ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงหรูระดับ 5ดาว+ ฉงชิ่ง อี๋ชาง อู่หลง ต้าจู๋

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงหรูระดับ 5ดาว+ ฉงชิ่ง อี๋ชาง อู่หลง ต้าจู๋

2คืน 1คืน
✓ ตั๋วเครื่องบิน
✓ หัวหน้าทัวร์ไทย
✓ ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
✓ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
✓ เที่ยวครบ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

Thai Smile Airways
7วัน | 6คืน
วันเดินทาง /ราคา

Tour Highlights

ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงเรือสำราญหรู 5 ดาว ชมเขื่อนยักษ์ อภิมหาโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊ค นั่งเรือชมสาธิตเรือสำราญผ่านเขื่อนระบบลิฟท์ล็อค ชมความงดงามของเจดีย์สือป่าเป่าไจ้ แล่นเรือผ่านเขตทิวทัศน์ช่องแคบชวีถังเสียอูเสียเที่ยวเมืองไป่ตี้เฉิง ย้อนอดีตสามก๊ก สถานที่เล่าปี่สวรรคต และชมจุดชมวิวสวยที่สุดแยงซีเกียง วิวธนบัตร 10 หยวน เที่ยวเมืองเฟิงตู ศาสนสถานสร้างตามความเชื่อของลัทธิเต๋า อายุกว่า 400 ปี มรดกโลก UNESCO ผาหินแกะสลักต้าจู๋ อลังการหน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลัก อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ อู่หลง
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 2 คืน โรงแรมระดับ 4 ดาวดีที่สุด 1 คืน และพักเรือสำราญหรู Century Paragon /Century Legend ระดับ 5ดาว+ เที่ยวสุดคุ้มค่า *ราคารวมทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับแล้ว ไม่ลงร้านรัฐบาล

วันแรก กรุงเทพฯ - ฉงชิ่ง - อู่หลง

08:00คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกนอกประเทศ ชั้น 4 นัดพบที่เค้าเตอร์ สายการบินไทยสไมล์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน

11.10ออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ WE684 ผ่านตรวจคนเข้าเมืองที่ฉงชิ่ง

15.15ถึง เมืองฉงชิ่ง ฉงชิ่งถือเป็นเมืองท่าทางการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งทางตอนบนของ แม่น้ำแยงซีเกียง โดยมีแม่น้ำเจียหลิงและแม่น้ำหมินเจียง เป็นแม่น้ำสายหลักสองสายที่ไหลบรรจบกันลงสู่แม่น้ำแยงซีเกียง หลังจากโครงการก่อสร้างเขื่อนซานเสียแล้วเสร็จจึงทำให้เรือบรรทุกขนาด 10,000 ตันสามารถเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือฉาวเทียนเหมิน ในเขตเมืองของฉงชิ่งได้ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น พูดถึงแม่น้ำแยงซีเกียงแล้ว ฉงชิ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการล่องเรือสำราญท่องเที่ยวสัมผัสทัศนียภาพ 2 ฟากฝั่งของลำน้ำสายนี้โดยไปสิ้นสุดตามเมืองต่างๆ ตามระยะล่องใกล้ไกล ซึ่งนี่ถือเป็นหนึ่งในจุดขายทางการท่องเที่ยวสำคัญของเมืองฉงชิ่ง นำท่านเดินทางไป เมืองอู่หลง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.ครึ่ง)

ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Galaxy Minyoun Chongqing Xiannv Mountain Resort หรือโรงแรมเทียบเท่าระดับ 4*

วันที่สอง อู่หลง-อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์-ระเบียงกระจก-เมืองต้าจู๋

07.00รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร

เช้าคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยานและรถแบตเตอรี่สลับกัน) (เทียนเชิงซ่านเฉียว) มรดกโลกทางธรรมชาติที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่เมืองอู่หลง นครฉงชิ่ง ประเทศจีน เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่วนเป็นโพรงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา การลงไปหลุมฟ้าจะต้องลงลิฟท์แก้วริมผา ความสูงกว่า 80 เมตร ซึ่งหลังจากที่ลงมาแล้วก็ต้องเดินเท้าไปตามทาง ระหว่างทางเดินนี้จะมีจุดน่าสนใจอีกอย่างคือ โรงเตี๊ยมเก่าแก่ ซึ่งเดิมเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อน ตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) เนื่องจากหุบเขานี้เป็นเส้นทางลัดจากเสฉวนไปยังเหอหนาน

ทัวร์แยงซีเกียง

อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า จะมีจุดที่ถูกเรียกว่าสะพานสวรรค์อยู่ 3 แห่งด้วยกัน คือ 1.Tianlong Bridge เป็นสะพานที่อยู่ใกล้กับโรงเตี๊ยมโบราณ ความสูง 235 เมตร มีลักษณะเป็นโพรงทะลุ ใกล้ๆ กับผนังถ้ำมีการแกะสลักลวดลายมังกรสวยงาม 2.Qinglong Bridge ลักษณะเป็นโพรงยาว มีลำธารเล็กไหลผ่าน ความสูง 281 เมตร 3.Heilong Bridge สะพานสุดท้ายอยู่ในส่วนที่แคบที่สุดจึงทำให้มีความมืดทึบ ความสูง 223 เมตร

ทัวร์แยงซีเกียง

นอกจากนั้นแล้วยังมี น้ำตกหุบผาสวรรค์ น้ำตกสายน้อยใหญ่ที่ไหลลงมาจากรอยแยกหุบเขา ตามรอยเลื่อนของเปลีอกโลกที่แยกออกจากกัน ลงมาบรรจบที่เบื้องล่างเป็นบึงมรกตสีสวย ที่ตั้งของ บ้ํานโบราณกลางหุบเขา เป็นฉากใหญ่ที่ใช้ถ่ายทา ภาพยนตร์เรื่องศึกโค่นบัลลังก์วังทองล่าสุดเป็นฉากหลังของภาพยนตร์ฮอลีวู้ด เรื่อง TRANSFORMERS 4

จากนั้นนำท่านชม ระเบียงกระจก ขนาดใหญ่กว้าง 26 ตารางเมตร ยื่นออกมาจากหน้าผาของภูเขาลูกหนึ่งในอุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์เป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ในอุทยาน ดว้ยความสูงถึง 1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าจู๋ เมืองต้าจู๋ อยู่ในนครฉงชิ่ง ซึ่งอยู่ติดกับมณฑล เสฉวน นครฉงชิ่งเป็นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจีน ที่มีฐานะเทียบเท่ามณฑล (อีก 3 นครคือ ปักกิ่ง,เทียนจิน และเซี่ยงไฮ้ ) เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำแยงซีเกียงมาแต่โบราณ ตัวเมืองตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำแยงซี และแม่น้ำเจียหลิงเจียง ถูกขนานนามว่า เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก ปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนัก มีสมญานามว่า “บ้านเกิดแห่งหินแกะสลัก” ทั่วทั้งเมืองมีศิลปะรูปปั้นหินแกะสลัก กว่า 50,000 ชิ้น, จารึกคำสอนภาษาจีนถึง 100,000 ชิ้น กระจายกันอยู่บนหน้าผากว่า 75 จุด ใน บริเวณ 5 ภูเขา คือ เป่าติ่งซาน, เป่ยซาน, หนันซาน, สือเหมินซาน และสือจ้วนซาน

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น โรงแรมที่พัก Radisson Blu Plaza Chongqing หรือเทียบเท่า 5*

วันที่สาม ต้าจู๋- พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋- หงหยาต้ง-ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง

07.00รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร

เช้าคณะเดินทางสู่ นำท่านชม ผาหินแกะสลักต้าจู๋ (มรดกโลก) ได้รับการจัดเข้าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1999 งานหินแกะสลักของต้าจู๋เป็นศิลปะสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง ล้วนแล้วแต่นำเสนอเรื่องราวทางพุทธศาสนานิกายมหายาน หลักธรรมลัทธิเต๋า และปรัชญาคำสอนของขงจื๊อที่ชาวจีนเคารพนับถือ และเป็นอีกกลุ่มงานหินแกะสลักทางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียง 1 ใน 4 แห่งของจีน คือ ถ้ำผาโม่เกาคู ที่เมืองตุนหวง มณฑลกานซู ถ้ำพระพุทธหลงเหมินที่ลั่วหยาง และถ้ำผาหยุนกัง ที่ต้าถง มณฑลซานซี ซึ่ง 3 แห่งนั้นเป็นศิลปะถ้ำสมัยเริ่มต้นของจีน ส่วนต้าจู๋เป็นงานศิลปะถ้ำยุคหลัง (คริสต์ศตวรรษที่ 9-13) ที่มีความอ่อนช้อยงดงาม

ทัวร์แยงซีเกียง

ซึ่งจะได้พบกับปฏิมากรรมชิ้นเอก ที่เกิดจากการแกะสลักหน้าผาหิน ถ่ายทอดการผสมผสานบนความเชื่อด้านศาสนาทั้งพุทธศาสนา ลัทธิเต๋า และขงจื๊อ โดยมีรูปหินแกะสลักกระจายตัวอยู่ตามเขาต่างๆ โดยมีถ้ำหินมากถึง 76 ถ้ำ มี รูปแกะสลักหิน 6 หมื่นกว่ารูป ศิลาจารึกอักษรจีน 1 แสนกว่าตัวอักษร ครอบคลุมพื้นที่ภูเขาหลายลูก

ทัวร์แยงซีเกียง

และนำท่านชมความงดงาม งานศิลป์หินแกะสลักที่ เขาเป่าติ่งซาน มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 527.83 เมตร ประกอบด้วยกลุ่มรูปสลักพระพุทธรูป 13 กลุ่ม ซึ่งมีรูปสลักอยู่กว่า 10,000 ชิ้น ตามแนวยาวของหน้าผากว่า 500 เมตร ซึ่งทั้งหมดเป็นรูปแบบศิลปะการแกะสลักหินสมัยราชวงศ์ซ่ง เช่น พระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน, รปสลักเจ้าแม่กวนอิมพันมือ,วัฏสังสาร หรือวงเวียนชีวิต, พระศรีอริยเมตตรัย อิสระเที่ยวชมและถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

ทัวร์แยงซีเกียง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง นำท่านเที่ยวชมหงหยาต้ง หนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของมหานครฉงชิ่ง หงหยาต้งนั้นเป็นกลุ่มเรือนไม้โบราณ ขนาดพื้นที่ 46,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ตรงทางแยกของแม่น้ำแยงซีเกียงกับแม่น้ำเจียหลิง มีความโดดเด่นตรงรูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,300 ปี

ทัวร์แยงซีเกียง

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

หลังจากอาหารค่ำ นำท่านลงเรือสำราญ ระดับ 5 ดาว+ เพื่อเริ่มต้นล่องแม่น้ำแยงซีเกียง พักบนเรือสำราญ Century Paragon / Century Legend หรือเทียบเท่าเรือสำราญระดับ 5 ดาว+

ทัวร์แยงซีเกียง

เวลา ประมาณ 20.30 น. เลี้ยงต้อนรับจากกัปตันเรือและเหล่ากะลาสีเรืออย่างอบอุ่น พร้อมชมการแสดงของเหล่าพนักงานบนเรือ

ทัวร์แยงซีเกียง

จากนั้นเรือเริ่มออกจากท่าเรือ อิสระถ่ายภาพ เมืองฉงชิ่งยามค่ำคืน

ทัวร์แยงซีเกียง
 
ทัวร์แยงซีเกียง
วันที่สี่ ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง- เมืองเฟิงตู (รวมรถไฟฟ้า กระเช้า) – ห้องกัปตันเรือสำราญ - เจดีย์สือเป่าไจ้

07.00รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ

เช้านำท่านขึ้นฝั่ง นั่งรถฟ้าไปยังเมืองเฟิงตู เที่ยวชมเมืองเฟิงตู เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเรื่องราวการทำความดีความชั่ว นรก สวรรค์ มาเป็นสื่อในการทำให้คนรู้สึกเกรงกลัวบาป บุญ คุณโทษ สร้างขึ้นตามความของลัทธิเต๋า มีประวัติกว่า 400 ปี

ทัวร์แยงซีเกียง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ

บ่ายนำท่านชมห้องกัปตันเรือ รวมสัมผัสประสบการณ์การควบคุมเรือสำราญ ด้วยระบบที่ทันสมัย

ทัวร์แยงซีเกียง

ท่านขึ้นฝั่งชมความงามของเจดีย์สือเป่าไจ้ ตั้งอยู่ติดขนาบเขาหวี้อิ้น ทางทิศเหนือของแม่น้ำแยงซีเกียง สร้างขึ้นในยุคราชวงศ์หมิง สมัยปีว่านลี่ โครงสร้างลักษณะสถาปัตยกรรมคล้าย เจดีย์ ทำจากไม้และเชื่อมต่อกันโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย มี 12 ชั้น สูงประมาณ 56 เมตร ซึ่งนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ถูกจัดอันดับไว้ว่าเป็น 1 ใน 8 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็ว่าได้ด้วย และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศจีนอีกด้วย

ทัวร์แยงซีเกียง

ค่ำรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ พักบนเรือสำราญหรู Century Legend / Paragon หรือเทียบเท่าเรือสำราญระดับ 5+* ดีที่สุด

เวลาโดยประมาณ 20.30 น. ชมการแสดงของเหล่าพนักงานบนเรือ

ทัวร์แยงซีเกียง

พักบนเรือสำราญ Century Paragon / Century Legend หรือเทียบเท่าเรือสำราญระดับ 5 ดาว

วันที่ห้า ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - เมืองไป่ตี้เฉิง ย้อนอดีตสามก๊ก สถานที่เล่าปีสวรรคต – จุดชมวิวธนบัตร 10 หยวน - ช่องแคบชวีถังเสีย-อูเสีย-ล่องเรือเล็กเสิ่นหนงซี

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ

จากนั้นนำท่านลงเรือสำราญ ขึ้นฝั่งนั่งรถบัสเดินทางไม่ยังเมืองไปตี้เฉิง เมืองไป่ตี้เฉิงสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด เมื่อมาเที่ยวล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งมีประวัติศาสตร์อ้างอิงในสามก๊ก ไป๋ตี้เฉิง เมืองที่พระเจ้าเล่าปี่ได้สิ้นลมสวรรคต หลังจากพ่ายศึกอิเหลง ภายในศาลเจ้า จะมีภาพวาด และรูปปั้นคนสำคัญ เช่น รูปปั้นจำลองเหตุการณ์เล่าปี่ฝากบุตร ณ เมืองเป๊กเต้ ในภาพมีเล่าปี่ ขงเบ้ง จูล่ง เล่าเอ๋ง เล่าลี

ทัวร์แยงซีเกียง

จากนั้นนำท่าน ไปยังจุดชมวิวธนบัตร 10 หยวน ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามากจนรัฐบาลจีน ไปนำจุดชมวิวนี้พิมพ์ด้านหลัง ธนบัตร 10 หยวน

ทัวร์แยงซีเกียง

เที่ยงรับประทานอาหารบนเรือ

บ่าย ช่วงนี้เรือจะล่องผ่านเข้าสู่ช่องแคบซีหลิงเสีย ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ช่องแคบที่มีขนาดยาวสุดในแม่น้ำแยงซีเกียง คือยาวประมาณ 70 กิโลเมตร และในอดีตกาล ถือได้ว่า เป็นช่องแคบที่มีอุปสรรค ในการแล่นเรือมากที่สุด เนื่องจากบริเวณนี้จะมีทั้งแก่งหินและหินโสโครกมากมาย แต่หลังจากที่ได้สร้างเขื่อน เก่อโจว ขึ้น แก่งหินบริเวณช่องแคบแห่งนี้ได้ถูก ทำลายไปเสียส่วนใหญ่ อีกทั้งระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม จึงทำให้อุปสรรคการเดินเรือสะดวกขึ้น

ทัวร์แยงซีเกียง

จากนั้นเรือจะแล่นผ่านเขตทิวทัศน์ ช่องแคบชวีถังเสีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่มีความยาวส้น ที่สุดเพียง 8 กิโลเมตร และเป็นช่องแคบที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวพอสมควร โดยเฉพาะช่วงตะวันตกของช่องแคบที่ชื่อว่า ประตูขยุ เหมิน บริเวณนี้กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวกรากมากโดยในอดีตเรือสำราญต้องฝ่าด่านอันแข็งแกร่ง นี้ไปให้ได้ด้วยความปลอดภัย

ทัวร์แยงซีเกียง

จากนั้นนำท่านเปลี่ยนลงเรือเล็กเพื่อชมความงามของเสิ่นหนงซี (ลำธารนางฟ้า) ซึ่งตลอดระยะทางท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับความงามธรรมชาติของสองฟากฝั่งแห่งแม่น้ำแยงซีเกียง

ทัวร์แยงซีเกียง

ค่ำรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ**พร้อมกับการเลี้ยงอำลาจากกัปตันเรือและเหล่าลูกเรือ ชมการแสดงชุดพิเศษ***

ทัวร์แยงซีเกียง

พักบนเรือสำราญ Century Paragon / Century Legend หรือเทียบเท่าเรือสำราญระดับ 5 ดาว+

วันที่หก เขื่อนซานเสียต้าป้า - สาธิตล่องเรือสำราญผ่านเขื่อน - เมืองอี๋ชาง - รถไฟความเร็วสูง – ฉงชิ่ง

เช้า รับประทานอาหารบนเรือ

นำท่านขึ้นฝั่งชม เขื่อนยักษ์อภิมหาโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊ค ซานเสียต้าป้า เป็นโครงการที่ใหญ่โตที่สุดอีกอย่างหนึ่งของจีน นับ ตั้งแต่การสร้างกำแพงเมืองจีน มีความยาวทั้งหมด 3,035 เมตร ช่องระบายน้ำยาว 483 เมตร ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 39.3 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ส่วนสันเขื่อนสูง 185 เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วนกล่าวคือ2 ส่วนสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้าส่งให้พื้นที่1 ใน 5 ของประเทศจีน อีก1 ส่วนสำหรับระบายน้ำ และ 2 ส่วนเป็นประตูสำหรับเรือแล่นผ่านโดยแบ่งเป็นเรือที่มีระวางขับน้ำ ตั้งแต่3,000-10,000ตัน และเรือที่มีระวางขับ น้ำน้อยกว่า 3,000 ตัน โดยมีประตูให้เรือแล่นผ่าน 5 ลำดับ ชั้น ด้วยกันและนอกจากใช้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแล้วยังช่วยป้องกันอุทกภัยสองฝากฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียงอีกด้วย

ทัวร์แยงซีเกียง

นำท่านนั่งเรือสำราญชมสาธิตการล่องเรือสำราญผ่านเขื่อน โดยระบบลิฟท์ล็อค(เป็นระบบใหม่ ประหยัดเวลาในการนำเรือขนาดใหญ่ผ่านเขื่อน จากเดิมเรือขนาดใหญ่จะผ่านได้ ต้องการระบบการทดน้ำ 5 ชั้น ใช้เวลาผ่าน 4 -5 ชม. ปัจจุบันระบบใหม่ใชแวลาประเมาณ 1 – 1.30 ชม.เท่านั้น)

ทัวร์แยงซีเกียง

จากนั้นนำท่านขึ้นรถไปสู่ เมืองอี๋ชาง เมืองอี๋ชางเป็นเมืองสำคัญด้านคมนาคมตั้งอยู่ภาคกลางของจีนภูมิประเทศมีทั้งภูเขาสูงและที่ราบสลับกัน ความโดดเด่นด้านภูมิประเทศและทะเลที่ตั้ง ทำให้เกิดวัฒนธรรมด้านอาหารการกินที่ไม่เหมือนเมืองอื่น เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่ายนำท่านไปสู่สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางกลับสู่ฉงชิ่ง ด้วยรถไฟความเร็วสูงขบวนเต้งเฉอ (ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.ครึ่ง)

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น โรงแรมที่พัก Radisson Blu Plaza Chongqing หรือเทียบเท่า 5*

วันที่เจ็ด ฉงชิ่ง-ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย-มหาศาลาประชาคม-กรุงเทพ

07.00รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้า ผ่านชมด้านนอก ศาลาประชาคม หรือที่เรียกกันในภาษาจีนว่า ต้าหลี่ถัง เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและยังสามารถใช้เป็นโรงละครสำหรับประชาชน มีความจุได้มากกว่า 4,000 คน ออกแบบโดยการจำลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองหลวงปักกิ่ง "ต้าหลี่ถัง" หรือ "ศาลามหาประชาคม" จึงมีความงามและเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ประจำนครฉงชิ่ง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2494 โดย จอมพลเฮ่อหลง และสร้างเสร็จสมบุรณ์พร้อมจตุรัสซึ่งเป็นลานกว้างสามารถใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์ เมื่อปี พ.ศ.2540 ซึ่งพื้นที่ตรงนี้จะเห็นผู้คนเป็นพันๆ คนมาเดิมชมแสงไฟยามราตรี หรือทำกิจกรรม เต้นแอโรบิก เดินเล่น ตลอดจนการจัดนิทรรศการต่างๆ เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผู้มาท่องเที่ยวนครฉง ชิ่งมิอาจพลาดได้ เนื่องด้วยลักษณะพิเศษในการก่อสร้างที่ผสมผสานลักษณะเด่นของยุคราชวงค์หมิงและราชวงค์ชิงเข้าด้วยกัน ทั้งสีสันและรูปแบบการจัดวางโครงสร้างที่มีความโดดเด่น รวมถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยให้มาเยี่ยมชม

ทัวร์แยงซีเกียง

นำท่านเดินทางไปยัง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ปลดแอก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชัยชนะในการทำสงครามกับญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 3,000 ร้าน ซึ่งมีทั้งอาหาร ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระเดินชมและช้อปปิ้ง

ทัวร์แยงซีเกียง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (สุกี้ฉงชิ่ง)

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ่ง

13.00 ออกเดินทางสู่สนามบินฉงชิ่ง เพื่อเช็คอินท์บินกลับกรุงเทพฯ

16.05ออกเดินทางสู่สนามบินฉงชิ่ง เที่ยวบินที่ WE685

18.15ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

**************

ขออภัย รายการทัวร์นี้ หยุดการบริการชั่วคราว จึงไม่สามารถระบุวันเดินทาง และราคาได้

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 08/05/21 10:55 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง มีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
2.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 15,000 บาท

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 70% ของราคาทัวร์
4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
5.กรณีบริษัทฯ แจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว การยกเลิกจะไม่สามารถคืนเงินได้ หรือกรณีค่าตั๋วเครื่องบินมีมูลค่าน้อยกว่า จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าทัวร์มา บริษัทจะคืนเงินให้ตามเงื่อนไขการยกเลิกตามข้อตกลง 1- 4 รวมทั้งบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*
8. นำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
5.ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดจากกรณีสุดวิสัย นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือล่าช้า ทำให้ต่อเครื่องไม่ทันเวลา การรับผิดชอบจะตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้
6.ค่าใช้จ่ายออฟชั่นเสริมบนเรือ เช่นทัวร์ที่นอกเหนือจากโปรแกรมนำเสนอ
7. ค่า WIFI บนเรือ ประมาณ 200 หยวน
8.ค่าห้องอินเตอร์เนท บนเรือ ประมาณ 30 หยวน/ชั่วโมง
9.ค่าใช้จ่ายอัพเกรต ห้องอาหารบนเรือ / อับเกรตห้องพักบนเรือ / ห้องนวดสปา / ห้องอินเตอร์เนท /ห้องเด็กเล่น
10.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
11.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
12.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
5.ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
6.ประภัยภัยที่บริษัทฯ จัดให้เป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่ครอบคลุมสุขภาพ และโรคประจำตัว หากต้องการครอบคลุมเรื่องสุขภาพลูกค้าต้องซื้อประกันทำเพิ่มจากบริษัทฯประกัน
7.มาตรฐานโรงแรม ระดับดาว จะเป็นระดับดาวท้องถิ่น ของแต่ละประเทศ
8. รายการทัวร์ ระหว่างล่องเรือ ตามจุดเที่ยวชมต่างๆ จะเป็นลักษณะทัวร์จอย ไกด์ และรถ อาจมีท่านอื่นรวมด้วย

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1.Passport ตัวจริง อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับและหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด
2.รูปถ่ายสี พื้นขาว 33 มม.x48 มม.จำนวน 2 ใบ
3.นามบัตรที่ทำงาน หรือ ระบุตำแหน่งงาน ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทร สถานที่ทำงาน
4.สำเนาบัตรประชาชน
5.สำเนาทะเบียนบ้าน
6.ชื่อ เบอร์โทร บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน พร้อมระบุความสัมพันธ์

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง ทัวร์ล่องเรือแยงซีเกียง ทัวร์แยงซีเกียง ทัวร์ต้าจู๋ ทัวร์อู่หลง ทัวร์เอเชีย ทัวร์จีนไม่เข้าร้านรัฐบาลทัวร์แนะนำ

ทัวร์น้ำตกหูโขว่ มหัศจรรย์แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว จิงเบี้ยน เวฟ วัลเลย์ ซีอาน

ทัวร์น้ำตกหูโขว่ มหัศจรรย์แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว จิงเบี้ยน เวฟ วัลเลย์ ซีอาน

4คืน 1คืน ✓ตั๋วเครื่องบิน ✓วีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :16350 ท่าน

Air Asia
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
41,900
รายละเอียด

Unseen Beijing ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย เที่ยวสุดคุ้ม

Unseen Beijing ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย เที่ยวสุดคุ้ม

4คืน ✓ตั๋วเครื่องบิน ✓วีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :10686 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
47,900
รายละเอียด

ทัวร์ซินเจียง..โรแมนติกซินเจียงลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เขาเทียนซาน

ทัวร์ซินเจียง..โรแมนติกซินเจียงลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เขาเทียนซาน

4คืน 3คืน ✓ตั๋วเครื่องบิน ✓วีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :3615 ท่าน

China Southern Airlines
8วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
52,900
รายละเอียด

ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน อุทยานหลางซาน ภูเขาแปดเหลี่ยม มรกดกโลก UNESCO

ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน อุทยานหลางซาน ภูเขาแปดเหลี่ยม มรกดกโลก UNESCO

3คืน 3คืน ✓ตั๋วเครื่องบิน ✓วีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :12784 ท่าน

China Southern Airlines
7วัน | 6คืน
ราคาเริ่มต้น
40,900
รายละเอียด

ทัวร์ทิเบต แกรนด์ทัวร์ทิเบต ลาซา ซีหนิง นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก 7 วัน

ทัวร์ทิเบต แกรนด์ทัวร์ทิเบต ลาซา ซีหนิง นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก 7 วัน

5คืน ✓ตั๋วเครื่องบิน ✓วีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :5979 ท่าน

China Eastern Airlines
7วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
66,900
รายละเอียด

ทัวร์ต้าลี่ ลี่เจียง พิชิตภูเขามังกรหยก ทะเลสาบกระจก โชว์จางอี้โหมว  5 วัน (ทัวร์จีน)

ทัวร์ต้าลี่ ลี่เจียง พิชิตภูเขามังกรหยก ทะเลสาบกระจก โชว์จางอี้โหมว 5 วัน (ทัวร์จีน)

4คืน ✓ตั๋วเครื่องบิน ✓วีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :2806 ท่าน

China Eastern Airlines
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
35,900
รายละเอียด


^
TOP