ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์

ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์

ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 6คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Thai Airways
9วัน | 6คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์อังกฤษ กรุงลอนดอน มหาวิหารยอร์คมินสเตอร์ เวลส์ สก็อตแลนด์ ชมปราสาทเอดินเบิร์ก

หมูบ้านไบบิวรี่ สไตล์ชนบทและวิถีสโลว์ไลฟ์ หมู่บ้านสวย
หาวิหารยอร์คมินสเตอร์ มหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษ เป็นโบสถ์แบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุด
เมืองเอดินเบิร์ก เมืองหลวงงามสง่าของสก็อตแลนด์
ชมปราสาทเอดินเบิร์กบนเนินเขาสูง มองเห็นเด็นเด่นสง่าจากทุกมุมเมือง

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์

วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ) 

21.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทยเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

วันที่สอง ลอนดอน - ไบบิวรี - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ยอร์ค  

00.15 น. ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 910

06.20 น. คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางสู่ภูมิภาคคอตสโวลส์ มีหมู่บ้านเล็ก ๆ สไตล์ชนบทและวิถีสโลว์ไลฟ์เรียงราย สลับกับทุ่งหญ้าสีเขียวขจี ภูมิภาคนี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าขนแกะมาตั้งแต่ยุคกลาง หมู่บ้านสวยที่แรกที่เราจะแวะเยี่ยมชมคือ หมู่บ้านไบบิวรี่ (Bibury) อยู่ในแคว้นGloucestershire ในเขตหุบเขา Cotswolds เป็น The most beautiful village in England และ ยกย่องให้เป็นหมู่บ้านที่ถ่ายรูปสวยที่สุด ถัดไปคือ เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ หมู่บ้านที่โด่งดังที่สุด ดูเงียบสงบมีลำธารสายเล็ก ๆ (แม่น้ำวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง ต้นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน้ำบรรยากาศอันรื่นรมย์ แล้วเดินทางต่อสู่เมือง สแตรทฟอร์ด เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอนอันเป็นบ้านเกิดของวิลเลี่ยมเช็คสเปียร์ กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ 
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย เดินเล่นชมเมืองหรือจะเรียกว่า หมู่บ้านเชคสเปียร์ ก็ว่าได้ด้วยการที่ เป็นกวีเอกสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลก การมาเยือนเมืองนี้เหมือนตามรอยนักกวีผู้โด่งดัง แล้วเดินทางสู่ เมืองยอร์ค (York) อดีตโรมันใช้เป็นแนวกำแพงป้องกันการบุกรุกของชาวสก็อตผู้ป่าเถื่อน
 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก York Marriott Hotel  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สาม ยอร์คมินสเตอร์ - เอดินเบิร์ก (สก๊อตแลนด์) 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น. ชมและถ่ายรูปกับ คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ สิ่งก่อสร้างโบราณเชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่ยุคโรมัน เข้าสู่ย่านเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้ง มหาวิหารยอร์คมินสเตอร์ จัดเป็นมหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษ เป็นโบสถ์แบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุด ภายในงดงามตกแต่งด้วยกระจกสี เดินเที่ยวเล่นชมเมือง บันทึกภาพสวย หรือหาซื้อของที่ระลึก
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย ออกเดินทางต่อโดยรถโค้ชข้ามพรมแดนของสก๊อตแลนด์เข้าสู่ เมืองเอดินเบิร์ก เมืองหลวงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สวยงาม มีถนนปริ้นเซสเป็นย่านช้อปปิ้งใจกลางเมือง เรียงรายไปด้วยห้างสรรพสินค้า ร้านขายสินค้า และร้านขายของที่ระลึก โดยเฉพาะปี่สก็อตเครื่องดนตรีประจำชาติสก็อตที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลก รวมทั้งผ้า WOOL และผ้าแคชเมียร์ และผ้าตาร์ตัน ผ้าลายสก็อตพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ
 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Novotel Edinburgh Centre หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ แคลตันฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - โฮลีรู๊ด - เลคดิสทริค - วินเดอร์เมียร์ 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น. ยามเช้านำคณะเที่ยวชมเมือง ขึ้นสู่ ยอดเขาแคลตัน ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองถูกแบ่งเป็นสองฝั่งของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานที่คล้าย คลึงมหาวิหารแพนธีออน ทำให้เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า เอเธนส์แห่งทิศเหนือ กลับลงมาสู่ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญที่เชื่อมสู่พระตำหนักโฮลี่รู๊ด ฝั่งตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ แล้วนำท่านเข้าชม ปราสาทเอดินเบิร์ก อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชมอาทิ ส่วนของป้อมปราการ, กำแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ต สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เข้าสู่พระราชฐานชั้นในส่วนที่เป็น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้องประทับ และห้องมหามงกุฎ และ Great Hall เคยเป็นทั้งห้องจัดเลี้ยง, การประชุมสภา, โรงเรือนทหารและโรงพยาบาลมาแล้วในแต่ละยุคสมัยปัจจุบัน จัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการสงคราม ล้วนควรค่าแก่การได้เข้าชม 
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย เดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ สู่เขต เลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษ ที่กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง
 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Low Wood Bay Resort & Spa หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - คาร์ดีฟ (เวลส์) 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. ชมบรรยากาศยามเช้าอันแสนสดชื่นของ เลคดิสทริค อุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศ แหล่งพักผ่อนตากอากาศ ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบ และหุบเขางดงามประดุจหนึ่งภาพวาด เดินทางต่อสู่ แมนเชสเตอร์ เมืองที่มีสโมสรทีมฟุตบอลชื่อดัง นำเข้าชม สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด สโมสรแมนยู ฯ จัดว่ารวยที่สุดอันดับต้นๆของโลก มีสนามแข่งที่งดงามและทันสมัย MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล (หมายเหตุ การเข้าชมสนามฟุตบอลและมิวเซียมจะงดให้บริการในวันทำการแข่งขัน)
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย เดินทางต่อสู่ ประเทศเวลส์ เพียงแค่ช่องแคบกั้นโดยข้ามสะพานแชเวิร์น สู่ เมืองคาร์ดิ๊ฟ เมืองหลวงของประเทศ หนึ่งในเครือจักรภพ ใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกำแพงโบราณ ชมสถานที่สำคัญของเมือง ศาลาว่าการเมือง และ พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ ปัจจุบันเป็นศูนย์บริหารราชการเมือง  
 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Radisson Blu Hotel, Cardiff หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่หก คาร์ดีฟ - บาธ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่โรมัน - สโตนเฮนจ์ - มหานครลอนดอน  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. เดินทางสู่ เมืองบาธ เพื่อไปชม พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมืองซึ่งปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมยุคสมัยโรมันไว้อย่างกลมกลืน ด้านนอกเป็นเหมือนอาคารสวยทั่วๆไป ภายในแบ่งเป็น 4 โซน คือ Sacred Springs, Roman Temple, Roman Bath House และพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุต่าง ๆ ไฮไลต์ของที่นี่อยู่ที่ “Great Bath” อ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นทั้งจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาถ่ายรูปสวย ๆ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนั่งเล่นทอดอารมณ์อยู่ริมน้ำสีเขียวมรกตอย่างผ่อนคลาย เที่ยวชมเมืองอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนมีให้เห็นอย่างมากมาย จุดเด่นที่จะเห็นเด่นชัดคือ “The Circus” ออกแบบโดยจอห์น วูด (John Wood the Younger) สถาปนิกชื่อดังระดับโลกในยุคนั้น อีกแลนด์มาร์กที่น่าสนใจ “Royal Crescent” เป็นทาวน์เฮาส์รูปทรงพระจันทร์เสี้ยว 
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย เดินทางสู่ ทุ่งราบซอลส์บรี นำชม สโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นอนุสรณ์สถานยุคก่อนประวัติศาสตร์ กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ เสาหินอนุสรณ์สถานประกอบด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วงแนว แท่งหินนี้ยังคงเป็นปริศนาความลับดำมืดว่าสร้างในยุคใด ประมาณการว่ามีอายุกว่า 4-5000 ปี เดินทางต่อสู่เมืองบาธ ในหุบเขาเอวอน เมืองเก่าแก่ที่มีอายุตั้งแต่เมื่อครั้งโรมันเรืองอำนาจจากหลักฐานที่ตั้ง บ่อน้ำพุร้อน และซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ทำให้เมืองบาธได้รับการแต่งตั้งเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 เดินทางสู่ มหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักร
 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น ต้นตำรับเป็ดย่างอันโด่งดัง
เมนูหอยเชลล์ + กุ้งมังกร และหลากหลายเมนูความอร่อย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Copthorne Tara Hotel London Kensington หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน – ถนนอ็อกฟอร์ด หรือ ห้างแฮร์ร็อด 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น. เที่ยว มหานครลอนดอน โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ด้วยความเป็นเครือจักรภพ ทำให้ตัวเมืองถูกประดับไปด้วยงานศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่า จัตุรัสพิคคาดิลลี่,
จัตุรัสทราฟัลก้าร์. จตุรัสรัฐสภา, หอนาฬิกาบิ๊กเบน, มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์, มหาวิหารเซนต์ปอล, ลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์แห่งแรก, ทาวเวอร์บริดจ์,เข้าชม ทาวเวอร์ออฟ ลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่เกรียงไกร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลังใช้เป็นที่เก็บสิ่งของล้ำค่า อาทิ มหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกชื่อ ดาราแห่งอาฟริกา 2 หรือ คัลลินัน 2 และ มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ ประดับด้วยเพชร โคอินูร์ ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิ้นสุดท้ายคือ คฑา ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1 หรือ คัลลินัน 1
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านสัมผัสวิวทิวทัศน์แบบเบิร์ดอายวิวบน ลอนดอนอาย กระเช้าไฟฟ้าที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยย่านถนนอ๊อกฟอร์ด หรือ ห้างแฮร์รอด
 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Copthorne Tara Hotel London Kensington  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่แปด พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้ง Bicester Outlet - เดินทางกลับประเทศไทย  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. เดินทางสู่ หมู่บ้านวินด์เซอร์ ที่ตั้งของ พระราชวังวินด์เซอร์ กษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิตเป็นผู้เลือกทำเลก่อสร้างอยู่บนเนินสูงมองเห็นแม่น้ำเทมส์อยู่เบื้องล่าง พระราชวังวินด์เซอร์ เป็นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ว่า พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังที่มีผู้พำนักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก เข้าชมภายในเขตพระราชฐานชั้นใน State Apartment ถือเป็นหัวใจของพระราชวัง ห้องทุกห้องจึงถูกประดับประดาด้วยทรัพย์สมบัติของราชวงศ์อันประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียน, ม่านปักประดับผนัง, เครื่องลายคราม, รูปปั้น, อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในยุคต่างๆ และห้องที่โดดเด่นที่สุด St.George's Hall ท้องพระโรงแห่งนี้มีความยาวกว่า 50 เมตรจึงมักใช้ในงานพระราชพิธีเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะ ในพระนางเจ้าอลิซาเบซ ภายในตกแต่ง ประดับประดาด้วยอาวุธชุดเกราะและตราประจำราชวงศ์
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคารท้องถิ่น
 
13.00 น. นำท่านสู่ Bicester Village พลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งสินค้าภายในเอ๊าท์เล็ทกว่า 180 ร้านค้าแบรนด์เนม ให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ
 
21.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917 (เครื่องแวะพักที่ภูเก็ต)

วันที่เก้า เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  

18.05 น. สายการบินไทย นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

**************

#796# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
23 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 125,000 100,000 112,500 12,000
จองทัวร์  
6 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 125,000 100,000 112,500 12,000
จองทัวร์  

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 07/07/22 3:06 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

การจองทัวร์
1.หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับบริษัท เพื่อเป็นการยืนยันการเดิน ทางของท่าน
กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง
2.ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
1.เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ
2.ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3.ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

การยกเลิกการจองทัวร์
1.ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **คืนเงินมัดจำ** (หักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปแล้ว)
2.ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน **คืนเงินมัดจำ 50%**
3.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง **ไม่คืนเงินค่าทัวร์**

การจ่ายค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว หากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยว ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ
ดังต่อไปนี้
1.ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
2.ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน
3.ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น

ในกรณีค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามวรรคหนึ่ง สูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกจากนักท่องเที่ยวไม่ได้
1.หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
2.หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ 1 มกราคม 2565
2.ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
3.ค่าเข้าสโตนเฮ้นจ์ / พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ / ค่าเข้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด
(ในกรณีไม่ได้เข้าชมทางบริษัทฯ คืนเงินท่านละ 15 ปอนด์) / ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิร์ก / ค่าขึ้นลอนดอนอาย / ค่าเข้าพระราชวังวินด์เซอร์ / ค่าเข้าทาวเวอร์ออฟลอนดอน)
4.ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double
ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการคัดสรรเมนู และให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละเมือง
ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
6.ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีที่ยื่นวีซ่าเร่งด่วน 3-5 วันทำการ
ชำระเพิ่มท่านละประมาณ 9,315 บาท **ราคาขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน**
7.ค่าประกันการเดินทางของ AIG เอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
8.ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 ประเทศอังกฤษยกเลิกการตรวจผลโควิดก่อนเข้าประเทศ โดยสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้แบบไม่ต้องกักตัว โดยหากคุณได้รับวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติอย่างครบถ้วนอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง วัคซีนที่อังกฤษยอมรับ Oxford/AstraZeneca / Pfizer BioNTech / Moderna / Janssen / Sinovac / Sinopharm Beijing

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
2.ค่าตรวจ PCR / ATK / Lateral flow Test
3.ค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับ Test & Go ตามที่รัฐกำหนด
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
5.ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
6.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

หมายเหตุ

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
-หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 45วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
-ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
-คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ
ใช้เวลายื่นประมาณ 15 - 20 วันทำการ (ไม่นับวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุด)
1.พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำและห้ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป
3.สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
4.หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
5.กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
7.กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8.กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง
9.กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
10.การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
11.หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12.กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
13.ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์ยุโรป ทัวร์อังกฤษ ทัวร์ยุโรปราคาถูก ลอนดอน เวลส์-สก็อตแลนด์ทัวร์แนะนำ

ทัวร์สเปน โปรตุเกส

ทัวร์สเปน โปรตุเกส

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 8คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
21 - 31 ก.ค. / 11 - 21 ส.ค.
สนใจทัวร์นี้ :191 ท่าน

Emirates
11วัน | 8คืน
ราคาเริ่มต้น
125,000
รายละเอียด

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พาโนรามา แมทเทอร์ฮอร์น จุงเฟรา

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พาโนรามา แมทเทอร์ฮอร์น จุงเฟรา

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 6คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
23 - 31 ก.ค. / 20 - 28 ส.ค.
สนใจทัวร์นี้ :190 ท่าน

Thai Airways
9วัน | 6คืน
ราคาเริ่มต้น
128,000
รายละเอียด

ทัวร์เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ ล่องเรือสำราญ ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน

ทัวร์เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ ล่องเรือสำราญ ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 10คืน เรือ ดาว ดาว ดาว ดาว ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
21 ก.ค. - 2 ส.ค.
สนใจทัวร์นี้ :113 ท่าน


13วัน | 10คืน
ราคาเริ่มต้น
178,000
รายละเอียด


^
TOP