ขั้นตอนจองทัวร์

1 เลือกทัวร์ที่ท่านต้องการ
2เลือกวันเดินทาง คลิ๊กปุ่มจองทัวร์
3 เจ้าหน้าที่ตอบกลับ ชำระเงินมัดจำรับใบรับเงินเป็นหลักฐานการจอง

เวลาออฟฟิตทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 9:00น. - 18:00น.
เสาร์ 9:00น. - 14:00น.
ติดต่อเร่งด่วน โทร. 0863324074 เพิ่มเพื่อน
ทัวร์กรีซ 9วัน มิโครนอส ซานโตรินี่ กรุงเอเธนส์ เดลฟี่ เมธีโอร่า โดยสายการบิน TK

ทัวร์กรีซ 9วัน มิโครนอส ซานโตรินี่ กรุงเอเธนส์ เดลฟี่ เมธีโอร่า โดยสายการบิน TK


yes หัวหน้าทัวร์ไทย
yes ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Turkish Airlines
9วัน | 6คืน
วันเดินทาง /ราคา

Tour Highlights

ย้อนรอยสัมผัสอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของกรีก “อะโครโปลิส “ ณ กรุงเอเธนส์ เที่ยวเมืองเดลฟี่ Delphi มรดกโลกได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางโลกหรือสะดือโลก Navel of the Earth ไม่พลาด สำนักสงฆ์ลอยฟ้า เมทีโอร่า Meteora ซึ่งเป็นอารามที่ตั้งอยู่บนยอดเขา Meteora เที่ยวเกาะซานโตรินี่ และ เกาะมิโครนอส สถานที่พักผ่อนของเหล่าคนดังทั่วโลกชื่นชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่สวยที่สุดที่เมือง OIA ชอปปิ้งสินค้าพื้นเมืองย่านพลาก้า

ขออภัย รายการทัวร์นี้ หยุดการบริการชั่วคราว จึงไม่สามารถระบุวันเดินทาง และราคาได้

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 20/08/19 2:23 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขการจอง

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

19.40 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ที่เคาเตอร์ Row U ประตู 9 เคาเตอร์ตุรกีแอร์
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
วันที่สอง เอเธนส์

22.40ออกเดินทางโดยสายการบินตุรกีแอร์ เที่ยวบินที่ TK69เวลาบิน 10ชั่วโมง

05.00ถึงสนามบินอตาเติร์กในนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี นำท่านต่อเครื่องบินเพื่อบินสู่กรุงเอเธนส์

07.15ออกเดินทางจากสนามบิน เพื่อบินสู่กรุงเอเธนส์ โดย TK1845 เวลาบิน 1.40 ชั่วโมง

08.40ถึงสนามบินกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ หลังผ่านพิธีกรรมตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ
นำท่านเข้าสู่ตัว เมืองเอเธนส์ นำท่านเที่ยวชมตัว เมืองเอเธนส์ (Athens) เมืองหลวงประเทศกรีซ ซึ่งเมืองหลวงแห่งนี้ได้ตั้งชื่อตามเทพีอธีนา (Athena) เมืองที่เป็นดินแดนแห่งอารยธรรมเก่าแก่กว่า 3000 ปี เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกตะวันตกและยังเป็นรากฐานให้เกิดมหานครอื่น ๆ ตามมาด้วยมีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคไมชินี และยุคสงครามกลางเมืองที่ทรอย Troy และต่อเนื่องเข้ายุคดอเรียน Dorian นำท่านผ่านชมจัตุรัสซินตั๊กม่า (Syntagma Square) ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม อิสระเดินเล่นในย่านใจกลาง กรุงเอเธนส์

บ่ายรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าชม อะโครโปลิส (Acropolis) โบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูง เชื่อกันว่าบนเนินเขาแห่งนี้เป็นที่สถิตของเทพีอธีนา ซึ่งต่อมาองค์การยูเนสโก (Unesco) ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1987

นำท่านชม วิหารพาร์เธนอน (Parthenon) วิหารศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพีอธีนา เป็นวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังรายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริคซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้างขึ้นในโลกยุคคลาสสิคหรือยุคทองของกรีซ ช่วงประมาณ 450-300 ปีก่อนคริสตกาล และทั่วโลกต่างยอมรับกันว่าเป็นวิหารแบบดอริคที่ใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกศิลปะของกรีซ

ผ่านชมสถานที่สำคัญในสภาพซากปรักหักพังต่างๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชุมชนในอดีต ชมประตูชัยเฮเดรียน หอสมุดแห่งชาติ ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณจากนั่นเข้าชมพิพิธภัณฑ์อะโครโปลิส รวบรวมสิ่งของมีค่ามากมาย


ทัวร์กรีซ


เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก NJV ATHENS PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4*
กรุณาแยกกระเป๋าใบเล็กสำหรับพักที่เกาะมิโคนอส 1คืน และเกาะซานโตรินี่ 1 คืน กระเป๋าใบใหญ่จะฝากไว้ที่โรงแรมที่เอเธนส์
วันที่สาม เอเธนส์ – เกาะมิโคนอส

เช้ารับประทานอาหารเช้าแบบกล่องพร้อมเช็คเอ้าท์ (Breakfast Box)

06.30นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือราฟิน่า เพื่อเดินทางสู่ เกาะมิโคนอส

08.05ออกเดินทางสู่ เกาะมิโคนอส โดยเรือ ขนาดใหญ่ที่ให้ความเร็วสูงสะดวกสบายสู่เกาะมิโคนอสเกาะแห่งการพักผ่อน ที่ผู้คนนิยมมาเดินทางมาเพื่อพักตากอากาศ และพักผ่อนกันอย่างคับคั่งในช่วงฤดูร้อน (เรือ 3 ชม)หมายเหตุ เวลาของเรือจะแจ้งอีกครั้งคะ

12.20เดินทางถึง เกาะมิโคนอส นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก Petinos Hotel หรือเทียบเท่า 4*ให้ท่านเพลิดเพลินกับการวิวทิวทัศน์ของทะเลอีเจี้ยน จากนั้นนำท่านเดินเท้าสู่ภัตตาคารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
(ใช้เวลาเดินประมาณ10 นาที)

13.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้นเดินเล่นบน เกาะมิโคนอส ชมย่าน” Chora” หรือย่าน Old Town ที่มีความงดงามประกอบด้วยบ้านเรือนสีขาวทุกหลัง ตัดกับโบสถ์และท้องฟ้า ระเบียงดอกไม้ที่รายรอบด้วยกลุ่มเรือ หลากสีสันอันเป็นภาพพื้นเมืองที่หาชมได้ยากชม “Little Venice” (Mikri Venetia) จุดที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุด ริมทะเลอีเจี้ยน ที่มีบรรยากาศคล้ายคลึงกับนครเวนิส อิตาลี มหัศจรรย์กับ “Windmills” หรือกังหันกลางทะเลที่เรียกกันว่า “Kato Myloi” ในอดีตที่มีมากกว่า 20 อันปัจจุบันเหลือเพียง 7 อันเท่านั้น นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก


ทัวร์กรีซ


ค่ำรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม / พักผ่อนตามอัธยาศัยโรงแรม Petinos Hotel หรือเทียบเท่า 4*
วันที่สี่ เกาะมิโคนอส – เกาะซานโตรินี่ – เมืองเอีย

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
อิสระให้ท่านเดินเล่นบนเกาะตามอัธยาศัยหรือพักผ่อน ณ โรงแรมที่พัก จนถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ หมายเหตุ เวลาของเรือจะแจ้งอีกครั้งคะ
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น หรืออาจจะคืนให้ ท่านละ 15ยูโร กรณีเวลากลางวันบนเรือคะ

10.00ออกเดินทางสู่เกาะซานโตรินี่โดยเรือ HighSpeed 5 เรือขนาดใหญ่ภายในมีจำหน่ายขนมและน้ำดื่ม
(ท่านที่มีอาการเมาเรือ สามารถขอยาแก้เมาเรือจากหัวหน้าทัวร์)

11.50เดินทางถึง ซานโตรินี่ (Santorini) เกาะแห่งสวรรค์เกาะในฝันของผู้มาเยือนทั่วโลกใฝ่ฝันที่จะมาเยี่ยมเยือนสักครั้งและชมสถาปัตยกรรมบ้านเรือนที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว

เดินทางสู่ เมืองเอีย ที่นักท่องเที่ยวต่างพากันชมว่าเมืองเอีย เป็นเมืองที่เล็ก แต่อุดมไปด้วยเสน่ห์มนขลังมากมาย กับผู้คนที่รักในประเพณี วัฒนธรรมเก่าแก่ และความเงียบสงบ นำท่านชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ตกอันงดงามประดุจดั่งภาพวาด ซึ่งท่านจะประทับใจตราบนานเท่านาน กับภาพสีสันของขอบฟ้า และผืนน้ำมาบรรจบกันอย่างงดงามประหนึ่งท่านกำลังมองผลงานชิ้นเอกของจิตรกรชื่อดัง นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร /
พักผ่อนตามอัธยาศัยโรงแรม SANTORINI PALACE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ห้า เมืองฟิร่า –กรุงเอเธนส์

เช้า รับประทาน อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก พร้อมเช็คเอ้าท์จากโรงแรมฯ
ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมเก็บบรรยากาศเกาะที่ได้รับสมญานามว่า ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนีย

12.00เช็คเอ้าท์จากโรงแรมพร้อม นำท่านเดินเท้าสู่ภัตตาคารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
(ใช้เวลาเดินประมาณ 10 นาที)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินชมความสวยงามของ เมืองฟิร่า Fira Town ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเกาะซานโตรินี่ เป็นศูนย์กลางอันทันสมัยของเกาะ สร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 19 ให้ท่านได้ถ่ายภาพอันที่เป็นที่ระลึกกับสถานที่วิวที่สวยงาม เลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก

“กิจกรรมนั่งกระเช้าเที่ยวละ 5ยูโรต่อท่านและขี่ลาเที่ยวละ 8 ยูโรต่อท่านไม่รวมอยู่ในโปรแกรม”


ทัวร์กรีซ


ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

18.35ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ โดยสายการบิน โอลิมปิก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ A3 7359 เที่ยวบินภายในประเทศเข้มงวดเรื่องน้ำหนักมาก คนละ 1 ใบน้ำหนัก 20 กก.

19.20ถึงสนามบินกรุงเอเธนส์
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักภายในโรงแรม AVENUE HOTEL ATHENS หรือเทียบเท่า4*
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พบกระเป๋าใบใหญ่ที่ฝากไว้)
วันที่หก กรุงเอเธนส์ – เมืองเดลฟี – เมืองกาลัมบาก้า

07.00รับประทาน อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก พร้อมเช็คเอ้าท์จากโรงแรมฯ

08.00จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟี่ Delphi ซึ่งมีภูมิประเทศที่สวยงามมาก ในอดีตเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางโลกหรือสะดือโลก Navel of the Earth ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ นำท่านชมเมืองเดลฟี่ ซึ่งในอดีตเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นที่ตั้งของ วิหารแห่งเทพอพอลโล Temple of Apollo ซึ่งเป็นสุริยะเทพตามความเชื่อของกรีกโบราณ ปัจจุบันวิหารแห่งเทพอพอลโล ผุพังจนเหลือแต่ซาก ชมสเตเดียม แห่งเดลฟี ที่คงสภาพไว้สมบูรณ์ที่สุดในกรีก


ทัวร์กรีซ


เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกาลัมบาก้า (ระยะทางประมาณ 235 กิโลเมตร) เมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบเธสซาลี The Plain of Thessaly ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในฐานที่เป็นที่ตั้งของ เมทีโอร่า Meteora ซึ่งเป็นอารามที่ตั้งอยู่บนยอดเขา Meteora Rocks และเป็นเมืองหลวงของมณฑลกาลัมบาก้า Kalambaka ตั้งอยู่ที่ความสูง 245 เมตร จากระดับน้ำทะเล นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม/ พักผ่อนตามอัธยาศัยโรงแรม
DIVANI METEORA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4*
วันที่เจ็ด เมทีโอร่า – กรุงเอเธนส์

เช้า รับประทาน อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก พร้อมเช็คเอ้าท์จากโรงแรมฯ
นำท่านออกเดินทางสู่ สำนักสงฆ์ลอยฟ้าที่สร้างไว้อย่างน่าอัศจรรย์ เรียกว่า เมทีโอร่า Meteeora of Meteora พระในศาสนาคริสต์นิกายกรีก ออร์-โธดอกซ์ ได้สร้างสำนักสงฆ์ Monastery ไว้หลายแห่งบนยอดเขาหินทรายที่สูงชั้นจากพื้นราบเนื่องจากพระสงฆ์เหล่านี้หนีการคุกคามของพวกเตอร์ก ที่นับถือศาสนาอิสลามและกำลังแผ่ขยายอิทธิพลมายังคาบสมุทรกรีซและพบว่าแท่งหินทรายสูงชั้นเหล่านี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการตั้งสำนักสงฆ์เพื่อสืบทอดศาสนาต่อไปในราว 800-900 ปีก่อนเมื่อเริ่มสร้างมีสำนักสงฆ์ทั้งหมด 20 แห่งด้วยกัน แต่ปัจจุบันเหลือที่เปิดทำการจริงอยู่เพียง 6 แห่งเท่านั้น ที่ยังคนอาศัยและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม หมู่บ้านสำนักสงฆ์ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ 2531


ทัวร์กรีซ


หมายเหตุขึ้นสำนักสงฆ์ผู้ชายต้องสวมกางเกงขายาวเท่านั่น และผู้หญิงเวลาเข้าโบสถ์จะมีกระโปรงยาว
ให้ยืมสวมทับ กรุณาเตรียมรองเท้าที่สวมใส่สบายเพราะว่าเดินขึ้นบันไดเยอะ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเอเธนส์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร /
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NJV ATHENS PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า4*
วันที่แปด กรุงเอเธนส์ - พลาก้า ช้อปปิ้ง – สนามบิน

08.00รับประทาน อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอะโครโปลิส ที่เรียกว่า พลาก้า (PLAKA) แหล่งรวมนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วย ร้านค้า บาร์ ภัตตาคาร คึกคักพลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้งกลางวันและยามค่ำคืน อิสระเชิญให้ท่านช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกมากมาย สุดเขตย่านพลาก้า คือย่านเมืองใหม่อุดมไปด้วยร้านค้าแฟชั่นหรูระดับโลก และ ถนนคนเดินที่เป็นระเบียบสวยงาม


ทัวร์กรีซ


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินกลับกรุงเทพฯ

15.35เหินฟ้าโดยเที่ยวบิน TK1850

17.05ถึงสนามบิน / นำท่านต่อเที่ยวบินเข้ากรุงเทพฯ TK64

20.10ออกเดินทางจากเมืองไคโร ประเทศอียิปต์เพื่อเข้าสู่กรุงเทพฯ
วันที่เก้า กรุงเทพฯ

09.25 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

**************

ขออภัย รายการทัวร์นี้ หยุดการบริการชั่วคราว จึงไม่สามารถระบุวันเดินทาง และราคาได้

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 20/08/19 2:23 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ 30,000บาท/ท่าน เพื่อยืนยันการจอง
ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วัน หักค่ามัดจำ 10,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-44 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น ตั่วเครื่องบิน ตั่วเครื่องบินภายในประเทศ (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ หักค่าใช้จ่าย 100%

อัตรานี้รวม

1.ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินตุรกีแอร์
สายการบินอนุญาตโหลดกระเป๋าเดินทางใบละไม่เกิน23กิโลกรัมจำนวนไม่เกิน1ชิ้นต่อท่าน
2.ค่าภาษีสนามบิน,ภาษีน้ำมัน,City Tax
3.ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท
4.ค่าภาษีในประเทศกรีซ
5.ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
6.ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
7.ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศกรีซ (ลูกค้าจำเป็นต้องมาสถานทูตแสดงตนเพื่อสแกนลายนิ้วมือ)

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 14 ยูโร)
2.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 3 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 21 ยูโร)
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5.ไกด์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน
6.ค่ายกกระเป๋าขึ้นลง ตามโรงแรมต่างๆ และค่ารถเข็นลากกระเป๋าที่สนามบิน

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
3.เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นได้ทำการตกลงหรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมืองในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
4.ตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
5.โรงแรมและห้อง
ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )
ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซึ่งอยู่ในความความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตํ่วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศกรีซ
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10 วันทำการ)
1.หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2.รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตาห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3.สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร (ต้องทำการแปลเป็นภาอังกฤษ และประทับตรารับรองจากศูนย์การแปลเท่านั้น)
4.สำเนาบัตรประชาชน
5.สำเนาทะเบียนบ้าน
6.สูติบัตร (สำหรับเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)
7.กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
7.1เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
7.2เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น
และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
7.3 เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น
และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
8.หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต)
9.หลักฐานการเงิน :
จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) และสำเนา book bank ย้อนหลัง 6 เดือนซึ่ง ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านั้นสถานฑูตต้องการบัญชีออมทรัพย์ในการพิจารณาวีซ่า แต่หากท่านมีบัญชีฝากประจำสามารถแนบมาด้วยได้ แต่ต้องมีบัญชีออมทรัพย์เป็นบัญชีหลักในการแสดงสถานะทางการเงิน (ไม่แนบมาไม่ได้)(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา)

*** ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ลูกค้าจะต้องไปแสดงตัวยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น โดยถ้าเดินทางเป็นครอบครัว หากมีบุคคลในครอบครัวคนใดคนหนึ่งจำเป็นต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว คนในครอบครัวครัวที่เหลือจำเป็นต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยเช่นกัน ***

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์ยุโรป ทัวร์กรีซ ทัวร์กรีซซานโตรินี่ ทัวร์กรีซ-ซานโตรินี่-มิโคนอสSIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

ติดต่อ แพลนเนท เวิลด์ไวด์ PLANET WORLWIDE

TOP