ทัวร์เชียงราย ชมสวนแม่ฟ้าหลวงดอกไม้เมืองหนาว หมู่บ้านกลางหุบเขาดอยผาฮี้

ทัวร์เชียงราย ชมสวนแม่ฟ้าหลวงดอกไม้เมืองหนาว หมู่บ้านกลางหุบเขาดอยผาฮี้

ทัวร์เชียงราย ชมสวนแม่ฟ้าหลวงดอกไม้เมืองหนาว หมู่บ้านกลางหุบเขาดอยผาฮี้ ทัวร์เชียงราย ชมสวนแม่ฟ้าหลวงดอกไม้เมืองหนาว หมู่บ้านกลางหุบเขาดอยผาฮี้ ทัวร์เชียงราย ชมสวนแม่ฟ้าหลวงดอกไม้เมืองหนาว หมู่บ้านกลางหุบเขาดอยผาฮี้ ทัวร์เชียงราย ชมสวนแม่ฟ้าหลวงดอกไม้เมืองหนาว หมู่บ้านกลางหุบเขาดอยผาฮี้ 2คืน
ไม่รวมตั๋วเครื่องิบน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Thai Smile Airways
3วัน | 2คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

เชียงราย สวนแม่ฟ้าหลวงดอกไม้เมืองหนาว หมู่บ้านกลางหุบเขาดอยผาฮี้ สามเหลี่ยมทองคำตลาดชายแดน

นำท่านเที่ยวเชียงราย
ชมสวนแม่ฟ้าหลวงที่พระตำหนักดอยตุง สวนดอกไม้เมืองหนาวดอกไม้นานาพันธุ์
ดอยช้างมูบ จุดชมวิวไทย-พม่า
หมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า หมู่บ้านกลางหุบเขาดอยผาฮี้
วัดพระธาตุดอยตุง พระธาตุประจำผู้ที่เกิดปีกุน เป็นพระธาตุที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย
สัมผัสกับธรรมชาติความสวยงามของไร่ชาฉุยฟง โดยปลูกแบบลดหลั่นเป็นขั้นบันไดตามไหล่เขา
วัดร่องขุ่น วัดที่โดดเด่นและ มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมอันแสนวิจิตรงดงาม
ไร่เชิญตะวัน ศูนย์วิปัสสนาสากล และศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สามเหลี่ยมทองคำตลาดชายแดนไทย-พม่า โดยมีแม่น้ำโขงใช้เป็นพรมแดน 3ประเทศ

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 28/09/22 7:48 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์เชียงราย ชมสวนแม่ฟ้าหลวงดอกไม้เมืองหนาว หมู่บ้านกลางหุบเขาดอยผาฮี้

วันแรก   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เชียงราย – ดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง (สวนดอกไม้ดอยตุง)-ดอยช้างมูบ - ดอยผาฮี้ – หมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า – วัดพระธาตุดอยตุง – ไร่ชาฉุยฟง - ถนนคนเดินเชียงราย

05.30 น. นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว C เคาเตอร์สายการบินไทยสมายด์ WE 130  

08.05 น. เดินทางสู่จังหวัดเชียงราย โดยสายการบินไทยสมายด์ เที่ยวบินที่ WE130 (ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) 

09.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวงที่พระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวงหรือสวนดอกไม้ดอยตุงเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวในหุบเขาที่อุดมไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์สีสันสดใสจะปลูกดอกไม้หมุนเวียนสลับกัน และออกดอกไม่ซ้ำกันตลอดสามฤดู

นำท่านชมวิวที่ ดอยช้างมูบ จุดชมวิวไทย-พม่า เป็นที่ตั้งของสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง โดยบริเวณทางเข้ามีพระสถูปช้างมูบตั้งอยู่บนหินขนาดใหญ่ ซึ่งมีลักษณะเหมือนช้างหมอบ มีเจดีย์ขนาดเล็กที่เก่าแก่ จากนั้นนำท่านชมวิวร้านกาแฟที่ ดอยผาฮี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย และยังเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย นอกจากท่านมาจิบเครื่องดื่มกาแฟรสชาติเยี่ยม ความพิเศษของร้านกาแฟภูผาฮี้ คือ วิวของร้านที่สวยงามมองเห็นความงดงามของภูเขาที่เรียงราย มีมุมให้ท่านได้นั่งเล่นชมวิวห้อยขาจิบกาแฟ(*ค่ากาแฟ และเครื่องดื่มต่างๆ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวรฺ์)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย  นำท่านเที่ยวชมนมัสการ พระธาตุดอยตุง เพื่อเป็นศิริมงคลเป็นพระธาตุประจำผู้ที่เกิดปีกุน ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุกระดูกไหปลาร้า ของพระพุทธเจ้า เมื่อก่อสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี้ได้ทำธงตะขาบ ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า ตุง ใหญ่ยาวถึงพันวา ปักไว้บนยอดดอย ถ้าหากปลายธงปลิวไปไกลถึงเมืองไหนก็จะกำหนดเป็นฐานพระสถูป ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานปฐมเจดีย์แห่งล้านนาไทย จึงปรากฏนามว่า ดอยตุง

นำท่านชม ไร่ชาฉุยฟง ตามรอยละครดัง มีภูเขาที่เขียวชอุ่มไร่ชาที่สวยที่สุดในจังหวัดเชียงราย ไร่ชาโดยปลูกแบบลดหลั่นเป็นขั้นบันไดตามไหล่เขา คำว่า ฉุยฟง ในภาษาจีน หมายถึงการสืบทอดกิจการ การปลูกชาตั้งแต่รุ่นพ่อสู่รุ่นลูกและมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จนกลายเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ให้ท่านซื้อชาและซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆกลับไปเป็นของฝาก

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านเข้าที่พักในเมืองเชียงราย 
เข้าสู่ที่พัก..... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 3 ดาว+ 
ค่ำ นำท่านชม หอนาฬิกา มีไฟข้างในเปลี่ยนสีพร้อมกับมีเสียงเพลง ตั้งอยู่กลางตัวเมืองเชียงรายโดดเด่นด้วยศิลปะการก่อสร้างเหมือนกับวัดร่องขุ่นออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยและให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากช้อปปิ้งยามค่ำคืนที่ถนนคนเดินเชียงรายหรือไนท์บาซ่าร์ 

วันที่สอง  ไร่บุญรอด – วัดร่องขุ่น – วัดพระแก้ว – วัดร่องเสือเต้น – ไร่เชิญตะวัน –วัดห้วยปลากั้ง-เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้า นำท่านเดินทางสู่ ไร่บุญรอด หรือสิงห์ปาร์ค ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่งดงาม ไปด้วยดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ เพื่อเก็บภาพความประทับใจของสวนดอกไม้ ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศเหมือนอยู่ในต่างประเทศ แห่งเดียวในจังหวัดเชียงราย 

นำท่านชม วัดร่องขุ่น ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง ถือเป็นอีกหนึ่งแห่งที่ท่านต้องไปเยือนเมื่อไปถึงจังหวัดเชียงราย วัดร่องขุ่น เป็นวัดที่ออกแบบและก่อสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรเรืองนามที่อุทิศตนสร้างวัดอันยิ่งใหญ่นี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา มีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางศิลปะและสถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรงดงามจนถึงปัจจุบัน 

นำท่านนมัสการและชม วัดพระแก้ว ซึ่งเป็นสถานที่ค้นพบพระแก้วมรกต และได้นำไปประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพฯ ภายในวัดยังมี โฮงหลวงแสงแก้วซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ และมีพระหยกเชียงราย ที่ประดิษฐานไว้ ณ หอพระหยก ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะเคารพบูชาในปัจจุบันนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย จากนั้นนำท่านชม วัดร่องเสือเต้น เป็นวัดที่มีศิลปะความสวยงามแปลกตาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้า ถูกสร้างโดย สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งมีโอกาสได้เข้าไปศึกษาและเป็นลูกมือของอาจารย์เฉลิมชัยในการสร้างวัดร่องขุนเมื่อมีโอกาสจึงได้มาสร้างวิหารวัดแห่งนี้จนกลายเป็นวัดโดดเด่นและมีความสวยงาม และ นำท่านเที่ยวชม ไร่เชิญตะวัน หรือศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ก่อสร้างขึ้นโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่าน ว.วชิรเมธี) มีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก เพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรมส่วนตัวของพระอาจารย์เองแต่ภายหลังได้มีลูกศิษย์เข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก จึงทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักของผู้แสวงบุญ พระอาจารย์จึงได้ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์วิปัสสนา

นำท่านชม วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสวยงามไม่แพ้วัดอื่น ในจังหวัดเชียงราย รายล้อมด้วยเนินเขาและวิวที่งดงาม จุดเด่นของวัดนี้คือ พบโชคธรรมเจดีย์ เจดีย์สูง 9 ชั้น ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆรวมถึงเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันหอมองค์ใหญ่ แต่เดิมเคยเป็นวัดร้าง ถูกบูรณะโดยพระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโสจนมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงราย และมีความเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนเหมือนได้ขึ้นสวรรค์

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก..... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 3 ดาว+ 

วันที่สาม  ดอยแม่สลอง -ไร่ชา 101 – หมู่บ้านสันติคีรี – ถ้ำหลวง – ดอยผาหมี - ตลาดชายแดนไทย-พม่า – วัดเจดีย์หลวง

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้า นำท่านเดินทางสู่ดอยแม่สลอง บนดอยแม่สลองแห่งนี้มีตลาดชาและมีชาให้ท่านเลือกให้ชิมมากมายหลายประเภท
นำท่านเที่ยวชม ไร่ชา101 ซึ่งเป็นไร่ชาที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดสุดยอดชาโลกบนดอยแม่สลอง บริเวณทางเข้าจะเห็นความสวยงามของไร่ชาที่เรียงรายเป็นขั้นบันได สลับกับด้านหลังเป็นทิวเขา จึงทำให้เกิดภาพที่งดงาม และนำท่านสู่ หมู่บ้านสันติคีรี เดิมมีชื่อว่าบ้านแม่สลองนอกเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวจีน ในสมัยกองพล 93 ที่อพยพเข้ามาอยู่บนดอยแม่สลอง วัฒนธรรมความเป็นอยู่จึงเต็มไปด้วยบรรยากาศแบบชาวจีนแถบมณฑลยูนนาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยปลูกชาแลพืชผักเมืองหนาว และอาหารที่ขึ้นชื่อลือชาว่าเป็นอาหารจีนแท้ๆตามตำหรับอาหารจีนแถบตอนใต้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำหลวง หรือ ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สายเคยมีเหตุการณ์ที่ต้องจดจำคือ การปฎิบัติในการช่วยชีวิต13หมูป่า ซึ่งปัจจุบันจึงกลายเป็น สถานที่ท่องเที่ยวปัจจุบันถ้ำหลวงปิดห้ามเข้าในถ้ำ กำหนดบริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูป3จุด คือ ชมได้เฉพาะบริเวณปากถ้ำ มีศาลเจ้าแม่นางนอนบริเวณหน้าป้ายอทุยานแห่งชาติถ้ำหลวง และ บริเวณอนุสาวรีย์จ่าแซมผู้ที่เสียสละ นอกจากนี้บริเวณใกล้กับอนุสาวรีย์ยังมีอาคารนิทรรศการปฏิบัติการถ้ำหลวงภายในนิทรรศการประกอบไปด้วย7โซน

นำท่านสู่ ดอยผาหมี ให้ท่านนั่งห้อยขาจิบกาแฟ ชมวิวของเขาที่เขียวขจีบนยอดดอยที่ร้านกาแฟดอยผาหมีและที่ดอยผาหมีนี้ยังเป็นแหล่งผลิตกาแฟคุณภาพดีเยี่ยม(*ค่ากาแฟ และเครื่องดื่มต่างๆ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวรฺ์)

จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดชายแดนไทย-พม่า ตลาดแห่งนี้จำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด นำท่านชมดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ ที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็น 3ประเทศ คือไทย ลาวและพม่า มีพื้นที่สามเหลี่ยมบรรจบกันโดยมีแม่น้ำโขงตัดผ่านชายแดน นอกจากนี้บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ยังมีทิวทัศน์ที่งดงามและมีสัญลักษณ์เป็น ซุ้มประตูสามเหลี่ยมทองคำ ให้ท่านได้สักการะพระพุทธรูปนวล้านตื้อ องค์พระพุทธรูปสีทองขนาดใหญ่บริเวณริมแม่น้ำโขง
นำท่านนมัสการและชม วัดเจดีย์หลวง ที่อ.เชียงแสน วัดโบราณซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงแสนกันมาหลายชั่วอายุคน

16.30 น. อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เพื่อเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกสินค้าพื้นเมือง

17.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย เพื่อเช็คอินท์บินกลับกรุงเทพฯ

19.50 น. เดินทางสู่กรุงเทพโดยสายการบินไทยสมายด์ เที่ยวบิน WE137 (ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.)

21.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

**************

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 28/09/22 7:48 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

การจองทัวร์
1.ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางประมาณ 25 วันทำการ

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่ารถปรับอากาศ รถบัส/รถตู้ /พาหนะ นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
2.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า *โรงแรมท้องถิ่น*
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (กรณีเดินทางโดยสารการบิน)
4.ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.ค่าทิปบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบริการ ..
6.ค่าตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือเหตุผลเรื่องการควบคุมโรค ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , การควบคุมโรคติดต่อ และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
- กระเป๋าสัมภาระ บริษัทฯยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณี ค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์ไทย ทัวร์เชียงราย เที่ยวเชียงราย ดอยตุง แม่ฟ้าหลวง ดอยช้างมูบ วัดร่องขุ่น ไร่ชาฉุยฟง สามเหลี่ยมทองคำทัวร์แนะนำ

ทัวร์เบตง หาดใหญ่ นราธิวาส ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ปัตตานี ยะลา

ทัวร์เบตง หาดใหญ่ นราธิวาส ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ปัตตานี ยะลา

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 4คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :1309 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
15,900
รายละเอียด

ทัวร์แม่ฮ่องสอน แสนสวย เที่ยวปาย บ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ หมู่บ้านสันติชล

ทัวร์แม่ฮ่องสอน แสนสวย เที่ยวปาย บ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ หมู่บ้านสันติชล

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :407 ท่าน

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
11,900
รายละเอียด

ทัวร์เชียงใหม่ แม่ออน แม่กำปอง ดอยอินทนนท์ ผาช่อ

ทัวร์เชียงใหม่ แม่ออน แม่กำปอง ดอยอินทนนท์ ผาช่อ

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :396 ท่าน

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
10,900
รายละเอียด

ทัวร์เชียงใหม่ แม่ริม ดอยม่อนแจ่ม 3วัน

ทัวร์เชียงใหม่ แม่ริม ดอยม่อนแจ่ม 3วัน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :293 ท่าน

Thai Smile Airways
3วัน | 2คืน
ราคาเริ่มต้น
8,200
รายละเอียด

ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูเรือ ทัวร์เชียงคาน 4วัน เที่ยวจัดเต็ม คุ้มสุดๆ

ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูเรือ ทัวร์เชียงคาน 4วัน เที่ยวจัดเต็ม คุ้มสุดๆ

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 3คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :271 ท่าน

Air Asia
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

ทัวร์เที่ยวน่าน แพร่ 5 วัน  เมืองแห่งอารยธรรม โบราณสถานล้ำค่า ธรรมชาติที่งดงาม

ทัวร์เที่ยวน่าน แพร่ 5 วัน เมืองแห่งอารยธรรม โบราณสถานล้ำค่า ธรรมชาติที่งดงาม

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 3คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :371 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ไอ้ไข่

ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ไอ้ไข่

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :375 ท่าน

Air Asia
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

ทัวร์ดอกพญาเสือโคร่ง ซากุระเมืองไทย ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูเรือ

ทัวร์ดอกพญาเสือโคร่ง ซากุระเมืองไทย ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูเรือ

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 3คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :193 ท่าน

Air Asia
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด


^
TOP