ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ อะบูซิมเบล 10วัน โดยสายการบินอียิปต์แอร์

ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ อะบูซิมเบล 10วัน โดยสายการบินอียิปต์แอร์

ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ อะบูซิมเบล 10วัน โดยสายการบินอียิปต์แอร์ โรงแรมทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ อะบูซิมเบล 10วัน โดยสายการบินอียิปต์แอร์ ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ อะบูซิมเบล 10วัน โดยสายการบินอียิปต์แอร์ โรงแรม ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ อะบูซิมเบล 10วัน โดยสายการบินอียิปต์แอร์ โรงแรม ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ อะบูซิมเบล 10วัน โดยสายการบินอียิปต์แอร์ ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ อะบูซิมเบล 10วัน โดยสายการบินอียิปต์แอร์ 7คืน ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ อะบูซิมเบล 10วัน โดยสายการบินอียิปต์แอร์ ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ อะบูซิมเบล 10วัน โดยสายการบินอียิปต์แอร์ ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ อะบูซิมเบล 10วัน โดยสายการบินอียิปต์แอร์ ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ อะบูซิมเบล 10วัน โดยสายการบินอียิปต์แอร์ ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ อะบูซิมเบล 10วัน โดยสายการบินอียิปต์แอร์ ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ อะบูซิมเบล 10วัน โดยสายการบินอียิปต์แอร์ บินภายใน 2 รอบ
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Egyptair
10วัน | 7คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise อะบูซิมเบล

ทัวร์อียิปต์ เที่ยวแกรนด์อียิปต์ ไม่พลาด อาบูซิมเบล (อะบูซิมเบล) วิหารที่สวยที่สุดในอียิปต์ พาทัวร์ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ของชาวอียิปต์ที่มี ฟาโรห์ พีระมิด และความโบราณที่มีความดั่งเดิมมากมาย เริ่มที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ ชมสมบัติอันล่ำค่า ของฟาโรห์ตุตันคาเมน และมัมมี่ อันลือชื่อ ถ่ายรูปอบูซิมเบล มหาวิหารอบูซิมเบลที่ยิ่งใหญ่ ของรามเสสที่ 2 และวิหารเนเฟอร์ติตี ล่องเรือสำราญ พักบนเรือระดับ 5 ดาว คุณภาพ 3 คืน ล่องบนแม่น้ำไนล์ จากเมืองอัสวาน ผ่านคอมอมโบ เอ็ดฟู สู่เมืองลุคซอร์ ชมวิหารฟิเล่ ล่องเรือเฟลุกะ ชมวิหารลุคซอร์และคาร์นัค วิหารฮัตชิสุท รวมถึงหุบผากษัตริย์ ช้อปปิ้งกับตลาดท้องถิ่นในเมืองลุคซอร์ และชมเมืองพักตากอากาศอเล็กซานเดรีย เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากไคโร

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ อะบูซิมเบล 10วัน โดยสายการบินอียิปต์แอร์

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 7 เคาเตอร์ Q14 สายการบินอียิปต์แอร์ 

23.55 ออกเดินทางโดย MS961 เวลาบิน 10 ชั่วโมงและเวลาประเทศอียิปต์จะช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.

วันที่สอง ไคโร – ปิรามิด - สฟิงค์ - ซัคคาร่า – เมมฟิส 

06.20 ถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโร ประเทศอียิปต์

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายโรงแรมฯ (ไม่สามารถเข้าห้องพักได้)

นำท่านเดินทางสู่ที่ราบสูงกีซ่า เพื่อชม มหาปิระมิด สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ด สิ่งของโลก เช่น มหาปิระมิดคีออฟ ปิระมิดเคฟเฟร ปิระมิดไมครีนอส ชมสฟิงซ์ ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริย์ ลำตัวเป็นสิงโตหมอบเพศผู้ แสดงถึงอำนาจ ที่บริเวณที่ราบสูงกีซ่านี้ มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น มีขนาดใหญ่ ที่สุดในโลกยาวประมาณ 73 เมตร สูง 20 เมตร แกะสลักจากหินปูน เพียงก้อนเดียวโดยใช้พระพักตร์ของฟาโรห์เคฟเฟรเป็นแบบ หากต้องการมุดหลุมปิรามิดกรุณาซื้อบัตรเพิ่มเติม

ทัวร์อียิปต์

เที่ยวอียิปต์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านสู่ เมืองเมมฟิส เมืองหลวงเก่าของอียิปต์โบราณ เป็นศูนย์กลางการปกครองที่สำคัญแห่งหนึ่ง ในบริเวณดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำไนล์มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ที่ 1 และยังเป็นเมืองที่ได้รับการบันทึก ในประวัติศาสตร์ว่ามีบทบาทในการรวม อียิปต์เข้าเป็นประเทศเดียวเมื่อ 5,000 กว่าปีมาแล้ว นำท่านชม พิพิธภัณฑ์รามเซสที่สอง แห่งเมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรูปแกะสลักขนาดมหึมา ของฟาโรห์รามเซสที่ 2 เมื่อเห็น แล้วจะรู้สึกชมชาวอียิปต์แต่โบราณที่แกะสลักรูปปั้นได้อย่างเนียนและงดงามมากโดยเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์นั้นช่างงามสง่าอย่างหาที่เปรียบมิได้ และรูปปั้นสฟิงค์ที่สร้างด้วยหินอลาบาสเตอร์สีขาว

ทัวร์อียิปต์

นำท่านสู่ เมืองโบราณซัคคาร่า ชม ปีรามิดขั้นบันได ปีรามิดแห่งแรกของอียิปต์ ซึ่งได้วิวัฒนาการไปเป็นปิรามิดที่แท้จริงในสมัยต่อมา

ทัวร์อียิปต์

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เข้าสู่ที่พักโรงแรม ................  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ไคโร – อเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดิน –เสาปอมเปย์–ไคโร

07.00  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ

เช้า ออกเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย นำเที่ยวชมเมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็น เมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ดิมทีเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียยังเป็นสถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหาร มาร์ค แอนโทนี ซึ่งเรารู้จักกันดี และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก

ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย ชม เสาปอมเปย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนสนิทของซีซ่า ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลาย เป็นศัตรูกัน และปอมเปย์ ได้หลบหนีมายัง เมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ สถานที่ที่เขาถูกฆ่าตายและเล่าขานกันว่า ซีซ่าได้เผาศีรษะของปอมเปย์ที่เสานี้ นอกจากนั้นสถานที่นี้ในอดีตยังเคยมี อาโครโปลิส ซึ่งมีชื่อว่า เซราเปียม สร้างขึ้นเพื่อถวาย เทพเซราปิส ในสมัยของ ปโตเลมี แต่ในที่สุดถูกทำลายโดยพวกคริสเตียน ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว ภายนอกป้อมปราการซิทาเดล ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทะนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามา พร้อมชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงาม

ได้เวลาพอสมควน นำท่านเดินทางกลับเมืองไคโร

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

พักผ่อนค้างคืนที่โรงแรม ...................  5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ไคโร - อัสวาน  - วิหารฟิเลย์ - เสาโอเบลิก - ล่องเรือเฟลุกะ

06.00 ทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์ 

ออกเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เพื่อบินสู่เมืองอัสวาน  โดยสายการบินอียิปต์แอร์ 

นำท่านแวะถ่ายรูปเขื่อนยักษ์อัสวาน ที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอียิปต์

เดินทางสู่วิหารฟิเลย์ เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีไอซิส วิหารกลางแม่น้ำต้องนั่งเรือเล็กเข้าไปประมาณ15-20นาที จากนั่น เดินทางเพื่อชมเสาหินโอเบลิก ที่มีการแกะแต่สร้างไม่เสร็จ หากสร้างเสร็จเมื่อยกขึ้นตั้งจะเป็นเสาโอเบลิกที่สูงที่สุดในอียิปต์ หินแกรนิตที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นําท่านล่องเรือเฟลุคคา เรือใบเสาเดี่ยวที่ ท่อง รอบเกาะ ลมพัดเย็นสบายตลอดทาง อิสระเดินชมเมืองอัสวานริมแม่น้ำไนล์และช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่นลุคซอร์ที่มีสินค้าของที่ระลึก (หมายเหตุ...กรณีล่องเรือเฟลุคคาไม่ทันเพราะว่ามืดเร็วจะไปทำที่ลุคซอร์แทน)
ทัวรือียิปต์
 
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ภายในเมืองอัสวาน 

วันที่ห้า  อัสวาน - อาบูซิมเบล - อัสวาน

ปลุกตื่น ตีสี่ รับประทานอาหารเช้าแบบกล่องพร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านสู่มหาวิหารอาบูซิมเบล ใช้เวลาประมาณ 3 - 4ชั่วโมง

ถึงเมืองอาบูซิมเบล นำท่านชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือ มหาวิหารรามเสสที่ 2 ซึ่งถือว่าเป็นวิหารที่สำคัญแห่งหนึ่งด้านหน้าวิหารจะมีรูปสลักซึ่งมีพระพักตร์ ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ตั้งอยู่ 4 องค์ตรงทางเข้าซึ่ง สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นที่บูชาแด่เทพอามุนรา ฮอรากาติ และสร้างวิหารใกล้เคียงกันสร้างเป็นเกียรติ์แก่ราชินีเนเฟอร์ตารี ด้านในพระวิหารจะมีภาพแกะสลักที่เล่าถึงเรื่องราวในอดีตในรูปแบบอียิปต์สมัยก่อน

ทัวร์อียิปต์

ทัวร์อียิปต์ อาบูซิมเบล

นำท่านเข้าสู่ที่พักเรือ5* เช็คอินท์ เพื่อล่องไปตามแม่นํ้าไนล์มีห้องพักหรูระดับ 5 ดาว 

บ่าย   รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ (วันนี้รับประทานอาหารกลางสายประมาณบ่าย2โมง)

อิสระพักผ่อนบนเรือ
 
19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น และพักค้างคืนบนเรือ **เรือล่องต่อไปยัง เมืองคอมออมโบ เมืองเล็กๆที่อยู่ระหว่างเมืองอัสวาน และเอ็ดฟู สภาพตัวเมืองดูโบราณ กว่าไคโรหรืออัสวานอย่างเห็นได้ชัด ตัวบ้านเรือนส่วนใหญ่สูงเพียงหนึ่งหรือสองชั้น ฉาบปูนและทาสีต่างๆ

*โปรแกรมบนเรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามการเดินเรือแต่เที่ยวครบคะ***

ทัวร์อียิปต์ไนท์ครู๊ซ

วันที่หก  คอมออมโบ- เอ็ดฟู -ลุคเซอร์

เช้า       รับประทานอาหารเช้าในเรือ

นำท่านชม วิหารคอมออมโบ(เรือเทียบท่าวิหารไม่ต้องต่อรถ) เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าสององค์ คือเทพโซเบค มีเศียรเป็นจระเข้ เทพเจ้าแห่งลำน้ำและความอุดมสมบูรณ์ วิหารอยู่ด้านขวามือ ส่วนวิหารทางด้านซ้ายบูชาเทพฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหยี่ยว  เทพเจ้าแห่งการต่อสู้และความกล้าหาญ จากนั้นเรือล่องต่อไปยังเมืองเอ็ดฟู 

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ

บ่าย            นำคณะชมวิหารเอ็ดฟู (เมื่อเรือมาถึงวิหารต้องนั่งรถม้าต่อไปที่วิหารประมาณ 10 นาที รถม้า 1 คัน จะนั่งประมาณ  4 คน) สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าฮอรัส ซึ่งสร้างด้วยหินสีดำ

ทัวร์อียิปต์

นำท่านกลับสู่เรือใหญ่ 

20.00       รับประทานอาหารเย็น ในเรือหรือร่วมงาน และพักค้างคืนบนเรือ เรือล่องต่อไปยังเมืองลุคซอร์ ผ่านไปทางประตูน้ำอีสน่าล๊อค ซึ่งเมือง ลุคซอร์อยู่ทางตอนใต้ของเมืองไคโร กว่า 650 กิโลเมตร 

วันที่เจ็ด ลุคซอร์ - หุบเขากษัตริย์ - วิหารฮัสเชฟสุต

เช้า            รับประทานอาหารเช้าในเรือ 
                  ออกเดินทางโดยรถยนต์เพื่อเที่ยวชมเมืองลุคซอร์ นำท่านเดินทางไปชมเขตเวสต์แบงค์ หรือเมืองทางฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าไนล์ และหุบเขากษัตริย์ เป็นสุสานขององค์ฟาโรห์ที่ซ่อนอยู่ตามเนินเขาเตี้ยๆ ประกอบด้วยหลุมประมาณ 62 หลุม ไม่รวมหลุมตุตันคาเมน (ซึ่งท่านที่ต้องการชมหลุมตุตันคาเมนต้องชำระเงินเพิ่มจำนวน 120 อียิปต์ชั่นพาวน์ กรุณาแจ้งความจำนงกับหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า) 
 
ทัวร์อียิปต์
 
จากนั้นนำชมวิหารฮัสเชฟสุต ที่ตั้งอนุสรณ์สถานที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัปเชปซุทหรือที่รู้จักกันในนามของ “ราชินีหนวด” ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกคนสินท “เซเนมุท” มากกว่า 3500 ปี และรูปปั้นยักษ์แมมม่อน อดีตเป็นที่ตั้งของสุสานของฟาโรห์โฮเทปที่ 3 เกิดแผ่นดินไหว ทำให้วิหารพังลงมาเหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร เท่านั้น
 
นำท่านเดินทางกลับเรือ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

เย็น            รับประทานอาหารเย็น และชมการแสดงพื้นเมือง ที่เรียกว่า Belly Dance ระบำหน้าท้องพักค้างคืนบนเรือ 

วันที่แปด ลุคซอร์ – ไคโร

07.30      รับประทานอาหารเช้าในเรือ หลังจากนั้นเช็ค-เอาท์ ออกจากเรือ

08.30     ออกเดินทางโดยทางรถยนต์ เพื่อเที่ยวชมเขตตะวันออก ของเมืองลุคซอร์ ชมวิหารคาร์นัค เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง 10 หลัง มหาวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแด่เทพอมอน-รา เมื่อกว่า 3600 ปี มาแล้ว จากนั้น ฟาโรห์องค์ต่าง ๆ ได้สร้างเพิ่มขึ้นจากของเดิม ขอให้ท่านจินตนาการถึงความยิ่งใหญ่อลังการของวิหารว่าชาวอียิปต์โบราณ สามารถสร้างและขนย้ายหินด้วยวิธีใด และวิหารลุคซอร์ ซึ่งมีทางเดินเชื่อมต่อถึงกัน ข้างทางเดินประดับประดาด้วยสฟิงซ์ ที่ มีส่วนหัวเป็นแพะ และตัวเป็นสิงโตหมอบ เพื่อสรรเสริญเทพเจ้าอมอน-รา เช่นเดียวกัน 

ทัวรือียิปต์ วิหารคานัค

ทัวร์อียิปต์
13.30  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
กรณีมีเวลาอิสระให้ท่านเดินเล่นในตลาดลุคซอร์
 
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

17.50 นำท่านเดินทางสู่สนามบินลุคซอร์ เพื่อบินกลับสู่เมืองไคโร 

19.55 คณะออกเดินทางสู่กรุงไคโร โดยสายการบินอียิปต์แอร์

22.20 ถึงสนามบินไคโร //นำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรม............ 5 ดาว หรือเที่ยบเท่า

วันที่เก้า ซิตาเดล โมฮัมเหม็ดอาลี – พิพิธภัณฑ์ – ตลาดข่านแอลคาลิลี่ – กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นขึ้นชม ป้อมปราการ ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย ซาลาดิน ในปี ค.ศ. 1176 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1182 เพื่อใช้ในการต่อสู่กับพวกทำสงครามครูเสด และภายในชมที่พัก และที่ตั้งของรัฐบาลในสมัยนั้น ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งเริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือตุรกีใน ปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับ อนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซส ที่สอง เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์ฝรั่งเศสพร้อม ชมวิวของเมืองไคโรจากมุมสูง

นำท่านชมพิพิธถัณฑ์แห่งชาติแห่งใหม่  พิพิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติ (NMEC) เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ 490,000 ตารางเมตร  ในเมือง Fustat โบราณซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดบางส่วนในเดือนกุมภาพันธ์ 2017 และจะจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ 50,000 ชิ้น ซึ่งนำเสนออารยธรรมอียิปต์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน

บ่ายนำท่านสู่ ตลาดข่านแอลคาลิลี่ ซึ่งที่นี้มีร้านค้าจำนวนมากจำหน่ายจิวเวลรี่,ของที่ระลึก,เครื่องเทศ,เสื้อผ้า เชิญซื้อ “คาร์ทูซ” จี้ทำด้วยทองคำหรือเงินแกะสลักชื่อแบบภาษาอียิปต์โบราณ เพื่อเป็นของฝาก ในรูปทรงยาวเก๋ สวยแปลก แปลว่ามีอายุยืนยาว อดีตองค์ฟาโรห์ใช้สลักชื่อขององค์เองตามโบราณสถานและสุสานของพระองค์

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

20.00 นำคณะเดินทางสู่สนามบินไคโร เพื่อบินกลับกรุงเทพฯ

23.00 เครื่องบินออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยเที่ยวบิน MS960

วันที่สิบ กรุงเทพฯ

13.10 คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ

หมายเหตุ 1. ท่านที่เดินทางต้องได้รับวัคซีน 2เข็มขึ้นไป 
                 2. วัคซีนพาสปอร์ตจะต้องอัพเดตข้อมูลการฉีดวัคซีน ให้เป็นข้อมูลล่าสุด

 

**************

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 23/05/22 6:31 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 6 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด ***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาจจะต้องใช้เวลาในการยื่นขอวีซ่านานกว่าปกติ ประมาณ 1 เดือน)
2. ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการยื่นวีซ่าประมาณ 15 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
3. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
4. การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 60 วัน ** ก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำ งวดแรก
5. กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 45 วัน ** บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของค่าทัวร์
6. กรณียกเลิกน้อยกว่า30วันนับจากวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินอียิปต์แอร์ (ตั๋วกรุ๊ปสะสมไมล์ไม่ได้)
2.ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์
3.ค่าห้องพักโรงแรมในเมืองไคโร ระดับ 5*และเรือ ระดับ 5* รวม 7 คืน
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
5.ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
6.ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
7.ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ต่อระยะเวลาการเดินทาง คุ้มครองไม่เกิน 500,000 บาทตามเงื่อนไขบริษัทประกัน

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าขี่อูฐ 30-50 USD ขึ้นอยู่กับการต่อรอง
2.ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิดหลังใหญ่ 360 EGP และหลังอื่นๆ ประมาณ 100 EGP
3.ค่าเข้าชมมัมมี่ 11 พระองค์ที่พิพิธภัณฑ์อิยิปต์ ประมาณ 180 EGP
4.ค่าเข้าหลุมตุตันคาเมน ที่หุบผากษัตริย์ประมาณ 250 EGP
5.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ,ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ฯลฯ
6.ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น 2 USD และ 3 USD ตามลำดับต่อท่านต่อวัน รวม 40 USD/ท่าน
7.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
8.ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าบนเรือ 10USD/ท่าน
9.ค่ากล้องถ่ายรูปวีดีโอ และค่ากล้องมือถือ บางสถานที่ที่เรียกเก็บ
10.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
11. ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ และกลับเข้าประเทศไทย(กรณีไม่ได้ฉีดวัคซีน)
12. ค่าทำ Thailandpass
13.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
14.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
15.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
16.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
17.สายการบินจะเป็นผู้จัดที่นั่งบนเครื่องบิน บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ กรณีที่ท่านต้องการซื้อเก้าอี้ กรุณาแจ้งล่วงหน้า

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่ไม่สามารถ จัดกรุ๊ปทัวร์อียิปต์ได้ถึง 15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์อียิปต์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5.ที่นั่งบนเครื่องบิน การจัดที่นั่งขึ้นอยู่กับทางแอร์ไลน์บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้ กรณีท่านที่ต้องการระบุที่นั่ง เช่น ริมหน้าต่าง ริมทางเดิน Long Leg ต้องทำการซื้อที่นั่งกับทางแอร์ไลน์

คำชี้แจ้ง
1.บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งเกี่ยวกับการบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์...เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้
2.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
3.บริษัทฯ จัดการเดินทางเป็นคณะพร้อมกัน ดูแลลูกค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน กรณีที่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัวและการบริการที่เหนือผู้อื่นผู้ใด และไม่ต้องการมิตรภาพจากผู้ใดในคณะ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านแจ้งก่อนการจองทัวร์
4.กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

เอกสารยื่นวีซ่าอียิปต์ (ออนไลน์)
1.การสแกนพาสปอร์ต กรุณาเว้นระยะมุมขอบของพาสปอร์ตทั้ง 4 ด้าน อย่างน้อย 1CM
2.การสแกนพาสปอร์ต กรุณาสแกนเป็นสีเท่านั้น ไม่ใช่ขาวดำ
3.การสแกนพาสปอร์ต กรุณาเห็นตัวอักษรชัดเจน ครบทุกตัวอักษร ไม่กระดำกระด้าง หรือ ติดมุมขอบพาสปอร์ต
จนเบียดตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่ง
4.พาสปอร์ตที่ท่านสแกนส่งให้บริษัทฯ มีอายุอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับจากทริปที่ท่านจอง
5.พาสปอร์ตที่ท่านสแกนส่งให้บริษัทฯ แล้ว กรุณาอย่าเปลี่ยนพาสปอร์ตเล่มใหม่ เพราะว่าวีซ่าจะควบคุม
ตามเลขพาสปอร์ตที่ท่านให้มาเท่านั่น
6.กรุณาระบุอาชีพ ตำแหน่งงาน เป็นภาษาอังกฤษ
7. เอกสารตัวจริงบริษัทฯ จะไปเก็บสำหรับลูกค้าในกรุงเทพ สมุทรปราการ นนทบุรี //พื้นที่อื่นๆ ส่งไปรษณีย์

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์อียิปต์ ท่องเที่ยวอียิปต์ ทัวร์อียิปต์ไนล์ครู๊ซ ทัวร์อียิปต์ดีที่สุด ทัวร์ตะวันออกกลาง ทัวร์อียิปต์ล่องแม่น้ำไนล์



ทัวร์แนะนำ

ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise อะบูซิมเบล 10 วัน สายการบินอิมิเรสต์

ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise อะบูซิมเบล 10 วัน สายการบินอิมิเรสต์

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 7คืน เรือ ดาว ดาว ดาว ดาว ดาว ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
7 - 16 ก.ค. / 12 - 21 ก.ค. / 9 - 18 ส.ค. / 20 - 29 ก.ย. / 7 - 16 ต.ค. / 20 - 29 ต.ค.
สนใจทัวร์นี้ :553 ท่าน

Emirates
10วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
89,900
รายละเอียด

ทัวร์อียิปต์ ฮัลโหลอียิปต์ 6วัน โรงแรม 5ดาว

ทัวร์อียิปต์ ฮัลโหลอียิปต์ 6วัน โรงแรม 5ดาว

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 3คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :120 ท่าน

Egyptair
6วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด


^
TOP