ทัวร์กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำน้ำแข็งหลงกง หยางซั่ว ภูเขาหลูหยี่
ทัวร์กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำน้ำแข็งหลงกง หยางซั่ว ภูเขาหลูหยี่

ทัวร์กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำน้ำแข็งหลงกง หยางซั่ว ภูเขาหลูหยี่

ทัวร์กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำน้ำแข็งหลงกง หยางซั่ว ภูเขาหลูหยี่ โรงแรมทัวร์กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำน้ำแข็งหลงกง หยางซั่ว ภูเขาหลูหยี่ ทัวร์กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำน้ำแข็งหลงกง หยางซั่ว ภูเขาหลูหยี่ โรงแรม ทัวร์กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำน้ำแข็งหลงกง หยางซั่ว ภูเขาหลูหยี่ โรงแรม ทัวร์กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำน้ำแข็งหลงกง หยางซั่ว ภูเขาหลูหยี่ ทัวร์กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำน้ำแข็งหลงกง หยางซั่ว ภูเขาหลูหยี่ 4คืน ทัวร์กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำน้ำแข็งหลงกง หยางซั่ว ภูเขาหลูหยี่ ทัวร์กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำน้ำแข็งหลงกง หยางซั่ว ภูเขาหลูหยี่ ทัวร์กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำน้ำแข็งหลงกง หยางซั่ว ภูเขาหลูหยี่ ทัวร์กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำน้ำแข็งหลงกง หยางซั่ว ภูเขาหลูหยี่ ทัวร์กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำน้ำแข็งหลงกง หยางซั่ว ภูเขาหลูหยี่ 1คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
ไม่เข้าร้านเน้นเที่ยวจัดเต็ม ไม่ลงร้าน
ไม่รวมวีซ่า ไม่รวมค่าวีซ่า

VietJet Air
6วัน | 5คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำน้ำแข็งหลงกง หยางซั่ว ภูเขาหลูหยี่

นำท่านเที่ยวชมไฮไลท์ของมณฑลกวางสี เที่ยวเมืองกุ้ยหลิน เที่ยวชมนาขั้นบันไดหลงจี๋ มรดกโลก UNESCO เมืองหนานหนิง ชมความอลังการของน้ำตกเต๋อเทียน ตระการตาความงดงามของถ้ำน้ำแข็งหลงกง เที่ยวเมืองหยางชั่ว ชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ณ ภูเขาหลูหยี่ ชมทิวทัศน์ของภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนเป็นชั้นๆ เรียงรายสวยงามสุด ร่วมประสบการณ์ล่องแพ ณ แม่น้ำลีเจียง เมืองหยางชั่ว ทัวร์เน้นคุณภาพ ไม่เข้าร้าน ที่พัก อาหาร คัดสรรอย่างดี

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำน้ำแข็งหลงกง หยางซั่ว ภูเขาหลูหยี่

1.วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ – กุ้ยหลิน)

11.30    คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 นัดพบที่เค้าเตอร์สายการบินเวียดเจท แถว........ ประตู 3-4

14.15   ออกเดินทางสู่เมืองกุ้ยหลิน โดยสายการบินเวียดเจท เที่ยวบินที่  VZ3698

18.00   ถึงเมืองกุ้ยหลิน กุ้ยหลินเป็นที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองกวางสี ตอนใต้ของประเทศจีน มีภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตามากมายกว่า 27,000 ยอด โดยเฉพาะภูเขาที่อยู่ระหว่างสองฝากฝั่งแม่น้ำหลีเจียงที่สวยงามจนได้ชื่อว่าเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวในเส้นทางกุ้ยหลิน ทั้งทิวเขา ถ้ำ แม่น้ำ ชื่อกุ้ยหลิน แปลว่าป่าต้นอบเชย เพราะแถบนี้ต้นอบเชยอยู่มาก และจะส่งกลิ่นหอมในช่วงฤดูใบไม้ร่วง คนกุ้ยหลินได้นำดอกของต้นกุ้ยมาตากแห้งอบพร้อมใบชาทำให้กลายเป็นใบ"ชากุ้ยหลิน" ชาวจีนยกย่องให้เป็น "เมืองสวรรค์บนพิภพ" 

ค่ำ       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก .....หรือเทียบเท่าระดับ 5*

2.วันที่สอง หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดหลงจี๋  – รถไฟความเร็วสูง - เมืองหนานหนิง

07.00  รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร 

เช้า      คณะเดินทางสู่ อำเภอหลงเซิ่น เมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าชาวเย้า

ทัวร์กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงเซิ่น
 

นำท่านชมนาขั้นบันไดหลงเซิ่น หรือนาขั้นบันไดหลงจี๋ หรือสันหลังมังกร นาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน แลดูเหมือนกับมังกรเลื้อยรอบเนินเขา ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอหลงจี๋ แถบหมู่บ้านเหอผิง เนื่องจากบริเวณนี้ไม่มีพื้นที่ราบ ชาวบ้านจึงทำนาบนภูเขาในลักษณะขั้นบันได โดยไล่ตั้งแต่ตีนเขาจนถึงยอดเขา เนินเขาเตี้ยก็ดูเหมือนกับขดก้นหอย ส่วนภูเขาสูงก็ดูเหมือนเจดีย์ แต่ละขั้นแต่ละชั้น สลับซ้อนเรียงกันสูงขึ้นเรื่อยๆ ช่างอัศจรรย์ยิ่ง ช่วงฤดูใบไม้ร่วง จะพบกับนาข้าวสีทอง ช่วงฤดูหนาว นาข้าวจะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำค้าง ซึ่งก่อให้เกิดเป็นภูเขาที่สวยงามตลอดทั้งปี

ทัวร์กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงเซิ่น
 
ทัวร์กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงเซิ่น
 
ทัวร์กุ้ยหลิน
 
ทัวร์กุ้ยหลิน
 
ทัวร์กุ้ยหลิน
 
ทัวร์กุ้ยหลิน
** วิวทิวทัศน์ แต่ละช่วงเวลา จะมีความแตกต่างกัน ม.ค. - เม.ย. เตรียมน้ำเข้านา / พ.ค. -ส.ค. ปลุกข้าว นาข้าวสีเขียว / ก.ย. - ต้น ต.ค. เก็บเกี่ยวข้าว นาข้าวสีทอง **

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย     นำท่านเดินทางสู่สถานนีรถไฟความสูง เดือนทางสู่เมืองหนานหนิง

ค่ำ       รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก .....หรือเทียบเท่าระดับ 5*

3.วันที่สาม  หนานหนิง - หมิงซื่อ (กุ้ยหลินน้อย) - ล่องเรือเหมิงสื่อเถียนเหยียน - ถ้ำมังกร (ถ้ำน้ำแข็ง)

07.00    รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร

เช้า        นำท่านเดินทางสู่ เมืองหมิงซื่อ (ใช้เวลาประมาณ 2.40 ชม.) เมืองหมิงซื่อเป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงามมากๆ มีสมญานามว่า กุ้ยหลินน้อย บรรยากาศคล้ายเมืองกุ้ยหลิน และเมืองหยางซั่ว แต่ได้กลิ่นไอของความเป็นเมืองชนบทมากกว่ากุ้ยหลิน 

 ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน

กลางวัน   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย        นำท่านล่องเรือชมวิว เหมิงสื่อเถียนเหยียน สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่สวยงามไม่แพ้กุ้ยหลิน จนได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินน้อย” นำท่านล่องเรือชมวิว มีภูเขาและน้ำที่สวยงาม ระหว่างล่องเรือจะมีการแสดงดนตรี วิถีชีวิตของชาวท้องถิ่น ทั้งนี้สถานที่แห่งนี้ยังได้เคยถ่ายทำภาพยนต์ซีรีส์ทีวี "ฮวาเชียนกู่"

ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน
 
ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำน้ำแข็งหลงกง ตั้งอยู่อำเภอต้าชิน ชมความงามของน้ำแข็งเกาะตามผนังถ้ำ เป็นประกายคริสตรัล ที่สวยงามมาก
 
ทัวร์กุ้ยหลิน
 
ทัวร์กุ้ยหลิน
ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับเมืองหมิงซือ

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เข้าสู่ที่พัก............. หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4+ *ท้องถิ่นดีที่สุด

4.วันที่สี่ น้ำตกเต๋อเทียน  - รถไฟความเร็วสูง - กุ้ยหลิน

07.00    รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร

เช้า       เดินทางไปยัง อุทยานน้ำตกเต๋อเทียน สัมผัสกับความยิ่งใหญ่อลังการของ “น้ำตกเต๋อเทียน” (Detian) อันเลื่องชื่อ เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนั่งแพชมน้ำตกเต๋อเทียน น้ำตกเต๋อเทียน เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตัวน้ำตกมีความกว้าง 120 เมตร สูงประมาณ 70 เมตร ที่อยู่ในจีนมี 3 ชั้นมีขนาดใหญ่กว่าฝั่งเวียดนาม ที่เป็นลักษณะน้ำตกชั้นเดียว ความใหญ่โตของน้ำตกชวนตื่นตาตื่นใจ แม้จะอยู่ในสถานที่ไกลออกไป ก็ยังสามารถได้ยินเสียงครึกโครมกึกก้องของน้ำไหลอย่างชัดเจน น้ำตกแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง จากนั้นขึ้นฝั่งแวะชมความงามของน้ำตก ณ จุดชมวิวต่างๆ

ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน
 
ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน
 
ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน

เที่ยง    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย    ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองกุ้ยหลิน 

ค่ำ       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก .....หรือเทียบเท่าระดับ 5*

5.วันที่ห้า หยางซั่ว -  เขาหลูหยี่ - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ( ครึ่งสาย) - ถนนคนเดินซีเจียง -โชว์กลางน้ำหลิวซานเจี๋ย  Impression Sanjie Liu Show

07.00   รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร 

เช้า      นำท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30ชั่วโมง) เมืองหยางซั่ว เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี ที่นี่เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่นิยมขี่จักรยานชมธรรมชาติบริสุทธิ์

นำท่านเดินทางสู่เขาหลูหยี่ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของเมืองหยางชั่ว ชมวิวทิวทัศน์ ของภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนที่สวยงามมาก

ทัวร์กุ้ยหลิน
 
ทัวร์กุ้ยหลิน

เที่ยง   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย    ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองหยางซั่ว นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง(ครึ่งสาย ลำละ 4 ท่าน) ชมทิวทัศน์ภาพเขียน ชมความงามของแม่น้ำหลี่เจียงที่สวยงามใสไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพันที่มีรูปร่างต่างๆ กันตามจินตนาการต่างๆ ของผู้ผ่านชมให้ท่านพิสูจน์ดังคำกล่าวที่ว่า กุ้ยหลินเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลก และสวยงาม มีแม่น้ำสวยใสที่สุดในโลก สองฟากฝั่งแม่น้ำหลีเจียงเป็นภูเขาสูงตระหง่าน รูปทรงแปลกตา บนยอดเขาหินจะมีพุ่มไม้ละเมาะและพืชหญ้างอกอยู่ตามซอกหิน มองจากไกลคล้ายเสื้อผ้า แพรพรรณของสาวงาม บนเขื่อนริมตลิ่งจะมีกอไผ่รวกสีเขียวชอุ่มตลอดปี ดูราวกับกระโปรงของสาวน้อยอรชร พลิ้วสะบัดตามแรงลม ที่น่ารักที่สุดคือภาพสะท้อนของ ยอดเขาบนผิวน้ำ

ทัวร์หยางซั่ว
 
 
 ทัวร์หยางซั่ว
 
 ทัวร์หยางซั่ว
 
นำท่านเดินเลืนถนนคนเดิน ณ ถนนซีเจียง เลือกซื้อสินค้า อาหารทานเล่น ตามอัธยาศัย
 
ค่ำ       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 
หลังจากนั้นนำท่านชมโชว์กลางน้ำหลิวซานเจี๋ย  Impression Sanjie Liu Show โชว์ชื่อก้องที่กำกับการแสดงโดยจางอี้โหมว ถ่ายทอดเรื่องราวของวิถีชีวิต วัฒนธรรมริมแม่น้ำ โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนสวยงามมาก
 
ทัวร์กุ้ยหลิน
 
 ** กรณีโชว์ไม่แสดง ณ วันเดินทาง เนื่องจากสาเหตุต่างๆ บริษัทฯ ขอเปลี่ยนชมโชว์อื่นๆ แทน **
 
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก .....หรือเทียบเท่าระดับ 5*
 
6.วันที่หก กุ้ยหลิน -ถนนโบราณตงซี -ถ่ายภาพเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง(ด้านนอก) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

07.00      รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร 

เช้า         นำท่านเดินทางกลับเมืองกุ้ยหลิน นำท่านช๊อปปิ้งถนนโบราณตงซี เดินเล่นเลือกซื้อของฝาก แวะถ่ายภาพเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง บริเวณริมทะเลสาบที่สวยงาม

ทัวร์กุ้ยหลิน

เที่ยง       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย        ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินกุ้ยหลิน และทำการเช็คอิน

19.00     เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดเจท เที่ยวบิน VZ3699

21.50     ถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ

หมายเหตุ 

1. ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องบินได้ จะเป็นโซนกรุ๊ป จะสลับที่นั่งเป็นครอบครัวๆ อีกครั้ง

2. ทัวร์มีการขึ้นรถไฟความเร็วสูง 2 รอบ กระเป๋าเดินทาง ต้องใบไม่ใหญ่เกินไป เนื่องจากท่านจะต้องลากกระเป๋าขึ้น-ลงรถไฟด้วยตัวท่านเอง

3. สำหรับโรงแรมที่เมืองหมิงซื่อ ไม่สามารถพัก 3 ท่าน/ห้องได้ ต้องแยกพักเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท

**************

#1317# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
13 เม.ย. 67 -
18 เม.ย. 67
39,900 39,900 39,900 7,000
จองทัวร์    6 ที่สุดท้าย 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 24/02/24 22:39:20 เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทัวร์กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำน้ำแข็งหลงกง หยางซั่ว ภูเขาหลูหยี่

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1. ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง มีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
2. ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 15,000 บาท

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 70% ของราคาทัวร์
4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
5. กรณีบริษัทฯ แจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว การยกเลิกจะไม่สามารถคืนเงินได้ หรือกรณีค่าตั๋วเครื่องบินมีมูลค่าน้อยกว่า จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าทัวร์มา บริษัทจะคืนเงินให้ตามเงื่อนไขการยกเลิกตามข้อตกลง 1- 4 รวมทั้งบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*
7.นำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

1.ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ไม่รวมค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4. ไม่รวมค่าทิปไกด์จีน และคนขับรถ ท่านละ 120 หยวน/คน/ทริป
5.ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
6.ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดจากกรณีสุดวิสัย นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือล่าช้า ทำให้ต่อเครื่องไม่ทันเวลา การรับผิดชอบจะตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้
7.ไม่รวมค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าเข้าและออกห้องพักโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ลูกค้าต้องชำระค่าทิปพนักงาน 5-10 หยวน/ครั้ง/กระเป๋า1 ใบ จ่ายพนักงานโดยตรง
** บางโรงแรม 4 ดาว หรือ 5ดาวนอกเมืองหลัก อาจจะไม่มีพนักงานบริการให้ส่วนนี้ **
8.ไม่รวมค่าวีซ่าจีน
9.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
10.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
11.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ

หมายเหตุ

- สำหรับโรงแรมที่เมืองหมิงซือ ไม่สามารถพัก 3 ท่าน/ห้องได้ ต้องแยกพักเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ

- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ประภัยภัยที่บริษัทฯ จัดให้เป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่ครอบคลุมสุขภาพ และโรคประจำตัว หากต้องการครอบคลุมเรื่องสุขภาพลูกค้าต้องซื้อประกันทำเพิ่มจากบริษัทฯประกัน

- มาตรฐานโรงแรม ระดับดาว จะเป็นระดับดาวท้องถิ่น ของแต่ละประเทศ

-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดที่นั่งของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตีและไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตามที่ลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้ รับผิดชอบส่วนนี้ได้

- ปัจจุบันหลายเมืองของประเทศจีน มีกฎระเบียบชัดเจนในการกำหนดเปิด ปิด เครื่องปรับอากาศ บ้างโรงแรมที่เข้าพักอาจไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ หากอุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศา ซึ่งเป็นกฎระเบียบของเมืองนั้นๆ บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการและ รับผิดชอบในส่วนนี้ได้

*การขอที่นั่งพิเศษบนเครื่องบิน เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

**กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่เช็คราคากับทางสายการบินแต่ละวัน

*ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*สำหรับท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ ซื้อตั๋วเครื่องบินเอง เป็นดุลยพินิจของลูกค้า กรณีแอร์ไลน์ยกเลิกบิน หรือเปลี่ยนเวลาบิน บริษัทฯ ขออนุญาตไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เนื่องจากอยู่เหนือความควบคุมของบริษัทฯ และก่อนออกตั๋วเครื่องบินต้องได้รับคำยืนยันจากบริษัทว่ากรุ๊ปยืนยันเดินทางแล้วแน่นอนแล้ว บริษัทฯแนะนำ ควรออกตั๋วภายในประเทศให้ช้าที่สุด

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัว เนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*กรณีลูกค้าที่เดินทางไปร่วมกับคณะในต่างประเทศหรือลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ เช่นเดินทางไปก่อน หรือยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมคณะ ขอให้ลูกค้าทำประกันการเดินทางของท่านเอง เนื่องจากบริษัทฯ ทำประกันการเดินทางแบบหมู่คณะที่เดินทางไปกลับพร้อมคณะเท่านั้นและประกันเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้นไม่รวมสุขภาพ,ไม่รวมโควิด,ไม่รวมโรคประจำตัว,ไม่รวมภัยสงครามหรือภัยจากก่อการร้าย

*ที่นั่งบนรถบัส บริษัทฯขอความร่วมมือให้ลูกค้านั่งด้านหน้ารถบัสให้ครบทุกเบาะก่อน เพื่อให้ทุกท่านได้นั่งเบาะปกติก่อน และขอสงวนสิทธิ์แถวหน้าสุดสำหรับไกด์ และหัวหน้าทัวร์ เพื่อเป็นพื้นที่ประสานงาน ดังนั้นขอเก้าอี้แถวด้านหน้า ขอเป็นที่นั่งสำหรับที่นั่ง 1 ท่าน/เบาะที่นั่ง เนื่องจากเส้นทางระยะไกล เบาะที่นั่งแถวหลังอาจเกิดการเมารถและไม่สบายกับผู้ที่นั่งหลังๆได้

*บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โรงแรมที่พัก ก่อนเดินทาง และหลังจบทริป ทุกกรณี เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์ และเกิดจากเหตุผลที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินล่าช้า สายการบินยกเลิก สายการบินเปลี่ยนเวลาบิน เหตุสุดวิสัยภัยทางธรรมชาติ เหตุสงคราม การจราจล เป็นต้น

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน ทัวร์หยางซั่ว ทัวร์หนานหนิงทัวร์แนะนำ

ทัวร์ซินเจียง..โรแมนติกซินเจียงลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เขาเทียนซาน

ทัวร์ซินเจียง..โรแมนติกซินเจียงลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เขาเทียนซาน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 5คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
6 - 13 มิ.ย. / 8 - 15 มิ.ย. / 12 - 19 มิ.ย.
สนใจทัวร์นี้ :1001 ท่าน

China Eastern Airlines
8วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
79,900
รายละเอียด

Spring flowers @Yunnan ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง เจี้ยนสุ่ย ดอกทิวลิป ซากุระ คุนหมิง

Spring flowers @Yunnan ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง เจี้ยนสุ่ย ดอกทิวลิป ซากุระ คุนหมิง

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 4คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
5 - 10 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :15204 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
49,900
รายละเอียด


^
TOP