ทัวร์อียิปต์ แกรนด์ทัวร์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise สายการบินรอยัล จอร์แดน

ทัวร์อียิปต์ แกรนด์ทัวร์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise สายการบินรอยัล จอร์แดน

ทัวร์อียิปต์ แกรนด์ทัวร์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise สายการบินรอยัล จอร์แดน ทัวร์อียิปต์ แกรนด์ทัวร์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise สายการบินรอยัล จอร์แดน ทัวร์อียิปต์ แกรนด์ทัวร์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise สายการบินรอยัล จอร์แดน ทัวร์อียิปต์ แกรนด์ทัวร์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise สายการบินรอยัล จอร์แดน ทัวร์อียิปต์ แกรนด์ทัวร์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise สายการบินรอยัล จอร์แดน 7คืน ทัวร์อียิปต์ แกรนด์ทัวร์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise สายการบินรอยัล จอร์แดน ทัวร์อียิปต์ แกรนด์ทัวร์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise สายการบินรอยัล จอร์แดน ทัวร์อียิปต์ แกรนด์ทัวร์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise สายการบินรอยัล จอร์แดน ทัวร์อียิปต์ แกรนด์ทัวร์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise สายการบินรอยัล จอร์แดน ทัวร์อียิปต์ แกรนด์ทัวร์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise สายการบินรอยัล จอร์แดน บินภายใน 2 รอบ
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Royal Jordanian
10วัน | 7คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise อะบูซิมเบล สายการบินรอยัล จอร์แดน

ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise อะบูซิมเบล เที่ยวอียิปต์แบบเจาะลึก
ขอเชิญท่านเที่ยวชมประเทศอียิปต์ ดินแดนแห่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ ดินแดนอารยธรรมกว่า 5,000 ปี
ชมสมบัติอันล้ำค่า ของฟาโรห์ตุตันคาเมน และมัมมี่อันลือชื่อ
ชมความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารอบูซิมเบลของรามเสสที่ 2 วิหารเนเฟอร์ติตี
ล่องแม่น้ำไนล์ ชมบรรยากาศอันงดงามยามค่ำคืนสองฟากฝั่งแม่น้ำ
และร่วมสนุกกับการแสดง ระบำหน้าท้อง อันลือชื่อ
เมืองอัสวานผ่านคอมอมโบ-เอ็ดฟู สู่เมืองลุคซอร์ ชมวิหารฟิเล่ ล่องเรือเฟลุกะ
ชมวิหารลุคซอร์และคาร์นัค วิหารฮัตชิสุท และหุบผากษัตริย์ ช้อปปิ้งกับตลาดท้องถิ่นในเมืองลุคซอร์
ชมสฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่าซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 14/08/22 11:19 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์อียิปต์ แกรนด์ทัวร์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise สายการบินรอยัล จอร์แดน

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 7 แถว (ROW) Q เคาน์เตอร์ 1-8 สายการบินโรยัลจอร์แดน เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินท์ 

วันที่สอง  ไคโร - ปิระมิด - สฟิงซ์

00.25  เหิรฟ้าสู่ ประเทศจอร์แดนโดยเที่ยวบินที่ RJ183  (ใช้เวลาบิน 8.25 ชม.)

05.10  ถึงสนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน นำท่านต่อเที่ยวบิน RJ501

06.50  เครื่องบินออกเดินทางสู่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์ ใช้เวลาบิน 1.30 ชั่วโมง 

07.20 ถึงสนามบินนานาชาติไคโร ประเทศอียิปต์ เวลาประเทศอียิปต์ช้ากว่าประเทศไทย5ชม.เจ้าหน้าที่บริษัทฯอำนวยความสะดวกในการผ่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ

นำท่านสู่ที่ราบกีซ่าเพื่อชมมหาปิระมิด สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ด สิ่งของโลก เช่น มหาปิระมิดคีออฟ ปิระมิดเคฟเฟร ปิระมิดไมครีนอส ชมสฟิงซ์ ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริย์ลำตัวเป็นสิงห์โตหมอบเพศผู้ แสดงถึงอำนาจ ที่บริเวณที่ราบสูงกีซ่านี้ มีเพียงตัวเดียวเท่านั้นมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยาวประมาณ 73 เมตร สูง 20 เมตร แกะสลักจากหินปูนเพียงก้อนเดียวโดยใช้พระพักตร์ของฟาโรห์เคฟเฟรเป็นแบบ หากต้องการมุดหลุมปิรามิดกรุณาซื้อบัตรเพิ่มเติม

ทัวร์อียิปต์

เที่ยวอียิปต์

นำท่านชมโรงงานทำกระดาษปาปิรุส ซึ่งทำจากต้นกก และเป็นกระดาษชนิดแรกของโลก และต่อไปชมโรงงานผลิตหัวน้ำหอมซึ่งน้ำหอมเหล่านี้ว่ากันว่าทำมาจากสูตรดั้งเดิมแบบที่พระนางคลีโอพัตราเคยใช้และหัวน้ำหอมเหล่านี้ ได้กลายเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อทำเป็นนํ้าหอมและโลชั่นหลังโกนหนวดของบริษัทฯ ดิออร์ อารามิส โปโลสปอรต์ และ ดัคคานัวร์

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
เข้าสู่ที่พักโรงแรม ................  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ไคโร – อเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดิน –เสาปอมเปย์–ไคโร

เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ

ออกเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย นำเที่ยวชมเมืองอเล็กซานเดรียซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์เมืองอเล็กซานเดรียยังเป็นสถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหาร มาร์ค แอนโทนี  ซึ่งเรารู้จักกันดี และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก
ชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น

บ่าย ชม เสาปอมเปย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ ซีซ่า ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ สถานที่ที่เขาถูกฆ่าตายและเล่าขานกันว่า ซีซ่าได้เผาศีรษะของปอมเปย์ที่เสานี้ นอกจากนั้นสถานที่นี้ในอดีตยังเคยมี อาโครโปลิส ซึ่งมีชื่อว่า เซราเปียม สร้างขึ้นเพื่อถวาย เทพเซราปิส ในสมัยของ ปโตเลมี แต่ในที่สุดถูกทำลายโดยพวกคริสเตียน ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว ชมภายนอกป้อมปราการซิทาเดล ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทะนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามาพร้อมชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงาม

จากนั้นเดินทางกลับ เมืองไคโร

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

เข้าสู่ที่พักโรงแรม ................  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่      ไคโร - อัสวาน - เขื่อนยักษ์อัสวาน - วิหารฟิเลย์ - เสาโอเบลิก - ล่องเรือเฟลุกะ

04.00  รับประทานอาหารเช้าแบบกล่องภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

06.30  ออกเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เพื่อบินสู่ เมืองอัสวาน โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS089

นำท่านแวะถ่ายรูปเขื่อนยักษ์อัสวาน ที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอียิปต์

บ่าย รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ 

เดินทางสู่ วิหารฟิเลย์ เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีไอซิส วิหารกลางแม่น้ำต้องนั่งเรือเล็กเข้าไปประมาณ15-20นาที จากนั่น เดินทางเพื่อชม เสาหินโอเบลิก ที่มีการแกะแต่สร้างไม่เสร็จ หากสร้างเสร็จเมื่อยกขึ้นตั้งจะเป็นเสาโอเบลิกที่สูงที่สุดในอียิปต์หินแกรนิตที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก

เย็น นําท่าน ล่องเรือเฟลุคคา เรือใบเสาเดี่ยวที่ท่อง รอบเกาะ ลมพัดเย็นสบายตลอดทาง  

ทัวรือียิปต์

นำท่านเช็คอินท์โรงแรมในเมืองอัสวาน เข้าสู่ที่พักโรงแรม ................  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันห้า ไคโร - วิหารอบูซิมเบล (นั่งรถไปวิหารอาบูซิมเบล) - เช็คอินท์เรือ

04.00  รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง และออกเดินทางโดยรถบัส เพื่อมุ่งหน้าสู่วิหารอบูซิมเบล

08.00  ถึง วิหารอาบูซิมเบล วิหารยิ่งใหญ่ ที่ควรค่าแก่การมาชม ใครมาอียิปต์ไม่ได้มาวิหารอาบูซิมเบลถือว่ามาไม่ถึงอียิปต์ เพราะว่าฟาโรห์รามเสสที่ 2เป็นฟาโรห์ที่ยิ่งใหญ่และมีอำนาจชื่อเสียงในอดีตมากของอียิปต์ ถึงเมืองอาบูซิมเบล นำท่านชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือ มหาวิหารรามเสสที่ 2 ซึ่งถือว่าเป็นวิหารที่สำคัญแห่งหนึ่งด้านหน้าวิหารจะมีรูปสลักซึ่งมีพระพักตร์ ของฟาโรห์รามเสสที่2 ตั้งอยู่ 4องค์ ตรงทางเข้าซึ่งสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นที่บูชาแด่เทพอามุนรา ฮอรากาติ และสร้างวิหารใกล้เคียงกันสร้างเป็นเกียรติ์แก่ราชินีเนเฟอร์ตารี ด้านในพระวิหารจะมีภาพแกะสลักที่เล่าถึงเรื่องราวในอดีตในรูปแบบอียิปต์สมัยก่อน
 

ทัวร์อียิปต์

ทัวร์อียิปต์ อาบูซิมเบล

ได้เวลาเดินทางกลับเมืองอัสวาน โดยใช้รถบัสประมาณ 3-4 ชั่วโมง ถึงเมืองอัสวานนำท่านเช็คอินท์เข้าสู่ เรือล่องแม่น้ำไนล์

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ อิสระพักผ่อนบนเรือ

** เรือล่องต่อไปยัง เมืองคอมออมโบ เมืองเล็กๆที่อยู่ ระหว่างเมืองอัสวานและเอ็ดฟู สภาพตัวเมืองดูโบราณ กว่าไคโรหรืออัสวานอย่างเห็นได้ชัด ตัวบ้านเรือนส่วนใหญ่สูงเพียงหนึ่งหรือสองชั้น ฉาบปูนและทาสีต่างๆ *โปรแกรมบนเรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามการเดินเรือแต่เที่ยวครบคะ***

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนบนเรือบนเรือ

เข้าสู่ที่พักโรงแรม ................  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก คอมออมโบ- เอ็ดฟู

เช้า รับประทานอาหารเช้าในเรือ

นำท่านสู่ วิหารคอมออมโบ เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าสององค์ คือเทพโซเบค มีเศียรเป็นจระเข้ เทพเจ้าแห่งลำน้ำและความอุดมสมบูรณ์ วิหารอยู่ด้านขวามือ ส่วนวิหารทางด้านซ้ายบูชาเทพฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหยี่ยว เทพเจ้าแห่งการต่อสู้และความกล้าหาญ จากนั้นเรือล่องต่อไปยังเมืองเอ็ดฟู 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ

บ่าย  นำคณะชมวิหารเอ็ดฟู (เมื่อเรือมาถึงวิหารต้องนั่งรถม้าต่อไปที่วิหารประมาณ 10นาที รถม้า 1คัน จะนั่งประมาณ 4 คน) สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าฮอรัสซึ่งสร้างด้วยหินสีดำ 

ทัวร์อียิปต์

นำท่านกลับสู่เรือใหญ่ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็นในเรือหรือร่วมงาน และพักค้างคืนบนเรือ
เรือล่องต่อไปยัง เมืองลุคซอร์ ผ่านไปทางประตูน้ำอีสน่าล๊อค ซึ่งเมืองลุคซอร์อยู่ทางตอนใต้ของเมืองไคโร กว่า 650 กิโลเมตร 

วันที่เจ็ด  ลุคซอร์

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในเรือ

ออกเดินทางโดยรถยนต์เพื่อเที่ยวชม เมืองลุคซอร์ นำท่านเดินทางไป ชม เขตเวสต์แบงค์ หรือเมืองทางฝั่ง ตะวันตกของแม่นํ้าไนล์ และ หุบเขากษัตริย์ เป็นสุสานขององค์ฟาโรห์ที่ซ่อนอยู่ตามเนินเขาเตี้ยๆ ประกอบด้วยหลุมประมาณ 62 หลุม ไม่รวมหลุมตุตันคาเมน (ซึ่งท่านที่ต้องการชมหลุมตุตันคาเมน ต้องชำระเงินเพิ่มจำนวน 150 อียิปต์ชั่นพาวน์ กรุณาแจ้งความจำนงกับหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า) 

ทัวร์อียิปต์

จากนั้นนำชมวิหารฮัสเชฟสุต ที่ตั้งอนุสรณ์สถานที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัปเชปซุทหรือที่ รู้จักกันในนามของ“ราชินีหนวด” ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกคนสินท “เซเนมุท” มากกว่า 3500 ปีและรูปปั้นยักษ์แมมม่อน อดีตเป็นที่ตั้งของสุสานของฟาโรห์โฮเทปที่ 3 เกิดแผ่นดินไหว ทำให้วิหารพังลง มาเหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร เท่านั้น

กลางวัน นำท่านเดินทางกลับเรือ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น และชมการแสดงพื้นเมือง ที่เรียกว่า Belly Dance ระบำหน้าท้องพักค้างคืนบนเรือ 

วันที่แปด ลุคซอร์ - ไคโร

07.30  รับประทานอาหารเช้าในเรือ หลังจากนั้นเช็ค-เอาท์ ออกจากเรือ

08.30  ออกเดินทางโดยทางรถยนต์ เพื่อเที่ยวชมเขตตะวันออกของมืองลุคซอร์ ชมวิหารคาร์นัค เป็นวิหารที่ ใหญ่ที่สุดในโลกตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง 10 หลัง มหาวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแด่เทพอมอน-รา เมื่อกว่า 3600 ปี มาแล้ว จากนั้นฟาโรห์องค์ต่าง ๆ ได้สร้างเพิ่มขึ้นจากของเดิม ขอให้ท่านจินตนาการถึงความยิ่งใหญ่อลังการของวิหารว่าชาวอียิปต์โบราณ สามารถสร้างและขนย้ายหินด้วยวิธีใด และวิหาร ลุคซอร์ ซึ่งมีทางเดินเชื่อมต่อถึงกัน ข้างทางเดินประดับประดาด้วยสฟิงซ์ ที่ มีส่วนหัวเป็นแพะ และตัวเป็นสิงโตหมอบ เพื่อสรรเสริญเทพเจ้าอมอน-รา เช่นเดียวกัน

 
ทัวรือียิปต์ วิหารคานัค

ทัวร์อียิปต์

13.30  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

กรณีมีเวลาอิสระให้ท่านเดินเล่นในตลาดลุคซอร์

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

20.00 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินลุคซอร์ เพื่อบินกลับสู่เมืองไคโร

21.20 คณะออกเดินทางสู่ กรุงไคโร โดยเที่ยวบิน MS360

22.20  ถึงสนามบินไคโร

นำท่าน เข้าสู่ที่พักโรงแรม ................  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า พิพิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติ (NMEC) - ป้อมปราการซิตาเดล  - ตลาดข่านแอลคาลิลี่

08.00  รับประทานอาหารอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติ (NMEC) เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่กว่า490,000 ตารางเมืองในเมืองฟลุสตัส ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงไคโร พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีของเก่าแก่สะสมและที่ถูกค้นพบขึ้นมาใหม่ถูกจัดนำมาแสดงที่นี่ พร้อมสิ่งประดิษฐ์มากกว่า 50,000 ชิ้น และสมบัติของกษัตริย์ตุตันคาเมนและกษัตริย์อื่นๆ ถูกนำมาจัดแสดงที่นี่ด้วยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านขึ้นชม ป้อมปราการ ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย ซาลาดิน ในปี ค.ศ. 1176 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1182 เพื่อใช้ในการ ต่อสู่กับพวกทำสงครามครูเสด และภายในชมที่พักและที่ตั้งของรัฐบาลในสมัยนั้น ชมสุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งเริ่มสร้างในปี ค.ศ.1830 และเสร็จในปี ค.ศ.1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือตุรกีใน ปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซสที่สอง เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์ฝรั่งเศสพร้อมชมวิวของเมืองไคโรจากมุมสูง

เย็น นำท่านสู่ ตลาดข่านแอลคาลิลี่ ซึ่งที่นี้มีร้านค้าจำนวนมากจำหน่ายจิวเวลรี่,ของที่ระลึก,เครื่องเทศ เสื้อผ้าเชิญซื้อ “คาร์ทูซ” จี้ทำด้วยทองคำหรือเงินแกะสลักชื่อแบบภาษาอียิปต์โบราณเพื่อเป็นของฝากในรูปทรงยาวเก๋ สวยแปลก แปลว่ามีอายุยืนยาว อดีตองค์ฟาโรห์ใช้สลักชื่อขององค์เองตามโบราณสถาน  และสุสานของพระองค์

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติไคโร เพื่อบินกลับกรุงอัมมาน

19.55 เครื่องบินออกจากสนามบินนานาชาติไคโร เพื่อบินกลับกรุงอัมมาน โดยเที่ยวบิน RJ506

21.15 ถึง สนามบินกรุงอัมมาน / นำท่านต่อเที่ยวบินเข้าสู่กรุงเทพฯ

วันที่สิบ    กรุงอัมมาน-กรุงเทพฯ

01.15  เครื่องบินออกจากสนามบินอัมมาน โดยเที่ยวบิน RJ182

14.25  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ

หมายเหตุ   
1. ท่านที่เดินทางต้องได้รับวัคซีน 2เข็มขึ้นไป 
2. วัคซีนพาสปอร์ตจะต้องอัพเดตข้อมูลการฉีดวัคซีน ให้เป็นข้อมูลล่าสุด
3. สำหรับชั้นธุรกิจ รบกวนขอรายชื่อเพื่อทำการเสนอราคา
4. ตั๋วเดี่ยวไม่มีราคาเด็ก
5. บริษัทฯ ไม่มีแจกหมวก กระเป๋า
6. ขอสงวนสิทธิพัก3ท่านต่อ1ห้อง

**************

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 14/08/22 11:19 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 6 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 35,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด ***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาจจะต้องใช้เวลาในการยื่นขอวีซ่านานกว่าปกติ ประมาณ 1 เดือน)
2. ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการยื่นวีซ่าประมาณ 15 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
3. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
4. การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 60 วัน ** ก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำ งวดแรก

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินรอยัล จอร์แดน แบบตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถสะสมไมล์ได้
2.ค่าบินภายในประเทศอียิปต์2รอบ (ตั๋วกรุ๊ปสะสมไมล์ไม่ได้)
2.ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์
3.ค่าห้องพักโรงแรมในเมืองไคโร ระดับ 4*และเรือ ระดับ 4* รวม 7 คืน
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
5.ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
6.ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
7.ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
8.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาทตามเงื่อนไขบริษัทฯประกันภัย

อัตรานี้ไม่รวม

(ค่าเข้าชมทุกแห่งที่อียิปต์อาจจะมีปรับขึ้น)
1.ค่าขี่อูฐ 30 USD ขึ้นอยู่กับการต่อรอง
2.ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิดหลังใหญ่ 400EGP และหลังอื่นๆ ประมาณ 200EGP
3.ค่าเข้าหลุมตุตันคาเมน ที่หุบผากษัตริย์ประมาณ 300EGP
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ,ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ฯลฯ
5.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความเหมาะสม
6.ค่ากล้องถ่ายรูปวีดีโอและค่ากล้องมือถือที่บางสถานที่ที่เรียกเก็บ
7.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
8. สายการบินโรยัลจอร์แดนจัดเก้าอี้แบบโซนกรุ๊ปจัดวันเดินทางเท่านั้นไม่มีจัดล่วงหน้า กรณีที่ท่านต้องการระบุเก้าอี้แน่นอนชัดเจน กรุณาซื้อเพิ่มเติม
9.ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น 2 USD และ 3 USD ตามลำดับต่อท่านต่อวัน รวม 40 USD/ท่าน
10.ค่าซื้อเก้าอี้บนเครื่องบินทุกๆเที่ยวบิน
11.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
12.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
13.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
14.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
15.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ
16.สายการบินจะเป็นผู้จัดที่นั่งบนเครื่องบิน บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ กรณีที่ท่านต้องการซื้อเก้าอี้ กรุณาแจ้งล่วงหน้า

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่ไม่สามารถ จัดกรุ๊ปทัวร์อียิปต์ได้ถึง 15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์อียิปต์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

คำชี้แจ้ง
1.บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งเกี่ยวกับการบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์...เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้
2.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
3.บริษัทฯ จัดการเดินทางเป็นคณะพร้อมกัน ดูแลลูกค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน กรณีที่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัวและการบริการที่เหนือผู้อื่นผู้ใด และไม่ต้องการมิตรภาพจากผู้ใดในคณะ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านแจ้งก่อนการจองทัวร์
4.กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าอียิปต์
ใช้เวลาประมาณ 25 วันทำการ
1.หนังสือเดินทางเล่มจริง
2.รูปถ่าย ขนาด 2x2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ( ไม่ใส่เสื้อสีขาว )
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.การเงิน ถ่ายสำเนาจากสมุดบัญชี (ประเภทออมทรัพย์) ย้อนหลัง 3 เดือน หน้าแรกที่มีชื่อ+หน้าสุดท้าย วันที่ระบุในยอดสุดท้ายต้องไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ยื่น
5.การเงิน กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่าย ( ผู้ออกค่าใช้จ่าย ต้องเป็น บิดา มารดา คู่สมรส )
6.ระบุอาชีพ
7.กรณี นักเรียน/นักศึกษา
7.1 สำเนาบัตรนักเรียน / นักศึกษา
7.2 สำเนาใบเกิด หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์กับผู้ออกค่าใช้จ่าย

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์อียิปต์ ท่องเที่ยวอียิปต์ ทัวร์อียิปต์ไนล์ครู๊ซ ทัวร์อียิปต์ดีที่สุด ทัวร์ตะวันออกกลาง ทัวร์อียิปต์ล่องแม่น้ำไนล์ทัวร์แนะนำ

ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise อะบูซิมเบล 10 วัน สายการบินอิมิเรสต์

ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise อะบูซิมเบล 10 วัน สายการบินอิมิเรสต์

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 7คืน เรือ ดาว ดาว ดาว ดาว ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
7 - 16 ต.ค. / 23 ต.ค. - 1 พ.ย. / 28 พ.ย. - 7 ธ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :3086 ท่าน

Emirates
10วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
95,900
รายละเอียด

The Elegant New Year ทัวร์อียิปต์ Egypt Nile Cruise สายการบินอิมิเรสต์

The Elegant New Year ทัวร์อียิปต์ Egypt Nile Cruise สายการบินอิมิเรสต์

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 8คืน เรือ ดาว ดาว ดาว ดาว ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
31 ธ.ค. - 9 ม.ค.
สนใจทัวร์นี้ :257 ท่าน

Emirates
10วัน | 8คืน
ราคาเริ่มต้น
122,900
รายละเอียด


^
TOP