ทัวร์อินเดีย แกรนด์ทัวร์คุชราต 10 วัน
ทัวร์อินเดีย แกรนด์ทัวร์คุชราต 10 วัน

ทัวร์อินเดีย แกรนด์ทัวร์คุชราต 10 วัน

ทัวร์อินเดีย แกรนด์ทัวร์คุชราต 10 วัน ทัวร์อินเดีย แกรนด์ทัวร์คุชราต 10 วัน ทัวร์อินเดีย แกรนด์ทัวร์คุชราต 10 วัน ทัวร์อินเดีย แกรนด์ทัวร์คุชราต 10 วัน ทัวร์อินเดีย แกรนด์ทัวร์คุชราต 10 วัน 9คืน บินภายใน 2 รอบ
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

VISTARA
10วัน | 9คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์อินเดีย คุชราต แกรนด์ทัวร์คุชราต

นำท่านเที่ยวรัฐคุชราต รัฐบนชายฝั่งตะวันตกของประเทศอินเดีย รัฐที่มีโบราณสถานที่เก่าแก่ ควรค่าแก่การมาเยือน โบราณสถานจากอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ เช่น พระราชวังที่เก่าแก่ ศาสนาสถาน รวมถึงบ่อน้ำโบราณต่างๆ

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 06/06/23 12:10 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์อินเดีย แกรนด์ทัวร์คุชราต 10 วัน

วันแรก  สุวรรณภูมิ -เดลลี

11.30   คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ROW K สายการบินVISTARA (UK)

14.20   บินสู่ท่าอากาศยานนานาชาติฉัตรปตี ศิวาจี มหาราช โดย UK124

17.35   ถึงสนามบินนานาชาติฉัตรปตี ศิวาจี มหาราช (มุมไบ) (ใช้เวลาบิน 4.15ชั่วโมง) นำท่านผ่านตรวจคนเข้าเมือง 

20.00   บินต่อสู่สนามบินนานาชาติสรทาร วัลลภภาอี ปเฏล อาห์เมดาบัด ประเทศอินเดีย  โดย UK949  ใช้เวลาบิน 1.25 ชั่วโมง

21.25   ถึงสนามบินอาห์เมดาบัด นำท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋า
            นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม................ระดับ 4*

วันที่สอง อาห์เมดาบัด - ปาทัน - โมดเหรา - บาจานา

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

ชมบ่อน้ำขั้นบันไดแปดเหลี่ยม สร้างขึ้นโดยมาห์มุด เบกาดาในปี ค.ศ. 1411 เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระราชินีรูดาไบ พระมเหสีของวีร์ซินห์ หัวหน้าเผ่าวาเกลา เพื่อเป็นประโยชน์และจิตวิญญาณสำหรับผู้คนรอบข้าง ผู้คนจำนวนหนึ่งจากหมู่บ้านรอบๆ ได้ใช้น้ำจากบ่อนี้  ความอลังการยิ่งใหญ่ของบ่อน้ำอยู่ที่งานแกะสลักที่วิจิตรบรรจงบนเสาที่ค้ำยันห้าชั้นนั้นส่วนใหญ่ไม่บุบสลาย แสดงถึงสถาปัตยกรรมฟิวชั่นอินโด-อิสลามที่แทรกซึมผ่านขั้นบันไดหลายแห่งในยุคนั้น ช่องเปิดที่เพดานเหนือบันไดช่วยให้แสงและอากาศเข้าสู่บ่อน้ำทรงแปดเหลี่ยมได้ แต่แสงแดดโดยตรงจะไม่แตะต้องบันไดเว้นแต่ตอนเที่ยง ว่ากันว่าอุณหภูมิภายในบ่อน้ำนั้นเย็นกว่าข้างนอกถึง 6 องศา

ทัวร์คุชราต

จากนั่นเดินทางสู่เมืองปาตัน เมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ดึงดูด ซึ่งสร้างจากกำแพงป้อมและตลาดที่คึกคัก เมืองที่ไม่ยอมปล่อยให้ออร่าที่มีเสน่ห์หายไป เป็นที่ตั้งของhavelisที่สวยงาม นำท่านเที่ยวชมบ่อน้ำขั้นบันไดรานี ที่ได้รับเป็นมรดกโลกที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองในอดีตของเมืองปาตัน การแกะสลัก800 แบบในเอกลักษณ์ของพระวิษณุอวตารเช่นเดียวกับรูปแบบวิหารคว่ำของเรขาคณิตที่โดดเด่น ถูกสร้างขึ้นในปี 1063 บ่อน้ำแห่งนี้จัดเป็นมรดกโลกในปี 2014

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

บ่าย เดินทางต่อสู่ เมืองโมดเหรา เพื่อเยี่ยมชมวัดพระอาทิตย์ ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1028 โดยพระเจ้าภีมเทพแห่งราชวงศ์โซลันกี กษัตริย์เชื่อว่าเขาเป็นเชื้อสายของเทพสุริยัน วัดได้รับการออกแบบในลักษณะที่แสงอาทิตย์แรกของวันทอดตรงเหนือรูปพระเทพสุริยะ ด้วยซุ้มประตูที่สร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงและผนังด้านนอกที่สวยงาม วัดนี้จึงเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมในสมัยนั้น ทุกตารางของวัดปกคลุมด้วยเทพเจ้าและเทพธิดา

จากนั่นเดินทางสู่เมืองบาจานา   

ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม.........ระดับ4*  และรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม 

วันที่สาม   บาจานา -  เมืองสุเรนทรานคร (วาวาน)   

เช้า รับประทานอาหารเช้าพร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านชมฝูงลาป่าอินเดีย (คูร์) ซึ่งอาศัยอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวใน Rann  เพื่อเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ Indian Wild Ass Sanctuary (IWAS) ถูกสร้างขึ้นในปี 1973 และครอบคลุมพื้นที่เกือบห้าพันตารางกิโลเมตร เขตรักษาพันธุ์แห่งนี้ยังเป็นที่อยู่ของนกอพยพหลายสายพันธุ์ เช่น นกกระเรียนซารุส เป็ด นกกระทุงดัลเมเชี่ยน และนกฟลามิงโก เช่นเดียวกับ นกกระเรียนทราย ฟรังโคลิน และนกอินเดียนอีสเทิร์น นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น หมาป่าอินเดีย จิ้งจอกทะเลทราย และนิลไก 

ทัวร์คุชราต

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ชมบ่อน้ำขั้นบันได Madhav Vav ที่สร้างขึ้นในทิศตะวันออก-ตะวันตก ทางเข้าอยู่ทางทิศตะวันตกในขณะที่บ่อน้ำอยู่ทางทิศตะวันออก มีความยาว 55 เมตร และทางเดินขั้นบันไดยาว 49.80 เมตร มันถูกป้อนโดยบันไดแคบเล็ก ๆ มีคูตา (อาคารศาลา) หกแห่งและบันไดหกขั้นเพื่อลง ความกว้างลดลงในแต่ละศาลา ระยะขึ้นบันได 6 เมตร สู่ศาลา 3.6 เมตร ศาลาแต่ละหลังประกอบด้วยเสาสี่ต้น ยาว 2.7 เมตร ระหว่างศาลาสองหลังมีความสูง 4.80 เมตร จึงจำเป็นต้องมีกำแพงหนา แต่ละคูตามีหลังคานูนเล็กน้อยในการปั้นแกะสลักผนัง ประกอบด้วยรูปปั้นของ พระไภรวีBhairava, พระเคามาริ Saptamatrika, เทพนพเคราะห์ Navagraha, พระนารายณ์สิบปาง Dashavatara และเทพเจ้าและเทพธิดาอื่น ๆ มากมาย  

ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม.........ระดับ4*  และรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม 

วันที่สี่ เมืองวาวาน – จูนากาด - อุทยานแห่งชาติซาซานเกอ

เช้า รับประทานอาหารภายในโรงแรมฯ 

จากนั้น เดินทางสู่ เมืองจูนากาด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย เดินทางต่อสู่อุทยานแห่งขาติซาซานเกอ อุทยานแห่งชาติ Gir เป็นป่าอนุรักษ์ที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งเป็นที่อยู่ของสิงโตเอเชียที่เหลืออยู่ในป่ากลุ่มสุดท้ายที่เหลืออยู่ในโลก

ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พักแบบเต็นท์ ซาฟารีในแค้มป์ และรับประทานอาหารค่ำภายในแค้มป์

วันที่ห้า อุทยานแห่งชาติซาซานเกอ - วัดโสมนัส - ดิอู

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ

เดินทางต่อสู่ Sasan Gir National Park เขตอนุรักษ์สิงโตเอเชียที่เหลืออยู่ในอุทยานแห่งนี้ประมาณ 20 ตัว ลักษณะของสิงโตไม่แตกต่างจากลูกพี่ลูกน้องในแอฟริกาโดยผิวหนังที่พับตามท้องและแผงคอที่สั้นกว่าเล็กน้อยบนตัวผู้ สิงโตเอเชียมีกล้ามซุ่มโจมตีเหยื่อ เช่น กวาง นิลไก และหมูป่า ฯลฯ สัตว์ป่าอื่นๆ ที่จะพบเห็นในอุทยานแห่งนี้ ได้แก่ เสือดาว ไฮยีน่าลายทาง ฮันนี่แบดเจอร์ จิงคาราละมั่ง เม่น ลิ่น และแมวป่า จระเข้มักเกอร์และจิ้งจกเฝ้าติดตามสามารถพบได้ตามแม่น้ำ ทะเลสาบ และอ่างเก็บน้ำภายในอุทยาน และนกนานาพันธุ์ก็อุดมสมบูรณ์ด้วยจำนวนกว่า 300 สายพันธุ์ที่บันทึกไว้ที่นี่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านออกเดินทางสู่วัดโสมนาถ Somanath ศาสนาสถานฮินดูที่สวยงามด้านการแกะสลัก ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลอาระเบียน เพื่อสร้างถวายพระศิวะ เป็นศาสนสถานที่ถูกรุกรานซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยชาวมุสลิม แต่ด้วยจิตวิญญาณและความสามัคคีของชุมชนที่มีต่อความเชื่อของพระศิวะ ทำให้วัดแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สถานยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนอย่างมาก

เดินทางสู่เมืองดิอู ใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมง เป็นเมืองเล็กบนเกาะ อดีตเป็นส้นทางการค้าจากยุโรป อาหรับสู่ตะวันออก รู้จักกันในนาม ยิบรอลตาแห่งตะวันออก เคยเป็นเป็นอาณานิคมที่เจริญรุ่งเรืองของโปรตุเกสในคริสต์ศตวรรษที่ 16 เป็นเอกสารเมื่อปี ค.ศ. 1961 ปัจจุบันเป็นเมืองที่บริหารโดยรัฐบาลกลางเรียกว่าเขต Union Territory 

ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม.........ระดับ4*  และรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม 

วันที่หก ดิอู - ปาลิตานา

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯพร้อมเช็คเอ้าท์

ชม Diu Fort ตั้งอยู่ในทางตะวันออกสุดของเกาะเป็นจุดสำคัญของเมือง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1535 จากนั้นถูกโปรตุเกสเข้ายึดครอง เมืองมีคูน้ำล้อมรอบสองชั้น เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากในเมืองมีตึกอาคารเก่าแก่ในยุคอาณานิคมให้ชม โบสถ์เซนต์พอล สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1610 ศิลปะโกธิก เป็นแลนด์มาร์คของเมืองดิอู

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองปาลิตานา ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง เมืองปาลิตานาเป็นภูเขาแห่งเดียวในโลกที่มีวัดมากกว่า 900 แห่ง วัดปาลิตานาและภูเขาทั้งลูกถือเป็นสถานที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนาเชน และเป็นวิหารคอมเพล็กซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีวัดมากกว่า 3,000 แห่งตั้งอยู่บนเนินเขา Shatrunjaya ซึ่งแกะสลักอย่างประณีตด้วยหินอ่อน วัดเหล่านี้สร้างขึ้นโดยชาวเชนรุ่นต่อรุ่นตลอดระยะเวลา 900 ปี นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 เป็นต้นไป วัดต่างๆ แกะสลักอย่างวิจิตรงดงามด้วยหินอ่อน มีลวดลายทางสถาปัตยกรรมอันวิจิตร 

ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม.........ระดับ4*  และรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม 

วันที่เจ็ด ปาลิตานา – วาโดดารา

เช้า รับประทานอาหารเช้าพร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาชาตุรุนจายา Shatrunjaya Hill สถานที่ตั้งกลุ่มวัดจำนวน 863 วัด สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 11 หลังจากถูกพวกมุสลิมทำลายในคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งขอศาสนาเชน ที่มีบันไดสำหรับเดินขึ้นสู่ยอดเขา 3,750 ขั้นใช้เวลาเดินขึ้นประมาณ3ชั่วโมง วัดอตินาถ เป็นวัดที่มีลวดลายแกะสลักเพดานผนังเสาอย่างงดงามอลังการที่สุด

ทัวร์คุชราต

ทัวร์คุชราต

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางสู่เมืองวาโดดารา อดีตรู้จักในชื่อ บาโรดา ใหญ่เป็นอันดับสามรองจากเมืองอาห์เมดาบัดและเมืองสุรัชของรัฐคุชราต เคยตกอยู่ในการปกครองของอังกฤษ เคยเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองในยุคของมหาราชา SAYAJIRAO ช่วงปีค.ศ.1875-1939เมืองเอกรัฐมหาราชาแห่ง GAEKWAD ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวิศวไมตรี  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง

ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม.........ระดับ4*  และรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม 

วันที่แปด วาโดดารา - อาห์เมดาบัด

เช้า รับประทานอาหารเช้าพร้อมเช็คเอ้าท์ 

นำท่านชมพระราชวังลักษมีวิลาส จัดได้ว่าเป็นพระราชวังที่งดงามที่สุดของอินเดีย สร้างตามสถาปัตยกรรมแบบอินโดซาราแซนิค เป็นสถานที่สำคัญของรัฐคุชราต จากนั้น ชมบ่อน้ำขั้นบันไดนาวาลาชิ ที่มีมากกว่า100ขั้น การก่อสร้างถูกออกแบบอย่างดีเพื่อใช้ในกักเก็บน้ำและการทำนุบำรุงรักษา ซึ่งตั้งอยู่พื้นที่ของพระราชวัง เพื่อเอาไว้ใช้ดื่มและสนามกอล์ฟที่อยู่ข้างเคียง การแกะสลักด้านในขั้นบันไดเป็นที่รู้จักเพราะว่ามีการใช้ถึง9แสนเหรียญทองในการก่อสร้าง

จากนั้นชมพิพิธภัณฑ์ฟาร์เตสิงห์ เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งรัฐที่รวบรวมศิลปะและของใช้ในยุคมหาราชาแห่งวาโดดารา ทั้งจากยุโรป จีนและญี่ปุ่น

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

เดินทางสู่เมืองอาห์เมดาบัด ประมาณ2ชม. ปัจจุบันเมืองหลวงของรัฐคุชราต โดยพระเจ้าอาหมัดที่ 1 แห่งคุชราตในปี ค.ศ.1915 

ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม.........ระดับ4*  และรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม 

วันที่เก้า อาห์เมดาบัด  

เช้า        รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ

นำท่านไหว้พระขอพรที่วัดสวามีนารายัน ซึ่งเป็นวัดฮินดูสร้างขึ้นโดยสวามีนารายัน ผู้ดูแลการของก่อสร้าง จุดเด่นคือการแกะสลักไม้ที่วิจิตรลวดลายได้อย่างอ่อนช้อยและงดงาม เสาแกะสลักที่โดดเด่น จากนั้นชมคฤหาส์น์โบราณ    อันหรูหรา ขนาด60ห้องสมัย ค.ศ.18-19 โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแกะสลักอันสวยงาม ตั้งแต่เชิงระเบียงถึงขอบเสาปูนหน้าต่าง ลวดลายอิสลามโมกุล เปอร์เซีย ที่อย่างลงตัว จากนั้น ชมรูปปั้นปาตรัม นั่งเด่นเป็นสง่าเพื่อระลึกถึงกวีเอกและการสร้างคณุปการ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมหากวีเอกของอินเดีย    

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

จากนั้นชม มัสยิดแห่งเมืองอาห์เมดาบัด สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1425 โดยสุลต่านอาห์เมต ด้วยหินทรายสีเหลือง โครงสร้างของมัสยิดออกแบบให้มีห้องโถงกลางขนาดใหญ่ และมีการแกะสลักรูปดอกบัวตรงกลางด้านในมัสยิดถูกแบ่งออกเป็นโซนที่เก็บหลุมพระศพสุลต่านองค์สุดท้าย โดยมัสยิดแห่งนี้อยู่หน้าต่างหินบานแกะสลักทรงครึ่งวงกลมโดยเฉพาะบานที่แกะสลัก “ต้นไม้แห่งชีวิต” ช่างได้ฉลุแผ่นหินเป็นรุปต้นปาล์มแผ่กิ่งก้านสาขาเป็นเส้นโค้งละเอียดอ่อนช้อยในสไตล์อินโด*ซาราเซนิก* ความอ่อนช้อยของหน้าต่าง ถูกนำไปเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอาห์เมดาบัด 

จากนั้น ชมวัดหัตถีสิงห์  ศาสนาเชน ที่มีการแกะสลักวัดด้วยหินอ่อนสีขาวงดงามราวจิตบรรจงสร้างโดยพ่อค้าเชน ผู้มั่งคั่งร่ำรวยเพื่ออุทิศแด่ Jain Tirthankaraที่ 15.  ผลงานการสร้างแต่ละส่วนมีความหลากหลายโดยมีเสาหรูหรา 12 เสาค้ำยัน การแกะสลักยอดแหลมสามยอดและล้อมรอบด้วยศาลเจ้า 52 แห่งที่อุทิศมีเฉลียงที่ยื่นออกมาพร้อมหอคอยที่มีการแกะสลักอย่างวิจิตรงดงาม

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Fortune Landmark Hotel  4* รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่สิบ อาห์เมดาบัด - สนามบินสุวรรณภูมิ    

03.00 นำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินอาห์เมดาบัด

05.05 เครื่องบินออกจากสนามบินสนามบินอาห์เมดาบัด บินสู่สนามบินนานาชาติฉัตรปตี ศิวาจี มหาราช (มุมไบ)  สายการบินVISTARA (UK)

06.15 ถึงสนามบินนานาชาติฉัตรปตี ศิวาจี มหาราช (มุมไบ)  เตรียมต่อเครื่องเพื่อบินกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ

07.45 เครื่องบินออกจากสนามบินนานาชาติฉัตรปตี ศิวาจี มหาราช (มุมไบ) บินสู่สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินVISTARA (UK)

13.35 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ   1. ท่านที่เดินทางต้องได้รับวัคซีน 2เข็มขึ้นไป 

                   2. วัคซีนพาสปอร์ตจะต้องอัพเดตข้อมูลการฉีดวัคซีน ให้เป็นข้อมูลล่าสุด

 

**************

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1. ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 35,000 บาท
2. ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางประมาณ 30 วันทำการ
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 30 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 15 วัน)
*** กรณีลูกค้าใช้ราคาตั๋วโปรโมชั่น ไม่สามารถคืนเงินได้ กรณียกเลิกการเดินทาง กรณีออกตั๋วแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินมัดจำ***

อัตรานี้รวม

1.ตั๋วเครื่องบินวิสทาร่า แอร์ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-มุมไบ - อาห์เมดาบัด น้ำหนัก 20 กิโลกรัม
2.ค่าวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์เข้า 1 ครั้ง
3.โรงแรมรวมที่พักระดับ 4 ดาวและแบบเต๊นท์ รวม 9 คืน
4.อาหารทุกมื้อ, ค่าน้ำดื่มบนรถบัส
5.ค่าเข้าชม ตามที่ระบุในรายการทัวร์ กรณีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งไหนปิดไม่สามารถเข้าชมได้บริษัทฯ จะพาไปเข้าชมอย่างอื่นแทนหรือคืนค่าเข้าชมให้ท่าน
6.ประกันการเดินทางแบบอุบัติเหตุเท่านั้น เงื่อนไขตามบริษัทฯประกันภัย

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าน้ำหนักกระเป๋ากรณีโหลดเกิน 20 กิโลกรัม
2.ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ,ค่าอาหารพิเศษและค่าโทรศัพท์ฯ
3.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยตามความพึงพอใจ
4.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 50 ดอลล่าร์ ตลอดทริป
5.ค่าซื้อเก้าอี้กรณีต้องการระบุบนที่นั่งบนเครื่องบิน (ทุกๆเที่ยวบินไม่สามารถระบุเก้าอี้ได้ กรณี)
6.ค่ากล้องวีดีโอ และค่ากล้องถ่ายรูปทุกชนิด
7.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
8.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
9.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
10.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ
11.ค่าเข้าห้องน้ำ สำหรับห้องน้ำเอกชนกรณีบางสถานที่เรียกเก็บ รบกวนชำระตรงผู้ให้บริการ

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ ไม่มีของแถมเช่นกระเป๋า,หมวก
2.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
6.ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
7.สำหรับรายการทัวร์ที่เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
8.การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดที่นั่งของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตีและไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตามที่ลูกค้าต้องการ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน
หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่ซื้อที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1.Passport ตัวจริง อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด มีหน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า
2.รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่นพื้นหลังสีขาวเท่านั้น) ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว เท่านั้น 2 ใบ
3.นามบัตรที่ทำงาน หรือ เขียน ตำแหน่งงาน ชื่อสถานที่ทำงาน ที่อยู่ เบอร์โทร
(กรณี Retired ไม่ต้องใช้)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.สำเนาบัตรประชาชน
6.ชื่อบิดา มารดา และสถานที่เกิด
7.สถานะ โสด/แต่งงาน กรณีแต่งงาน ระบุ ชื่อสามีและสถานที่เกิด

เอกสารการยื่นวีซ่าแบบออนไลน์รบกวนขอให้ท่านใช้วิธีสแกนส่งไลน์หรือส่งอีเมล์แทนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรณีที่ท่านไม่สะดวกในการสแกน รบกวนช่วยส่งไปรษณีย์ บริษัทฯ จะนำพาสปอร์ตคืนให้ท่านในวันเช็คอินท์ที่สนามบินค่ะ

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์อินเดีย ทัวร์คุชราต เที่ยวอินเดียทัวร์แนะนำ

ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัครา ชัยปุระ

ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัครา ชัยปุระ

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 4คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :14233 ท่าน

Thai Airways
9วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
69,900
รายละเอียด

ทัวร์แสวงบุญ สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล ลัคเนาว์

ทัวร์แสวงบุญ สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล ลัคเนาว์

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 9คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :2335 ท่าน

Air India
10วัน | 9คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

ทัวร์อินเดีย แกรนด์ราชาสถาน 10 วัน 8 คืน โดยสายการบิน TG+AI

ทัวร์อินเดีย แกรนด์ราชาสถาน 10 วัน 8 คืน โดยสายการบิน TG+AI

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 8คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :1953 ท่าน

Thai Airways
10วัน | 8คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

ทัวร์อินเดีย ทัวร์ขชุราโห  กวาลิเออร์ ออชา เมืองมรดกโลก ล้ำค่า

ทัวร์อินเดีย ทัวร์ขชุราโห กวาลิเออร์ ออชา เมืองมรดกโลก ล้ำค่า

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 5คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :2174 ท่าน

Thai Airways
7วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด


^
TOP