ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส

ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส

6คืน
✓ ตั๋วเครื่องบิน
✓ หัวหน้าทัวร์ไทย
✓ ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Turkish Airlines
9วัน | 6คืน
วันเดินทาง /ราคา

Tour Highlights

-ชมย่านเมืองเก่าของเมืองทาลลินน์
-พระราชวังแคทเดอริก เป็นพระราชวังสไตล์บาโรก สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชที่ 1 แห่งรัสเซีย
-อุทยานแห่งชาติกัวจา เป็นอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดในลัตเวีย
-ปราสาททูไรด้า เป็นปราสาทที่ก่ออิฐแบบโกธิค ในปี ค.ศ. 1970 ได้รับการซ่อมแซมและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในที่สุด
-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป
-พระราชวังรันดาเล หนึ่งในงานสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรก ในประเทศลัตเวีย ซึ่งเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของลัตเวีย
-สุสานไม้กางเขน สถานที่อันแสดงถึงความเชื่อของผู้คนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
-ปราสาททราไก ปราสาทสวยบนเกาะในทะเลสาบเกรฟ เนื่องจากมีสะพานเชื่อมติดต่อกันระหว่างชายฝั่งกับปราสาท
-ปราสาทเนสวิชห์ ซึ่งได้ถูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวราดซิวิลในปี ค.ศ.1533 และได้ตกทอดมาหลายคนจนถึงในปี ค.ศ.1589 ก็ได้อยู่ในการครอบครองของออร์ไดนาคจา
-ชมย่านเมืองเก่าของกรุงมินสก์ เป็นสถานที่ที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์ที่เหลือรอดมาหลังจากถูกทำลายในช่วงสงคราม

**************

ขออภัย รายการทัวร์นี้ หยุดการบริการชั่วคราว จึงไม่สามารถระบุวันเดินทาง และราคาได้

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 22/10/21 1:03 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท *จองก่อนเดินทางอย่างน้อย 2 เดือน*
2.ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางประมาณ 20 วันทำการ
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)

กรณียกเลิก
ช่วงเดินทางปกติ
1. ยกเลิกการเดินทาง ก่อน 45 วัน และยังไม่ได้ออกตั๋วเครื่องบิน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกการเดินทาง ก่อน 45 วัน แต่บริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงินมัดจำค่าทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 25 วัน หักค่าทัวร์เต็มจำนวน

ช่วงไฮซีซั่น
1. ยกเลิกการเดินทาง มากกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง และยังไม่ได้ออกตั๋วเครื่องบิน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกการเดินทาง มากกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง แต่บริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงินมัดจำค่าทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน หักค่าทัวร์เต็มจำนวน

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วโดยสารสายการบิน ตุรกีแอร์ไลน์(TK) ชั้นประหยัดโหลดได้ไม่เกิน1ชิ้นน้ำหนักไม่เกิน23กิโลกรัม
2.กระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ท่าน
3.ค่าวีซ่าเข้าประเทศเอสโตเนียและประเทศเบรารุส
4.ค่าโรงแรมที่พัก ระดับ4ดาวหรือ5ดาว ห้องเตียงคู่ ตามที่ระบุในรายการ
5.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุอยู่ในรายการฯ
6.ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างการเดินทาง และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุอยู่ในรายการ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ของประกันภัยไทยวิวัฒน์

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการฯ ค่ากล้องถ่ายรูปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ (มือถือไม่เสียคะ)
1.ค่าเครื่องดื่มและน้ำดื่มที่สั่งเพิ่มระหว่างอาหาร และระหว่างการเดินทาง
2.ค่าทิปตามธรรมเนียม 35 EURO สำหรับไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
3.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
5.ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
6.สำหรับรายการทัวร์ที่เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
7.การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดที่นั่งของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตีและไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตามที่ลูกค้าต้องการ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

กรุณาจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า 2 ชุด
สำหรับยื่นวีซ่าประเทศลิทัวเนียและประเทศเบลารุส
รวมใช้เวลายื่นประมาณ 30 วันทำการ
1.หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน มีอายุไม่น้อย 6 เดือน นับจากวันกลับจากทัวร์ และมีหน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า
2.หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
3.รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ท่านละ 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
4.สำเนาบัตรประชาชน
5.สำเนาทะเบียนบ้าน
6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
7.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
8.หนังสือรับรองการทำงาน
-กรณีเป็นลูกจ้าง พนักงานบริษัทฯ ต้องออกโดยหน่วยงานที่สังกัดอยู่ (ภาษาอังกฤษ)
โดยระบุวันลา ตำแหน่งงาน อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
-กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท
9.กรณีเป็นนักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ต้องระบุการอนุมัติวันลา และการยืนยันของผู้สมัครในการลงทะเบียนในเทอมการศึกษาหน้าและระบุจุดประสงค์ในการเดินทาง
10.หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองจากทางธนาคารว่าเป็น sponsor พร้อมระบุชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
11.กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี
-สำเนาสูติบัตร
-หากผู้สมัครเดินทางกับบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง หรือ เดินทางกับบุคคลที่ 3 จะมีหนังสือยินยอมที่ออกจากราชการอย่างถูกต้อง เช่น ที่ว่าการอำเภอ หรือ ศาล
-หากผู้สมัครอยู่ในการปกครองของบิดาหรือมารดาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะต้องสำแดงหลักฐานเกี่ยวกับอำนาจในการปกครองบุตร ซึ่งจะต้องมีระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร และต้องออกจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์ยุโรป ทัวร์เอสโตเนีย ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์ลิทัวเนีย ทัวร์เบลารุสทัวร์แนะนำ

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินไทย

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินไทย

6คืน ✓ตั๋วเครื่องบิน ✓วีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :3813 ท่าน

Thai Airways
8วัน | 6คืน
ราคาเริ่มต้น
95,900
รายละเอียด

ทัวร์ไซปรัส เยือนเกาะอะโครไดซ์ แห่งเมดิเตอเรเนียน

ทัวร์ไซปรัส เยือนเกาะอะโครไดซ์ แห่งเมดิเตอเรเนียน

5คืน ✓ตั๋วเครื่องบิน ✓วีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :13087 ท่าน

Egyptair
8วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
72,900
รายละเอียด


^
TOP