DUBAI FRAME ทัวร์ดูไบ ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้งห้างใหญ่ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
DUBAI FRAME ทัวร์ดูไบ ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้งห้างใหญ่ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

DUBAI FRAME ทัวร์ดูไบ ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้งห้างใหญ่ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

DUBAI FRAME ทัวร์ดูไบ ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้งห้างใหญ่ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมDUBAI FRAME ทัวร์ดูไบ ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้งห้างใหญ่ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว DUBAI FRAME ทัวร์ดูไบ ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้งห้างใหญ่ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรม DUBAI FRAME ทัวร์ดูไบ ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้งห้างใหญ่ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรม DUBAI FRAME ทัวร์ดูไบ ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้งห้างใหญ่ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว DUBAI FRAME ทัวร์ดูไบ ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้งห้างใหญ่ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 3คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Thai Airways
5วัน | 3คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์ดูไบ ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้งห้างใหญ่

นำท่านเดินทางสู่ดินแดนอาหรับราตรี ท่องเที่ยวดูไบ ชมอภิมหาโครงการ THE PALM PROJECT
ชมตึกที่สูงที่สุดในโลก เบิร์จ คาลิฟา BURJ KHALIFA ขึ้นดูไบเฟรมชมวิวแบบพาโนรามา DUBAI FRAME
เข้าชมทำเนียบประธานาบดีที่หรูหราโอ่อา Qasr Al Watan รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์อินเตอร์ในพระราชวังอิมิเรสต์พาเลส

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 29/01/23 9:46 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมการเดินทาง DUBAI FRAME ทัวร์ดูไบ ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้งห้างใหญ่ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

วันแรก กรุงเทพฯ – ดูไบ

13.30คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยประตู ทางเข้าหมายเลข 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัททัวร์ฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนเดินทางให้กับท่าน

16.20ออกเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG517

19.45คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (เวลาท้องถิ่นดูไบช้ากว่ากรุงเทพฯ 3 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศเดินทาง นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักโรงแรม MILLENNIUM PLAZA HOTEL DUBAI 5* หรือเทียบเท่า ข้อดี...พักติดกัน 3คืน ไม่ต้องย้ายโรงแรมบ่อยๆ และไม่พักนอกเมืองดูไบ

วันที่สอง ตลาดทอง – ล่องดูไบครีค - พิพิธภัณฑ์ดูไบ – ดูนซาฟารี

08.00รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00นำท่านเดินทางสู่ ตลาดทอง (Gold & Spicy Souk) เป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขายทุกอย่างที่เป็น Jewelry เช่น มุก อัญมณี ต่าง ๆ ร้านเล็ก ๆ จะอยู่หลังร้านใหญ่ มีร้านทองมากมายกว่าร้อยล้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อหาลวดลายอันสวยงาม แปลกตาหลากหลายดีไซน์

ทัวร์ดูไบ

นำท่าน ชม พิพิธภัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลางสร้างเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี 1970 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เช่น การค้นพบงาน ศิลป์ ภายในหลุมฝังศพที่ Al Qusais ที่มีอายุมากกว่า 4,000 ปี เรื่องราวการค้าขายมุก ในประวัติศาสตร์ ก่อนการค้นพบน้ำมัน ประทับใจกับการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาถ่ายทอด บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ของชาวอาหรับโบราณ

ทัวร์ดูไบ

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง Dubai Creek ที่จะแบ่งดูไบออกเป็น 2 ส่วนคือ Deira Dubai และ Bur Dubai เป็นทะเลที่ขุดเข้ามา มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝั่ง ของ Creek ได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำคณะนั่ง Water Taxi เรือข้ามฝาก ชมบรรยากาศของลำน้ำครีก

ทัวร์ดูไบ
 
ทัวร์ดูไบ

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่ายนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมเพื่อเตรียมตัวท่องทะเลทราย (ท่านที่เมารถกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนไปทัวร์ทะเลทราย 30 นาที โปรดอย่าลืม!! นำเอาเสื้อแจ็คเก็ตกันลม, แว่นตา และกล้องถ่ายรูปไปด้วย) จากนั้นนำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) ท่องทะเลทรายไปทัวร์ทะเลทราย ท่านจะได้สนุกและตื่นเต้นพร้อมกับสัมผัสกับประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการนั่งรถตะลุยไปบนดูน (เนินทราย) ที่มีทั้งสูงและต่ำสลับกันไปให้ท่านได้เล่นสกีทะเลทรายที่ท้าทายและหวาดเสียวแต่ปลอดภัย พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม และโรแมนติคสมควรแก่เวลานำท่านสัมผัสชีวิตแบบเบดูอินพื้นเมืองพร้อมให้ท่านได้สนุกสนานกับการขี่อูฐ

ทัวร์ดูไบ

จากนั้นนำท่านพักผ่อนในแคมป์กระโจนแบบอาหรับ ให้ท่านได้สวมชุดพื้นเมืองของชาวอาหรับเพื่อถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก หรือเพ้นทส์สีเฮนน่าแบบสไตล์บาดูอิน

ทัวร์ดูไบ

19.00รับประทานอาหารค่ำแบบบาร์บิคิว จิบกาแฟหอมกรุ่นในบรรยากาศที่แสนสบาย พร้อมชมโชว์ระบำหน้าท้อง BELLY DANCE จากสาวสวยเซ็กซี่ชาวอาหรับ

เดินทางกลับโรงแรมฯ เพื่อพักผ่อนค้างคืน

วันที่สาม อาบู ดาบี้ – แกรนด์มอส –ดูไบเฟรม- ล่องเรือดินเนอร์ครุ๊ซ

08.00รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 นำคณะเดินทางสู่ นครอาบูดาบี้ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมือง 180 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระหว่างเดินทางท่านจะได้ชมตัวเมืองดูไบ ซึ่งเป็นที่สองในบรรดาเจ็ดรัฐของสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ รองจากกรุงอาบูดาบี้ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ ดูไบ นับเป็นศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การท่องเที่ยวแห่งดินแดนตะวันออกกลาง ชมความเจริญที่ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว เดินทางถึงเมืองอาบูดาบี้ เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่า Garden of gulf ชมความเขียวขจีท่ามกลางทะเลทราย นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ Grand Mosque หรือ Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Mosque ซึ่ง Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan เป็นเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาร์บี้ เป็นผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต์ และ เป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอาหรับเอมิเรต์ ผู้เป็นที่รัก และเปรียบเสมือนบิดาของชาวยูเออี มัสยิดหินอ่อนสีขาวใหญ่อันดับ 6 ของโลก ให้ท่านได้ชมความยิ่งใหญ่และสวยงาม ของโคมไฟขนาดใหญ่ถึง 15 เมตร ถึง 7 ช่อ พรมลายดอกไม้ผืนใหญ่เต็มพื้นที่

ทัวร์ดูไบ
 
ทัวร์ดูไบ

14.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ต์อินเตอร์ภายในพระราชวังอิมิเรสต์พาเลส

ทัวร์ดูไบ

จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ ทำเนียบประธานาบดีที่หรูหราโอ่อาของเมืองอาบูดาบี Qasr Al Watan เป็นแลนด์มาร์คที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมความหรูหราห้องโถงขนาดใหญ่ตกแต่งอย่าง วิจิตระการตาดุจพระราชวังที่งดงามยิ่งใหญ่และมีหลายห้องให้ท่านได้เข้าชม

ทัวร์ดูไบ
 
ทัวร์ดูไบ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ World’s Largest Picture Frame กรอบรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือเรียกกว่า“The Dubai Frame” กรอบรูปแห่งดูไบ ขึ้นชมได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ของท้องฟ้าแบบพาโนรามา และสามารถมองเห็นอาคาร The Burj Khalifa ได้อีกด้วย

ทัวร์ดูไบ

นำท่านเดินทางกลับเมืองดูไบ เพื่อเตรียมไปล่องเรือที่ดูไบครีก รับประทานอาหารค่ำแบบล่องเรือในดูไบครีกสไตล์บุฟเฟต์ ได้เวลาเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรมเดิมฯ

วันที่สี่ ดูไบ – อภิมหาโครงการเดอะปาล์ม ไอซ์แลนด์ – อิสระช้อปปิ้ง- อิสระอาหารค่ำ

08.00รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรมฯ พร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านถ่ายรูปด้านนอก ชายหาด Jumeirah Beach ซึ่งเป็นชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิยม ของดูไบ แวะถ่ายรูปกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ที่สวยและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และมีชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ

ทัวร์ดูไบ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เดอะปาล์มไอซ์แลนด์ (The Palm Island) เพื่อเข้าสู่โครงการที่อลังการ สุดยอดโปรเจคส์ของ ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียม สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พักโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้น ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสำนัก งานต่างๆ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก ให้ท่านได้ชมกับความยิ่งใหญ่ของ เกาะนี้

ทัวร์ดูไบ

หมายุเหตุ ภาพแบบนี้จะเห็นโดยการถ่ายภาพจากมุมสูง เช่น จากเครื่องบิน โดรน เท่านั้น

ทัวร์ดูไบ

นำท่านชมด้านนอกตู้ปลา Aquarium หรือตู้ปลาขนาดใหญ่ สูงกว่า 10 เมตร ในโรงแรม The Atlantis โรงแรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลท์ดีสนีย์ ไม่รวมค่าเข้าชมChamber Lord ด้านในตู้ปลา

ทัวร์ดูไบ
 
ทัวร์ดูไบ

กลางวันรับประทานอาหารกลางวันแบบอินเตอร์บุฟเฟ่ต์ในห้างแอตแลนติค

นำท่านเดินทางสู่ ห้างดูไบมอลล์ (DUBAI MALL) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นท่านสามารถชมตู้ปลาที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ซึ่งภายในยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าเข้าชม) หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ และถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่ในโลก BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)

ทัวร์ดูไบ

อาหารค่ำอิสระ ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านมีเวลาช้อปปิ้งเต็มที่

17.00นำคณะเดินทางสู่ท่าอากาศยานดูไบ มีเวลาให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ง Duty Free Airport

20.55ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG518

วันที่ห้า กรุงเทพฯ

06.50คณะสมาชิกผู้มีเกียรติ เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพ

**************

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 29/01/23 9:46 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60วันก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด ***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ กรุณาโทรสอบถาม)
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
3.กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
4.กรณียกเลิกน้อยกว่า 60 วันนับจากวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ
5.กรณียกเลิกน้อยกว่า45วันนับจากวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
6.กรณียกเลิกน้อยกว่า30วันนับจากวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด โดยการบินไทย
2.ค่าที่พักโรงแรมระดับ 5* จำนวน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ
4.ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์
5.ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเข้าชมตามสถานที่ทุกแห่ง
6.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาท) รักษาพยาบาล 500,000 บาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
7.ค่าขึ้นชมดูไบเฟรมและค่าเข้าชมด้านนอกตู้ปลาที่แอตแลนติก
8.ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสั่งพิเศษ,ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้ามี)
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน
5.ค่าเข้าชม Dubai Aquarium ราคาท่านละประมาณ 200-250 Dhs.
6.ค่าเล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ เช่น สกี และค่าเข้าชมสถานที่อื่น ๆ ภายในห้าง เช่น ตู้ปลา
7.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
8.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
9.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
10.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
11.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ
12.ค่าเข้าห้องน้ำ สำหรับห้องน้ำเอกชนกรณีบางสถานที่เรียกเก็บ รบกวนชำระตรงผู้ให้บริการ

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการเดินทาง ในกรณีกรุ๊ปต่ำกว่า 15 ท่าน
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ภัยทางการเมือง สงครามการเมืองต่างๆ
3.เนื่องจากรายการทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน
หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่ซื้อที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1. พาสปอร์ตมีอายุนานกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 1นิ้วครึ่ง 1 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. ชื่อของบิดา-มารดาของผู้ที่เดินทาง และชื่อคู่สมรส(กรณีผู้หญิงที่สมรสแล้ว)

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์ดูไบ ทัวร์ดูไบราคาถูก เที่ยวดูไบ ทัวร์ตะวันออกกลาง^
TOP