ทริปไหว้พระ สักการะบูชา ๑๙ วัดโบราณอันล้ำค่า อิ่มบุญ สุขใจ เชียงคำ เชียงของ เชียงแสน

ทริปไหว้พระ สักการะบูชา ๑๙ วัดโบราณอันล้ำค่า อิ่มบุญ สุขใจ เชียงคำ เชียงของ เชียงแสน

ทริปไหว้พระ สักการะบูชา ๑๙ วัดโบราณอันล้ำค่า อิ่มบุญ สุขใจ เชียงคำ เชียงของ เชียงแสน ทริปไหว้พระ สักการะบูชา ๑๙ วัดโบราณอันล้ำค่า อิ่มบุญ สุขใจ เชียงคำ เชียงของ เชียงแสน ทริปไหว้พระ สักการะบูชา ๑๙ วัดโบราณอันล้ำค่า อิ่มบุญ สุขใจ เชียงคำ เชียงของ เชียงแสน ทริปไหว้พระ สักการะบูชา ๑๙ วัดโบราณอันล้ำค่า อิ่มบุญ สุขใจ เชียงคำ เชียงของ เชียงแสน ทริปไหว้พระ สักการะบูชา ๑๙ วัดโบราณอันล้ำค่า อิ่มบุญ สุขใจ เชียงคำ เชียงของ เชียงแสน 3คืน
ไม่รวมตั๋วเครื่องิบน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทริปไหว้พระ สักการะบูชา ๑๙ วัดโบราณสถาน ล้ำค่า เชียงคำ เชียงของ เชียงแสน

ทริปอิ่มบุญ ขอพร ๑๙ วัด โบราณล้ำค่า.. เชียงคำ เชียงของ เชียงแสน แม่สาย นำท่านไหว้พระทำบุญ ขอพร ณ วัดโบราณเก่าแก่ อันทรงคุณค่า ศิลปะอันแสนวิจิตร งดงาม ผสมผสานศิลปะและความศัทธา จนเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า และศักดิ์สิทธ์ตามความเชื่อสืบทอดกันมาช้านาน

โปรแกรมการเดินทาง ทริปไหว้พระ สักการะบูชา ๑๙ วัดโบราณอันล้ำค่า อิ่มบุญ สุขใจ เชียงคำ เชียงของ เชียงแสน

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - เชียงคำ - วัดนันตาราม - วัดพระธาตุสบแวน - วัดแสนเมืองมา - วัดพระธาตุจอมจ้อ - เชียงของ

07.00 พบกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาเตอร์สายการบินไทยสมายล์ แถว B ประตู 2 08.30 เดินทางสู่จังหวัดเชียงราย โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน WE130

09.55 สนามบินเชียงราย จากนั้นนำคณะเดินทางสู่อำเภอเชียงคำ ชมวัดนันตาราม วัดโบราณเก่าแก่ วัดสร้างในปี พ.ศ 2467 โดยพ่อหม่องโพธิ์ชิต อริยภา ร่วมกับ พ่อเฒ่าอุบล บุญเจริญ  วัดนันตาราม เดิมเรียก จองม่าน หรือ จองคา (จอง เป็นคำไทใหญ่หมายถึงวัด) เพราะมุงด้วยหญ้าคา บ้างครั้งเรียก จองเหนือ เป็นวัดในตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นวัดศิลปะแบบพม่า ตัววิหารไม้สัก มีลวดลายฉลุไม้ ทั้งหน้าต่าง หน้าบัน ระเบียง ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์ธนบัตรเก่า เครื่องใช้โบราณ ผ้าลายโบราณ ภาพวาดโบราณ องค์พระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักจากไม้สักทองลงรักปิดทอง ทรงเครื่องแบบไทยใหญ่ ข้างองค์ประธานพระพุทธรูปหินขาว และพระพุทธปฏิมาประธาน ภายในวิหารยังมีธรรมาสน์ฉลุลวดลายสีทอง

เชียงคำ

โดยพ่อหม่องโพธิ์ชิต อริยภา ร่วมกับ พ่อเฒ่าอุบล บุญเจริญ บริจาคที่ดินเนื้อที่ 3 ไร่เศษ มีฐานะเป็น อาราม (ขึ้นตรงต่อคณะสงฆ์พม่าในขณะนั้น) ต่อมาในปี พ.ศ. 2467 พ่อเฒ่าตะก่าจองนันตา (อู๋) วงศ์อนันต์ คหบดีชาวปะโอ (ตองสู้) ได้ทำนุบำรุง และแม่เฒ่าจ๋ามเฮิง ประเสริฐกูล ได้ร่วมบริจาคที่ดิน สร้างวิหารหลังใหม่ โดยพ่อตะก่าจองนันตา(อู๋) รับเป็นเจ้าภาพสร้างวิหารหลังปัจจุบัน ได้จ้างช่างชาวพม่าจากจังหวัดลำปาง มาออกแบบและทำการก่อสร้างวิหารไม้ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมพม่าตอนล่าง อาคารมีหลังคาหน้าจั่วยกเป็นช่อชั้นลดหลั่นกัน มุงด้วยไม้แป้นเกร็ด และได้เปลี่ยนชื่อวัดจาก จองม่าน มาเป็น วัดนันตาราม เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ พ่อเฒ่าตะก่าจองนันตา (อู๋) ต้นตระกูลวงศ์อนันต์

เที่ยวเชียงคำ

นอกจากวัดแล้วยังเป็นโรงเรียนสอนสามเณร ส่วนอาคารเจาง์ ของวัดนันตารามทำหน้าที่เป็นทั้งวิหารอุโบสถ และศาลาการเปรียญตามรูปแบบของวัดไทย ในวิหารมีประติมากรรมรูปสิงห์ 2 ตัว พร้อมกับเสาสูงสองเสาขนาบข้าง บนยอดสุดมีการประดับประติมากรรมรูปนกยูงส่วนด้านหน้าราวบันไดเป็นประติมากรรมสัตว์ผสม ส่วนถัดไปเป็นโถงเรียกว่า จองตะกา ไว้สำหรับทำบุญไหว้พระ สวดมนต์ฟังธรรม ฯลฯ ส่วนถัดไปเรียก จองพารา เป็นพื้นที่ที่มีการประดิษฐานพระพุทธรูป ส่วนถัดไปคือ จองสังฆะ ใช้เป็นที่จำวัดของเจ้าอาวาส โดยรวมแล้ว วิหารวัดนันตารามมีเสาทั้งหมด 68 ต้น ซึ่งเป็นเสาไม้สักลงทองทุกต้น ส่วนเพดาน ใช้กระจกสีในการประดับตกแต่งลาย ส่วนพระพุทธรูป อัญเชิญมาจากวัดจองเมตตา เป็นพระพุทธรูปไม้สักทองศิลปะมันดาเลย์

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย  จากนั้นนำท่าน เดินทางไปวัดพระธาตุสบแวน วัดพระธาตุสบแวน เป็นวัดที่ประดิษฐานองค์พระธาตุเจดีย์ที่มีความเก่าแก่ สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุราว 800 ปี ภายในองค์พระธาตุได้บรรจุเส้นพระเกศา และกระดูกส่วนคางของพระพุทธเจ้าไว้ แม้ผ่านการบูรณะมาหลายต่อหลายครั้ง แต่องค์พระธาตุก็ยังคงได้รับการรักษาศิลปะตามแบบล้านนาไทยไว้ได้เป็นอย่างดี

เที่ยวเชียงคำ

พระธาตุเป็นเจดีย์ศิลปะล้านนา ฐานสี่เหลี่ยม องค์เจดีย์ไม่ใหญ่นัก ทาสีขาว องค์ระฆังเป็นสีทอง ส่วนยอดมีฉัตรทอง มีกำแพงแก้วล้อมรอบ มีรูปปั้นสิงห์อยู่ทั้งสี่มุม บริเวณทางเข้ามีรูปปั้นสิงห์อีกด้านละ 2 ตัว ด้านหน้ามีหอระฆังสีขาว ประดับด้วยปูนปั้นรูปหงส์และนกยูง ตกแต่งด้วยกระจกชิ้นเล็กๆอย่างสวยงาม เนื่องจากบริเวณนี้มีสายน้ำที่ไหลบรรจบกันสองสายคือ แม่น้ำแวนกับแม่น้ำฮ่อง วัดจึงได้ชื่อว่า “วัดสบแวน”

จากนั้นนำท่านชมวัดแสนเมืองมา วัดโบราณเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในเชียงคำ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 ราว พ.ศ. 2351 สร้างโดยชาวเมืองมาง มณฑลยูนานที่ถูกเจ้าเมืองน่านกวาดต้อนมาจนกระทั่งมาตั้งถิ่นฐานที่อำเภอเชียงคำนี้

ทัวร์เชียงคำ

โดยสมัยนั้นเจ้าผู้ครองเมืองน่านได้กวาดต้อนชาวไทยใหญ่จากเมืองมาง สหภาพพม่า มาอยู่หมู่บ้านแห่งใหม่ และเรียกหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านมาง" จากนั้นได้ชักชวนชาวบ้านช่วยกันสร้างวัดขึ้น ตั้งชื่อว่า "วัดมาง" ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดแสนเมืองมา" ในที่สุด จุดเด่นของวัดนี้ อยู่ที่หลังคาวิหาร ซึ่งมีลักษณะลดหลั่นกันลงมาหลายชั้น ตัวหลังคาประดับด้วยช่อฟ้ารูปหงส์ หรือตัวนาคคาบแก้ว ประดับด้วยไม้แกะสลักภาพนูน แล้วตกแต่งด้วยสีสันให้ดูงามตา บานประตูทุกบานทำด้วยไม้แกะสลัก และประตูเข้าสู่พระวิหารทำเป็นสามมุข ทั้งนี้ มุขแต่ละทิศทำเป็นสัตว์สามชนิด ซึ่งเชื่อว่าสัตว์เหล่านี้จะช่วยปกป้องคุ้มครองพระศาสนา อันได้แก่ พญานาค เสือ และสิงห์ นอกจากนี้ภายในวิหารยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวไทลื้อ และองค์พระประธานเป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่อำเภอเทิง ชมวัดพระธาตุจอมจ้อ เป็นหนึ่งในพระธาตุ 9 จอม พระธาตุจอมจ้อเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองเทิงมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล ประวัติพระธาตุจอมจ้อจากคัมภีร์เก่าแก่ที่ตั้งโดยนักปราชญ์ผู้ชำนาญในด้านภาษาบาลีของอำเภอเมืองเทิง (เมืองเถิง) ในสมัยนั้นได้กล่าวว่า ในกาลสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาสุวรรณภูมิ พระองค์ได้พักอยู่ใต้ต้นอโศกบนดอยใกล้น้ำแม่อิง มีพญานาคตนหนึ่ง รู้ว่าพระพุทธองค์เสด็จมาจึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ทูลถามความต่างๆแล้วจึงนำจ้อคำ 3 ผืนแล้วจ้อแก้วอีก 3 ผืน มาถวายพระพุทธองค์ พระอานนท์จึงขอทูลพระธาตุให้พระยานาคตนนั้น พระพุทธองค์จึงนำพระหัตถ์ลูบพระเศียรได้พระเกศาธาตุเส้นหนึ่ง จึงนำความแจ้งให้เจ้าเมืองเทิงสร้างพระธาตุไว้ที่กลางดอยเพื่อบรรจุพระเกศาธาตุ ต่อมาจึงมีการขนานนามพระธาตุนั้นว่า พระธาตุจอมจ้อ

เที่ยวเชียงคำ

ตามความเชื่อแล้ว ในการไหว้พระธาตุจอมจ้อ คำว่า "จ้อ" เป็นคำล้านนา หมายความเทียบได้กับ "ช่อ" ในภาษาไทยกลาง "จอมจ้อ" จึงควรหมายความถึง ชูขึ้น หรือสูงเด่น เป็นสง่า สูงส่ง ถ้าได้กราบไหว้ก็จะประสบความสำเร็จทุกสิ่งเหมือนกับการเริ่มเจรจาก็นำมาซึ่งความสำเร็จและสมประสงค์ทุกประการ

เย็น รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4ดาว
ทัวร์เชียงของ
 

วันที่สอง วัดพระธาตุดอยย่าม่อน - พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ - วัดศรีดอนชัย - วัดไชยสถาน - วัดพระแก้ว  -  วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม  - เชียงแสน

06.30  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

08.00  นำท่านเดินทางสู่วัดพระธาตุดอยย่าม่อน วัดแห่งนี้ถูกทิ้งร้างมาหลายร้อยปี  หลังจาก พระอาจารย์พัสกร ฐานะวีโร (คงอินทร์) เจ้าอาวาส ได้เดินธุดงค์มาพบต่อมาได้ร่วมกับชาวบ้านช่วยกันบูรณะ โดยสร้างพระธาตุครอบองค์เดิมที่ชำรุดขึ้นใหม่ชื่อว่าพระธาตุแม่ย่าม่อน สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่พระมหาจักรพรรดิ และพระมหาปริตย์ ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินภูเขาริมฝั่งแม่น้ำโขง มองเห็นได้แต่ไกลทั้งทางบกและทางน้ำ เป็นสถานที่สำหรับพระสงฆ์ เณรรวมทั้งแม่ชี และ ปชช.ทั่วไปใช้ปฎิบัติธรรม และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวศึกษาทางวัฒนธรรม

ทัวร์เชียงของ

ตามคำบอกเล่าตามกันมา สถานที่แห่งนี้เดิมเป็นวัดเก่าของประชาชนสองฝั่งโขงไทย-สปป.ลาว มีความเชื่อเรื่องพญานาคเล่าต่อกันมาว่า ห่างจากวัดฯไปเพียง 300 เมตร ชาวบ้านเคยพบเห็นพญานาคเลื้อยขึ้นมาจากแม่น้ำโขงเมื่อ 16 ปีที่ผ่านมา แล้วหยุดขวางถนนรถสัญจรผ่านไปมาต้องจอดรอให้กลับลงแม่น้ำ ต่อมาจึงได้ตั้งศาลเจ้านาคราชให้สถิตย์เป็นที่กราบไหว้ บูชา ของชาวบ้านที่นับถือเรื่องราวของพญานาคราช

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ สืบสานวัฒนธรรมชาวเชียงของ ศิลปะบนผืนฝ้า ที่มีคุณค่าดุจทองคำ ของชาวไทลื้อบ้านศรีดอนชัย ที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ ของสุริยา วงค์ชัย ลูกหลานไทลื้อรุ่นปัจจุบันที่จัดสร้างพิภัณฑ์หลังนี้ขึ้นมา เพื่อเก็บรักษาผ้าทอไทลื้อ ไว้สืบทอดให้เป็นมรดกของลูกหลานสืบไป ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของชาวไทลื้อ ทางพิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ ยังจัดแสดงวิถีชีวิตไทยลื้อ ผ่านการแสดงต่างๆ มากมาย เช่น การเล่นเครื่องดนตรี การฟ้อนรำไทลื้อ การขับลื้อ และการปั่นฝ้ายไทลื้อเป็นต้น ถัดไปอีกอาคารหนึ่งจะเป็นส่วนร้านกาแฟ ชื่อว่า ซังวาคาเฟ่ ซึ่งคำว่า ซังวา เป็นภาษาไทลื้อ แปลว่า อะไรนะ บรรยากาศดีมากๆ ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของท้องทุ่งที่สวยงาม (ค่าเครื่องดื่มไม่รวมในค่าทัวร์)

ทัวร์เชียงของ

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมวัดศรีดอนชัย กราบพลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปโบราณเก่าแก่ พระพุทธรูปบูชาขนาดใหญ่ ปางมารวิชัย (สิงห์หนึ่ง) สมัยเชียงแสน ณ วัดศรีดอนชัย ซึ่งเดิมชื่อ วัดตุงคำ ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2400 ได้ย้ายมาสร้างวัดใหม่ทางทิศตะวันตก ติดกับประตูชัย (ที่ตั้งวัดปัจจุบัน) และได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า วัดศรีดอนชัย 

ตามประวัติ ราวปี พ.ศ.2465 ขณะที่ชาวบ้านบ้านเกี๋ยงใต้ ได้ออกไปหาของป่าตามปกติ ใกล้หมู่บ้าน อันเป็นพื้นที่ป่าสัก ป่าไผ่ ซึ่งบริเวณนั้นยังคงมีร่องรอยของวัดร้าง และซากปรักหักพัง ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้เห็น "พระโมลี" ของพระพุทธรูปโผล่พ้นเหนือพื้นดิน จึงได้ชวนกันลองขุดค้นดู ปรากฏว่าพบพระพุทธรูปจำนวนมาก องค์เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง รวมถึงองค์ "หลวงพ่อเพชร" จึงพากันมาขุด ชาวบ้านได้นำไปถวายวัด..แต่ก็ยังมีบางคน นำไปเป็นสมบัติส่วนตัว ส่วน "หลวงพ่อเพชร" ชาวบ้านได้ช่วยกันขุดออกจากหลุม แต่ก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปที่ใดได้ ผู้นำหมู่บ้าน จึงส่งเรื่องรายงานให้นายอำเภอและเจ้าคณะอำเภอทราบ พระยาจิตวงษ์วรยศรังษี (น้อย จิตตางกูร) นายอำเภอเชียงของ และ พระครูโสภณจริยกิจ (ถุงแก้ว วิริโย จิตตางกูร) เจ้าคณะอำเภอ ในขณะนั้น จึงขอแรงชาวบ้านที่มีเกวียน ยกขบวนกันไปอาราธนา "หลวงพ่อเพชร" เพื่อมาประดิษฐานยัง "วัดศรีดอนชัย" ต.เวียง อ.เชียงของ แต่ชาวบ้านไม่ยอมให้ย้าย เนื่องจากเห็นว่าชาวบ้านเป็นผู้พบและขุดขึ้นมา ควรจะเป็นสมบัติของชาวบ้านโดยชอบธรรม นายอำเภอ จึงได้เจรจาและจูงใจให้ชาวบ้านยินยอม โดยให้เหตุผลว่าจะอัญเชิญไปเป็นที่สักการะบูชา ให้เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเชียงของ โดยจะประดิษฐานที่วัดศรีดอนชัย ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ติดกับที่ว่าการอำเภอเชียงของ ที่สุดชาวบ้านยินยอม แต่มีเงื่อนไขว่าให้ผู้ที่ร่วมขบวนยกกันเอง โดยชาวบ้านจะไม่ร่วมยกหลวงพ่อเพชรขึ้นสู่เกวียนเด็ดขาด เวลานั้น หลวงพ่อเพชร ซึ่งถูกฝังเป็นเวลาหลายปี ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการยากมากที่จะยกเอาไปได้

ทัวร์เชียงของ

นายอำเภอและคณะจึงหารือกันและตัดสินใจทำพิธีเสี่ยงทาย กับ เทพยดาอารักษ์ที่สิงสถิตย์อยู่ในวัดร้างแห่งนั้น โดยมอบให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายสงฆ์ หลวงพ่อพระครูโสภณจริยกิจ และครูบาคำปัน จึงทำพิธีจุดธูปเทียนบูชา อธิษฐานว่าในการที่ฝ่ายสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองได้มาขออาราธนาหลวงพ่อก็เพราะหลวงพ่อเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สวยงาม ถ้าจะให้ประดิษฐานอยู่ที่วัดนี้ หมู่บ้านก็ยังไม่เจริญ จึงอยากให้หลวงพ่อไปประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีดอนชัย ต.เวียง อ.เชียงของ ทางฝ่ายสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองจะได้สักการะบูชา เทอดทูนเอาไว้เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองสืบต่อไปภายหน้า และขณะนี้ฝ่ายสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองมีเจ้าเมืองเชียงของและชาวบ้านก็เตรียมเกวียนมาหลายเล่ม ประดับตกแต่งเรียบร้อยแล้ว เพื่อจะมาขออาราธนาหลวงพ่อ และตั้งขบวนแห่ไปในวันนี้ ถ้าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายมีบุญวาสนาจะได้กราบได้ไหว้สักการะหลวงพ่อหรือถ้าหลวงพ่อได้เอ็นดูรับคำอาราธนาแล้วก็ดี ก็ขอคน 7-8 คนนี้ยกหลวงพ่อขึ้นและหามหลวงพ่อไปได้โดยง่าย ถ้าหลวงพ่อไม่อนุญาต และไม่รับคำนิมนต์ และจะประดิษฐานอยู่วัดบ้านเกี๋ยงนี้ก็ขออย่าขยับขัดเคลื่อนไปไหน กล่าวจบทุกคนกราบแล้วชายฉกรรจ์ช่วยกันยกขึ้น ปรากฏว่ายกขึ้นโดยง่าย และร่วมกันยก"หลวงพ่อเพชร"ขึ้นเกวียนที่เตรียมไว้เนื่องจากในวันที่ "หลวงพ่อเพชร" มาประดิษฐานอยู่ ใกล้กับวันมาฆะบูชา จากนั้นจึงกำหนดให้วันมาฆะบูชาเป็นวันสรงน้ำหลวงพ่อเพชร ถือเป็นประเพณีของอำเภอเชียงของในทุก ๆ ปี 

หลวงพ่อเพชร เป็น พระพุทธรูปบูชาขนาดใหญ่ ปางมารวิชัย (สิงห์หนึ่ง) สมัยเชียงแสน องค์พระสูง 50 นิ้ว ฐานเตี้ย 5 นิ้ว แบบบัวหงาย เฉพาะฐานลงรักปิดทอง 
พระโมลี เป็นลักษณะบัวตูม (ปัจจุบันไม่ใช่ของเดิม พระโมลีของเดิมได้สูญหายไปขณะที่เคลื่อนย้ายมาครั้งแรก) พระเกศ เป็นเกลียวเหมือนก้นหอย แถวหน้า นับแต่ต้นพระกรรณ(หู) ด้านขวาขององค์พระถึงด้านซ้ายมี 15 เส้น
พระพักตร์อิ่มเอิบ พระเนตรเบิกกว้าง พระเนตรมีสีขาว และสีดำแจ่มใส มองเห็นได้ชัด พระหนุ(คาง)บุ๋ม พระศอ (คอ) มีรอยวงแหวน 4 วง ริมพระโอฐด้านซ้ายและขวางามงอน เป็นรูประจับสวยงามมาก

ลำพระองค์ นั่งขัดสมาธิเพชร พระหัตถ์ขวาวางพาดเข่า พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพรา(ตัก) พระหัตถ์ซ้าย หล่อเป็นท่อนแยกต่างหาก ถอดออกจากพระพาหา (แขน)ได้ มีลิ่มสลักสำหรับถอดเข้า-ออกได้ และนิ้วชี้งอยกขึ้นเหมือนจะกระดิกได้ นิ้วพระหัตถ์อ่อนช้อยสวยงาม เหมือนมีชีวิต ฝ่าพระบาททั้ง 2 เป็นรอยกงจักรที่มองเห็นได้ชัด สังฆาฎิ พาดบนพระอังสะ ลงมาถึงบนราวนม ปลายผ้าสังฆาฏิแบ่งเป็นแฉกแยกกัน หลวงพ่อเพชร แม้จะทรงครองจีวร แต่ยังมองเห็นหัวถัน ดูคล้ายไม่มีผ้าจีวรปิด (อันทำให้ผู้เชี่ยวชาญการดูพระพุทธรูปถือว่าเป็นสิงห์หนึ่งรุ่นแรก สมัยเชียงแสน)

จากนั้นนำท่านชมวัดหลวงไชยสถาน วัดโบราณเก่าแก่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง มองทัศนียภาพริมฝั่งโขงและประเทศลาวอย่างสวยงาม ตามตำนานของวัดหลวงไชยสถาน สอดคล้องกับเรื่องราวของวัดพระแก้วเชียงของ หรือในอดีตชื่อว่า วัดศรีบุญยืน ทั้งสองวัดเป็นวัดสำคัญและมีความเก่าแก่

ทัวร์เชียงของ

โดยจารึกบนฐานพระธาตุเจดีย์บอกว่าสร้างเมื่อปี พ.ศ. 1979 ซึ่งตำนานพื้นเมืองของเมืองเชียงของได้บันทึกความเป็นมาของพระธาตุที่มีอายุยืนยาวเคียงคู่การกำเนิดเมืองเชียงของ โดยมีพุทธตำนานกล่าวเล่าไว้ว่า ในสมัยพระพุทธเจ้าเลียบโลกพร้อมพระอานนท์ได้เสด็จมาถึงทางฝั่งแม่น้ำโขง อันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านตำมิละ พระพุทธองค์ทรงมีพระเมตตาเทศนาธรรมให้กลุ่มชาวบ้านตำมิละถือศีลห้า พวกตำมิละก็เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา หลังเสร็จจากการเทศนาธรรมแล้วพระพุทธองค์ก็จะเสด็จไปสู่ที่อื่น พระองค์ได้ประทานพระเกศาธาตุให้พวกตำมิละ 2 องค์ พร้อมกำหนดสถานที่และวิธีการบรรจุพระเกศาธาตุ ซึ่งเป็นที่มาของพระธาตุเจดีย์ วัดหลวงไชยสถานและวัดพระแก้วเชียงของในปัจจุบัน

นับได้ว่าเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านทั้งชาวเมืองเชียงของ รวมถึงพุทธศาสนิกชนชาวลาว มาไหว้พระธาตุร่วมกันกับคนในเวียงเชียงของทุกปี โดยได้ถือเอาวันวิสาขะบูชาเป็นวันไหว้พระธาตุมาแต่กาลก่อน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย  นำท่านชมวัดพระแก้ว เชียงของ วัดพระแก้ว เดิมชื่อ วัดศรีบุญเรือง อีกแหล่งข้อมูลระบุว่า วัดศรีบุญยืน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราว พ.ศ. 1240 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2380 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2405 ภายในวิหารมีพระพุทธรูปและมณฑปเก่าแก่อายุ 1,300 ปี ต่อมาสมัยเจ้าอริยะ ผู้ปกครองเมืองเชียงของได้บูรณะวัดครั้งใหญ่ จนเปลี่ยนชื่อมาเป็น "วัดพระแก้ว" เพราะเชื่อว่าได้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก่อนจะอัญเชิญไปประดิษฐานที่หลวงพระบาง ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านได้ร่วมสร้างพระแก้วมรกตจำลองขึ้นองค์ใหม่จากหินแม่น้ำโขงเพื่อเป็นการรำลึกถึงประวัติศาสตร์ในอดีต พระธาตุซึ่งภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีตำนานเล่าว่าเคยเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาและได้ประทานพระเกศา 2 เส้น เอาไว้ให้เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ ปัจจุบันได้บรรจุไว้ที่พระธาตุ 2 แห่งของเชียงของ คือ วัดไชยสถานและวัดพระแก้ว นั้นเอง

ทัวร์เชียงของ

จากนั้นนำท่านชมวัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง เชียงของ โดยเดิมชาวบ้านได้ถวายที่ดิน แก่ พระเทพวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล) เพื่อใช้สร้างเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรม ท่านก็ได้เริ่มพัฒนาและก่อสร้างสิ่งต่างๆ อาทิ หอสวดมนต์ บ้านพักผู้ปฏิบัติธรรม พระอุโบสถ หอฉัน ศาลาปฏิบัติธรรม เป็นต้น โดยมีลูกศิษย์ทั่วสารทิศร่วมกันเป็นเจ้าภาพโดยเดิมเป็นเพียงสำนักสงฆ์ ต่อมาได้รับการอนุญาตเปลี่ยนเป็นวัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม จนถึงปัจจุบัน

เที่ยวเชียงของ

ได้เวลาพอสมควรพาท่านเดินทางสู่เชียงแสน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

เข้าพัก โรงแรม อิมพีเรียล โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท  หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4ดาว

ทัวร์เชียงของ

วันที่สาม วัดพระธาตุผาเงา - วัดพระธาตุเจดีย์หลวง - วัดป่าสัก - วัดพระธาตุจอมกิตติ - วัดพระธาตุปูเข้า บางชื่อ - จุดชมวิวสามเหลี่ยมทองคำ รูปปั้นพญาแสนภู - วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว

07.00  รับประทานอาหาร ณ โรงแรม ที่พัก

เช้า นำท่านชมวัดพระธาตุผาเงา ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำโขงทางด้านทิศตะวันตก ตรงข้ามกับประเทศลาว จากพงศาวดารโยนกบอกว่า ขุนผาพิงหรือขุนพิง (พระองค์พิง) ผู้ครองนครโยนก องค์ที่ 23 ช่วงปี พ.ศ. 494 - 512 เป็นผู้สร้างเจดีย์ไว้บนหินก้อนใหญ่ที่เชิงเขาดอยจันทร์ ซึ่งเข้าใจว่าหมายถึงพระธาตุผาเงาในวัดนี้ คาดว่าน่าจะมีการบูรณะมาบ้าง เพราะพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ที่ลาดต่ำสุดของภูเขา ซึ่งง่ายต่อการดูแลซ่อมแซม

ส่วนผู้สร้างพระธาตุจอมจันและพระธาตุเจ็ดยอด อยู่บน "ดอยคำ" และ "ดอยจัน" ตามลำดับ เมื่อขุนลังได้ขึ้นครองเมือง "เวียงเปิกสา" (เมืองเชียงแสนปัจจุบันนี้) ช่วงปี พ.ศ. 996-1007 พระองค์ได้ชักชวนชาวเมืองทั้งหลายให้ช่วยกันสร้างเจดีย์ไว้บนยอดดอยคำ ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านเรียกว่า "ตอดจันทร์" เจดีย์ที่ว่านี้หมายถึงพระธาตุจอมจันและพระธาตุเจ็ดยอด เจดีย์ทั้ง 2 องค์นี้ถูกภัยธรรมชาติทำลาย เช่น ถูกแดด - ฝน และลมพัดทำลายมานับพันปีจนเหลือแต่ซากฐานไว้ ประกอบกับช่วยนั้นภาวะเศรษฐกิจอาจจะฝืดเคืองจนทำให้ชาวบ้านทอดทิ้งศาสนาขาดการดูแลเอาใจใส่และที่ฐานองค์พระเจดีย์ทั้งสองก็มีรอยขุดเจาะ อาจจะเป็นฝีมือของพวกนักสะสมของเก่าเสาะแสวงหาโบราณวัตถุ

ทัวร์เชียงแสน

วันที่ 17 มีนาคม 2519 เวลา 14.00 น. เมื่อคณะศรัทธาได้ปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ทุกคนต่างปิติยินดี เมื่อได้พบพระพุทธรูปที่มีลักษณะสวยงามมาก ผู้เชี่ยวชาญโบราณวัตถุ วิเคราะห์ว่า พระพุทธรูปองค์นี้มีอายุระหว่าง 700-1,300 ปี คณะทั้งหมดจึงได้พร้อมกันตั้งชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่า "หลวงพ่อผาเงา" และเปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น "วัดพระธาตุผาเงา" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ทัวร์เชียงแสน

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม วัดเจดีย์หลวง หรือ วัดพระธาตุเจดีย์หลวง, วัดพระเจ้าตนหลวง เป็นวัดโบราณในอำเภอเชียงแสน สร้างโดยพระเจ้าแสนภู เป็นวัดที่สำคัญของหิรัญนครเงินยาง อาณาจักรล้านนา เจดีย์หลวงในชื่อของวัดนั้นเชื่อว่าได้ชื่อมาจาก "พระธาตุเจดีย์หลวง" พระเจดีย์องค์ใหญ่ที่สูง 88 เมตร มีฐานกว้าง 24 เมตร เป็นพระเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงแสน ภายในวัดนอกจากพระเจดีย์หลวงแล้วยังมีพระวิหารและองค์เจดีย์ อีก 4 องค์ ซึ่งล้วนปรักหักพังอย่างมาก กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2478

ทัวร์เชียงแสน

จากนั้นชมวัดป่าสัก วัดป่าสัก เป็นวัดและกลุ่มโบราณสถานในอำเภอเชียงแสน ก่อสร้างโดยพระเจ้าแสนภู ในปีพ.ศ. 1838 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ "โคปผกะธาตุ" (พระธาตุกระดูกตาตุ่มข้างขวาของพระพุทธเจ้า) และโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกต้นสักจำนวน 300 ต้นทั่วบริเวณ จึงเป็นที่มาของชื่อวัดป่าสัก

กลุ่มโบราณสถานของวัดป่าสักครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 16 ไร่ ประกอบด้วยโบราณสถานต่าง ๆ จำนวน 22 แห่ง เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงปราสาท ได้รับอิทธิพลจากศิลปะหริภุญชัย โดยรอบมีเจดีย์องค์เล็กประดับอยู่ที่มุมทั้งสี่ สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานศิลปะสุโขทัย พุกาม และหริภุญไชยเข้าด้วยกันจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเจดีย์ล้านนา

ทัวร์เชียงแสน

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม วัดพระธาตุจอมกิตติ ตั้งอยู่บนยอดดอยน้อย พระธาตุจอมกิตติ ปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงแสน สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าพังคราชเพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และได้รับการบูรณะในสมัยของหมื่นเชียงสงโดยการสร้างเจดีย์ครอบทับองค์เดิมเมื่อปี พ.ศ.2030 จากตำนานและพงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสนได้กล่าวถึงเรื่องการสร้างพระธาตุจอมกิตติเอาไว้ว่า พระมหาเถระชาวโกศลนคร เมืองสุธรรมวดี ชื่อพระพุทธโฆษาจารย์ นำพระบรมสารีริกธาตุจากเมืองลังกามาถวายพระเจ้าพังคราช ต่อมาพระองค์พร้อมพระราชโอรสคือพระเจ้าพรหมกุมารจึงได้สร้างพระธาตุขึ้นบนดอยน้อย เมื่อ พ.ศ.1483 แล้วอัญเชิญพระธาตุที่ได้มาบรรจุไว้ โดยให้พระนามพระธาตุองค์นี้ว่า “พระธาตุจอมกิตติ”
เที่ยวเชียงแสน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย  นำท่านเยี่ยมชมวัดพระธาตุดอยปูเข้า (หรือ วัดพระธาตุดอยภูเข้า, วัดพระธาตุดอยภูข้าว) เป็นวัดและโบราณสถานที่สร้างในสมัยหิรัญนครเงินยาง

ตามตำนานได้เล่าว่าพระยาลาวจังราช (บางตำนานสะกดว่า ลาวจง) ปฐมกษัตริย์แห่งหิรัญนครเงินยาง มีพระราชโอรสสามพระองค์ คือ ลาวก่อ (บางตำนานเขียนว่า ลาวครอบ) ลาวเกื้อ (บางตำนานเขียนว่า ลาวช้าง) และ ลาวเก้า (บางตำนานสะกดว่า ลาวเกล้า) มีครั้นหนึ่งพระราชโอรสทั้งสามพระองค์ได้เสด็จท่องเที่ยวและพบปูขนาดใหญ่ตัวหนึ่ง จึงพากันไล่จับ แต่ปูตัวนั้นได้หนีเข้ารูไป ลาวก่อและลาวเกื้อจึงรับสั่งให้ลาวเก้านั่งรออยู่ที่ห้วยระหว่างที่ทั้งสองพระองค์จะตามหาปูยักษ์ตัวนั้น เมื่อลาวเก้ารออยู่นานจึงเสด็จกลับไปทูลพระบิดา พระบิดาทรงเห็นว่าโอรสทั้งสามไม่รักใคร่สมานกัน หากอยู่ด้วยกันคงไม่เป็นสุข จึงได้มีรับสั่งให้ลาวก่อ (ลาวครอบ) ครองเมืองกวาง (บางตำนานระบุว่าคือ เชียงของ), ลาวเกื้อ (ลาวช้าง) ครองเมืองผาลานผานอง (บางตำนานระบุว่าคือ เมืองยอง) และ ส่วนลาวเก้า (ลาวเกล้า) ให้ครองเมืองของพระองค์เองคือหิรัญนครเงินยาง หลังสถาปนาขึ้นครองราชย์ลาวเก้าได้สถาปนาพระนามขึ้นว่า พระยาลาวเก้าแก้วเมืองมา เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์พระองค์ที่ 2 ของหิรัญนครเงินยาง เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าว พระองค์ได้ทรงสร้างพระเจดีย์บนดอยที่ปูยักษ์ตัวดังกล่าวหนีไปในราวปี พ.ศ. 1302 จึงเป็นที่มาของวัดพระธาตุดอยปูเข้า

เที่ยวเชียงแสน

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สามเหลี่ยมทองคํา (Golden Triangle) เป็นสถานที่สำคัญที่สามารถมองเห็นพรมแดนของสามประเทศได้อย่างชัดเจน ได้แก่ พม่า ลาว และประเทศไทย สามเหลี่ยมทองคำ เป็นบริเวณที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกมาบรรจบกัน หรือที่เรียกว่า สบรวก ดินแดนที่นักท่องเที่ยวจะได้ชมวิวสามประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว และเมียนมาร์   ตรงบริเวณสบรวก สามเหลี่ยมทองคำในอดีตนั้นคือแหล่งค้ายาเสพติดระดับโลก  แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม สามารถนมัสการพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน หรือ พระพุทธนวล้านตื้อ ประทับนั่งบนเรือแก้วกุศลธรรมขนาดใหญ่ ประดิษฐานกลางแจ้ง องค์พระนั้นสร้างขึ้นด้วยทองสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่

เที่ยวเชียงแสน

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว วัดที่พระครูบาบุญชุ่ม เป็นผู้สร้างขึ้น พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ พระที่คนทางภาคเหนือให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก สมัยที่ท่านเป็นสามเณ รบุญชุ่มได้เคยจำพรรษาที่ 3 ที่วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ย้อนกลับไปเมื่อจำพรรษาที่ 1-2 ที่วัดบ้านด้ายประสิทธิ์ ท่านได้มีดำริจะสร้างพระธาตุดอยเวียงแก้ว ท่านได้นิมิตเห็นสถูปเก่า และท่านจะได้กลับมาเป็นผู้บูรณะ และท่านก็ได้กลับมาสร้างวัดพระธาตุดอยเวียงแก้วจริงๆ สถานที่ภายในวัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ได้แก่ พระพุทธรูป สมเด็จพระคันธาระองค์ปฐม กุฏิกลางน้ำ ท่ามกลางสระอรัญวาสี ธรรมศาลาลานฟังธรรม ศาลาบุญชุ่มเย็น ศาลาวิปัสสนาหลสง ศาลาจำรัสแสง อุโบสถปฐมรัตนวิหาร องค์พระธาตุดอยเวียงแก้ว ฯลฯ

เที่ยวเชียงแสน

ได้เวลาพอสมควร นำคณะเดินทางสู่ตัวเมืองเชียงราย

เย็น รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

เข้าที่พัก Laluna Hotel and Resort หรือโรงแรมเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว - วัดมิ่งเมือง - วัดพระสิงห์ - วัดพระธาตุจอมทอง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

06.00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เช้า  นำท่านเยี่ยมชม วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว ตั้งอยู่บนดอยแห่งหนึ่งบริเวณเส้นทางไปดงมะดะ บนยอดดอยเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์รอบ ๆ ตัวเมืองของจังหวัดเชียงราย ซึ่งสวยงามและกลางวันและกลางคืน เป็นวัดที่เก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยพุทธกาลราว 1,000 กว่าปี มีตำนานเก่าแก่เรื่อง แมงสี่หูห้าตา และ ควายเผือกแก้วเขาแสง ในเจดีย์ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อันเป็นข้อมือนิ้วก้อยข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าและเขาของควายเผือกแก้วเขาแสงอีกด้วย

ทัวร์เชียงแสน

วัดพระธาตุดอยเขาควายยังเป็นที่รู้จักจากตำนานเกี่ยวกับแมงสี่หูห้าตา สัตว์ประหลาดในตำนาน จากตำนานเล่าตามกันมา พระ​อินทร์จำแลง”แมงสี่หู​ ห้าตา” กินถ่านไฟเป็นอาหารขับถ่ายเป็นทอง​ หากมีทุกข์​ ความลำบากใจ​ เมื่อกราบขอพรจะหายจากทุกข์​ มีความสุข​มีโชค​ลาภ

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมวัดมิ่งเมือง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2513 เดิมเป็นวัดไทยใหญ่ ไม่มีหลักฐานว่าสร้างสมัยใด ศิลปะผสมระหว่างพม่าและล้านนา และมีปูชนียวัตถุสำคัญคือ พระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ พระเจดีย์โบราณ ที่ได้รับการประธานจาก สมเด็จพระญาณสังวรณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วัดมิ่งเมืองอยู่ติดสถานที่สำคัญทางโบราณคดีของจังหวัดเชียงราย เป็นประตูเมืองเก่าของเมืองเชียงราย คือ ประตูไก่ดำ หรือประตูขัวดำ หรือประตูเจ้าพ่อสันป่าแดง ซึ่งคนเชียงราย ยังคงเรียกบริเวณสี่แยกที่ถนนบรรพปราการตัดกับถนนไตรรัตน์ว่า สี่แยกขัวดำ ที่บริเวณประตูวัดด้านทิศตะวันออก มีบ่อน้ำโบราณ ชื่อ น้ำบ่อจ๊างมูบ ศิลปะแบบไทยใหญ่ มีซุ้มครอบไว้เป็นประติมากรรมปูนปั้นรูปช้างหมอบ เชื่อกันว่าบ่อน้ำนี้เป็นบ่อน้ำโบราณที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคของผู้คนโบราณที่สัญจรเข้าออกเมือง ได้มาพักกายบริเวณประตูเมืองเพื่อดื่มน้ำและล้างหน้าให้เกิดสิริมงคลก่อนจะเริ่มเดินทางออกหรือเข้าสู่เมืองเชียงราย

ทัวร์เชียงแสน

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมวัดพระสิงห์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ  วัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดเชียงราย ไม่ปรากฏประวัติการสร้าง ชินกาลมาลีปกรณ์ กล่าวว่า ท้าวมหาพรหม เจ้าเมืองเชียงราย อนุชาของพญากือนา อัญเชิญพระสีหลปฏิมาจากกำแพงเพชรมายังเมืองเชียงใหม่ เมื่อพญากือนาปรารภจะสร้างซุ้มขึ้นใหม่ให้เป็นที่ประดิษฐานของพระสีหลปฏิมา ท้าวมหาพรหมจึงอัญเชิญพระสีหลปฏิมาไปยังเมืองเชียงราย เพื่อนำมาเป็นแบบสร้างอีกองค์หนึ่งด้วยทองสำริดให้เหมือนองค์ต้นแบบ แล้วอัญเชิญมาประดิษฐานในวิหารหลวงเมืองเชียงราย คือวัดพระสิงห์ในปัจจุบัน เมื่อพญากือนาสวรรคต พญาแสนเมืองมา โอรสได้ขึ้นครองราชย์สืบแทน ท้าวมหาพรหมไม่พอใจจึงยกทัพมาตีเมืองเชียงใหม่แต่ไม่สำเร็จ ภายหลังพญาแสนเมืองมานำกองทัพสู้รบจับท้าวมหาพรหมได้ แล้วอัญเชิญพระสีหลปฏิมามายังเมืองเชียงใหม่

วัดพระสิงห์มีสถานะเป็นวัดสำคัญมาตลอดทุกสมัย ช่วงสงครามขับไล่พม่าออกจากล้านนาทำให้เมืองเชียงรายกลายเป็นเมืองร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2347 จนเมื่อฟื้นฟูเมืองเชียงราย พ.ศ. 2386 จึงมีการบูรณะวัดสำคัญต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไปตามจำนวนไพร่พลและสถานะทางสังคมยุคนั้น

เที่ยวเชียงแสน

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมสักการะ วัดพระธาตุดอยจอมทอง หรือวัดพระธาตุดอยทอง (หรือวัดพระธาตุดอยตอง ตามสำเนียงคนเชียงราย) เป็นหนึ่งในพระธาตุ 9 จอม เป็นวัดเก่าแก่ และถือเป็นปูชนียสถานแห่งหนึ่งใน “เก้าจอม” ของสถานที่อันเป็นมงคลนามของจังหวัดเชียงราย โดยวัดพระธาตุดอยจอมทองนี้ สันนิษฐานว่าสร้างก่อนที่พญามังรายมหาราชจะเสด็จมาพบพื้นที่บริเวณนี้ และโปรดให้สร้างเมืองเชียงรายในปี พ.ศ. 1805 โดยตามประวัติที่มีการกล่าวถึงวัดพระธาตุดอยจอมทองระบุว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพญาเรือนแก้ว เจ้าผู้ครองเมืองไชยนารายณ์ (บริเวณอำเภอเวียงชัยปัจจุบัน) นี พ.ศ. 1483 โดยในการสร้างวัดครั้งนั้น ได้มีการสร้างองค์พระเจดีย์ประธานของวัดขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระมหาเถระชาวลังกาได้นำมาถวายแด่พญาพังคราชแห่งเมืองโยนกนาคพันธุ์ ซึ่งพญาพังคราชได้โปรดให้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น 3 ส่วน และนำไปประดิษฐาน ณ พระบรมธาตุเจดีย์ที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน ได้แก่ พระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุง พระธาตุจอมกิตติ และพระธาตุดอยจอมทองแห่งนี้

ทัวร์เชียงของ

17.00 เดินทางสู่สนามบินเชียงราย

20.45 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน WE137

22.10 ถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ

 

**************

#1215# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
23 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 11,900 11,900 11,900 4,000
จองทัวร์  
21 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 11,900 11,900 11,900 4,000
จองทัวร์  

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 23/05/22 5:15 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

การจองทัวร์
1.ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 3,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางประมาณ 25 วันทำการ

** ผู้เดินทาง ต้องได้รับการ ฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม สามารถยืนยันโดยเอกสาร หรือแสดงข้อมูลแอฟหมอพร้อม ให้แก่เจ้าหน้าที่ได้ เมื่อขอตรวจสอบ

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่ารถปรับอากาศ /รถตู้ /พาหนะ นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
2.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (กรณีเดินทางโดยสารการบิน)
4.ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
6.ค่าทิปบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบริการ ..
7.ค่าตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือเหตุผลเรื่องการควบคุมโรค ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , การควบคุมโรคติดต่อ และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
- กระเป๋าสัมภาระ บริษัทฯยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณี ค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์เชียงของ ทัวร์เชียงแสน ทัวร์เชียงคำ ทัวร์แม่สาย ทัวร์เชียงรายทัวร์แนะนำ

ทัวร์แม่ฮ่องสอน แสนสวย เที่ยวปาย บ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ หมู่บ้านสันติชล

ทัวร์แม่ฮ่องสอน แสนสวย เที่ยวปาย บ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ หมู่บ้านสันติชล

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :83 ท่าน

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
11,900
รายละเอียด

ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 3 วัน

ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 3 วัน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :19 ท่าน

Thai Smile Airways
3วัน | 2คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

ทัวร์เชียงราย ชมสวนแม่ฟ้าหลวงดอกไม้เมืองหนาว หมู่บ้านกลางหุบเขาดอยผาฮี้

ทัวร์เชียงราย ชมสวนแม่ฟ้าหลวงดอกไม้เมืองหนาว หมู่บ้านกลางหุบเขาดอยผาฮี้

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :46 ท่าน

Thai Smile Airways
3วัน | 2คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

ทัวร์เบตง หาดใหญ่ นราธิวาส ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ปัตตานี ยะลา

ทัวร์เบตง หาดใหญ่ นราธิวาส ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ปัตตานี ยะลา

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 4คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน
20 - 24 พ.ค. / 2 - 6 มิ.ย. / 23 - 27 มิ.ย. / 7 - 11 ก.ค. / 21 - 25 ก.ค.
สนใจทัวร์นี้ :127 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
13,900
รายละเอียด


^
TOP