ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส
ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส

ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส

ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส 6คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Turkish Airlines
9วัน | 6คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์ยุโรป เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส

-ชมย่านเมืองเก่าของเมืองทาลลินน์
-พระราชวังแคทเดอริก เป็นพระราชวังสไตล์บาโรก สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชที่ 1 แห่งรัสเซีย
-อุทยานแห่งชาติกัวจา เป็นอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดในลัตเวีย
-ปราสาททูไรด้า เป็นปราสาทที่ก่ออิฐแบบโกธิค ในปี ค.ศ. 1970 ได้รับการซ่อมแซมและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในที่สุด
-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป
-พระราชวังรันดาเล หนึ่งในงานสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรก ในประเทศลัตเวีย ซึ่งเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของลัตเวีย
-สุสานไม้กางเขน สถานที่อันแสดงถึงความเชื่อของผู้คนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
-ปราสาททราไก ปราสาทสวยบนเกาะในทะเลสาบเกรฟ เนื่องจากมีสะพานเชื่อมติดต่อกันระหว่างชายฝั่งกับปราสาท
-ปราสาทเนสวิชห์ ซึ่งได้ถูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวราดซิวิลในปี ค.ศ.1533 และได้ตกทอดมาหลายคนจนถึงในปี ค.ศ.1589 ก็ได้อยู่ในการครอบครองของออร์ไดนาคจา
-ชมย่านเมืองเก่าของกรุงมินสก์ เป็นสถานที่ที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์ที่เหลือรอดมาหลังจากถูกทำลายในช่วงสงคราม

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 04/06/23 8:24 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U14 สายการบินตุรกีแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

23.00ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TK69

วันที่สอง ทาลลินน์(เอสโตเนีย) - City Tour – พระราชวังแคทเดอริก

05.20ถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกีเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

08.30ออกเดินทางจากเมืองอิสตันบูล สู่ประเทศเอสโตเนีย โดยเที่ยวบินที่ TK1423

11.45ถึงสนามบินกรุงทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงทาลลินน์ (Tallinn) เมืองหลวงของประเทศเอสโตเนีย ซึ่งตั้งอยู่ทางชายฝั่งตอนใต้ของอ่าวฟินแลนด์ ทาลลินน์ ถือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของสถาปัตยกรรมอันวิจิตงดงามในช่วงยุคกลางจักรวรรดิซาร์แห่งรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเจ้าชายอเล็กซานเดอร์ ยาโรสลาวิทซ์ เนฟสกี้

ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส

นำท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่า Old Town ของเมืองทาลลินน์ ที่โอบล้อมไปด้วยกำแพงเมืองและป้อมปราการในยุคกลางให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในยุคอัศวิน ชม เขต เมืองเก่าทูมเปีย(Toompea) ในเขตอัพเพอร์ทาวน์ ชมและถ่ายภาพนอกปราสาททูมเปีย (Toompea Castle)

ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส

ซึ่งปัจจุบันคือ รัฐสภาแห่งเอสโทเนีย ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ที่มีสีสันสดใสราวกับภาพวาดที่มีโบสถ์เซนต์โอลาฟโดดเด่นเป็นสง่า

ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส

นำท่านชมภายนอก โบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ (Alexander Nevsky Cathedral) โบสถ์ใหญ่ที่มียอดโดมใหญ่ที่สุดเมืองทาลลินน์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียนออร์โธด็อกซ์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1900 ในช่วงที่เอสโตเนียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย

ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส

เที่ยง รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายนำท่านเข้าชม พระราชวังแคทเดอริก (Kadriorg Palace) เป็นพระราชวังสไตล์บาโรก สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชที่ 1 แห่งรัสเซีย เพื่อเป็นที่ประทับของพระราชินีแคทเธอรีน โดยพระราชวังแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดย Niccolo Michetti สถาปนิกชาวอิตาลีในปี ค.ศ. 1930 แต่ปัจจุบันได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงผลงานทางศิลปะของประเทศ นอกจากนี้ท่านจะได้ชมความงดงามของสวนบริเวณโดยรอบพระราชวังเก่าแห่งนี้ด้วย

ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน Walking Street อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ Park Inn by Radisson Central หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม ทาลลินน์ –แปร์นู – อุทยานแห่งชาติกัวจา – ซิกลุดา – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ริกก้า

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองแปร์นู (Parnu) ประเทศเอสโตเนีย เป็นเมืองที่พักผ่อนตากอากาศในช่วงฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดในฝั่งตะวันตกริมทะเลบอลติก

ผ่านชมความสวยงามของเมืองท่านจะได้เห็นบ้านไม้แบบ Wooden House ซึ่งเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเอสโตเนีย ชมความสวยงามของ หาดแปร์นู (Parnu Beach) ที่ในช่วงฤดูร้อนจะมีชาวเมืองมากมายมาพักผ่อนกันที่หาดแห่งนี้ อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติกัวจา (Gauja National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดในลัตเวียโดยมีความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิประเทศและทัศนียภาพอันงดงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ นำท่านเช้าชม ถ้ำกัทแมน (Gutman’s Cave) เป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในบอลติก ที่วัดความลึก 19 เมตร สูง 12 เมตร ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแต่ยังเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยตำนาน เรื่องราวความรักของหญิงสาวไมจา(Maija) ผู้แสนสวยถึงขนาดได้รับขนานนามว่ากุหลาบแห่งปราสาททูไรด้า เธอซื่อสัตย์ต่อคนรัก แต่ต้องจบชีวิตของเธอตามตำนานว่าน้ำตาของเธอกลายเป็นกระแสน้ำของแม่น้ำกัวจา ด้านหน้าถ้ำยังมีร่องรอยแกะสลักเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวและคู่รักที่เดินทางมาขอพร ณ ถ้ำแห่งนี้

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองซิกุลดา (Sigulda) เมืองเล็กๆ ซึ่งมีประชากรไม่ถึงสองหมื่นคน

นำท่านเข้าชม ปราสาททูไรด้า (Turaida Castle) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1214 โดยอารค์ บิช็อปแห่งริก้า เป็นปราสาทที่ก่ออิฐแบบโกธิค ซึ่งถูกสร้างขึ้นต่อเติมบูรณะมาหลายสมัย จนเป็นลักษณะของป้อมปราสาทที่สวยงาม แต่ในปี ค.ศ. 1776 ปราสาทได้เสียหายอย่างหนัก จากเหตุการณ์ไฟไหม้และไม่ได้รับการบูรณะจนกระทั้งในปี ค.ศ. 1970 ได้รับการซ่อมแซมและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในที่สุด

ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส

นำท่านชมภายใน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Ethnographic open-air Museum of Latvia) เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบจุกลา(Jugla Lake) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครเมื่อเทียบกับพิพิธภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันทั่วโลก เนื่องจากมีการเก็บรวบรวมผลงานของสงครามและทำให้วัตถุนิทรรศการหลายแห่งอยู่ในสภาพดีมากมีอาคารประวัติศาสตร์ 118 แห่งจากทั้ง 4 จังหวัดของประเทศลัตเวีย Kuzeme, Vidzeme, Zamgale และ Latgale ที่จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ อาคารเหล่านี้มีช่วงอายุและส่วนใหญ่สร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 17 จนถึงช่วงทศวรรษที่ 1930

นำท่านเดินทางสู่เมืองริก้า (Riga)

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ Radisson Blu Daugava หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ ริก้า - City Tour – บอสก้า – ฟิลส์รันดาเล – สุสานกางเขน - เคานัส

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม ย่านเมืองเก่า กรุงริก้า เมืองที่มีการผสมผสานของอิทธิพลแบบลัตเวีย รัสเซีย และเยอรมัน ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันงดงาม ผ่านชม ร่องรอยกำแพงเมืองโบราณอาคารแบบอาร์ตนูโว ที่สร้างในยุคกลางอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ผ่านชมปราสาทริก้า ซึ่งปัจจุบันได้ใช้เป็นทำเนียบประธานาธิบดี

นำท่านชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St.Peter Cathedral) ที่งดงามเป็นโบสถ์โกธิกที่สำคัญและสวยที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองริก้า ชม ป้อมดินปืน (The Powder Tower) สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.17 ชม อนุสาวรีย์อิสรภาพ ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองริก้า สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1935 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงเหล่าทหารกล้าผู้เสียสละชีพในสงครามเรียกร้องอิสรภาพของลัตเวียระหว่างปี ค.ศ.1918-1940 ชมโบสถ์เซนต์จาคอบ เป็นโบสถ์คาทอลิกที่โดดเด่นที่สุดในย่านเมืองเก่า ชม โบสถ์ประจำเมืองริก้า (Riga Cathedral) อยู่ริมจัตุรัส สร้างเมื่อปี ค.ศ.1211

ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบอสก้า (Bauska) ซึ่งห่างจากพรมแดนประเทศลิทัวเนีย 18 กิโลเมตร ระหว่างทางเป็นทุ่งชนบทสวยงาม เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองฟิลส์รันดาเล (Pilsrundale) ประเทศลัตเวีย

นำท่านชม พระราชวังรันดาเล (Rundale Palace) หนึ่งในงานสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรก ในประเทศลัตเวีย ซึ่งเคยเป็นสถานที่ประทับในช่วงฤดูร้อนของท่าน Ernst Johann Biron และ Russian Empress Anna Ioannovna ซึ่งเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของลัตเวีย สร้างในศตวรรษที่ 18

ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส

นำท่านชม สุสานไม้กางเขน (Hill of Crosses in Siauliai) สถานที่อันแสดงถึงความเชื่อของผู้คนที่นับถือศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งมีมายาวนานนับตั้งแต่ช่วงยุคสงคราม สถานที่แห่งนี้มีไม้กางเขนนับแสนชิ้น แม้กระทั้งปัจจุบันก็ยังมีคนนำมาทิ้งอย่างต่อเนื่อง ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปและชมวิวบนยอดเขาแบบพาโนรามา นำท่านเดินทางสู่ เมืองเคานัส (Kaunas)

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ Park Inn Kaunas หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า เคานัส - City Tour – ทราไก - วิลนีอุส

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เคานัส (Kaunas) เคยเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของ ประเทศลิทัวเนีย ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตั้งอยู่ตรงที่บรรจบกันของแม่น้ำเนริส และแม่น้ำเนมาน ชมเมืองเคานัสเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศลิทัวเนีย รองจากวิลนีอุส

ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส

ชมอาคาร City Hall ที่ทำการศาลาว่าการ, ปราสาทเคานัส ปราสาทหินที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่14 เพื่อป้องกันการโจมตีทางด้านศาสนา ชม Holy Cross Church ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่แบบเรแนสซองส์และวิหารเคานัส (Kaunas Cathedral Basilica) ที่มีการสร้างแบบผสมผสานตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองทราไก (Trakai) เมืองเล็ก ๆ ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศลิทัวเนียก่อนที่จะมีการสร้างกรุงวิลนีอุสตัวเมืองถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบ นำท่านเข้าชม ปราสาททราไก (Trakai Castle) ปราสาทสวยบนเกาะในทะเลสาบเกรฟ สร้างขึ้นใน ศตวรรษที่ 14 เป็นปราสาทที่ท่านแกรนด์ดุ๊ก วีเทาทัส ประสงค์ใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายก่อนที่จะกลายเป็นคุกในช่วงศตวรรษที่ 17 อีกด้านหนึ่งเป็นโบสถ์และสำนักสงฆ์ในนิกายเบเนดิกทีน ถึงแม้ว่าตัวปราสาทจะตั้งอยู่บนเกาะ แต่การเดินทางมายังตัวปราสาทนั้นค่อนข้างง่าย เนื่องจากมีสะพานเชื่อมติดต่อกันระห่างชายฝั่งกับปราสาท แล้วท่านยังจะได้ชม ความงดงามของทะเลสาบเกรฟที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดเช่นกัน

ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงวิลนีอุส (Vilnius) เมืองหลวงของประเทศลิทัวเนีย เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าใหญ่และสวยงามที่สุดของประเทศ ที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสายคือ แม่น้ำเนริสและแม่น้ำเนมานล้อมรอบไปด้วยภูเขาที่มีต้นไม้เขียวขจี จึงทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1994

ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ Beat Western Vilnius Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หก วิลนีอุส – กร๊อดโน - ป่าอุทยานเบโลเวชคาย่า พุสชา - บาราโนวีชี(เบลารุส)

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกร๊อดโน (Grodno) ให้ท่านชมความสวยงามของเมืองกร๊อดโน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นเนแมน มีพรมแดนอยู่ติดกับ โปแลนด์และลิทัวเนีย เริ่มมีการสร้างและมีคนเข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่ปี ค.ศ.1127 มีปราสาท 2 หลังที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14-18 เมืองกร๊อดโน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 330,000 คน เมืองอันทันสมัยนี้ได้เริ่มสร้างมาจากป้อมปราการเล็ก ๆ ที่สร้างไว้ป้องกันคุ้มครองการค้าและพาณิชย์ เกิดขึ้นโดยเจ้าชายรูริกิด ที่อยู่บริเวณแถบพรมแดนของดินแดนในพื้นที่บอลติก ที่มีชนเผ่าอัศวินเจียนอาศัยอยู่

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านออกเดินทางไปยัง ป่าอุทยานเบโลเวชคาย่า พุสชา (Belovezshkaya Phushcha) และเข้าชม พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ (Museum of Nature) เป็นแหล่งธรรมชาติแหล่งสุดท้ายที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดเหลืออยู่บนโลกนี้ประมาณ 163,000 เฮกเตอร์ บริเวณที่แห่งนี้อยู่ในบริเวณของที่ราบของยุโรป เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ที่เรียกว่า วัวไบซันของยุโรป มีอยู่ประมาณ 800 ตัว ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาราโนวีชี (Baranovichi)

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ Mariinsky Hotel Baranovichi หรือระดับเทียบเท่า

วันที่เจ็ด บาราโนวีชี(เบลารุส) – เนสวิชห์ – เมียร์ - มินสก์

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาราโนวีชี (Baranovichi) เป็นเมืองทางตะวันตกของ ประเทศเบลารุส มีประชากร 173,000 คนเป็นจุดรวมของทางรถไฟเคยเป็นศูนย์กลางของบารานาวีชีโวบลาสต์ ระหว่างปี ค.ศ. 1939 – 1941 และอีกครั้งในปี ค.ศ.1941-1954 มีพื้นที่ 84.96 ตารางกิโลเมตร

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองเนสวิชห์ (Nesvizh) นำท่านชม ปราสาทเนสวิชห์ (Nesvizh Castle) ซึ่งได้ถูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวราดซิวิลในปี ค.ศ.1533 และได้ตกทอดมาหลายคนจนถึงในปี ค.ศ.1589 ก็ได้อยู่ในการครอบครองของออร์ไดนาคจา และเมื่อปี ค.ศ.1770 ปราสาทนี้ได้ถูกยึดครองโดยพวกรัสเซีย ซึ่งทำให้ครอบครัวราดซิวิลได้หลบหนีออกไป และในที่สุดครอบครัวราดซิวิลก็ได้กลับมาครอบครองตามเดิม และในปี ค.ศ.1939 พวกกองทัพแดงก็เข้ายึดครองปราสาทแห่งนี้อีก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมียร์ (Mir) ในอดีตได้เป็นหมู่บ้านที่ถูกสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.1345 และปี ค.ศ.1569 ตกอยู่ในการปกครองของราดซิวิล ซีโรทก้า ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของปราสาท ต่อมาก็ได้ถูกโจมตีอย่างหนักเป็นเวลากว่าศตวรรษ ในบริเวณเมืองนี้ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 25 กิโลเมตร ก็เคยเป็นที่อยู่อาศัยของพวกชุมชนชาวยิว ที่ได้อพยพหนีภัยสงครามในราวต้นศตวรรษที่ 17 ซึ่งก็ได้สร้างความเจริญ และมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วให้กับชุมชนนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นยังได้มีการทำมาค้าขายกับพวกยิวที่อยู่ในโปแลนด์และลิทัวเนีย ต่อมาในศตวรรษที่ 18-19 ได้มีพวกยิวเข้ามาอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งได้สร้างความเจริญรุ่งเรือง พร้อมกันนั้นก็ได้จ่ายภาษีการค้ามากขึ้นด้วย ต่อมาก็ได้เกิดความวุ่นวายในเรื่องต่างๆ และทำให้เกิดการลอบทำร้ายและฆ่าพวกยิวเกือบทั้งหมด จึงทำให้มีการอพยพออกนอกประเทศไปจนหมด

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองมินสก์ (Minsk)

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Renaissance Minsk Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่แปด มินสก์ - City Tour

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชมความสวยงาม กรุงมินสก์ (Minsk) ที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางสำคัญของศาสนาและวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่งของประเทศเบลารุส ที่สำคัญกว่านั้นคือ แม้ว่ากรุงมินสก์จะไม่ได้เป็นเมืองที่มีความทันสมัย หรือมีชื่อเสียงที่สุดแต่กรุงมินสก์ก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่สนใจในด้านประวัติศาสตร์

นำท่านชม ย่าน เมืองเก่าของกรุงมินสก์ (Troetskoe Predmestie) เป็นสถานที่ที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์ที่เหลือรอดมาหลังจากถูกทำลายในช่วงสงครามเมื่อปี ค.ศ.1941-1945 ปัจจุบันย่านเมืองเก่าแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดของกรุงมินสก์ ซึ่งภายในเมืองเก่าท่านจะได้ชื่นชมในความเก่าแก่ของเหล่าอาคารบ้านเรือนที่ถูกสร้างขึ้นในสไตล์ Soviet-Bloc รวมไปถึงเหล่าร้านค้า คาเฟ่ และอื่น ๆ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่สนามบิน

19.40ออกเดินทางจากสนามบินมินสก์ โดยเที่ยวบินที่ TK286

22.10ถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

01.25ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK068

วันที่เก้า สนามบินสุวรรณภูมิ

15.20ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

**************

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท *จองก่อนเดินทางอย่างน้อย 2 เดือน*
2.ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางประมาณ 20 วันทำการ
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)

กรณียกเลิก
ช่วงเดินทางปกติ
1. ยกเลิกการเดินทาง ก่อน 45 วัน และยังไม่ได้ออกตั๋วเครื่องบิน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกการเดินทาง ก่อน 45 วัน แต่บริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงินมัดจำค่าทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 25 วัน หักค่าทัวร์เต็มจำนวน

ช่วงไฮซีซั่น
1. ยกเลิกการเดินทาง มากกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง และยังไม่ได้ออกตั๋วเครื่องบิน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกการเดินทาง มากกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง แต่บริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงินมัดจำค่าทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน หักค่าทัวร์เต็มจำนวน

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วโดยสารสายการบิน ตุรกีแอร์ไลน์(TK) ชั้นประหยัดโหลดได้ไม่เกิน1ชิ้นน้ำหนักไม่เกิน23กิโลกรัม
2.กระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ท่าน
3.ค่าวีซ่าเข้าประเทศเอสโตเนียและประเทศเบรารุส
4.ค่าโรงแรมที่พัก ระดับ4ดาวหรือ5ดาว ห้องเตียงคู่ ตามที่ระบุในรายการ
5.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุอยู่ในรายการฯ
6.ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างการเดินทาง และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุอยู่ในรายการ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ของประกันภัยไทยวิวัฒน์

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการฯ ค่ากล้องถ่ายรูปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ (มือถือไม่เสียคะ)
1.ค่าเครื่องดื่มและน้ำดื่มที่สั่งเพิ่มระหว่างอาหาร และระหว่างการเดินทาง
2.ค่าทิปตามธรรมเนียม 35 EURO สำหรับไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
3.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
5.ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
6.สำหรับรายการทัวร์ที่เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
7.การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดที่นั่งของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตีและไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตามที่ลูกค้าต้องการ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน
หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่ซื้อที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

กรุณาจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า 2 ชุด
สำหรับยื่นวีซ่าประเทศลิทัวเนียและประเทศเบลารุส
รวมใช้เวลายื่นประมาณ 30 วันทำการ
1.หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน มีอายุไม่น้อย 6 เดือน นับจากวันกลับจากทัวร์ และมีหน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า
2.หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
3.รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ท่านละ 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
4.สำเนาบัตรประชาชน
5.สำเนาทะเบียนบ้าน
6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
7.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
8.หนังสือรับรองการทำงาน
-กรณีเป็นลูกจ้าง พนักงานบริษัทฯ ต้องออกโดยหน่วยงานที่สังกัดอยู่ (ภาษาอังกฤษ)
โดยระบุวันลา ตำแหน่งงาน อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
-กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท
9.กรณีเป็นนักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ต้องระบุการอนุมัติวันลา และการยืนยันของผู้สมัครในการลงทะเบียนในเทอมการศึกษาหน้าและระบุจุดประสงค์ในการเดินทาง
10.หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองจากทางธนาคารว่าเป็น sponsor พร้อมระบุชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
11.กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี
-สำเนาสูติบัตร
-หากผู้สมัครเดินทางกับบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง หรือ เดินทางกับบุคคลที่ 3 จะมีหนังสือยินยอมที่ออกจากราชการอย่างถูกต้อง เช่น ที่ว่าการอำเภอ หรือ ศาล
-หากผู้สมัครอยู่ในการปกครองของบิดาหรือมารดาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะต้องสำแดงหลักฐานเกี่ยวกับอำนาจในการปกครองบุตร ซึ่งจะต้องมีระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร และต้องออกจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์ยุโรป ทัวร์เอสโตเนีย ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์ลิทัวเนีย ทัวร์เบลารุสทัวร์แนะนำ

ทัวร์อเมริกา อุทยานแห่งชาติ 13วัน

ทัวร์อเมริกา อุทยานแห่งชาติ 13วัน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 10คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :1570 ท่าน

Eva Airways
13วัน | 10คืน
ราคาเริ่มต้น
189,000
รายละเอียด

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินไทย

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินไทย

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 6คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :1517 ท่าน

Thai Airways
8วัน | 6คืน
ราคาเริ่มต้น
95,900
รายละเอียด


^
TOP