้นกก และเป็นกระดาษชนิดแรกของโลก และชมโรงงานผลิตหัวน้ำหอมซึ่งน้ำหอมเหล่านี้ว่ากันว่าทำมาจากสูตรดั้งเดิมแบบที่พระนางคลีโอพัตราเคยใช้ และหัวน้ำหอมเหล่านี้ ได้ กลายเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อทำเป็นนํ้าหอมและโลชั่นหลังโกนหนวดของบริษัทฯ ดิออร์ อารามิส โปโลสปอรต์ และ ดัคคานัวร์

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ค้างคืน MOVENPICK HOTEL CAIRO 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ไคโร – ซัคคาร่า – เมมฟิส – ซิตาเดล โมฮัมเหม็ดอาลี – ไคโร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านสู่ เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของอียิปต์โบราณ เป็นศูนย์กลางการปกครองที่สำคัญแห่งหนึ่ง ในบริเวณดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำไนล์มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ที่ 1 และยังเป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีบทบาทในการรวม อียิปต์เข้าเป็นประเทศเดียวเมื่อ 5,000 กว่าปีมาแล้ว

นำท่านสู่ เมืองโบราณซัคคาร่า อยู่ห่างจากกรุงไคโรไปทางใต้ประมาณ 28 กิโลเมตร เพื่อชม ปีรามิดขั้นบันได อันเป็นปีรามิดแห่งแรกของอียิปต์ ซึ่งได้วิวัฒนาการไปเป็นปิรามิดที่แท้จริงในสมัยต่อมา

ทัวร์อียิปต์

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์รามเซสที่สอง แห่งเมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรูปแกะสลักขนาดมหึมาของฟาโรห์รามเซสที่ 2 เมื่อเห็น แล้วจะรู้สึกชมชาวอียิปต์แต่โบราณที่แกะสลักรูปปั้นได้อย่างเนียน และงดงามมาก โดยเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์นั้นช่างงามสง่าอย่างหาที่เปรียบมิได้ และรูปปั้นสฟิงค์ที่สร้างด้วยหินอลาบาสเตอร์สีขาว

ทัวร์อียิปต์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น

จากนั้นขึ้นชม ป้อมปราการ ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย ซาลาดิน ในปี ค.ศ. 1176 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1182 เพื่อใช้ในการต่อสู่กับพวกทำสงครามครูเสด และภายในชมที่พัก และที่ตั้งของรัฐบาลในสมัยนั้น ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งเริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือตุรกีใน ปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซส ที่สอง เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์ฝรั่งเศสพร้อมชมวิวของเมืองไคโรจากมุมสูง

ทัวร์อียิปต์

ค่ำ บริการอาหารค่ำบุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์พร้อมชมบรรยากาศอันงดงามยามค่ำคืนสองฟากฝั่งแม่น้ำ พร้อมชม และร่วมสนุกกับการแสดง ระบำหน้าท้อง(Belly Dance) อันเลื่องชื่อและการแสดงพื้นเมืองต่างๆประกอบดนตรี

จากนั่นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ค้างคืน MOVENPICK HOTEL CAIRO 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ไคโร – อเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดิน –เสาปอมเปย์–ไคโร

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ

ออกเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย นำเที่ยวชมเมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียยังเป็นสถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหาร มาร์ค แอนโทนี ซึ่งเรารู้จักกันดี และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก

ทัวร์อียิปต์

ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดี ค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น

บ่าย ชม เสาปอมเปย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็น ชื่อเพื่อนสนิทของ ซีซ่า ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียใน อียิปต์ สถานที่ที่เขาถูกฆ่าตายและเล่าขานกันว่า ซีซ่าได้เผาศีรษะของปอมเปย์ที่เสานี้ นอกจากนั้น สถานที่นี้ในอดีตยัง เคยมี อาโครโปลิส ซึ่งมีชื่อว่า เซราเปียม สร้างขึ้นเพื่อถวาย เทพเซราปิส ในสมัยของปโตเลมี แต่ในที่สุดถูกทำลายโดยพวกคริสเตียน ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว ภายนอกป้อมปราการซิทาเดล ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วน ที่เป็นฐานและได้มีรับการทะนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามา พร้อมชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงาม

ทัวร์อียิปต์

จากนั้นเดินทางกลับเมืองไคโร

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

พักผ่อนค้างคืนที่โรงแรม MOVENPICK HOTEL CAIRO 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ซิตาเดล โมฮัมเหม็ดอาลี – พิพิธภัณฑ์ – ตลาดข่านแอลคาลิลี่ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารใหญ่ เรียกโดยทั่วไปว่า พิพิธภัณฑ์อียิปต์โบราณ จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1858 โดยนักโบราณคดี ชาวฝรั่งเศส ชื่อ Auguste Marriette ทั้งอาคารเก่าแก่และการตกแต่งภายใน ได้รับการยกย่องว่างดงามสมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองนี้ ชมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตังคาเมน และงานศิลปะที่มีค่าไม่ต่ำกว่า 250,000ชิ้น มีอายุเก่าแก่เกือบห้าพันปีมาแล้ว (ไม่รวมค่าเข้าชมห้องมัมมี่ ท่านละ 150EGP)

ทัวร์เที่ยวอียิปต์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบไทย

บ่าย นำท่านสู่ ตลาดข่านแอลคาลิลี่ ซึ่งที่นี้มีร้านค้าจำนวนมากจำหน่ายจิวเวลรี่,ของที่ระลึก,เครื่องเทศ,เสื้อผ้า เชิญซื้อ “คาร์ทูซ” จี้ทำด้วยทองคำหรือเงินแกะสลักชื่อแบบภาษาอียิปต์โบราณ เพื่อเป็นของฝาก ในรูปทรงยาวเก๋ สวยแปลก แปลว่ามีอายุยืนยาว อดีตองค์ฟาโรห์ใช้สลักชื่อขององค์เองตามโบราณสถานและสุสานของพระองค์

ทัวร์อียิปต์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

20.00 นำคณะเดินทางสู่สนามบินไคโร เพื่อบินกลับกรุงเทพฯ

23.35 เครื่องบินออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยเที่ยวบิน MS960

วันที่หก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

12.35 คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ
 

หมายเหตุ 1. ท่านที่เดินทางต้องได้รับวัคซีน 2เข็มขึ้นไป 
                 2. วัคซีนพาสปอร์ตจะต้องอัพเดตข้อมูลการฉีดวัคซีน ให้เป็นข้อมูลล่าสุด

**************

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 23/05/22 5:39 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย2เดือน พร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด ***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาจจะต้องใช้เวลาในการยื่นขอวีซ่านานกว่าปกติ ประมาณ 1 เดือน)
2.ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการยื่นวีซ่าประมาณ 15 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
3.กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
4.การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 45 วัน ** ก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำงวดแรก
5.กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน ** บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 100 % ของค่าทัวร์
** เงื่อนไขการจองทัวร์ ไม่สามารถใช้ได้กับช่วง Peak Season (สงกรานต์ , ปีใหม่ )
โปรดสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการจองทัวร์สำหรับช่วง Peak Season กับทางบริษัทอีกครั้ง**

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินอียิปต์แอร์
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
3. ค่าห้องพักโรงแรมในเมืองไคโร ระดับ 5*++รวมทั้งสิ้น 3 คืน
4. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
7. ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์
8. ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
9. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ต่อระยะเวลาการเดินทาง
คุ้มครองไม่เกิน 500,000 บาทตามเงื่อนไขบริษัทประกัน

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าขี่อูฐ 10 – 15 USD, ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด 100 L.E และ 30 L.E, ค่าเข้าชมมัมมี่ 100 L.E.
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
4. ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และพนักงานยกกระเป๋า ไกด์ท้องถิ่น ประมาณ 2 USD และ 3 USD ต่อคนต่อวัน
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
7. ค่ากล้องถ่ายรูปวีดีโอ และค่ากล้องมือถือ บางสถานที่ที่เรียกเก็บ
8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
9.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
10.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
11.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
12.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
13.สายการบินจะเป็นผู้จัดที่นั่งบนเครื่องบิน บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ กรณีที่ท่านต้องการซื้อเก้าอี้ กรุณาแจ้งล่วงหน้า

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่ไม่สามารถ จัดกรุ๊ปทัวร์อียิปต์ได้ถึง15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3.เนื่องจากรายการทัวร์อียิปต์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5.ที่นั่งบนเครื่องบิน การจัดที่นั่งขึ้นอยู่กับทางแอร์ไลน์บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้ กรณีท่านที่ต้องการระบุที่นั่ง เช่น ริมหน้าต่าง ริมทางเดิน Long Leg ต้องทำการซื้อที่นั่งกับทางแอร์ไลน์

คำชี้แจ้ง
1.บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งเกี่ยวกับการบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์...เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้
2.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
3.บริษัทฯ จัดการเดินทางเป็นคณะพร้อมกัน ดูแลลูกค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน กรณีที่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัวและการบริการที่เหนือผู้อื่นผู้ใด และไม่ต้องการมิตรภาพจากผู้ใดในคณะ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านแจ้งก่อนการจองทัวร์
4.กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

เอกสารยื่นวีซ่าอียิปต์ (ออนไลน์)
1.การสแกนพาสปอร์ต กรุณาเว้นระยะมุมขอบของพาสปอร์ตทั้ง 4 ด้าน อย่างน้อย 1CM
2.การสแกนพาสปอร์ต กรุณาสแกนเป็นสีเท่านั้น ไม่ใช่ขาวดำ
3.การสแกนพาสปอร์ต กรุณาเห็นตัวอักษรชัดเจน ครบทุกตัวอักษร ไม่กระดำกระด้าง หรือ ติดมุมขอบพาสปอร์ต
จนเบียดตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่ง
4.พาสปอร์ตที่ท่านสแกนส่งให้บริษัทฯ มีอายุอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับจากทริปที่ท่านจอง
5.พาสปอร์ตที่ท่านสแกนส่งให้บริษัทฯ แล้ว กรุณาอย่าเปลี่ยนพาสปอร์ตเล่มใหม่ เพราะว่าวีซ่าจะควบคุม
ตามเลขพาสปอร์ตที่ท่านให้มาเท่านั่น
6.กรุณาระบุอาชีพ ตำแหน่งงาน เป็นภาษาอังกฤษ
7.กรณีที่ท่านไม่สะดวกใช้เครื่องสแกน กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปรับมาเพื่อสแกนคะ

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์อียิปต์ ท่องเที่ยวอียิปต์ ทัวร์อียิปต์ดีที่สุด ทัวร์ตะวันออกกลาง ทัวรือียิปต์2565ทัวร์แนะนำ

ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise อะบูซิมเบล 10 วัน สายการบินอิมิเรสต์

ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise อะบูซิมเบล 10 วัน สายการบินอิมิเรสต์

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 7คืน เรือ ดาว ดาว ดาว ดาว ดาว ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
7 - 16 ก.ค. / 12 - 21 ก.ค. / 9 - 18 ส.ค. / 20 - 29 ก.ย. / 7 - 16 ต.ค. / 20 - 29 ต.ค.
สนใจทัวร์นี้ :552 ท่าน

Emirates
10วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
89,900
รายละเอียด

ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ อะบูซิมเบล 10วัน โดยสายการบินอียิปต์แอร์

ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ อะบูซิมเบล 10วัน โดยสายการบินอียิปต์แอร์

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 7คืน เรือ ดาว ดาว ดาว ดาว ดาว ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :433 ท่าน

Egyptair
10วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด


^
TOP