ขั้นตอนจองทัวร์

1 เลือกทัวร์ที่ท่านต้องการ
2เลือกวันเดินทาง คลิ๊กปุ่มจองทัวร์
3 เจ้าหน้าที่ตอบกลับ ชำระเงินมัดจำรับใบรับเงินเป็นหลักฐานการจอง

เวลาออฟฟิตทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 9:00น. - 18:00น.
เสาร์ 9:00น. - 14:00น.
ติดต่อเร่งด่วน โทร. 0863324074 เพิ่มเพื่อน
ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน อุทยานหลางซาน ภูเขาแปดเหลี่ยม มรกดกโลก UNESCO

ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน อุทยานหลางซาน ภูเขาแปดเหลี่ยม มรกดกโลก UNESCO

3คืน 3คืน
yes หัวหน้าทัวร์ไทย
yes ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
yes ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
yes เที่ยวครบ ไม่ลงร้านรัฐบาล

China Southern Airlines
7วัน | 6คืน
วันเดินทาง /ราคา

Tour Highlights

“ นำท่านเที่ยวชมความงามทางธรรมชาติที่สวยงาม ณ อุทยานเขาหลางซาน.มรดกโลก UNESCO.. ชมน้ำตกเต๋อเทียน เที่ยวจุดชมวิวเขาเชียงกง ชม โค้งน้ำแม่น้ำหลีเจียง *บริการคุณภาพ *ราคารวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแล้ว ไม่ลงร้านรัฐบาล ”

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
7 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 40,900 37,900 38,900 8,000
จองทัวร์   ลด 1,000 บาท จองก่อน 12 ธ.ค. 
6 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 40,900 37,900 38,900 8,000
จองทัวร์   ลด 1,000 บาท จองก่อน 12 ธ.ค. 
18 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 40,900 37,900 38,900 8,000
จองทัวร์   ลด 1,000 บาท จองก่อน 12 ธ.ค. 
20 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 40,900 37,900 38,900 8,000
จองทัวร์   ลด 1,000 บาท จองก่อน 12 ธ.ค. 
10 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 41,900 38,900 39,900 8,000
จองทัวร์   ลด 1,000 บาท จองก่อน 12 ธ.ค. 
17 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 40,900 37,900 38,900 8,000
จองทัวร์   ลด 1,000 บาท จองก่อน 12 ธ.ค. 
22 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63 40,900 37,900 38,900 8,000
จองทัวร์   ลด 1,000 บาท จองก่อน 12 ธ.ค. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 06/12/19 6:05 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขการจอง

วันแรก กรุงเทพฯ – กุ้ยหลิน

10:30คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 นัดพบที่เค้าเตอร์ สายการบินไชน่าเซาเทิร์น โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน

13.15ออกเดินทางสู่ เมืองกุ้ยหลิน สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6100
แวะหยุดรับผู้โดยสารที่หนานหนิง 1 ชั่วโมง 20 นาที (ผ่านตรวจคนเข้าเมืองที่หนานหนิง)

18.50ถึง เมืองกุ้ยหลิน กุ้ยหลินเป็นที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองกวางสี ตอนใต้ของประเทศจีน มีภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตามากมายกว่า 27,000 ยอด ชาวจีนยกย่องให้เป็น "เมืองสวรรค์บนพิภพ" โดยเฉพาะภูเขาที่อยู่ระหว่างสองฝากฝั่งแม่น้ำหลีเจียงที่สวยงามจนได้ชื่อว่าเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวในเส้นทางกุ้ยหลิน ทั้งทิวเขา ถ้ำ แม่น้ำ ชื่อกุ้ยหลิน แปลว่าป่าต้นอบเชย เพราะแถบนี้ต้นอบเชยอยู่มาก และจะส่งกลิ่นหอมในช่วงฤดูใบไม้ร่วง คนกุ้ยหลินได้นำดอกของต้นกุ้ยมาตากแห้งอบพร้อมใบชาทำให้กลายเป็นใบ"ชากุ้ยหลิน"

ค่ำรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก JASPER INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 5*
วันที่สอง เมืองซินหนิง – อุทยานหลานซาน – ยอดเขาพริก - จุดชมวิวทุ่งนาข้าวชมวิวภูเขาอูฐ – ภูเขาแปดเหลี่ยม (รวมกระเช้า)

07.00รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร
เช้าเดินทางสู่ เมืองซินหนิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ในเขตมณฑลหูหนาน มีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม มีอุทยานมากมายจึงทำให้ได้สัมผัสกับอากาศเย็นสบายตลอดปี

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเขาหลางซาน ชม ยอดเขาพริก อุทยานหลางซานจัดเป็นเขตที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ที่ตั้งเด่นตะหง่านท่ามกลางภูเขารายล้อมนับร้อยลูก เนื่องจากคนหูหนานมีชื่อเสียงในด้านกินพริกมาก และด้วยรูปทรงที่เหมือนกับพริกคว่ำ ยอกเขาพริก จึงกลายเป็นจุดชมวิวที่สำคัญของอุทยาน นักปีนเขาชาวฝรั่งเศส อแลง โรเบิร์ด ได้ประสบความสำเร็จในการพิชิตยอดเขาพริกเป็นคนแรก ในปี ค.ศ.2002 ยิ่งทำให้ยอดเขาพริกเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

ทัวร์หลางซาน ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน

แวะจุดชมวิวทุ่งนาข้าวชมวิวภูเขาอูฐ ชมวิวทิวทัศน์ทุ่งนาข้าวที่สวยงาม เห็นวิวภูเขาลักษณะเหมือนหลังอูฐ ติดกับ ยอดเขาเทียน

ทัวร์หลางซาน ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้า อุทยานหลางซาน อีกฝั่ง นำท่านขึ้นกระเช้าชม เขาแปดเหลี่ยม ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 818 เมตร จุดแปลกอยู่ที่ยอดแหลมทั้งหมด ทำมุมเอียง 45 องศา ไปในทิศทางเดียวกัน ยามที่เมฆหมอกปกคลุมเขา ดูราวกับปลาวาฬกำลังว่ายในน้ำทะเล และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางธรรมชาติ UNESCO และของประเทศจีนอีกด้วย

ทัวร์หลางซาน ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน


ทัวร์หลางซาน ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก Hongji Hua Tian Hotel หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4 *ท้องถิ่นดีที่สุด
วันที่สาม หมู่บ้านวัฒนธรรมเมืองลับแล – เขาเชียงกงชมวิวแม่น้ำหลีเจียง – ถ่ายภาพวิวด้านนอก เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง

07.00รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารโรงแรม
นำท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม เมืองลับแล “ซื่อไว่เถาหยวน” แสดงวีถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยต่างๆ ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ ได้แก่ ชาวจ้วง ชาวเย้า ชาวม้ง นำชมบ้านเรือนของชนกลุ่มน้อย กิจกรรมแสดงถึงวิถีชีวิตของชากลุ่มน้อย ที่อนุรักษณ์ไว้เป็นอย่างดี มีการแสดงการละเล่น และงานฝีมือของหมู่บ้านแบบหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อหาเป็นของที่ระลึก

ทัวร์หลางซาน ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เขาเซียงกง อยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำหลีเจียง นำท่านชมวิว แม่น้ำหลีเจียงจากบนเขานี้ แม่น้ำหลีเจียงถูกล้อมรอบด้วยเขาหลายๆลูก เป็นจุดที่ชมแม่น้ำหลีเจียงสวยที่สุด ถ้าอากาศเป็นใจ ท่านสามารถเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม เป็นที่นิยมของนักถ่ายภาพ

ทัวร์หลางซาน ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน


ทัวร์หลางซาน ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน


ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองกุ้ยหลิน
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
แวะถ่ายภาพเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง บริเวณริมทะเลสาบที่สวยงาม

ทัวร์หลางซาน ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน

เข้าสู่ที่พัก JASPER INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 5*
วันที่สี่ รถไฟความเร็วสูง (กุ้ยหลิน – หนานหนิง) – เมืองหมิงซื่อ

06.30รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารโรงแรม

07.30เดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็ว เพื่อขึ้นรถไฟความเร็วสูงไปยัง เมืองหนานหนิง ขบวนรถไฟที่ .... (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม)

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่นำท่านเดินทางสู่ เมืองหมิงซื่อ (ใช้เวลาประมาณ 2.40 ชม.) เมืองหมิงซื่อเป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงามมากๆ มีสมญานามว่า “กุ้ยหลินน้อย” บรรยากาศคล้ายเมืองกุ้ยหลิน และเมืองหยางซั่ว แต่ได้กลิ่นไอของความเป็นเมืองชนบทมากกว่า

ถึงเมืองหมิงซื่อ นำท่านพักผ่อน อิสระถ่ายภาพสวยๆ วิวธรรมชาติ ภูเขา แม่น้ำ อิสระเที่ยวชมบริเวณโรงแรมที่พัก เล่นน้ำ สระว่ายน้ำของโรงแรม

ทัวร์หลางซาน ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก Mingshi Shanzhuang หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4+ *ท้องถิ่นดีที่สุด พัก 2 คืน
วันที่ห้า ล่องเรือชมวิวหมิงสื่อเถียนเหยียน (ย้อนยอยซีรีย์จีนดัง ฮวาเซียนกู่) – อุทยานน้ำตกเต๋อเทียน

07.00 รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารโรงแรม
นำท่านล่องเรือชมวิว เหมิงสื่อเถียนเหยียน สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่สวยงามไม่แพ้กุ้ยหลิน จนได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินน้อย” นำท่านล่องเรือชมวิว มีภูเขาและน้ำที่สวยงาม ระหว่างล่องเรือจะมีการแสดงดนตรี วิถีชีวิตของชาวท้องถิ่น ทั้งนี้สถานที่แห่งนี้ยังได้เคยถ่ายทำภาพยนต์ซีรีส์ทีวี "ฮวาเชียนกู่"

ทัวร์หลางซาน ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน


ทัวร์หลางซาน ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายเดินทางไปยัง อุทยานน้ำตกเต๋อเทียน สัมผัสกับความยิ่งใหญ่อลังการของ “น้ำตกเต๋อเทียน” (Detian) อันเลื่องชื่อ เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนั่งแพชมน้ำตกเต๋อเทียน น้ำตกเต๋อเทียน เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตัวน้ำตกมีความกว้าง 120 เมตร สูงประมาณ 70 เมตร ที่อยู่ในจีนมี 3 ชั้นมีขนาดใหญ่กว่าฝั่งเวียดนาม ที่เป็นลักษณะน้ำตกชั้นเดียว ความใหญ่โตของน้ำตกชวนตื่นตาตื่นใจ แม้จะอยู่ในสถานที่ไกลออกไป ก็ยังสามารถได้ยินเสียงครึกโครมกึกก้องของน้ำไหลอย่างชัดเจน น้ำตกแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง จากนั้นขึ้นฝั่งแวะชมความงามของน้ำตก ณ จุดชมวิวต่างๆ


ทัวร์หลางซาน ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน


ทัวร์หลางซาน ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน


ทัวร์หลางซาน ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองหมิงซื่อ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก Mingshi Shanzhuang หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4+ *ท้องถิ่นดีที่สุด (รร.เดิม)
วันที่หก เมืองหนานหนิง - พิพิธภัณฑ์แห่งชนชาติกวางสี– เขาชิงซิ่ว - สวนมิตรภาพไทยจีน – เจ้าแม่กวนอิมพันกร - อิสระช๊อปปิ้ง

07.00รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารโรงแรม

เช้า เมืองหนานหนิง นครหนานหนิง เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มีความสำคัญในฐานะเมืองศูนย์กลางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ (อ่าวเป่ยปู้) ของมณฑล เป็นเมืองที่มีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 1 จาก 14 เมือง ของกว่างซี นครหนานหนิงอาจได้รับการจัดให้เป็น “หัวเมืองชั้น 2” ของประเทศ นครหนานหนิง เป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่จัดถาวรของ “งานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน” (China-ASEAN Expo; CAEXPO) ได้รับการขนานนามเป็น “Green City”

ชม พิพิธภัณฑ์แห่งชนชาติกวางสี แสดงประวัติความเป็นมาของคนพื้นเมือง ถ่ายทอดเรื่องราวทางวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวจ้วง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านเที่ยวชม เขาชิงซิ่ว เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของหนานหนิง ชมสวนมิตรภาพไทย- จีน หนานหนิงยังเป็นเมืองที่มีความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมกับไทยด้วยโดยเฉพาะกับจังหวัดขอนแก่น ทางการหนานหนิงได้สร้าง สวนมิตรภาพไทย - จีน เพื่อความสัมพันธ์อันเหนียวแน่น ระหว่างไทย -กับจีน โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น จากนั้นนำท่านกราบไหว้ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันกร อันเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ(ค.ศ.960-1127) จุดเด่นศาลเจ้าแห่งนี้ มีเจ้าแม่กวนอิมพันกรที่แกะจากไม้จันทน์หอม พระพักตร์นิ่งสงบสวยงาม เปี่ยมไปด้วยความเมตตา ในบริเวณศาลเจ้ายังมีศาลาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 5 องค์ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะ นอกจากนี้ ภูเขาชิงซิ่วยังมีจุดน่าสนใจให้เที่ยวชมอีกมากมาย อาทิ เจดีย์ 9 ชั้น นับเป็นจุดชมวิวตัวเมืองหนานหนิง

นำท่านเดินทางไปยังห้างใหญ่ที่สุดใน เมืองหนานหนิง ณ ห้าง Wandamao แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง ที่ได้รวบรวมร้านอาหาร สินค้า เสื้อผ้า ร้องเท้าแบรนด์จีน และแบรนด์อินเตอร์ ได้ท่านช๊อปปิ้งอย่างจุใจ *อิสระเดินเที่ยวช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เข้าสู่ที่พัก Nanning Marriott Hotel หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 *
วันที่เจ็ด หนานหนิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

06.00รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารโรงแรม

07.30นำท่านเดินทางไปยังสนามบินหนานหนิง

10.50เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน China Southern เที่ยวบิน CZ6099

12.10ถึงสนามบินกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

**************

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
7 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 40,900 37,900 38,900 8,000
จองทัวร์   ลด 1,000 บาท จองก่อน 12 ธ.ค. 
6 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 40,900 37,900 38,900 8,000
จองทัวร์   ลด 1,000 บาท จองก่อน 12 ธ.ค. 
18 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 40,900 37,900 38,900 8,000
จองทัวร์   ลด 1,000 บาท จองก่อน 12 ธ.ค. 
20 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 40,900 37,900 38,900 8,000
จองทัวร์   ลด 1,000 บาท จองก่อน 12 ธ.ค. 
10 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 41,900 38,900 39,900 8,000
จองทัวร์   ลด 1,000 บาท จองก่อน 12 ธ.ค. 
17 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 40,900 37,900 38,900 8,000
จองทัวร์   ลด 1,000 บาท จองก่อน 12 ธ.ค. 
22 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63 40,900 37,900 38,900 8,000
จองทัวร์   ลด 1,000 บาท จองก่อน 12 ธ.ค. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 06/12/19 6:05 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง มีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
2.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 15,000 บาท

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 70% ของราคาทัวร์
4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
5. กรณีบริษัทฯ แจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว การยกเลิกจะไม่สามารถคืนเงินได้ หรือกรณีค่าตั๋วเครื่องบินมีมูลค่าน้อยกว่า จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าทัวร์มา บริษัทจะคืนเงินให้ตามเงื่อนไขการยกเลิกตามข้อตกลง 1- 4 รวมทั้งบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท ประกันการเดินทางนี้ไม่ครอบคลุมโรคประจำตัว และเจ็บป่วย สุขภาพ หากลูกค้าต้องการให้ครอบคลุมเพิ่มเติมลูกค้าต้องซื้อประกันเพิ่มเติมจากบริษัทฯ ประกันโดยตรง หรือแจ้งบริษัทฯ ดำเนินการ
8.นำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
5.ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดจากกรณีสุดวิสัย นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือล่าช้า ทำให้ต่อเครื่องไม่ทันเวลา การรับผิดชอบจะตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
5.ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
6.ประภัยภัยที่บริษัทฯ จัดให้เป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่ครอบคลุมสุขภาพ และโรคประจำตัว หากต้องการครอบคลุมเรื่องสุขภาพลูกค้าต้องซื้อประกันทำเพิ่มจากบริษัทฯประกัน
7.มาตรฐานโรงแรม ระดับดาว จะเป็นระดับดาวท้องถิ่น ของเมืองนั้นๆ ประเทศนั้นๆ
8.ห้องพัก กรณีพัก 3 ท่าน จะเป็นเตียงเสริมปกติ ไม่ใช่ 3 เตียง
9.ราคาห้องพักสำหรับพัก 1 ท่านพักเดี่ยว เส้นทางนี้ อาจเป็น 1 เตียงใหญ่ หรือสองเตียง ขึ้นอยู่กับโรงแรมจัดการ หากต้องการเป็นเตียง
10.หากอุณหภูมิ ต่ำกว่า 25 องศา โรงแรมจะไม่เปิดแอร์ ทั้งนี้เกิดจากการจัดการของโรงแรม และกฎข้อบังคับของแต่ละเมือง บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการในส่วนนี้ได้
11.การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดที่นั่งของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตีและไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตามที่ลูกค้าต้องการ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้

การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1.หนังสือเดินทาง
2.รูปถ่าย
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.ระบุตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน
6.กรณีเด็ก อายุต่ำกว่า 20 ปี
-สำเนาใบเกิด
-ระบุชื่อสถานศึกษา

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์จีน ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ภูเขาแปดเหลี่ยม ทัวร์ภูเขาหลานซาน ทัวร์เขาเชียงกง ทัวร์จีนไม่เข้าร้านรัฐบาลทัวร์แนะนำ

ทัวร์ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี หมู่บ้านโบราณทิเบต การบินไทย TG

ทัวร์ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี หมู่บ้านโบราณทิเบต การบินไทย TG

3คืน 4คืน
9 - 16 เม.ย. / 24 - 25 เม.ย. / 1 - 8 พ.ค. / 21 - 28 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :6994 ท่าน

Thai Airways
8วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
62,900
รายละเอียด

Unseen Beijing ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย เที่ยวสุดคุ้ม

Unseen Beijing ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย เที่ยวสุดคุ้ม

4คืน
8 - 13 ก.พ. / 6 - 11 มี.ค. / 20 - 25 มี.ค. / 10 - 15 เม.ย. / 11 - 16 เม.ย. / 8 - 13 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :13796 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
46,900
รายละเอียด

Spring flowers @Yunnan ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง เจี้ยนสุ่ย ดอกทิวลิป สวนดอกไม้คุนหมิง

Spring flowers @Yunnan ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง เจี้ยนสุ่ย ดอกทิวลิป สวนดอกไม้คุนหมิง

4คืน 1คืน
7 - 12 ก.พ. / 8 - 13 ก.พ.
สนใจทัวร์นี้ :1531 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
40,900
รายละเอียด

ทัวร์อันซีนเซี่ยงไฮ้ ฮู๋ซี ซูโจว โรงถ่ายภาพยนต์สามก๊ก สวนโบราณมรดกโลกUNESCO เมืองโบราณโจวจวง

ทัวร์อันซีนเซี่ยงไฮ้ ฮู๋ซี ซูโจว โรงถ่ายภาพยนต์สามก๊ก สวนโบราณมรดกโลกUNESCO เมืองโบราณโจวจวง

4คืน
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. / 8 - 12 ก.พ. / 22 - 26 ก.พ. / 7 - 11 มี.ค. / 11 - 15 เม.ย. / 12 - 16 เม.ย. / 9 - 13 พ.ค. / 23 - 27 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :23605 ท่าน

Thai Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
42,900
รายละเอียด

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงหรูระดับ 5ดาว+ ฉงชิ่ง อี๋ชาง อู่หลง ต้าจู๋

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงหรูระดับ 5ดาว+ ฉงชิ่ง อี๋ชาง อู่หลง ต้าจู๋

2คืน 1คืน
7 - 13 มี.ค. / 19 - 25 มี.ค. / 21 - 27 มี.ค. / 21 - 27 เม.ย. / 9 - 15 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :24845 ท่าน

Thai Smile Airways
7วัน | 6คืน
ราคาเริ่มต้น
48,900
รายละเอียด

ทัวร์เส้นทางสายไหม อูรูมูฉี ทูรูฟาน ตุนหวง โมเกาคู จางเย่ ภูเขาสลับสายรุ้ง

ทัวร์เส้นทางสายไหม อูรูมูฉี ทูรูฟาน ตุนหวง โมเกาคู จางเย่ ภูเขาสลับสายรุ้ง

7คืน
10 - 17 เม.ย. / 11 - 18 เม.ย. / 22 - 29 เม.ย. / 9 - 16 พ.ค. / 23 - 30 พ.ค. / 17 - 24 มิ.ย.
สนใจทัวร์นี้ :11066 ท่าน

China Southern Airlines
8วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
59,900
รายละเอียด

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ถ้ำหลงเหมิน หยุนไถ่ซาน ศาลไคฟงเป้าบุ้นจิ้น เจิ้งโจว

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ถ้ำหลงเหมิน หยุนไถ่ซาน ศาลไคฟงเป้าบุ้นจิ้น เจิ้งโจว

5คืน
27 ธ.ค. - 2 ม.ค. / 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. / 20 - 26 มี.ค. / 8 - 14 พ.ค. / 22 - 28 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :72402 ท่าน

Thai Smile Airways
7วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
42,900
รายละเอียด

ทัวร์ภูเขาหิมะซีหลิง ต้ากู๋ปิงชวน ธารน้ำแข็งการ์เซียร์ ช่วงสวยงามสุดๆ

ทัวร์ภูเขาหิมะซีหลิง ต้ากู๋ปิงชวน ธารน้ำแข็งการ์เซียร์ ช่วงสวยงามสุดๆ

2คืน 2คืน
21 - 25 ธ.ค. / 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. / 10 - 14 ม.ค.
สนใจทัวร์นี้ :30252 ท่าน

Thai Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
40,900
รายละเอียด

ทัวร์ทิเบต เยือนลาซามรดกโลกล้ำค่า UNESCO พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง ตำหนักนอร์บุหลิงฆา

ทัวร์ทิเบต เยือนลาซามรดกโลกล้ำค่า UNESCO พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง ตำหนักนอร์บุหลิงฆา

5คืน
22 - 27 เม.ย. / 9 - 14 พ.ค. / 21 - 26 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :1155 ท่าน

China Eastern Airlines
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
54,900
รายละเอียด

Blossom season@Yunnan ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง เจี้ยนสุ่ย ดอกซากุระ

Blossom season@Yunnan ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง เจี้ยนสุ่ย ดอกซากุระ

4คืน 1คืน
28 ก.พ. - 4 มี.ค. / 29 ก.พ. - 5 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :1372 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
40,900
รายละเอียด

ทัวร์ฮาร์บิ้น หมู่บ้านหิมะ China Snow Town แกะสลักน้ำแข็ง Harbin Ice and Snow World

ทัวร์ฮาร์บิ้น หมู่บ้านหิมะ China Snow Town แกะสลักน้ำแข็ง Harbin Ice and Snow World

3คืน 1คืน
11 - 15 ม.ค.
สนใจทัวร์นี้ :6686 ท่าน

China Eastern Airlines
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
42,900
รายละเอียด

ทัวร์ต้าถง ถ้ำหยุนกั่งสือคู อารามลอยฟ้า อู่ไถซาน ผิงเหยา ไท่หยวน

ทัวร์ต้าถง ถ้ำหยุนกั่งสือคู อารามลอยฟ้า อู่ไถซาน ผิงเหยา ไท่หยวน

4คืน 1คืน
10 - 16 เม.ย. / 11 - 17 เม.ย. / 8 - 14 พ.ค. / 22 - 27 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :18054 ท่าน

Thai Airways
7วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
48,900
รายละเอียด

ทัวร์ทิเบต แกรนด์ทัวร์ทิเบต ลาซา ซีหนิง นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก 7 วัน

ทัวร์ทิเบต แกรนด์ทัวร์ทิเบต ลาซา ซีหนิง นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก 7 วัน

5คืน
10 - 16 เม.ย. / 17 - 23 เม.ย. / 9 - 15 พ.ค. / 22 - 28 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :28340 ท่าน

China Eastern Airlines
7วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
66,900
รายละเอียด

LUXURY TOUR ทัวร์หวงซาน เมืองโบราณหงชุน เมืองโบราณริมน้ำซีถัง เซี่ยงไฮ้

LUXURY TOUR ทัวร์หวงซาน เมืองโบราณหงชุน เมืองโบราณริมน้ำซีถัง เซี่ยงไฮ้

5คืน
14 - 19 มี.ค. / 21 - 26 มี.ค. / 11 - 16 เม.ย. / 9 - 14 พ.ค. / 23 - 28 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :7878 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
57,900
รายละเอียด

ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิงหวง เมืองโบราณฟู๋หรงเซิ้น โชว์จิ้งจอกขาว สะพานแก้ว (ทัวร์จีนแนะนำ)

ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิงหวง เมืองโบราณฟู๋หรงเซิ้น โชว์จิ้งจอกขาว สะพานแก้ว (ทัวร์จีนแนะนำ)

4คืน
18 - 22 มี.ค. / 25 - 29 มี.ค. / 22 - 26 เม.ย. / 6 - 10 พ.ค. / 20 - 24 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :22210 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
37,900
รายละเอียด

แกรนด์ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง 6 วัน พิเศษ พักเมืองโบราณลี่เจียง 2 คืน

แกรนด์ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง 6 วัน พิเศษ พักเมืองโบราณลี่เจียง 2 คืน

5คืน
28 ธ.ค. - 2 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. / 17 - 22 ม.ค. / 7 - 12 ก.พ. / 8 - 13 ก.พ. / 7 - 12 มี.ค. / 21 - 26 มี.ค. / 10 - 15 เม.ย. / 11 - 16 เม.ย. / 1 - 6 พ.ค. / 8 - 13 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :33846 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
41,900
รายละเอียด

ทัวร์ฉางไป่ซาน ทะเลสาบสวรรค์ กำแพงเมืองจีนตานตง ฉางชุน

ทัวร์ฉางไป่ซาน ทะเลสาบสวรรค์ กำแพงเมืองจีนตานตง ฉางชุน

6คืน
23 - 30 พ.ค. / 4 - 11 ก.ค. / 12 - 19 ก.ย. / 19 - 26 ก.ย.
สนใจทัวร์นี้ :2646 ท่าน

China Southern Airlines
8วัน | 6คืน
ราคาเริ่มต้น
48,900
รายละเอียดSIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

ติดต่อ แพลนเนท เวิลด์ไวด์ PLANET WORLWIDE

TOP