ทัวร์เส้นทางสายไหม ตุนหวง ภูเขาสลับสายรุ้ง จ่างเย่ ชิงไห่ ภูเขาหญ้าฉีเหลียน
ทัวร์เส้นทางสายไหม ตุนหวง ภูเขาสลับสายรุ้ง จ่างเย่ ชิงไห่ ภูเขาหญ้าฉีเหลียน

ทัวร์เส้นทางสายไหม ตุนหวง ภูเขาสลับสายรุ้ง จ่างเย่ ชิงไห่ ภูเขาหญ้าฉีเหลียน

ทัวร์เส้นทางสายไหม ตุนหวง ภูเขาสลับสายรุ้ง จ่างเย่ ชิงไห่ ภูเขาหญ้าฉีเหลียน โรงแรมทัวร์เส้นทางสายไหม ตุนหวง ภูเขาสลับสายรุ้ง จ่างเย่ ชิงไห่ ภูเขาหญ้าฉีเหลียน ทัวร์เส้นทางสายไหม ตุนหวง ภูเขาสลับสายรุ้ง จ่างเย่ ชิงไห่ ภูเขาหญ้าฉีเหลียน โรงแรม ทัวร์เส้นทางสายไหม ตุนหวง ภูเขาสลับสายรุ้ง จ่างเย่ ชิงไห่ ภูเขาหญ้าฉีเหลียน โรงแรม ทัวร์เส้นทางสายไหม ตุนหวง ภูเขาสลับสายรุ้ง จ่างเย่ ชิงไห่ ภูเขาหญ้าฉีเหลียน ทัวร์เส้นทางสายไหม ตุนหวง ภูเขาสลับสายรุ้ง จ่างเย่ ชิงไห่ ภูเขาหญ้าฉีเหลียน 9คืน บินภายใน 2 รอบ
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
ไม่เข้าร้านเน้นเที่ยวจัดเต็ม ไม่ลงร้าน

Sichuan Airline
10วัน | 9คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์เส้นทางสายไหม ตุนหวง ภูเขาสลับสายรุ้ง ชิงไห่ ภูเขาหญ้าฉีเหลียน พิพิธภัณฑ์ซานชิงตุย

นำท่านเที่ยวสถานที่สุดยอดแห่งเส้นทางสายไหมตอนล่าง ถ้ำพุทธศิลป์โมเกาคู ถ้ำเก่าแก่ที่สุดของจีน มรดกโลก UNESCO วัดพระใหญ่ต้าฝอซื่อ กำแพงเมืองจีนด่านสุดท้ายจิวอี้กวน อยู่โลกตะวันตก ภูเขาสลับสายรุ้งจ่างเย่ ทะเลทรายเหมิงซาซาน สระน้ำวงพระจันทร์ เที่ยวสุดยอดธรรมชาติ ของมณฑลชิงไห่ ภูเขาทุ่งหญ้าฉีเหลียง สวยสุดๆ เปรียบดั่งสวิตเซอร์แลนด์แห่งตะวันออก ชมทะเลสาบเกลือฉาช่า ดุจดั่งกระจกส่องท้องฟ้า ทะเลสาบชิงไห่ ทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดในจีน *ทัวร์คุณภาพ เน้นเที่ยวเจาะลึก ไม่ลงร้านรัฐบาล*

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์เส้นทางสายไหม ตุนหวง ภูเขาสลับสายรุ้ง จ่างเย่ ชิงไห่ ภูเขาหญ้าฉีเหลียน

1.วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  - เฉิงตู
10.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาเตอร์ สายการบินเฉฉวนแอร์ไลน์
 
12.45 น.  ออกเดินทางสู่ นครเฉิงตู  เที่ยวบินที่ 3U3938 (รับประทานอาหารบนเครื่อง)
 
17.00 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองเฉิงตู เทียนฝู่ สนามบินใหม่สุด
 
เข้าพัก .......หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
2.วันที่สอง  พิพิธภัณฑ์ซานซิงตุ่ย - บินภายในประเทศ - เมืองตุนหวง

07.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า         นำท่านเดินทางสู่เมืองกว่างฮั่น  ชมพิพิธภัณฑ์ซานซิงตุย  ซานซิงตุย แปลว่า เนินสามดาว เป็นแหล่งโบราณคดีและวัฒนธรรมยุคสำริดขนาดใหญ่ ปัจจุบันอยู่ในอาณาเขตนครระดับอำเภอกว่างฮั่น มณฑลเสฉวน ประเทศจีน ส่วนใหญ่ขุดพบในปี 1986 หลังการค้นพบอย่างคร่าว ๆ ครั้งแรกในปี 1927 โบราณวัตถุที่ขุดพบเมื่อนำไปตรวจวัดอายุคาร์บอน พบอายุอยู่ที่ราว 1200-1100 ปีก่อนคริสต์กาล

การค้นพบที่ซานซิงตุย แถบลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำแยงซี, แหล่งโบราณคดีต้าหยางโจว (อำเภอซินกั้น แถบลุ่มแม่น้ำกั้น มณฑลเจียงซี) และการค้นพบทางโบราณคดีอื่น ๆ ในพื้นที่ตอนใต้ของจีนสร้างข้อโต้แย้งต่อวาทกรรมดั้งเดิมว่าด้วยอารยธรรมของจีนเผยแพร่จากจงหยวนไปตามแม่น้ำเหลือง รวมถึงเริ่มทำให้เกิดแนวคิดทางโบราณคดีที่ว่า "ศูนย์กลางอารยธรรมจำนวนมากล้วนมีส่วนร่วมกันเป็นต้นตอของอารยธรรมจีน" ซากโบราณซานซิงตุยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเสฉวนโบราณที่สร้างขึ้นโดยบรรพบุรุษของชาวกู่สู่ ในสมัยราชวงศ์เซี่ยและเป็นรูปเป็นร่างขึ้นในช่วงกลางและปลายราชวงศ์ซัง แบ่งออกเป็นระบบกำแพงเมือง พื้นที่อยู่อาศัย โรงงาน และหลุมบูชายัญ เป็นต้น ซึ่งมีขนาดใหญ่ มีแผนผังที่เข้มงวด และหน้าที่ที่ชัดเจน เครื่องทองสัมฤทธิ์จำนวนมากที่ขุดพบเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีการหล่อโลหะสัมฤทธิ์ในภูมิภาคอาณาจักรเสฉวนโบราณมีความสมบูรณ์มาก ปัจจุบันแหล่งโบราณคดีซานซิงตุยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกขั้นเบื้องต้นของยูเนสโก UNESCO
 
ทัวร์เฉิงตู
 
ทัวร์เฉิงตู
 
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่เมืองตุนหวง  (อาหารเย็น Box Set)

18.15  น.  เดินทางสู่เมืองตุนหวง โดยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน 3U6341 (2.20 ชม.)

20.35 น.  ถึงสนามบินตุนหวง

เมืองตุนหวง เป็นเมืองโอเอซิสกลางทะเลทรายโกบี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลกานซู่ แม้จะเป็นเมืองเล็กแต่มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในฐานะเป็นแหล่งสนศิลป์ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน และมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 5 ตุนหวง เป็นศูนย์กลางสำคัญบนเส้นทางไหม (Silk Road) เป็นทางผ่านและจุดแวะพักของขบวนคาราวานพ่อค้า และเส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางแห่งการเผยแพร่พุทธศาสนา จากอินเดียเข้ามายังประเทศจีน ตุนหวง จึงกลายเป็นศูนย์รวมเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมหลายชนชาติ โดยเฉพาะจีน อินเดีย กรีก และอาหรับ หลอมรวมและช่วยกันสร้างวัดในถ้ำ ไว้เป็นที่สักการะบูชาพระพุทธเจ้า โดยปรากฏหลักฐานโบราณคดีอันล้ำค่ามีสภาพสมบูรณ์ในถ้ำแห่งนี้

เข้าสู่ที่พัก ....หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว (พัก 2 คืน)

3.วันที่สาม เนินทรายร้องไห้หมิงซาซาน สระน้ำวงพระจันทร์  กิจกรรมขี่อูฐ  - ถ้ำโมเกาคู

07.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า      นำท่านสู่ เนินทรายร้องไห้หมิงซาซาน เป็นเนินทรายสูงพอสมควร เมื่อท่านขึ้นถึงยอดเขาท่านสามารถไถลลื่นลงมาสู่เชิงเขาด้านล่าง (SAND DUNE) หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงลมสะท้อนเป็นเสียงคล้าย การลั่นกลองรบ เสียงม้าร้อง เสียงสู้รบและเสียงคนร้อง ซึ่งตามตำนานเล่าว่าเคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัดกระหน่ำและถูกฝังทั้งเป็นทั้งกองทัพอยู่ใต้ภูเขาลูกนี้ ดังนั้นเมื่อท่านลื่นไถลลงมาจากยอดเนินจึงอาจมีเสียงประหลาดเกิดขึ้น
 
ชม สระน้ำวงพระจันทร์ บ่อน้ำผุดหรือ โอเอซิส ที่ไม่เคยเหือดแห้งแม้จะอยู่กลางทะเลทรายทั้งที่มีความลึกเฉลี่ยเพียง 6 เมตรเท่านั้น
 
ทัวร์เส้นทางสายใหม

นำท่านขี่อูฐไปหรือกลับ ระยะทางสั้นๆ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ทัวร์จางเย่ เส้นทางสายใหม

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านชมถ้ำโมเกาคู มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก UNESCO “ เป็นถ้ำที่มีคูหาใหญ่น้อยถึง 495 คูหา มีภาพวาดสีบนผนังสวยงามมีรูปแกะสลักพระพุทธรูปและองค์เจ้าแม่กวนอิม ปัจจุบันเปิดให้ชมเพียง 70 คูหาเท่านั้นในคูหาต้นๆ เป็นผลงานการบุกเบิกของพระสงฆ์เล่อจุนในปี ค.ศ. 366 ส่วนคูหาสุดท้ายขุดเมื่อยุคที่มองโกลมีชัยชนะเหนืออาณาจักรจีนใน ปี ค.ศ. 1277 ดั้งนั้นปฎิมากรรมหรือจิตรกรรมที่ท่านจะได้ชมที่ถ้ำโมเกาแห่งนี้เกิดจากความเพียรพยายามของจิตรกรและช่างหลากยุคหลายสมัยตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่นับเนื่องยาวนานเกือบ 1,000 ปี

ทัวร์จางเย่ เส้นทางสายใหม
 
ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
เข้าสู่ที่พัก ....หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว (พัก 2 คืน)
 
4.วันที่สี่ เมืองจิ่วฉวน - กำแพงเจียอี้กวน

07.00 น.รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า  นำท่านเดินทางไปยังเมืองจิ่วฉวน (ใช้เวลาประมาณ 4.30 ชม.) เมืองจิ่วฉวน ในอดีตเรียก ซู่โจว ตั้งอยู่ระหว่างเมืองจิ่วฉวนในมณฑลกานซู่กับเมืองอาลาช่านในเขตการปกครองตนเองมองโกเลียใน มีความสูง 1,000 เมตร เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เหมาะแก่การปล่อยดาวเทียมเพราะเป็นพื้นที่ราบ มีประชากรน้อย อากาศแจ่มใสตลอดปี เมฆน้อย และเวลากลางวันยาวนาน เป็นศูนย์ปล่อยดาวเทียมและขีปนาวุธต่างๆแห่งแรกและใหญ่ที่สุดของจีน อีกทั้งเป็นสถานที่ปล่อยยานอวกาศที่มีคนขับแห่งเดียวของจีนอีกด้วย

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย    นำท่านชมกำแพงเจียอี้กวน กำแพงเจียอี้กวน เป็นซุ้มประตูด่านสุดท้ายของกำแพงเมืองจีน จุดด่านตะวันตก ประกอบด้วยกำแพง ซุ้มประตู กำแพงเมือง ด่านปราการ ซึ่งสร้างด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น เนื่องด้วยฟืนไฟหายากในทะเลทราย จึงทำด้วยดินเหนียวและทรายที่หาง่าย โดยนำดินมาคั่วฆ่าเมล็ดพืช ผสมปูนขาว ข้าวเหนียว น้ำตาลและตำอัดแน่นเป็นชั้นๆ จนเป็นกำแพงที่ทนทานแข็งแรง ซุ้มประตูและกำแพงสร้างมาแล้วนับพันปี บนตัวกำแพงไม่มีต้นหญ้างอกเลย ด่านประตูเจียอี้กวนเป็นปราการสำคัญสำหรับเส้นทางสายไหม

ทัวร์จางเย่ เส้นทางสายใหม
 
ทัวร์จางเย่ เส้นทางสายใหม

ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก ....หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว

5.วันที่ห้า จางเย่ – วัดใหญ่ต้าฝอซื่อ - เขตภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า

07.00 น.รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า  นำท่านเดินทางสูเมืองจางเย่ (ระยะทาง 207 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) นำท่านเดินทางสู่ เขตภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า หรือ โขดภูหินทรายแดงหลากสี หวู่ไฉ่ซาน ภูเขาสลับสายรุ้ง จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์มหัศจรรย์ของจีนอันงดงามแปลกตา ในเขตภูเขาฉีเหลียนซาน ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 300 ตร.กม. อยู่บนระดับความสูง 2,000-3,800 ม.จากระดับน้ำทะเล ในทางธรณีวิทยาสันนิษฐานว่ามีอายุมานานกว่า 2 ล้านปี ผ่านการกัดกร่อนของธรรมชาติ สายลม แสงแดด และความแห้งแล้งของภูมิประเทศ เผยให้เห็นถึงชั้นของแร่ธาตุใต้ดิน ที่บ้างเป็นริ้วเลื่อมลายหลากสีสันพาดผ่านทั้งเนินภูแลซับซ้อน บ้างเป็นหุบโตรกลึกชัน บ้างคล้ายดั่งปราสาทในดินแดนเทพนิยาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ตามจินตนาการอันหลากหลาย

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ทัวร์จางเย่ เส้นทางสายใหม
 
ทัวร์จางเย่ เส้นทางสายใหม
 
ทัวร์จางเย่ เส้นทางสายใหม

จากนั้นเดินทางสูงตัวเมืองจ่างเย่ นำท่านชมพุทธสถานสำคัญของจางเย่สองแห่ง คือ วัดพระใหญ่ ต้าฝอซื่อ สร้างในปีค.ศ.1098 สมัยซีเซี่ยภายในวิหารใหญ่เป็นที่ประดิษฐานของพระนอนศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน มีความยาว 34.5 ม. พระอังสากว้าง 7.5 ม. พระกรรณยาว 4 ม. พระบาทยาว 5.2 ม.

ทัวร์จางเย่ เส้นทางสายใหม

6.วันที่หก ภูเขาฉีเหลียน - ชิงไห่ - เมืองฉาข่า

07.00 น.รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า นำท่านเดินทางสู่เมืองฉีเหลียน (ประมาณ 3 ชม.) เมืองชายแดนด้านตะวันตกของมณฑลกานซู ติดกับมณฑลชิงไห่ เมืองฉีเหลียนตั้งอยู่ในพื้นที่ราบสูงทิเบต มีภูเขาสลับซับซ้อน ที่สวยงาม มีทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ไพศาล สลับกับการปลูกพืชการเกษตร ทำให้ภเขาฉีเหลียน ได้รับการขนานนามว่า สวิตเซอร์แลนด์แห่งตะวันออก

เที่ยง รับประทานอาหารระหว่างเส้นทาง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย  นำท่านเที่ยวชมภูเขาฉีเหลียน เทือกเขาฉีเหลียน เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำและลำห้วยจำนวนมาก มีวิวภูเขาหญ้าที่สลับซับซ้อน สวยงามมาก

ทัวร์ชิงไห่
 
ทัวร์ชิงไห่
 
ทัวร์ชิงไห่

 ***ภาพวิวทะเลสาบ เป็นเพียงภาพตัวอย่าง วิวแต่ละช่วงเวลาอาจแตกต่างกันออกไป***

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบฉาข่า 

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เข้าสู่ที่พัก.... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว *ไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอากาศหนาวเย็นทั้งปี

7.วันที่เจ็ด  ทะเลสาบเกลือฉาข่า - ทะเลสาบชิ่งไห่

07.00 น.รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า        เแวะเที่ยวชมฟาร์มอูฐ 
 
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตคารท้องถิ่น
 
บ่าย      นำท่านเที่ยวชมอุทยานเที่ยวทะเลสาบฉาข่า ทะเลสาบเกลือฉาข่ามีพื้นที่ว่างเปล่าและภูมิประเทศที่ราบเรียบ พื้นผิวของทะเลสาบมีความสามารถในการสะท้อนแสงทีระยิบระยับ ราวกับกระจกที่เตรียมไว้สําหรับการส่องท้องฟ้า ได้เรียกว่า "กระจกแห่งท้องฟ้า"  พาท่านนั่งรถไฟเล็ก ๆ ไปยังเขตกลางทะเลสาบ
 
ทัวร์ทิเบต
 
ทัวร์ทิเบต
 ***ภาพวิวทะเลสาบ เป็นเพียงภาพตัวอย่าง วิวแต่ละช่วงเวลาอาจแตกต่างกันออกไป***
 
ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เข้าสู่ที่พัก.... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว *ไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอากาศหนาวเย็นทั้งปี

8.วันที่แปด ทะเลสาบชิ่งไห่ - ซีหนิง

07.00 น.รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า        เดินทางสู่ทะเลสาบชิงไห่
 
เที่ยง      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย        นำท่านเดินทาง สู่ทะลเสาบชิงไห่ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากทะเลสาบอันกว้างใหญ่ไพศาล ล้อมรอบภูเขาสูง ทุ่งหญ้าที่สวยงาม ทะเลสาบชิงไห่ เป็นทะเลสาบน้ำเค็มใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สหประชาชาติจัดให้เป็น "พื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งสำคัญของโลก" มีจุดเด่นคือมีน้ำจึงไหลเข้าอย่างเดียว โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 4,500 ตารางกิโลเมตร อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3,196 เมตร มีความยาวจากตะวันออกถึงตะวันตก 106 กิโลเมตร และมีความกว้างจากใต้ถึงเหนือ 63 กิโลเมตร น้ำลึกโดยเฉลี่ย 19 เมตร และลึกที่สุด 39 เมตร โดยมีภูเขาโอบล้อมอยู่ทุกทิศทาง
 
ทัวร์ทิเบต
 
ทัวร์ทิเบต
 ***ภาพวิวทะเลสาบ เป็นเพียงภาพตัวอย่าง วิวแต่ละช่วงเวลาอาจแตกต่างกันออกไป***
 
ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองซีหนิง เมืองซีหนิง เมืองซีหนิง เมืองเอกของมณฑลชิงไห่ ได้ชื่อว่า “จงกั๋วเชี่ยตู” หรือ เมืองฤดูร้อนแห่งจีน เพราะสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,291 เมตร ตั้งอยู่ในเขตเชื่อมต่อระหว่างที่ราบสูงหวงถู่ (ที่ราบสูงดินเหลือง) กับที่ราบสูงชิงจั้ง (ที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต) เมืองซีหนิงเป็นเมืองระหว่างทางสำหรับ "เส้นทางสายไหม" โบราณทางตอนใต้ และ "เส้นทางโบราณซีอาน-ทิเบต" นับ ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) และซีหนิงเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญและเป็นเมืองสำคัญทางการทหารในภาคตะวันตก เฉียงเหนือของจีนจนได้รับสมญานามว่าเป็น " ชัยภูมิระหว่างชิงไห่กับทิเบต "

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เข้าสู่ที่พัก............... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว

9.วันที่เก้า บินภายใน - ซีหนิง - เฉิงตู - วัดต้าสือ -ถนนชุนซีลู่

07.00 น.รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า นำท่านเดินทางสู่สนามบินซีหนิง เพื่อเดินทางสู่เมืองเฉิงตู

11.15 น. เดินทางสู่เมืองเฉิงตู โดยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์  เที่ยวบิน 3U6342
 
13.05 น. เดินทางถึงสนามบินเฉิงตู เทียนฝู่
 
บ่าย เดินทางสู่ตัวเมืองเฉิงตู นำท่านชมวัดต้าสือ หรือวัดต้าฉือ (วัดมหาเมตตา) วัดเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 1,600 ปี ซึ่งเป็นวัดที่พระถังซัมจั๋งบวชเป็นพระภิกษุ ก่อนจะย้ายไปจำพรรษายังวัดอื่น
 
ทัวร์ทิเบต
จากนั้นนำท่านเดินเล่น ช๊อปปิ้ง ณ ถนนชุนซีลู่ ย่านช๊อปปิ้งชื่อดังของเมืองเฉิงตู 
 
ทัวร์ทิเบต
 
ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก.... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว

10.วันที่สิบ ถนนโบราณจินหลี่  – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
06.30 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้านำท่านเที่ยวชม ช๊อปปิ้ง เลือกซื้อของฝาก ณ ถนนโบราณจินหลี เป็นถนนโบราณที่มีสินค้าให้ท่านช้อปปิ้งได้ทั้งของรับประทาน และของฝากของที่ระลึกเช่นหน้ากากเฉิงตู

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
10.00 น. นำท่านเดินทางสูสนามบินเฉิงตู เทียนฝู 
12.00 น. ถึงสนามบินเฉิงตู เทียนฝู (อาหารกลางวัน KFC)
14.20 น. บินสู่ประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน 3U3935
16.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ
 
หมายเหตุเพิ่มเติม
- เมืองฉีเหลียน ทะเลสาบเหลือฉาข่า และ ทะเลสาบชิ่งไห่ อยู่ในระดับความสูง 2,900 -3,100 เมตร จากระดับน้ำทะเล อาจมีผลทำให้บางท่านกิดการแพ้พื้นที่สูงได้  ตามโปรแกรมจะพักใกล้ทะเลสาบเหลือ 1 คืน
เปรียบเทียบความสูงโดยประมาณใกล้เคียง ยอดเขาฟานซีปัน เวียดนาม 3,147 เมตร / เจเปนเอลป์ ญี่ปุ่น 3,193 เมตร
- โรงแรมใกล้ทะเลสบเกลือฉาข่า ไม่มีแอร์คอนดิชั่น เนื่องจากอากาศหนาว เย็น ทั้งปี
 
สายการบินเฉฉวนแอร์ไลน์ อาหารบนเครื่องบินสามารถรีเควส เป็นมังสวิรัต VGML หรืออาหารมุสลิม MOML ได้ แต่ไม่สามารถรีเควซ ซีฟู้ด หรือ ปลา หรืออย่างอื่นได้ค่ะ
- สายกานบินเฉฉวนแอร์ไลน์ ไม่สามารถระบุที่นั่งได้ แจะเป็นการแจ้งที่เคาเตอร์เช็คอินเท่านั้น/ น้ำหนักกระเป๋าโหลด ไม่เกิน 23 กก. 1 ชิ้น / กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 5 กก.
-ช่วงเดินทาง เป็นช่วงไฮซีซั่น จำนวนนักท่องเที่ยวอาจมีจำนวนเมาก

 

**************

#1299# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
18 มิ.ย. 67 -
27 มิ.ย. 67
84,900 84,900 84,900 15,000
จองทัวร์  
16 ก.ค. 67 -
25 ก.ค. 67
85,900 83,900 84,900 17,000
จองทัวร์  
23 ก.ค. 67 -
1 ส.ค. 67
85,900 83,900 84,900 17,000
จองทัวร์  
20 ส.ค. 67 -
30 ส.ค. 67
85,900 83,900 84,900 17,000
จองทัวร์  
3 ก.ย. 67 -
12 ก.ย. 67
85,900 83,900 84,900 17,000
จองทัวร์  

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 24/04/24 09:23:36 เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทัวร์เส้นทางสายไหม ตุนหวง ภูเขาสลับสายรุ้ง จ่างเย่ ชิงไห่ ภูเขาหญ้าฉีเหลียน

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 25,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง
2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 70% ของราคาทัวร์
4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6..ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1.ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ไม่รวมค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กิโลกรัมต่อท่าน) 1 ใบ
4.ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.ไม่รวมค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าเข้าและออกห้องพักโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ลูกค้าต้องชำระค่าทิปพนักงาน 5-10 หยวน/ครั้ง/กระเป๋า1 ใบ จ่ายพนักงานโดยตรง
** บางโรงแรม 4 ดาว หรือ 5ดาวนอกเมืองหลัก อาจจะไม่มีพนักงานบริการให้ส่วนนี้ **

การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง

6.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
7.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
8.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
9.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ
10. ค่าวีซ่าจีน แบบติดเล่ม กรณีประเทศจีนเปลี่ยนกฏ ไม่สามารถทำวีซ่าหน้าด่าน แบบกรุ๊ปทัวร์ได้ ราคาประมาณ 1,750 บาท ( ลูกค้าอายุ 15 -70 ปี ต้องมาแสกนนิ้ว ถ่ายรูป ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีน)
11. ไม่รวมค่าทิปไกด์จีน และคนขับรถ 200 หยวน/ท่าน/ทริป
12. ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
5.ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
6.ห้องพัก กรณีพัก 3 ท่าน จะเป็นเตียงเสริมปกติ ไม่ใช่ 3 เตียง
7.ราคาห้องพักสำหรับพัก 1 ท่านพักเดี่ยว เส้นทางนี้ อาจเป็น 1 เตียงใหญ่ หรือสองเตียง ขึ้นอยู่กับโรงแรมจัดการ หากต้องการเป็นเตียงใหญ่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรุณาแจ้งความต้องการในการจองทัวร์
8.ประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง ครอบคลุมเฉพาะอุบัติเหตุระหว่างทัวร์และการเดินทางตามโปรแกรมทัวร์เท่านั้น ไม่ครอบคลุมการป่วยเนื่องสุขภาพ โรคภัย และโรคประจำตัว และไม่ครอบคลุมอุบัติเหตุที่เกิดกิจกรรมที่มีเสี่ยงอันตรายไม่ได้ระบุในโปรแกรมทัวร์
9.อาหารบนเครื่องบินสามารถรีเควส เป็นมังสวิรัต หรืออาหารมุสลิม ได้ ซึ่งไม่สามารถรีเควซ ซีฟู้ด หรือ ปลา หรืออย่างอื่นได้

*การขอที่นั่งพิเศษบนเครื่องบิน เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

**กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่เช็คราคากับทางสายการบินแต่ละวัน

*ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*สำหรับท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ ซื้อตั๋วเครื่องบินเอง เป็นดุลยพินิจของลูกค้า กรณีแอร์ไลน์ยกเลิกบิน หรือเปลี่ยนเวลาบิน บริษัทฯ ขออนุญาตไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เนื่องจากอยู่เหนือความควบคุมของบริษัทฯ และก่อนออกตั๋วเครื่องบินต้องได้รับคำยืนยันจากบริษัทว่ากรุ๊ปยืนยันเดินทางแล้วแน่นอนแล้ว บริษัทฯแนะนำ ควรออกตั๋วภายในประเทศให้ช้าที่สุด

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัว เนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*กรณีลูกค้าที่เดินทางไปร่วมกับคณะในต่างประเทศหรือลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ เช่นเดินทางไปก่อน หรือยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมคณะ ขอให้ลูกค้าทำประกันการเดินทางของท่านเอง เนื่องจากบริษัทฯ ทำประกันการเดินทางแบบหมู่คณะที่เดินทางไปกลับพร้อมคณะเท่านั้นและประกันเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้นไม่รวมสุขภาพ,ไม่รวมโควิด,ไม่รวมโรคประจำตัว,ไม่รวมภัยสงครามหรือภัยจากก่อการร้าย

*ที่นั่งบนรถบัส บริษัทฯขอความร่วมมือให้ลูกค้านั่งด้านหน้ารถบัสให้ครบทุกเบาะก่อน เพื่อให้ทุกท่านได้นั่งเบาะปกติก่อน และขอสงวนสิทธิ์แถวหน้าสุดสำหรับไกด์ และหัวหน้าทัวร์ เพื่อเป็นพื้นที่ประสานงาน ดังนั้นขอเก้าอี้แถวด้านหน้า ขอเป็นที่นั่งสำหรับที่นั่ง 1 ท่าน/เบาะที่นั่ง เนื่องจากเส้นทางระยะไกล เบาะที่นั่งแถวหลังอาจเกิดการเมารถและไม่สบายกับผู้ที่นั่งหลังๆได้

*บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โรงแรมที่พัก ก่อนเดินทาง และหลังจบทริป ทุกกรณี เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์ และเกิดจากเหตุผลที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินล่าช้า สายการบินยกเลิก สายการบินเปลี่ยนเวลาบิน เหตุสุดวิสัยภัยทางธรรมชาติ เหตุสงคราม การจราจล เป็นต้น

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ชิงไห่ ทัวร์จ่างเย่ทัวร์แนะนำ

ทัวร์คานาสือ เส้นทางสายไหมตอนบน ทูรูฟาน อูรูมูฉี เค่อลามาอี้

ทัวร์คานาสือ เส้นทางสายไหมตอนบน ทูรูฟาน อูรูมูฉี เค่อลามาอี้

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 3คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 6คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
20 - 29 มิ.ย.
สนใจทัวร์นี้ :7157 ท่าน

Sichuan Airline
10วัน | 9คืน
ราคาเริ่มต้น
89,900
โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เส้นทางสายไหม ตุนหวง จ่างเย่ ภูเขาสลับสายรุ้ง ถ้ำพุทธศิลป์ไม่จีซาน ซีอาน

ทัวร์เส้นทางสายไหม ตุนหวง จ่างเย่ ภูเขาสลับสายรุ้ง ถ้ำพุทธศิลป์ไม่จีซาน ซีอาน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 5คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
4 - 10 ก.ย. / 11 - 17 ก.ย. / 18 - 24 ก.ย.
สนใจทัวร์นี้ :3094 ท่าน

Air Asia
7วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
65,900
โปรแกรมทัวร์


^
TOP