ขั้นตอนจองทัวร์

1 เลือกทัวร์ที่ท่านต้องการ
2เลือกวันเดินทาง คลิ๊กปุ่มจองทัวร์
3 เจ้าหน้าที่ตอบกลับ ชำระเงินมัดจำรับใบรับเงินเป็นหลักฐานการจอง

เวลาออฟฟิตทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 9:00น. - 18:00น.
เสาร์ 9:00น. - 14:00น.
ติดต่อเร่งด่วน โทร. 0863324074 เพิ่มเพื่อน
ทัวร์เลบานอน เบรุต บาลเบค คซารา ไจต้า ไบบลอส เที่ยวแกรนด์ทัวร์สุดคุ้ม

ทัวร์เลบานอน เบรุต บาลเบค คซารา ไจต้า ไบบลอส เที่ยวแกรนด์ทัวร์สุดคุ้ม

5คืน
yes หัวหน้าทัวร์ไทย
yes ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Egyptair
8วัน | 5คืน
วันเดินทาง /ราคา

Tour Highlights

นำท่านพบประสบการณ์ครั้งใหม่ที่จะอยู่ในความทรงจำกับประเทศเลบานอน พาท่านเที่ยวชมถ้ำไจต้า ตัวถ้ำมีความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ภายในมีน้ำสะอาดซึ่งกลายเป็นแหล่งน้ำดื่มของชาวเลบานอน ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในถ้ำที่สวยที่สุดในโลก นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์พระแม่มารีขนาดใหญ่ ทำจากสำริดทาสีขาว ตั้งอยู่บนยอดเขาฮาริสสา มีชื่อว่า สุภาพสตรีแห่งเลบานอน สร้างเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ชมเมืองบริบลอส ชมเมืองเก่าซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโลก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1984 ชมเมืองบาลเบค ศาสนสถานของโรมันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศเลบานอน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1984 ชมหุบเขาคาดิชา เป็นหนึ่งในชุมชนทางศาสนายุคคริสต์ศาสนาตอนต้นที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และชมพิพิธภัณฑ์โกบราน คาลิ โบราน เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อแสดงชีวประวัติ เป็นบุคคลสำคัญของชาวเลบานอน

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
19 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 69,900 69,900 69,900 10,000
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 18 ต.ค. 
3 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 72,900 72,900 72,900 10,000
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 18 ต.ค. 
7 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 72,900 72,900 72,900 10,000
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 18 ต.ค. 
28 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 74,900 74,900 74,900 12,000
จองทัวร์   8 ที่สุดท้าย ลด 900 บาท จองก่อน 18 ต.ค. 
18 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 72,900 72,900 72,900 10,000
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 18 ต.ค. 
8 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 72,900 72,900 72,900 10,000
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 18 ต.ค. 
22 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 72,900 72,900 72,900 10,000
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 18 ต.ค. 
7 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 72,900 72,900 72,900 10,000
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 18 ต.ค. 
14 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 72,900 72,900 72,900 10,000
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 18 ต.ค. 
21 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 72,900 72,900 72,900 10,000
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 18 ต.ค. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 20/10/19 2:39 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขการจอง

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

20.30คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินอียิปต์แอร์ ชั้น 4 แถว Q15
พร้อมเจ้าหน้าที่ และมัคคุเทศก์ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

23.55เหินฟ้าสู่กรุงเบรุต ประเทศเลบานอน โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS961 ใช้เวลาบิน9ชั่วโมง
วันที่สอง กรุงเทพฯ - ไคโร - เบรุต - ชมเมืองหลวงเบรุต

04.10คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติไคโร ประเทศอียิปต์นำท่านต่อเครื่องบิน

08.45ออกเดินทางสู่กรุงเบรุต เที่ยวบินที่ MS709

11.00เดินทางถึงกรุงเบรุต ประเทศเลบานอน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านสู่ย่านใจกลาง เมืองเบรุต ซึ่งกำลังบูรณะฟื้นฟูให้งดงามเหมือนเดิม เมืองเบรุต มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี โดยการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี ปรากฏหลักฐานของชาวฟินิเชีย อารยธรรมเฮลเลนิสติก เปอร์เซีย โรมัน อาหรับ และออตโตมัน (ทั้งยังถูกกล่าวถึงเป็นลายลักษณ์อักษรในจดหมายที่ส่งถึงกษัตริย์ฟาโรห์แห่งอียิปต์ ในสมัยศตวรรษที่ 14 ก่อนคริสตกาลอีกด้วย)

หลังสิ้นสุดสงครามกลางเมืองเบรุต ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทันสมัยและมีชีวิตชีวา จึงได้รับการจัดอันดับจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์ค ไทม์ ว่าเป็นสุดยอดสถานที่ที่ควรไปเยือนในปี 2009 ปัจจุบันเป็นทั้งเมืองหลวง ศูนย์กลางการบริหารวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ของประเทศเลบานอน

ทัวร์เลบานอน


ทัวร์เลบานอน

นำท่านสู่ ย่านคอร์นิช เดินชมสองข้างทางเต็มไปด้วยภัตตาคารและร้านกาแฟ แวะถ่ายภาพกับ หินรูปนกพิราบ เป็นหินที่ถูกธรรมชาติกัดกร่อนเป็นโพรงริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเบรุต ชมย่านบริเวณริมชายฝั่งทะเล สถานที่พักผ่อนเดินเล่นของชาวเมืองเบรุต

ทัวร์เลบานอน

นำท่านเดินชมเมืองใหม่ เบรุต ที่มีการสร้างเพื่อการธุรกิจพาณิชย์เช่น ธนาคาร บริษัทฯ ห้างร้าน แบรนด์เนมต่างๆ นำท่านถ่ายรูปด้านนอกสุเหร่า Mohammad Al-Amin Mosque เป็นมัสยิดที่สร้างให้คล้ายสุเหร่าสีน้ำเงิน ที่อิสตันบูล ประเทศตุรกี มีสถาปัตยกรรมแบบอนุสาวรีย์ของออตโตมาน มีพื้นที่ประมาณ 11,000 ตารางเมตรมีพื้นที่ 48- โดมสีน้ำเงินสูงเมตรและหอคอยสูง 65 เมตรมัสยิดกลายเป็นจุดเด่นของเมืองเบรุต

ทัวร์เลบานอน

ค่ำรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมฯ
นำท่านพักที่โรงแรมระดับ 4 ดาว GEMS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เบรุต –ไจต้า –ฮาริสสา - บริบลอส - เบรุต

เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นนำท่านออกนอก เมืองเบรุตไปทางทิศเหนือประมาณ 18 กิโลเมตร ไปยังไจต้า เพื่อเที่ยวชม ถ้ำไจต้า โดยการขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ภายในถ้ำมีการปูทางเดินซีเมนต์เดินชมได้บางส่วนยื่นเข้าไปในเหวลึก ตัวถ้ำขนาดใหญ่ถูกค้นพบใน ค.ศ. 1836 โดยมิชชันนารีชาวอเมริกัน ตัวถ้ำแบ่งเป็นสองส่วนที่มีส่วนเชื่อมถึงกัน แบ่งเป็นถ้ำด้านบนและด้านล่างซึ่งต้องนั่งเรือเข้าชม ตัวถ้ำมีความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ภายในมีน้ำสะอาดซึ่งกลายเป็นแหล่งน้ำดื่มของชาวเลบานอน ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในถ้ำที่สวยที่สุดในโลก

ทัวร์เลบานอน


ทัวร์เลบานอน

จากนั้นพาท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์พระแม่มารีขนาดใหญ่ ทำจากสำริดทาสีขาว ตั้งอยู่บนยอดเขาฮาริสสา มีชื่อว่าสุภาพสตรีแห่งเลบานอน สร้างเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดยประเทศฝรั่งเศส สูง 8.5 เมตร หนักกว่า 13 ตัน พร้อมทั้งชมวิวอ่าวโจนิส

ทัวร์เลบานอน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองบริบลอส ชมเมืองเก่าซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโลกที่มีผู้อยู่อาศัยติดต่อกันมาประมาณ 7,000 ปี และเป็นท่าเรือแห่งแรกของโลก เชื่อว่าตัวกำแพงเมืองถูกสร้างในยุค Bronze Age (2,800 ปี ก่อนคริสต์กาล) โดยชาว ฟีนิเชียน ซึ่งเป็นพ่อค้า ระดับชาติกลุ่มแรกๆของโลกด้วยความสำคัญดังกล่าวจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1984 นำชมเมืองโบราณริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อาทิ ป้อมโบราณสร้างโดยนักรบครูเซด ซึ่งสร้างในปี ค.ศ. 1108 โดยใช้หินจากโบราณสถานของโรมันและอาหรับ ตัวเมืองถูกบูรณะเมื่อ 50 ปีที่แล้ว จากตัวป้อมเราสามารถชมซากเมืองเก่าอายุหลายพันปี จากนั้นเดินทางกลับ กรุงเบรุต

ทัวร์เลบานอน

ค่ำรับประทานอาหารภายในโรงแรมฯ
นำท่านพักที่โรงแรมระดับ 4 ดาว GEMS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ เบรุต - ไทร์ - ไซดอน - ไบเทดดีน - เบรุต

เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองไทร์ เมืองท่าสำคัญของชาวฟีนีเซียน เริ่มมีการตั้งรกรากของประชากรเมื่อราว 2,750 ปีก่อนคริสตกาล เมืองไทร์ นักประวัติศาสตร์ชาวกรีกที่มีชื่อว่า เฮโรโดตัส (Herodotus) ซึ่งได้รับสมญานามว่า “บิดาแห่งประวัติศาสตร์” เป็นผู้บันทึกเอาไว้ว่าเมืองไทร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อราว 2,750 ปีก่อนคริสตกาล ในอดีตเมืองนี้เคยถูกอเล็กซานเดอร์มหาราช (กรีก) บุกเข้ายึดครอง ต่อมาได้รับเอกราชและกลายเป็นจังหวัดหนึ่งของโรมัน ปัจจุบัน เมืองไทร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากมีโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “โรมัน ฮิปโปโดรม” ที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1979

ทัวร์เลบานอน

ออกเดินทางสู่ เมืองไซดอน เมืองท่าอีกแห่งของฟีนีเชียน ซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับที่สามรองจากไบบลอส และ ไทร์

นำชมด้านนอกปราสาททะเล สร้างโดยนักรบครูเสด ในปี ค.ศ. 1228 บนเกาะเล็กๆริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ ด้วยการทำสะพานหิน จุดประสงค์เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันเมือง บนป้อมแห่งนี้เคยมีหอคอยอยู่ 2 หอ และถูกพวกมัมลุคทำลายเมื่อยึดเมืองไทร์ได้ เพื่อมิให้พวกครูเสดกลับมาใช้งานได้อีก นำชมข่าน เอล ฟราน บริเวณที่เคยเป็นที่พักของกองคาราวาน มาก่อน เนื่องจากเมืองไซดอนเป็นเมืองสุดท้ายบนเส้นทางสายไหมก่อนที่จะลงทะเลไปยังกรุงโรม เป็นตัวอย่างที่ดีของที่พักกลางทะเลทรายความยาวกว่า 5,000 ไมล์ บนเส้นทางสายไหม ปัจจุบันได้รับการบูรณะและได้กลายเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมไซดอน

ทัวร์เลบานอน

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ชม พระราชวังไบเทดดีน พระราชวังถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าชายอาหรับนามว่า Bashir Shihab II ในช่วงระหว่างค.ศ.ที่1788-1818 เป็นถิ่นที่อยู่ของเจ้าชายอาหรับจนกระทั่งปี ค.ศ. 1840 หลังจากนั้นอาคารถูกใช้โดยเจ้าหน้าที่ชาวเติร์กเป็นที่ประทับของรัฐบาล ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝรั่งเศสใช้ในการปกครองท้องถิ่น มีการบูรณะพระราชวังของเก่าหลังจากที่ได้ประกาศให้เป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ ต่อมาปี ค.ศ. 1943 หลังจากที่ได้รับอิสรภาพพระราชวังไบเทดดีน ได้กลายเป็นพระราชวังฤดูร้อนของประธานาธิบดี สถาปัตยกรรมของพระราชวังไบเทดดีน จัดได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของงานสถาปัตยกรรมในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ของเลบานอน

ทัวร์เลบานอน

จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมเดอร์ เอล คามาร์ อดีตเมืองหลวงของประเทศเลบานอนในช่วง ศตวรรษที่ 16-18 (ชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้มีความหมายว่า อารามของพระจันทร์ สถาปัตยกรรมแสดงถึงช่วงระบบศักดินา หลังคาบ้านต่างมุงด้วยกระเบื้องสีแดง ถนนแคบๆ หมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของเจ้าหน้าที่รัฐบาลของประเทศเลบานอน ในช่วงศตวรรษที่ 15 ที่มีผู้ปกครองเลบานอนนามว่า เอมิร์ ฟาคห์เรดดีน ที่ 2 เข้ามามีอำนาจในช่วงปี ค.ศ. 1590 หมู่บ้านประกอบไปด้วยมัสยิด และ พระราชวังประวัติศาสตร์ และอาคารบริหารราชการ ศตวรรษที่ 17 มีโบสถ์เป็นศูนย์รวมการทำกิจกรรมของหมู่บ้าน จึงกลายเป็นศูนย์กลางของประเพณีและวรรณกรรมแห่งเลบานอน และยังเป็นหมู่บ้านแรกในเลบานอนที่จะมีการจัดการในระบบเขตเทศบาลเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1864 และเป็นบ้านเกิดของบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น นักเขียนและนักการเมือง

ทัวร์เลบานอน

ค่ำรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมฯ
นำท่านพักที่โรงแรมระดับ4ดาว GEMS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า เบรุต – บาลเบค – คซารา – เบรุต

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางข้ามเขาเลบานอน เพื่อเดินทางสู่ เมืองบาลเบค ศาสนสถานของโรมันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศเลบานอน วิหารประกอบด้วย วิหารแรกสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพเจ้า Jupiter บิดาแห่งเทพเจ้าทั้งปวง เป็นวิหารขนาดใหญ่มหึมาความยาว 274 เมตร มีเสาขนาดความสูง 22 เมตร (สูงที่สุดในโลก) ล้อมรอบ 54 ต้น (ปัจจุบันเหลือเพียง 6 ต้น ปัญหาจากแผ่นดินไหว และถูกนำไปใช้งานที่อื่น อาทิ โบสถ์เซนต์โซเฟียที่อิสตันบูล 8 ต้น) และวิหารอีกแห่งที่มีขนาดเล็กกว่า (แต่ยังใหญ่กว่าวิหาร Parthenon ที่เอเธนส์) สร้างถวายแก่เทพเจ้า Bacchus (เทพเจ้าแห่งเหล้าไวน์) และVenus วิหารแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานในแบบคอรินเธียนที่งดงามที่สุดในโลก คาดว่าสร้างในระหว่างปี ค.ศ. 193-217 โดยจูเลียส ซีซาร์ เซพติมิอุสและคาราคาลา ความยิ่งใหญ่จะเห็นได้จาก ซากหินแกรนิตที่นำมาจากอียิปต์ เป็นหินตัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความยาว 27.5 เมตร กว้าง 4.2 เมตร ลึก 4.8 เมตร น้ำหนักกว่า 1,000 ตัน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1984

ทัวร์เลบานอน


ทัวร์เลบานอน


ทัวร์เลบานอน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้นนำท่านชมถ้ำธรรมชาติ แหล่งผลิตไวน์ที่ คซารา ซึ่งอยู่ในหุบ เขาเบคกา ในยุคที่ชาวฟินิเชียนล่องเรือทำการค้ากับลาบานอนก็ได้นำไวน์ของเลบานอนออกขายให้กับชาวอิตาลี และสเปน บริเวณหุบเขาเบคกาเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ จึงทำให้มีการปลูกองุ่นหลากสายพันธุ์ ที่เหมาะแก่การทำไวน์ชั้นเลิศ

ผ่านชม เมืองแอนจาร์ เมืองขนาดเล็กที่รุ่งเรืองในยุคมุสลิม ราชวงศ์ อูมเมยาร์ด เข้าปกครองในสมัยของกาหลิบวาลิดที่ 1 ช่วงค.ศ. 705 ชมพระราชวังโบราณ โรงอาบน้ำ ร้านค้าต่างๆที่มีมากกว่า 600 ร้านค้า ที่แสดงให้เห็นว่าเมืองอันจาร์แห่งนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าในสมัยโบราณเช่นกัน จากนั้นเดินทางกลับกรุงเบรุต

ค่ำรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมฯ
นำท่านพักที่โรงแรมระดับ 4ดาว GEMS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก เบรุต - ป่าซีดาร์ - บชาร์ริ - หุบเขาคาดิชา – เบรุต

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ
นำท่านเดินทางตามทางหลวงที่เลียบชายฝั่งทะเล ผ่าน เมืองเชคก้า ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามของภูมิทัศน์ภูเขาที่สวยที่สุดในเลบานอน ชมหุบเขาคาดิชา ซึ่งบางครั้งเรียกว่าหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ วาดีคาดิชา เป็นหนึ่งในชุมชนทางศาสนายุคคริสต์ศาสนาตอนต้นที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อารามในคริสต์ศาสนาหลายแห่งมีอายุเก่าแก่มาก ตั้งอยู่บนภูมิทัศน์อันขรุขระของขุนเขาอย่างน่าทึ่ง

ทัวร์เลบานอน

ผ่านชมป่าต้นซีดาร์ ต้นซีดาร์มีคุณค่าสูงยิ่งในยุคโบราณ โดยเป็นวัสดุก่อสร้างศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่หลายแห่ง ในบริเวณป่าแห่งนี้ต้นซีดาร์บางต้นมีอายุกว่า 1,000 ปี อีกทั้งยังถือเป็นต้นไม้ประจำชาติของเลบานอน และต้นซีดาร์ยังปรากฏเป็นสัญลักษณ์ตรงกลางธงชาติเลบานอนอีกด้วย และได้รับความคุ้มครองยกย่องเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1998

จากนั้น นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ โกบราน คาลิ โบราน นักกวีชื่อดังของโลกมีบ้านเกิดอยู่ที่เมืองบชาร์ริ ก่อนย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในอเมริกา โกบรานคาลิ สามารถแต่งบทกวีได้ทั้งภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ แม้เขาจะใช้ชีวิตอยู่ต่างบ้านต่างถิ่นแต่ก็ไม่เคยลืมความรักในชาติพันธุ์ของเขา เขาสิ้นชีวิตลง ณ นครนิวยอร์คและได้นำร่างของเขากลับมายังบ้านเกิดเมือง บซาร์ริ ซึ่งภายหลังได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อแสดงชีวประวัติ เป็นบุคคลสำคัญของชาวเลบานอนอย่างมาก

บ่ายรับประทานอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ได้เวลาเดินทางกลับสู่ เมืองเบรุต

ค่ำรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมฯ
นำท่านพักที่โรงแรมระดับ 4ดาว GEMS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด เบรุต - ไคโร - กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งกรุงเบรุต เรื่องราวของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเริ่มในปี ค.ศ. 1919 โดยการรวบรวมศิลปวัตถุโบราณของ Raymond Weill, เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสประจำการในเลบานอน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถือเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์สำคัญที่สุดของประเทศเลบานอน
บ่ายรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ได้เวลาเดินทางกลับสู่เมืองเบรุต (กรณีมีเวลาให้ท่านอิสระช้อปปิ้งภายในเมืองเบรุต)

17.00ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงเบรุต เพื่อเดินทางกลับ

20.15เครื่องบินออกเดินทางโดยเที่ยวบิน MS712

20.45ถึงสนามบินไคโรประเทศอียิปต์

22.35ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS960 เดินทางสู่กรุงเทพ
วันที่แปด กรุงเทพ

12.35เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ

**************

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
19 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 69,900 69,900 69,900 10,000
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 18 ต.ค. 
3 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 72,900 72,900 72,900 10,000
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 18 ต.ค. 
7 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 72,900 72,900 72,900 10,000
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 18 ต.ค. 
28 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 74,900 74,900 74,900 12,000
จองทัวร์   8 ที่สุดท้าย ลด 900 บาท จองก่อน 18 ต.ค. 
18 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 72,900 72,900 72,900 10,000
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 18 ต.ค. 
8 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 72,900 72,900 72,900 10,000
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 18 ต.ค. 
22 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 72,900 72,900 72,900 10,000
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 18 ต.ค. 
7 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 72,900 72,900 72,900 10,000
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 18 ต.ค. 
14 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 72,900 72,900 72,900 10,000
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 18 ต.ค. 
21 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 72,900 72,900 72,900 10,000
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 18 ต.ค. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 20/10/19 2:39 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60วันก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด ***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ กรุณาโทรสอบถาม)
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
3.กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
4.กรณียกเลิกน้อยกว่า 45 วันนับจากวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ
5.กรณียกเลิกน้อยกว่า31วันนับจากวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
6.กรณียกเลิกน้อยกว่า15วันนับจากวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ โดยสายการบินอียิปต์แอร์ ชั้นประหยัด อนุญาตโหลดกระเป๋า1ชิ้นไม่เกิน23กิโลกรัม
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถสะสมไมล์ได้)
3.ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
4.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
5.ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ในการนำเที่ยวตามรายการ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล500,000บาท
7.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มสะอาดตลอดการเดินทาง
8.ค่าวีซ่าประเทศเลบานอนแบบหมู่คณะ

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าทิปพนักงานบริการ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ 5USD/วัน x 6 วัน = 30USDต่อท่านตลอดทริป
2.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการโปรแกรม
4.ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษที่ร้านอาหารและ ในโรงแรมฯ
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

หมายเหตุ

1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติ หรือปัจจัยอื่นๆที่อาจควบคุมไมได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งประโยชน์ของลูกค้าให้มากที่สุด
2. ผู้เดินทางต้องไม่มีวีซ่าหรือตราประทับอิสราเอลในเล่มพาสปอร์ต
3.ไม่แนะนำพัก 3 ท่าน เพราะว่าท่านที่ 3 เตียงพับ // ไม่มีกระเป๋าแถม
4.ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือคำนวณราคาจากจำนวนผู้ที่เดินทางจริง หรือหากมีการปรับราคาของสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะ ไม่ รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ภัยทางการเมืองต่างๆ
5.เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
6.กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตํ่วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ สภาพสมบูรณ์ ไม่ขาด

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์เลบานอน ทัวร์เลบานอนดีที่สุด ทัวร์ตะวันออกกลางทัวร์แนะนำ

ทัวร์อียิปต์ ไฮไลท์อียิปต์ จอร์แดน เพตรา ทริปเดียวสองประเทศ

ทัวร์อียิปต์ ไฮไลท์อียิปต์ จอร์แดน เพตรา ทริปเดียวสองประเทศ

3คืน 2คืน
21 - 28 พ.ย. / 5 - 12 ธ.ค. / 26 ธ.ค. - 2 ม.ค. / 28 ธ.ค. - 4 ม.ค. / 8 - 15 ก.พ. / 22 - 29 ก.พ. / 7 - 14 มี.ค. / 21 - 28 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :10859 ท่าน

Egyptair
8วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
77,900
รายละเอียด

ทัวร์จอร์แดน รอยัลจอร์แดน เพตรา เจอราช ทะเลทรายวาดิรัม เดดซี

ทัวร์จอร์แดน รอยัลจอร์แดน เพตรา เจอราช ทะเลทรายวาดิรัม เดดซี

4คืน
1 - 7 ธ.ค. / 7 - 13 ธ.ค. / 13 - 19 ธ.ค. / 14 - 20 ธ.ค. / 24 - 30 ธ.ค. / 20 - 26 ม.ค. / 3 - 9 ก.พ. / 7 - 13 ก.พ. / 21 - 27 ก.พ. / 6 - 12 มี.ค. / 20 - 26 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :1331 ท่าน

Royal Jordanian
7วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
82,900
รายละเอียด

ทัวร์อียิปต์ Egypt Nile Cruise อาบูซิมเบล ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์สุดหรู

ทัวร์อียิปต์ Egypt Nile Cruise อาบูซิมเบล ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์สุดหรู

3คืน
22 - 31 ต.ค. / 19 - 28 พ.ย. / 28 พ.ย. - 7 ธ.ค. / 3 - 12 ธ.ค. / 24 ธ.ค. - 2 ม.ค. / 26 ธ.ค. - 4 ม.ค. / 16 - 25 ม.ค. / 6 - 15 ก.พ. / 20 - 29 ก.พ. / 5 - 14 มี.ค. / 19 - 28 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :8647 ท่าน

Egyptair
10วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
72,900
รายละเอียด

แกรนด์ทัวร์โมรอคโค (ทัวร์โมร็อกโก) คาซาบลังก้า เชฟ ชาอูน เฟส สุดคุ้มค่า

แกรนด์ทัวร์โมรอคโค (ทัวร์โมร็อกโก) คาซาบลังก้า เชฟ ชาอูน เฟส สุดคุ้มค่า

8คืน
30 พ.ย. - 10 ธ.ค. / 28 ธ.ค. - 7 ม.ค. / 8 - 18 ก.พ. / 15 - 25 ก.พ. / 22 ก.พ. - 3 มี.ค. / 7 - 17 มี.ค. / 21 - 31 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :15748 ท่าน

Egyptair
11วัน | 8คืน
ราคาเริ่มต้น
83,900
รายละเอียด

ทัวร์ตูนีเซีย แกรนด์ตูนีเซีย ตูนิส คาร์เธจ ไครวน  สบีทลา โทเซอร์

ทัวร์ตูนีเซีย แกรนด์ตูนีเซีย ตูนิส คาร์เธจ ไครวน สบีทลา โทเซอร์

7คืน
21 - 30 พ.ย. / 1 - 10 ธ.ค. / 26 ธ.ค. - 4 ม.ค. / 23 ม.ค. - 1 ก.พ. / 6 - 15 ก.พ. / 20 - 29 ก.พ. / 12 - 21 มี.ค. / 19 - 28 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :10980 ท่าน

Turkish Airlines
10วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
69,900
รายละเอียด

ทัวร์อิสราเอล - จอร์แดน ทริปเดียวเที่ยวสองประเทศสุดคุ้มค่า

ทัวร์อิสราเอล - จอร์แดน ทริปเดียวเที่ยวสองประเทศสุดคุ้มค่า

5คืน
21 - 28 พ.ย. / 5 - 12 ธ.ค. / 6 - 13 ก.พ. / 20 - 27 ก.พ. / 5 - 12 มี.ค. / 19 - 26 มี.ค. / 9 - 16 เม.ย. / 16 - 23 เม.ย. / 7 - 14 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :1541 ท่าน

Egyptair
8วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
99,900
รายละเอียด

ทัวร์อียิปต์ ฮัลโหล อียิปต์ ปิระมิด ไคโร เมมฟิส อเล็กซานเดรีย

ทัวร์อียิปต์ ฮัลโหล อียิปต์ ปิระมิด ไคโร เมมฟิส อเล็กซานเดรีย

3คืน
19 - 24 พ.ย. / 3 - 8 ธ.ค. / 10 - 15 ธ.ค. / 24 - 29 ธ.ค. / 7 - 12 ม.ค. / 21 - 26 ม.ค. / 4 - 9 ก.พ. / 18 - 23 ก.พ. / 25 ก.พ. - 1 มี.ค. / 10 - 15 มี.ค. / 17 - 22 มี.ค. / 24 - 29 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :4832 ท่าน

Egyptair
6วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
42,900
รายละเอียด

ทัวร์อิหร่าน เที่ยวแกรนด์ทัวร์ เจาะลึก 10 วัน 7 คืน เหนือจรดใต้

ทัวร์อิหร่าน เที่ยวแกรนด์ทัวร์ เจาะลึก 10 วัน 7 คืน เหนือจรดใต้

7คืน
23 พ.ย. - 2 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 9 ธ.ค. / 28 ธ.ค. - 6 ม.ค.
สนใจทัวร์นี้ :3992 ท่าน

Mahan Air
10วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
72,900
รายละเอียด

ทัวร์อิสราเอล เทล อาวีฟ เซซาเรีย ไทบิเรียส นาซาเร็ธ  เยรูซาเล็ม

ทัวร์อิสราเอล เทล อาวีฟ เซซาเรีย ไทบิเรียส นาซาเร็ธ เยรูซาเล็ม

5คืน
5 - 12 ธ.ค. / 6 - 13 ก.พ. / 20 - 27 ก.พ. / 12 - 19 มี.ค. / 26 - 27 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :1294 ท่าน

EI AI Israel Airlines
8วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
86,900
รายละเอียด

DUBAI FRAME ทัวร์ดูไบ ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้งห้างใหญ่ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

DUBAI FRAME ทัวร์ดูไบ ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้งห้างใหญ่ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

3คืน
1 - 5 ธ.ค. / 6 - 10 ธ.ค. / 10 - 15 ธ.ค. / 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. / 7 - 11 ก.พ. / 21 - 25 ก.พ. / 6 - 10 มี.ค. / 21 - 25 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :1663 ท่าน

Thai Airways
5วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
59,900
รายละเอียดSIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

ติดต่อ แพลนเนท เวิลด์ไวด์ PLANET WORLWIDE

TOP