ทัวร์ไซปรัส เยือนเกาะอะโครไดซ์ แห่งเมดิเตอเรเนียน
ทัวร์ไซปรัส เยือนเกาะอะโครไดซ์ แห่งเมดิเตอเรเนียน

ทัวร์ไซปรัส เยือนเกาะอะโครไดซ์ แห่งเมดิเตอเรเนียน

ทัวร์ไซปรัส เยือนเกาะอะโครไดซ์ แห่งเมดิเตอเรเนียน ทัวร์ไซปรัส เยือนเกาะอะโครไดซ์ แห่งเมดิเตอเรเนียน ทัวร์ไซปรัส เยือนเกาะอะโครไดซ์ แห่งเมดิเตอเรเนียน ทัวร์ไซปรัส เยือนเกาะอะโครไดซ์ แห่งเมดิเตอเรเนียน ทัวร์ไซปรัส เยือนเกาะอะโครไดซ์ แห่งเมดิเตอเรเนียน 5คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Egyptair
8วัน | 5คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

เกาะไซปรัส ลานาคา คัวรีออน ปาฟอส ลีมาซอล ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทรูดอส

ไซปรัส ตามตำนานกล่าวว่าไซปรัสได้รับพรจากพระเจ้าทำให้มีภูมิประเทศที่งดงาม มีภูเขา แม่น้ำ มีท้องทะเลที่ล้อมรอบ และความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรต่างๆ แต่ขณะเดียวกันก็ถูกสาปให้มีที่ตั้งอยู่ในที่ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งต่างๆมากมาย เรื่องราวแห่งสถานที่กำเนิดของเทพีอโฟรไดท์กลับกลายเป็นบันไดหินให้เหล่ามนุษย์ผู้มีอำนาจเหยียบย่างผ่านเพื่อขยายอำนาจและได้ทิ้งร่องรอยซากปรักหักพังให้ได้เห็นจนถึงปัจจุบันนี้ และความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ที่มากับการถูกครอบครองนั้นได้นำไปสู่สาเหตุหนึ่งของการแต่ร้าวของบันไดหินแห่งอโฟรไดท์ในที่สุด

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 06/06/23 1:51 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์ไซปรัส เยือนเกาะอะโครไดซ์ แห่งเมดิเตอเรเนียน

วันแรก สุวรรณภูมิ – ไคโร

20.30คณะพร้อมกันที่เคาเตอร์สายการบินอียิปต์แอร์ สนามบินสุวรรณภูมิ ROW Q14 เข้าทางประตู7- 8 กรุณาเดินถึง ROW Q14 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เช็คอินท์และโหลดกระเป๋า

วันที่สอง ไคโร (อียิปต์) - ลานาคา – คัวรีออน - ลีมาซอล

00.50เครื่องบินออกเดินทางสู่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์ โดยเที่ยวบิน MS961 เวลาบิน 10 ชั่วโมง

06.15ถึงสนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ จากนั่นนำท่านต่อเครื่องบิน

09.10เครื่องบินออกเดินทางสู่เมืองลาร์นาคาประเทศไซปรัสโดยเที่ยวบิน MS743 เวลาบิน1.20ชั่วโมง

10.30ถึงสนามบินลานากา ประเทศไซปรัส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองคัวรีออน ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลตอนใต้ของไซปรัส เป็นหนึ่งในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไซปรัส เป็นเมืองที่มีซากโบราณคดีของกรีกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ถูกค้นพบในช่วงก่อน คริสต์ศตวรรษที่ 12

ทัวร์ไซปรัส

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าชม อัฒจันทร์โรมันโบราณ สร้างขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่ 2 สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 3,000 คน เป็นสถานที่ ที่ไม่ได้ใช้เพื่อจัดการแข่งขันของนักต่อสู่ชาวโรมันแต่อย่างใด แต่เป็นสถานที่ที่ใช้ สำหรับฝึกซ้อมนักสู้สมัยโรมัน ในปัจจุบันถือได้ว่า สถานที่แห่งนี้มีความสวยงาม ที่จะทำให้ท่านสามารถจินตนาการ เห็นถึงการต่อสู้ ของนักต่อสู้ชาวโรมันสมัยโบราณได้เป็นอย่างดี

ทัวร์ไซปรัส

จากนั้นนำท่านชม บ้านของอุสโทลิออส ตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 5 เมื่อศาสนาคริสต์ถูกเผยแพร่ในเมือง บ้านหลังนี้ถูกตกแต่ง โดยเจ้าของบ้านที่ชื่อ อุสโทลิออส ซึ่งเป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์ ดังนั้นท่านจึงตกแต่งบ้านด้วยศิลปะที่แสดงถึงความเชื่อ และความศรัทธาทางศาสนา เช่น ข้อความบนกระเบื้องโมเสคตามห้องต่างๆ ทั้งห้องรับแขกแบบโรมันที่มีเครื่องทำความร้อน น้ำอุ่น น้ำเย็น อีกทั้งห้องนอนทุกส่วนของบ้านได้ถูกจัดสรรเป็นอย่างดี

นำท่านชม วิหารอพอลโล ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองโบราณของคัวรีออน ซึ่ง วิหารอพอลโล เป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญของประเทศไซปรัสที่ซึ่งเทพอพอลโลในตำนานได้รับการเคารพสักการะในฐานะเทพเจ้าแห่งป่า อาคารสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นแห่งนี้มีแสง ส่องถึงตัววิหารแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาวิหารในเขตชนบทของไซปรัสตั้งแต่สมัยยุค สำริดจนถึงปลายลัทธินอกรีตในไซปรัส เราสามารถสรุปได้ว่ามี 3 วิหารโบราณเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความโดดเด่นคือ อาร์คชาร์, ทอเลมีและโรมัน ทั้ง3วิหารสร้างในยุคก่อนคริสต์ศักราช ได้เวลาเดินทางกลับสู่เมืองลีมาซอล ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของชายฝั่งประเทศไซปรัส ตัวเมืองทอดยาวขนาบด้วยชายฝั่ง นำท่านเข้าชม ปราสาทลีมาซอล ปราสาทที่ดูมีชีวิตชีวาและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 โครงสร้างของปราสาทที่เห็นในปัจจุบันเป็นการปรับปรุงขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 16 ปราสาทแห่งนี้เคยใช้เป็นที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างกษัตริย์ Richard แห่งราชวงศ์อังกฤษกับเจ้าหญิง Berengariaแห่งเมือง Navarre ในปีค.ศ. 1191 ซึ่งทำให้เจ้าหญิง Barengaria ได้รับตำแหน่งเป็นพระราชินีแห่งราชวงศ์อังกฤษ

นำท่านเดินชมตลาดพื้นเมือง สัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นภายในตลาดมีสินค้าให้ท่านชมเลือกซื้อมากมาย เช่น ของที่ระลึก ผักและผลไม้ท้องถิ่น เป็นต้น

ทัวร์ไซปรัส

เย็นนำท่านเข้าพักที่โรงแรม..................ภายในเมืองลีมาซอล รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่สาม ลีมาซอล – ปาฟอส - ลีมาซอล

เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองปาฟอส ห่างจากเมืองลีมาซอลประมาณ1ชั่วโมง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเรื่องแหล่งโบราณคดีโดยเฉพาะ การชมภาพโมเสค ที่มีความสวยงามที่สุดในโลก อีกทั้ง ยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1980

นำท่านแวะถ่ายรูปที่ เพร่า ทรูโมริโอ เป็นบริเวณที่มีการก่อตัวของหินขนาดใหญ่ตามแนวชายฝั่ง อีกทั้งยังเป็นสถานที่เกิดของเทพเจ้าอะโฟไดท์ เทพเจ้าแห่งความรักและความงาม Petra Tou Romiou หมายถึง หินของกรีก เกิดจากสภาพภูมิอากาศ ทั้งคลื่นน้ำ ได้พัดพาและทับถมหินเหล่านี้จนเกิดเป็นหินขนาดใหญ่ที่เรียงรายตามชายฝั่ง

ทัวร์ไซปรัส

นำท่านเข้าชม อุทยานโบราณคดีปาฟอซ ที่มีมรดกโลกยุคกลางและยุคก่อนประวัติศาสตร์ สถานที่ที่น่าประทับใจที่สุดคือพื้นกระเบื้องโมเสคชั้นเลิศของวิลล่าโรมันและอนุสาวรีย์สำคัญอื่น ๆ ชมวิหารโบราณเทพอะโฟไดท์ ตั้งอยู่เขตโบราณคดีเมืองเก่าปาไร ปาฟอส หรือเรียกว่าเมืองเก่าปาฟอส ซึ่งปัจจุบันคือหมู่บ้านเคาเลีย ชมภาพโมเสคจำลองของลีดา ลูกสาวของกษัตริย์อีโทเลีย เป็นภาพตอนที่เทพซีอุสเห็นตอนที่ลีดาขึ้นมาจากทะเลแบบเปลือยกาย ภาพจัดแสดงไว้พร้อมเรื่องราวของผู้ที่มาก่อตั้งรากฐานที่เกาะแห่งนี้

ทัวร์ไซปรัส
 
ทัวร์ไซปรัส

จากนั่นเดินทางต่อเพื่อชม สุสานของกษัตริย์ สร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนริสต์ศตวรรษที่ 300 ในอดีตกาล สิ่งของเครื่องใช้ในพิธีงานศพได้ถูกปล้นไปจากสุสาน แต่พลังอำนาจและความลี้ลับของสุสานแห่งนี้ยังคงอยู่ สิ่งที่น่าสนใจของสุสานแห่งนี้ คือ เป็นสุสานที่แกะสลักด้วยหินแข็ง มีโครงสร้างเสาหินแบบดอริกและภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง

นำท่านเข้าชม บ้านของไดโอนิซุส (House of Dionysos) เป็นบ้านที่ตกแต่งด้วยโมเสค มีการจัดวางองค์ประกอบของบ้านตามแบบบ้านสมัยโรมันในสมัยศตวรรษที่ 2 ชื่อบ้านไดโอนีซุส ถูกตั้งขึ้นตามชื่อเทพเจ้าของชาวโรมันที่ชื่อว่า “ไดโอนีซุส (เทพเจ้าแห่งไวน์) ซึ่งชาวเมืองนับถือให้เป็นเทพเจ้าแห่งความอุดม สมบูรณ์และมั่งคั่ง ประจำเมืองปาฟอส

ทัวร์ไซปรัส
 
ทัวร์ไซปรัส

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ โบสถ์คริสซอโรกีอาทิสซา ถูกสร้างขึ้นในยุค 1500 บนซากปรักหักพังของคริสตจักรดั้งเดิมก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 46 โดยอัครสาวกเปาโลและบารนาบัส ปาฟอสจึงเป็นเมืองหลวงของเกาะและเป็นที่ตั้งของรัฐบาลในยุคโรมันที่มีผู้ว่าราชการโรมันคนแรกเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ชื่อว่าเซอร์เจียพอลล์ การเปลี่ยนศาสนาทำให้เป็นจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์และอารยธรรมของมนุษยชาติทั้งหมดด้วยเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่กระจายของศาสนาคริสต์ทั่วโลกซึ่งมีลักษณะเป็นพลวัตแรกและชัยชนะของศาสนาคริสต์ ในอันดับสูงสุดของสังคมโรมัน ในช่วงสามศตวรรษแรกของคริสเตียนไม่มีข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับโบสถ์แห่งนี้ ห่างไม่ไกลจากโบสถ์จะมีเสาเซนต์พอลที่มีชื่อเสียง มีความเชื่อกันว่าในสถานที่นี้อัครสาวกเปาโลถูกลงโทษทางร่างกาย จากการโดนชาวปาฟอสผูกเซนต์เปาโลไว้กับเสาและแทงด้วยเหล็กถึงสามสิบเก้าครั้ง

ทัวร์ไซปรัส

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านเข้าพักที่โรงแรม......ภายในเมืองลีมาซอล

วันที่สี่ ลีมาซอล – ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทรูดอส – อารามคิคคอส – นิโครเซีย

เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯพร้อมเช็คเอ้าท์

ออกเดินทางสู่ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทรูดอส เป็นภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไซปรัสตั้งอยู่ในใจกลางของเกาะ มียอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาโอลิมปัส หรือที่รู้จักกันในชื่อคอยนิสตร้า ที่ความสูง 1,952 เมตรซึ่งเป็นลานสกีสี่แห่ง เทือกเขาทรูดอสทอดยาวไปทางด้านตะวันตกของไซปรัสเป็นส่วนใหญ่ มีรีสอร์ทบนภูเขาหลายแห่งอารามไบแซนไทน์และโบสถ์บนยอดเขาและการตั้งอยู่ในหุบเขาและภูเขาเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขาขั้นบันได พื้นที่นี้เป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยโบราณสำหรับเหมืองแร่ซึ่งเป็นเวลาหลายศตวรรษที่จัดหาทองแดงให้กับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมด ในยุคไบแซนไทน์มันกลายเป็นศูนย์กลางของศิลปะไบแซนไทน์เนื่องจากโบสถ์และอารามถูกสร้างขึ้นในภูเขาห่างจากชายฝั่งที่ถูกคุกคาม

ทัวร์ไซปรัส

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์คิคคอส Kykkos Museum หรืออารามคิคคอส สร้างอุทิศให้กับ Panagia (พระแม่มารี) เป็น1ใน3 อารามที่ร่ำรวยที่สุด ประกอบด้วย อารามอากิออสลูก้า และเอวานจีลีส อารามประดับด้วยไอคอนต่างๆทั้งเงินและทอง,เปลือกหอยมุกและกระดองเต่า ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าหนาแน่นก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 11 โดยจักรพรรดิไบเซนไทน์ Alexios ไอคอนศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่มารีที่ถูกวาดด้วยมือโดย อัครสาวกลุคถูกเก็บไว้ในโบสถ์ของวัดการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์มีสิ่งประดิษฐ์ทางศาสนาที่ล้ำค่าเช่น งานแกะสลักไม้, เสื้อคลุมและงานปักที่เป็นประวัติศาสตร์ของโบสถ์ที่มีค่าควรแก่การบำรุงจัดแสดงอยู่ในอาราม

ทัวร์ไซปรัส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

จากนั่นเดินทางสู่ หมู่บ้านคาโลปานาจีออทิส หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใจกลางของหุบเขามาราธัสโอบล้อมด้วยเนินเขาและพืชพันธ์ธรรมชาติที่หาดูได้ยาก นำท่านเข้าชม อารามของนักบุญแลมภาดิสทิ ที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเซทาชอส ท่านได้วาดแสดงผ่านฝาผนังเผยแพร่เกี่ยวกับนักบุญฮีราไครดิออสที่ดูแลรักษาบำบัดผู้คนและสาวกต่างๆของพระเจ้าและด้วยความที่อนุรักษ์ภาพเขียนเก่าแก่อย่างมีคุณค่ายิ่ง ในปี1985 องค์การยูเนสโกได้รวมพระอารามพร้อมกับโรงสวดอีกแปดแห่งในเทือกเขาศักดิ์สิทธิ์ทรูดอส ให้เป็นมรดกโลก อารามที่มีจิตรกรรมฝาผนังที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีรวมถึงประตูไม้แกะสลักและอื่น ๆ ได้เวลาเดินทางสู่ เมืองนิโครเซีย

ทัวร์ไซปรัส

ค่ำนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม......เมืองนิโครเซียและรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่ห้า นิโครเซีย - ซาลามีส – นิโครเซีย

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ตอนเหนือของไซปรัสเพื่อเที่ยวชมเมืองโบราณซาลามิสห่างจากเมืองนิโครเซียประมาณ1.30ชั่วโมง นำท่านเข้าชม เมืองโบราณซาลามิส ในสมัยโบราณมีประชากรอาศัยอยู่ 100,000 คน ถูกขุดขึ้นมาแสดงซากศพของโรมันและไบแซนไทน์และร่องรอยเมืองโบราณเก่าที่ถูกค้นพบเมื่อซาลามิสก่อตั้งขึ้นแล้วในศตวรรษที่ 11 ซึ่งปกครองโดยอัสซีเรีย, ฟินิเชีย, อียิปต์, เปอร์เซียและอเล็กซานเดอร์มหาราชส่วนแรกของเมืองโบราณที่จะได้เข้าถึงคือโรงยิมคอมเพล็กซ์ที่น่าประทับใจพร้อมด้วยวงดนตรีขนาดใหญ่ลานภายในล้อมรอบด้วยระเบียงซึ่งใช้สำหรับการต่อสู้และการฝึกอบรมมีรูปปั้น จำนวนมากซึ่งทั้งหมดมีหัวหรือใบหน้าถูกเอาออกรวมทั้งมือของพวกเขาโดยคริสเตียน ยุคแรกที่ถูกรุกรานโดยหลักฐานตามความเชื่อทางศาสนาก่อนหน้านี้และยังมีห้องอาบน้ำหลุมฝังศพ โบสถ์ โรงละครที่ยิ่งใหญ่อีกด้วย

ทัวร์ไซปรัส

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งถ่ายรูปภายในเมืองฟามากุสต้าเมืองเล็กๆน่ารักเมืองเก่าที่มีกำแพงเมืองเป็นสัญลักษณ์ และโบสถ์ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองนิโครเซีย

ค่ำนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม..............และรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่หก นิโครเซีย – เครเนีย – ปราสาทเฮลาออน-หมู่บ้านนักเขียนลอว์เรนซ์ เดอร์เรลล์

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท

ปราสาทเฮลาออน ปราสาทตั้งชื่อตามพระฤาษีหรือนักบุญฮิราเรียนที่หนีออกจากการถูกประหารในดินแดนศักดิ์สิทธิ์และมาเสียชีวิตในถ้ำในภูเขา ต่อมาในศตวรรษที่ 10 ไบเซนไทน์ได้สร้างโบสถ์และอารามขึ้นที่นี่ ปัจจุบันเซนต์เฮลาออนถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นหอสังเกตการณ์การบุกโจมตีไซปรัสและชายฝั่งอนาโตเลียแม้ว่าจะมีวัดและโบสถ์ที่สร้างขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตี และต่อมาปราสาทกลายเป็นรีสอร์ทฤดูร้อนของขุนนางลูซินญัน ปราสาทแบ่งออกเป็น3ส่วน หน้าเพื่อป้องกันทางเข้าหลักถูกเสริมด้วยไบแซนไทน์ในศตวรรษที่ 11 ส่วนล่างของปราสาทที่ใช้สำหรับฐานของทหารและม้า ส่วนตรงกลางมีพระบรมมหาราชวัง, ห้องครัว, คริสตจักรและถังน้ำขนาดใหญ่ ที่ทางเข้าปราสาทในส่วนบนมีประตูที่มีลานอยู่ตรงกลางวิวพาโนรามาทั่วไซปรัสจากหน้าต่างของราชินี (หน้าต่างที่แกะสลักในสไตล์โกธิค) ที่งดงามคุ้มค่า แก่การปีนขึ้นไปชม

ทัวร์ไซปรัส
 
ทัวร์ไซปรัส

จากนั่นเดินทางสู่ หมู่บ้านบีราเพีย ที่น่ารักเงียบสงบและสวยงามตั้งอยู่ในเทือกเขาไครีเนีย ห่างจากชายฝั่งของไซปรัสตอนเหนือประมาณสี่ไมล์ ด้วยมุมมองที่น่าทึ่งถนนเล็ก ๆ และอาคารโบราณรอบ ๆ ทุกซอกมุมหมู่บ้านมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากถูกลอเรนซ์เดอเรลล์นักเขียนที่มีชื่อเสียงชาวอังกฤษที่เขียนเรื่อง "Bitter Lemons of Cyprus" บันทึกการผจญภัยของเขาในไซปรัส ไม่ห่างออกไปจะมีวัดโบราณที่สวยงาม

ทัวร์ไซปรัส

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านชม ปราสาทเครเนีย เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เรืออับปางของไซปรัสตอนเหนือซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ทางทะเลที่สำคัญและได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ปราสาทเครเนียยืนหยัดปกป้องท่าเรือทางเหนือและเมืองไซปรัสตั้งแต่ยุค 1500 แม้ว่าการก่อสร้างเพิ่มเติมในยุคไบแซนไทน์ที่เชื่อมโยงกับอาคาร 4 หลังและกำแพงนั้นแข็งแกร่งขึ้นอีกและยังคงอยู่ในการปกครองของชาวเวเนเชี่ยน ที่มีความกังวลเกี่ยวกับการรุกรานของไซปรัสโดยจักรวรรดิออตโตมันที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยแผ่นดินออตโตมันห่างออกไปเพียงไม่กี่ไมล์และกองกำลังของพวกเขาเพิ่มความแข็งแกร่งทุกปี ดังนั้นชาวเวเนเชี่ยนจึงสร้างป้อมปราการไซปรัส ผนังของปราสาทให้ใหญ่และหนาแข็งแรงขึ้นเพื่อเอาชนะการโจมตีด้วยปืนใหญ่และต่อต้านการโจมตีใด ๆ ชาวเวเนเชียนยังคงอนุรักษ์สะพานชักดั้งเดิมที่ทางเข้าปราสาทประตูเมืองให้คงอยู่ในปัจจุบัน พวกเขายังรักษาโบสถ์ไบแซนไทน์สมัยศตวรรษที่ 12 ของปราสาทเซนต์จอร์จไว้ภายในกำแพงได้อย่างปลอดภัย ชะตากรรมของมันจะเกิดขึ้นในที่สุดเมื่อการรุกรานของชาวออตโตมันเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1571 เมื่อชาวเวเนเชี่ยนดูเหมือนยอมแพ้และไม่มีการขัดขืนใดๆ!

ทัวร์ไซปรัส

ค่ำนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม......และรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่เจ็ด ซิตี้ทัวร์เมืองหลวงนิโครเซีย – สนามบินลาร์นาคา – ไคโร

เช้ารับประทานอาหารเช้าและนำท่านเช้คเอ้าท์

เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของไซปรัส ตั้งอยู่ใจกลางเกาะไซปรัส ผ่านชมกำแพงเมืองเวนิสเป็นชุดของกำแพงป้องกันซึ่งล้อมรอบเมืองหลวงของนิโคเซียในไซปรัส กำแพงเมืองแรกสร้างขึ้นในยุคกลาง แต่สร้างใหม่ในช่วงกลางศตวรรษที่ 16 โดยสาธารณรัฐเวนิส กำแพงยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่มากและเป็นหนึ่งในป้อมปราการแห่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาที่ดีที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก จากนั่นชมประตู ฟามากุสต้า ประตูกำแพงเมืองนิโครเซีย ถือเป็นประตูหลักของเมือง การก่อสร้างนี้ได้รับการคัดลอกจากสไตล์ เวเนเชี่ยน จาก Lazaretto Gate of Candia ที่มีชื่อเสียงซึ่งออกแบบโดย Michael

ทัวร์ไซปรัส

นำท่านชม มหาวิหารเซนต์จอห์น สร้างขึ้นโดยอาร์คบิชอป ในปีค.ศ. 1662 แม้มหาวิหารนี้จะมีขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับมหาวิหารอื่นๆ ในนิโครเซีย แต่ก็ถือได้ว่าเป็นมหาวิหารหลวงแห่ง เมืองนิโครเซีย เป็นมหาวิหารที่มีความงดงาม ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดบนกำแพงประตูทางเข้า รวมไปถึงภายในมหาวิหารที่มีบัลลังค์ของอาร์คบิชอป ซึ่งมีความหรูหราอลังการ บนบัลลังก์ มีรูปนกอินทรีย์ 2 หัว ประดับอยู่อย่างสวยงาม ซึ่งประธานาธิบดีของไซปรัสและเอกอัครราชทูตประจำประเทศกรีก ได้เคยนั่งบนบัลลังก์นี้มาแล้ว นอกจากนี้พิธีราชาภิเษกของอาร์คบิชอปคนใหม่ ได้ถูกจัดขึ้นที่มหาวิหารแห่งนี้

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้านำท่านชม พิพิธภัณฑ์โบราณคดี พิพิธภัณฑ์โบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดของไซปรัส สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1882 แหล่งรวบรวมสะสมโบราณวัตถุของไซปรัสที่ดีเยี่ยมและใหญ่ที่สุดในโลก วัตถุโบราณต่างๆ ถูกค้นพบบนเกาะไซปรัส อิสระเชิญท่านเดินเล่น ช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกบนถนน Laiki Geitonia ถนนสายหลักที่เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ ซึ่งสะท้อนเห็นถึงวิถีชีวิตชาวพื้นเมืองไซปรัส ได้เป็นอย่างดี

15.30 ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินลาร์นาคา

19.10ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน MS742 เพื่อกลับสู่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์

20.35ถึงสนามบินกรุงไคโร ประเทศอียิปต์

23.10ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน MS960 เพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ

วันที่แปด สุวรรณภูมิ

12.40ถึงสนามบินสุวรรณภูมิด้วยความสวัสดิภาพ

**************

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60วันก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด ***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ กรุณาโทรสอบถาม)
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
3.กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
4.กรณียกเลิกน้อยกว่า 45 วันนับจากวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ
5.กรณียกเลิกน้อยกว่า31วันนับจากวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
6.กรณียกเลิกน้อยกว่า15วันนับจากวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ โดยอียิปต์แอร์ อนุญาตโหลดกระเป๋า1ชิ้นไม่เกิน23กิโลกรัม
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถสะสมไมล์ได้)
3.ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ตามที่ระบุในรายการ4* พักห้องละ 2 ท่าน
4.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
5.ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ในการนำเที่ยวตามรายการ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล500,000บาท
7.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มสะอาดตลอดการเดินทาง
8.ค่าวีซ่าประเทศไซปรัสท่านละ20ยูโร

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าทิป มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ 5Euro/วัน x 6 วัน = 30Euroต่อท่านตลอดทริป
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้
3.ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษที่ร้านอาหารและในโรงแรมฯ
4.ค่าซิมการ์ดและค่ากล้องถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆ
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
6.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
7.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
8.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
9.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
10.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
11.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ

หมายเหตุ

หมายเหตุ
1.ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือคำนวณราคาจากจำนวนผู้ที่เดินทางจริง หรือหากมีการปรับราคาของสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะ ไม่ รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ภัยทางการเมืองต่างๆ
2.เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3.กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
4.การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดที่นั่งของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตีและไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตามที่ลูกค้าต้องการ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน
หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่ซื้อที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

เอกสารยื่นวีซ่าประเทศไซปรัส
1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับ
ประทับตราวีซ่า (วีซ่าใช้เวลานาน ดังนั้นขอให้ท่านส่งพาสปอร์ตแบบสแกนมาก่อนคะ)
2. รูปถ่าย ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และต้องเป็นรูปถ่ายที่มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น
3. หลักฐานการงาน กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นพนักงานบริษัทฯ ออกหนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
4. หลักฐานการเงิน จดหมายรับรองทางการเงินจากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ
(1ท่าน1 ชุด กรณีของเด็กใช้ของผู้ปกครองแยกชุดกันโดยต้องระบุชื่อของเด็กว่าจะอยู่ในการรับผิดชอบของผู้ปกครอง)
5.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ กรุณาขีดคร่อมใช้ยื่นวีซ่าประเทศไซปรัสเท่านั่น
6.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ กรุณาขีดคร่อมใช้ยื่นวีซ่าประเทศไซปรัสเท่านั่น
7.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) กรุณาขีดคร่อมใช้ยื่นวีซ่าประเทศไซปรัสเท่านั่น

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์ไซปรัส ทัวร์ยุโรป ทัวร์ตะวันออกกลาง เที่ยวไซปรัส^
TOP