ทัวร์เชียงใหม่ แม่ออน แม่กำปอง ดอยอินทนนท์ ผาช่อ

ทัวร์เชียงใหม่ แม่ออน แม่กำปอง ดอยอินทนนท์ ผาช่อ

ทัวร์เชียงใหม่ แม่ออน แม่กำปอง ดอยอินทนนท์ ผาช่อ  ทัวร์เชียงใหม่ แม่ออน แม่กำปอง ดอยอินทนนท์ ผาช่อ  ทัวร์เชียงใหม่ แม่ออน แม่กำปอง ดอยอินทนนท์ ผาช่อ  ทัวร์เชียงใหม่ แม่ออน แม่กำปอง ดอยอินทนนท์ ผาช่อ  2คืน
ไม่รวมตั๋วเครื่องิบน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

เที่ยวเมืองธรรมชาติและขุนเขา แม่กำปองหมู่บ้านกลางหุบเขา ชมความมหัศจรรย์หน้าผาที่ผาช่อ

เที่ยวเมืองธรรมชาติและขุนเขา แม่กำปองหมู่บ้านกลางหุบเขา
พักผ่อนชมความงามของธรรมชาติแบบสโลว์ไลฟ์ ความมหัศจรรย์ความงดงามของหน้าผาที่ผาช่อ

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 28/09/22 7:12 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์เชียงใหม่ แม่ออน แม่กำปอง ดอยอินทนนท์ ผาช่อ

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – เชียงใหม่ – แม่ออน - วัดพระธาตุดอยผาตั้ง - น้ำพุร้อนสันกำแพง - หมู่บ้านแม่กำปอง 

06.00 น.  นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาเตอร์สายการบินไทยสมายด์ แถว B

07.45 น.  เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสมายด์ เที่ยวบินที่ WE102 (ใช้เวลาเดินทางรวม 1.20 ชม.)

08.45 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

09.45 น.  จากนั้นนำท่านสู่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เมืองแห่งธรรมชาติและขุนเขา
นำท่านสักการะ วัดพระธาตุดอยผาตั้ง เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอแม่ออน พระบรมธาตุเจดีย์องค์เดิมนั้นเป็นองค์เก่าแก่ เป็นที่บรรจุ “พระเกศาธาตุ” ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภายหลังครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาได้เดินทางมาตั้งหลักบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปีพ.ศ. 2472 โดยครูบาเจ้าศรีวิชัยได้นำศรัทธาสานุศิษย์ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์มาช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

บ่าย  นำท่านสู่ บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง ให้ท่านได้พักผ่อนชมความงามของธรรมชาติที่รายล้อมไปด้วยภูเขาและต้นไม้  มีบ่อให้แช่น้ำร้อน และแช่เท้า ที่นี่เป็นแหล่งสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นแหล่งรวมสินค้าของฝากของภาคเหนือมากมาย

จากนั้นนำท่านชมความอัศจรรย์ของธรรมชาติที่ ผาน้ำลอด บริเวณผาน้ำลอดมีก้อนหินขนาดใหญ่มีช่องว่างใต้ก้อนหินให้ลำน้ำไหลผ่าน
เดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านสุดฮิตให้ท่านได้เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์ ชมน้ำตกแม่กำปอง น้ำตกสุดอลังการกลางขุนเขาแห่หมู่บ้านแม่กำปอง

แม่กำปอง

แม่กำปอง.

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก......(ที่พักส่วนใหญ่จะเป็นแบบโฮมสเตย์)

วันที่สอง  แม่กำปอง - วัดแม่กำปอง - ดอยสุเทพ - เวียงกุมกามนครเก่าแก่ ใต้บาดาล - วัดพระสิงห์ 

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชมความงดงามของวิหารไม้สักทองที่ วัดแม่กำปอง หรือ วัดคันธาพฤกษา วัดนี้โดดเด่นด้วยวิหารที่ทำจากไม้สักทอง แกะสลักลวดลายวิจิตรงดงามและมีโบสถ์กลางน้ำใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

จากนั้นนำท่านไปยัง ดอยสุเทพ ชมและสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ ถือเป็นพระธาตุประจำตัวของผู้ที่เกิดในปีนักษัตรมะแม (ปีแพะ)  วัดพระธาตุดอยสุเทพนี้เป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่

ดอยสุเทพ

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

บ่าย  นำท่านสู่ เวียงกุมกาม อดีตเมืองหลวงโบราณของอาณาจักรล้านนา สร้างขึ้นและรุ่งเรืองในสมัยพญาเม็งราย กษัตริย์แห่งโยนกนครสถาปนาเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของล้านนา เวียงกุมกามเคยรุ่งเรืองแต่เมื่อแม่น้ำปิงเปลี่ยนทิศทาง ทำให้เมืองแห่งนี้จึงจมใต้บาดาลและถูกทับถมด้วยตะกอนทรายหลายร้อยปี

นำท่านสู่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ ประดิษฐานพระสิงห์ หรือ พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียงแสนรู้จักกันในชื่อ  "เชียงแสนสิงห์หนึ่ง"  มีสถาปัตยกรรมล้านนาอันงดงาม 

เย็น รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก เชียงใหม่  ..... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 3 ดาว

วันที่สาม  ดอยอินทนน์ - พระมหาธาตุนภเมทนีดล พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ - ผาช่อ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ ดอยอินทนนท์
เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จุดสูงสุดแดนสยาม ยอดดอยอินทนนท์ หรือดอยอ่างกา เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของเมืองไทย มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชมดอกกุหลาบพันปีและข้าวตอกฤๅษี ชมศาลเจ้ากรมเกียรติผู้ที่คอยรักษาทำนุบำรุงดอยอินทนนท์ตั้งแต่สมัยอดีต และให้ท่านได้ถ่ายรูปชมความงามของธรรมชาติตามอัธยาศัย

ดอยอินทนนท์

11.00 น. นำท่านนมัสการและชม พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ โดยพระมหาธาตุนภเมทนีดล สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อ พ.ศ. 2530 และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อ พ.ศ. 2538 รอบบริเวณสามารถมองเห็นทิวทัศน์
ของดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
จากนั้นออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแม่วาง ชมความมหัศจรรย์ของผาช่อ หน้าผาอัศจรรย์มีลวดลายที่สวยงาม ถูกกัดเซาะจนกลายเป็นหน้าผาและเสาดินที่มีรูปร่างแปลกตาคล้าย กับที่แพะเมืองผีในจังหวัดแพร่หรือละลุ ในจังหวัดสระแก้ว มีลักษณะที่เตี้ยกว่า ซึ่งต่างกับ ผาช่อ ซึ่งมีลักษณะเป็นกำแพงและเสาหิน ขนาดใหญ่ลวดลายแปลกตา 

ผาช่อ

2.ผาช่อ

ได้เวลาพอสมควรนำเดินทางกลับสู่เชียงใหม่
หากมีเวลานำท่านเดินทางไปช้อปปิ้ง ถนนคนเดินเชียงใหม่ (*กรณีถนนคนเดินเปิดให้บริการ) แหล่งจำหน่ายสินค้า มีของขายมากมาย ของพื้นเมือง กระเป๋า เสื้อผ้า ผ้าพันคองานหัตถกรรมพื้นบ้านนานาชนิด ผ้าทอมือ งานไม้แกะสลักกระเป๋า โปสการ์ดสวยๆ ของที่ระลึกต่างๆ

เย็น รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก ..... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 3 ดาว (พักโรงแรมเดิม)

วันที่สี่  เชียงใหม่ - พระธาตุดอยคำ - วัดสวนดอก - วัดโลกโมฬี - ร้านของฝาก - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี วัดพระธาตุดอยคำ มีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ และยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทันใจ มีอายุเก่าแก่กว่าห้าร้อยปี ให้ท่านได้สักการะขอพร 

1.วัดพระธาตุดอยคำ
 
วัดพระธาตุดอยคำ.
 
นำท่านไปยังวัดสวนดอก หนึ่งในวัดสำคัญของเชียงใหม่ อายุกว่า 600ปี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานสำคัญ 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านสู่วัดโลกโมฬี วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ อายุกว่าห้าร้อยปี วัดที่มีความรุ่งเรืองในอดีตกาลแห่งอาณาล้านนา พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร
เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ภายในวิหารมีเพดานและต้นเสาแกะสลักลวดลายต่างๆ อย่างวิจิตรงดงาม พระพุทธรูปมีนามว่า “พระพุทธสันติจิรบรมโลกนาถ” และได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนพระเมาลี และซุ้มประตูด้านหน้าวัดโลกโมฬี เป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องกลิ่นกาสะลอง

วัดโลกโมฬี
 
หากมีเวลานำท่านแวะซื้อของฝากตามอัธยาศัย ร้านของฝากขึ้นชื่อในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากต่างๆ อาทิเช่น น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู หมูยอ ไส้อั่ว ขนมของกินล้วนแสดงเอกลักษณ์ของภาคเหนือ เพื่อซื้อนำกลับไปฝาก

14.30 น. ได้เวลาพอสมควร นำคณะเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

15.35 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อเช็คอินท์บินกลับกรุงเทพฯ 

17.10 น. เดินทางสู่กรุงเทพ  โดยสายการบินไทยสมายด์ เที่ยวบินที่ WE 165  (ใช้เวลาเดินทางรวม 1.20 ชม.)

18.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ
 

** คณะเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป หากต้องการกรุ๊ปส่วนตัว สามารถเลือกวันเดินทางได้
** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 

 

**************

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 28/09/22 7:12 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

การจองทัวร์
1.ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 3,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางประมาณ 25 วันทำการ

** ผู้เดินทาง ต้องได้รับการ ฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม สามารถยืนยันโดยเอกสาร หรือแสดงข้อมูลแอฟหมอพร้อม ให้แก่เจ้าหน้าที่ได้ เมื่อขอตรวจสอบ

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่ารถปรับอากาศ /รถตู้ /พาหนะ นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
2.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (กรณีเดินทางโดยสารการบิน)
4.ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.ค่าทิปบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบริการ ..
6.ค่าตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือเหตุผลเรื่องการควบคุมโรค ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , การควบคุมโรคติดต่อ และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
- กระเป๋าสัมภาระ บริษัทฯยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณี ค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์แม่กำปอง ผาช่อ ดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติแม่วางทัวร์แนะนำ

ทัวร์เบตง หาดใหญ่ นราธิวาส ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ปัตตานี ยะลา

ทัวร์เบตง หาดใหญ่ นราธิวาส ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ปัตตานี ยะลา

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 4คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :1309 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
15,900
รายละเอียด

ทัวร์แม่ฮ่องสอน แสนสวย เที่ยวปาย บ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ หมู่บ้านสันติชล

ทัวร์แม่ฮ่องสอน แสนสวย เที่ยวปาย บ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ หมู่บ้านสันติชล

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :407 ท่าน

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
11,900
รายละเอียด

ทัวร์เชียงใหม่ แม่ริม ดอยม่อนแจ่ม 3วัน

ทัวร์เชียงใหม่ แม่ริม ดอยม่อนแจ่ม 3วัน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :293 ท่าน

Thai Smile Airways
3วัน | 2คืน
ราคาเริ่มต้น
8,200
รายละเอียด

ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูเรือ ทัวร์เชียงคาน 4วัน เที่ยวจัดเต็ม คุ้มสุดๆ

ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูเรือ ทัวร์เชียงคาน 4วัน เที่ยวจัดเต็ม คุ้มสุดๆ

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 3คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :270 ท่าน

Air Asia
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

ทัวร์เที่ยวน่าน แพร่ 5 วัน  เมืองแห่งอารยธรรม โบราณสถานล้ำค่า ธรรมชาติที่งดงาม

ทัวร์เที่ยวน่าน แพร่ 5 วัน เมืองแห่งอารยธรรม โบราณสถานล้ำค่า ธรรมชาติที่งดงาม

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 3คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :371 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ไอ้ไข่

ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ไอ้ไข่

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :375 ท่าน

Air Asia
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

ทัวร์ดอกพญาเสือโคร่ง ซากุระเมืองไทย ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูเรือ

ทัวร์ดอกพญาเสือโคร่ง ซากุระเมืองไทย ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูเรือ

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 3คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :193 ท่าน

Air Asia
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 3 วัน

ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 3 วัน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :350 ท่าน

Thai Smile Airways
3วัน | 2คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด


^
TOP