ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู ภูเขาหิมะซิหลิง องค์ผู่เสียนทรงช้าง หลวงพ่อเล่อซาน ศาลเจ้าสามก๊ก

 

Thai Airways   มาตรฐานโรงแรม:
5 วัน   4 คืน
yes มีหัวหน้าทัวร์ไทย
yes รวมประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
yes รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถเรียบร้อยแล้ว
yes เน้นเที่ยวครบ ไม่ลงร้านรัฐบาล
yes ปลอดภัยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคารบริษัทฯ
บริษัททัวร์

Tour Highlights

1.เที่ยวชมธรรมชาติสวยงาม ภูเขาหิมะซีหลิง และ ลานสุริยันจันทรา
2.ง๊อไบ๊ สถานสถานสำคัญ ยอดเขาจินติ่ง นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียน วัดหัวจ้าง วัดเป้ากั๋ว
3.เล่อซาน ล่องเรือไหว้หลวงพ่อโตเล่อซาน
4.เฉิงตู ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนคนเดินชุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก วัดวูเฮา วัดเก่าแก่ สร้างเพื่ออุทิศขงเบ้ง
5. ทัวร์เน้นเที่ยวชม ไม่ลงร้านช๊อปปิ้ง
6. พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 3 คืน และ 4 ดาว 1 คืน

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู ภูเขาหิมะซิหลิง องค์ผู่เสียนทรงช้าง หลวงพ่อเล่อซาน ศาลเจ้าสามก๊ก (ราคา / ท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
22 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61 39,900 39,900 39,900 6,500
จองทัวร์  
19 ม.ค. 62 - 23 ม.ค. 62 39,900 39,900 39,900 6,000
จองทัวร์  
24 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62 39,900 39,900 39,900 6,500
จองทัวร์  

 

ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู ภูเขาหิมะซิหลิง องค์ผู่เสียนทรงช้าง หลวงพ่อเล่อซาน ศาลเจ้าสามก๊ก

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉิงตู – เมืองต้ายี่

07.30คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประตู 4) เคาเตอร์สายการบินไทย TG แถว H

10.05ออกเดินทางสู่เมืองเฉิงตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG618 (ใช้เวลาเดินทาง 2.55 ชม.) เวลาประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

14.00เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว เมืองนครเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน
นำท่านออกเดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้ายี่ (ระยะทางประมาณ 66 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณประมาณ 1 ชม.)

เย็นรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหาร นำท่านเที่ยวชมตลาดเมืองต้ายี่ยามค่ำคืน
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก XINHE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สอง ภูเขาหิมะซีหลิง – นั่งกระเช้า - กิจกรรมสกีหิมะ (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น ค่าเช่าอุปกรณ์ ครูฝึก)

07.00รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เช้าทำท่านเดินทางสู่ภูเขาหิมะซีหลิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ขม.) ภูเขาหิมะซีหลิงเป็นที่ราบบนยอดเขาบนระดับความสูง 2,200- 2,400 เมตร จากระดับน้ำทะเลครอบคลุมพื้นที่ราว 8 ตร.กม.เป็นสถานที่ยอดฮิตการเล่นกิจกรรมหิมะแห่งหนึ่งของจีน “ซีหลิงเซียะซานสกีรีสอร์ท” เป็นสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ครอบคลุมพื้นที่ 7 ตารางกิโลเมตรถึงบริเวณเชิงเขาซีหลิง
นำท่านนั่งกระเช้า ขึ้นบนภูเขาซีหลิงซาน อิสระเดินเล่นและกิจกรรมเครื่องเล่นภายในบริเวณลานหิมะพรั่งพร้อมไป ด้วยอุปกรณ์การเล่นบนลานน้ำแข็ง ได้แก่แผ่นเลื่อนหิมะ สกีหิมะ หมาลากเลื่อนหิมะ สโนโมบิล เครื่องเล่นสไลด์ ต่างๆกว่า 10 กว่าชนิด
(ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าเช่า อุปกรณ์ ค่าเครื่องเล่น และค่าครูฝึก อุปกรณ์สกีประมาณ 100-200 หยวน ต่อชั่วโมง)

ทัวร์เฉิงตู

เที่ยงรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านขึ้นกระเช้าไปยังจุดชมวิวเพื่อชมทิวทัศน์ภูเขาซีหลิงอันสวยงามโดยรอบของภูเขาซีหลิงที่ปกคลุมด้วยหิมะที่ ลานสุริยันจันทรา (Ri Yue Ping) ระหว่างนั่งกระเช้า ชมจะเห็นต้นสนที่เต็มไปด้วยหิมะ สวยงามมาก เมื่องถึงลานสุริยันจันทรา ให้ท่านอิสระเดินเล่น พร้อมเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

ทัวร์เฉิงตู


ทัวร์เฉิงตู

ได้เวลาพอสมควร นำท่านลงเขาหิมะซีหลิง เดินทางไปยังเมืองเอ๋อเหมยซาน (ง๊อไบ๊) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.
ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HUASHENG YINZUO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว พัก 2 คืน
วันที่สาม เขาง้อไบ๊ – ยอดเขาจินติ่ง – นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียน – วัดหัวจ้าง – วัดเป้ากั๋ว

07.00รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้านำท่านเดินทางสู่เขาง้อไบ๊ (เอ๋อเหมยซาน) ภูเขาแห่งนี้เป็นหนึ่งในสี่ขุนเขาใหญ่ที่เป็นรากฐานของพุทธศาสนาในจีน ร่วมกับอีก 3 ขุนเขา ได้แก่ อู่ไถซาน, จิ่วหัวซาน และ ผู่โถวซาน นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาจินติ่งโดยเปลี่ยนเป็นรถโดยสารภายในอุทยาน ขึ้นภูเขาแล้วนั่งกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่จุดชมวิวบน ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของ เขาง้อไบ๊ ภูเขาสลับซับซ้อน ที่มีความงดงามดุจสวรรค์ นำท่านนมัสการ องค์ผู่เสียนทรงช้าง (สมัตภัทรโพธิสัตว์) พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร พระสมัตภัทรโพธิสัตว์ ทรงประทับอยู่บนหลังช้าง เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่

ทัวร์เฉิงตู

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านสู่ วัดหัวจ้าง สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ตงฮั่น มีประวัติศาสตร์เกือบ 2,000ปีแล้ว เมื่อปีค.ศ. 1972 ได้ประสบความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากไฟไหม้ และเมื่อปี 2003 ทางการที่เกี่ยวข้องได้ลงทุน 300 ล้านหยวน ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์วัดหัวจ้างอีกครั้ง จากนั้นนำท่านสู่ วัดเป้ากั๋ว เป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่าร้อยปี ตั้งอยู่เชิงเขาง๊อไบ๊ ได้รับการบูรณะใหม่ โดยพระชาวไต้หวันแห่งเมืองเกาสง ได้บริจาคเงินหนึ่งแสนเหรียญสหรัฐ ให้ท่านได้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแด่ตัวท่านและครอบครัว

ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HUASHENG YINZUO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (โรงแรมเดิม)
วันที่สี่ ง้อไบ๊ – เดินทางไปเล่อซาน – ล่องเรือไหว้หลวงพ่อโตเล่อซาน – เฉิงตู

07.00รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้านำท่านสู่เมืองเล่อซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง ซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิม
นำท่าน ล่องเรือชมความงามของหลวงพ่อโตเล่อซาน (เล่อซานต้าฝอ) (ไม่ได้พาขึ้นข้างบนฝั่ง) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง ใช้เวลาก่อสร้าง 90 กว่าปี สร้างบนหน้าผาภูเขา มีความสูง 71 เมตร ศีรษะ 14.7 เมตร หูยาวถึง 6.72 เมตร จมูกยาว 5.33 เมตร ตายาว 3.3 เมตร ไหล่กว้าง 24 เมตร บนหลังเท้าสามารถนั่งได้ 100 กว่าคน เป็นพระพุทธรูปหินแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ทัวร์เฉิงตู

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านเดินทางสู่เมืองเฉิงตู (ใช้เวลเดินทางประมาณ 2 ชม.) นำท่านเดินทางไปยัง ศาลเจ้าสามก๊ก สามก๊กเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของจีนเรื่องราวเริ่มขึ้นในปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ของจักรพรรดิเหี้ยนเต้เนื่องจากสมัยสามก๊กนั้นเล่าปี่ตั้งราชธานีที่เสฉวนโดยมีขงเบ้งมาช่วยเล่าปี่บริหารประเทศ ประชาชนมีความสุข แต่เมื่อสิ้นเล่าปี่แล้ว ประชาชนผู้นับถือขงเบ้งมากกว่าเล่าปี่เลยสร้างศาลเจ้าขึ้นมาแต่ไม่นานผู้ปกครองเมืองจีนเห็นว่าไม่ถูกต้อง เลยออกคำสั่งสร้างศาลเล่าปี่ให้มีรูปปั้นขุนนาง 14 ท่าน ศาลเจ้าสามก๊ก สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.223 เพื่อรำลึกถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์สามก๊กหรือสมัย ค.ศ.220-280ซึ่งสิ่งก่อสร้างต่างๆ เป็นผลงานการก่อสร้างที่ปรับปรุง ในปีที่ 11 ของจักรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ชิง ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการยกย่องเป็นโบราณสถานแห่งชาติของจีนเมื่อปีค.ศ.1961และได้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมื่อค.ศ.1984

บ่ายนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ที่มีชื่อเสียงของเฉิงตู เป็นแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดัง และเป็นที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถึงห้างสรรพสินค้าชื่อดังเช่น ISETAN และร้านค้ามากมาย อาทิ เช่น ZARA, H & M, UNIQLO อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ซึ่งเป็นการแสดงที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในเมืองจีน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล ไม่มีการถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกได้รู้ “เคล็ดลับ เป็นความลับเฉพาะลูกหลานชาวเสฉวนเท่านั้น ห้ามสอนเคล็ดวิชานี้แก่ผู้อื่นอย่างเด็ดขาด โดยใช้ศิลปะพร้อมความสามารถอย่างสูงในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยวนาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นศิลปะการแสดงงิ้วของเสฉวน ซึ่งเป็นไฮไลท์ของการเที่ยวเฉิงตู เพราะไม่ว่าใครๆ ที่ได้มาดูโชว์นี้ ก็ยังไม่สามารถจับผิดหรือรู้วิธีการเปลี่ยนหน้ากาก เป็นโชว์พิเศษที่มีแห่งเดียวเท่านั้น

ทัวร์เฉิงตู

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SERENGETI HOTEL หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว

วันที่ห้า วัดวูเฮา - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

06.30 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้านำท่านเชม วัดวูเฮา เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองเฉิงตู สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่จูกัดเหลียง (Zhuge Liang) หรือขงเบ้ง บุคคลสำคัญในยุคสามก๊ก (ค.ศ. 220-280) ตั้งอยู่ชานเมืองทางตอนใต้ของเมืองเฉิงตู ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่มีการบูรณะในปี ค.ศ. 1672 ในส่วนหลักของวัดวูเฮาถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ไล่ไปตั้งแต่ทางด้านใต้ขึ้นเหนือ คือ ส่วนของประตูทางเข้า, ประตูที่สอง, ส่วนจัดแสดงเกี่ยวกับเล่าปี่, บริเวณทางเดิน และส่วนจัดแสดงเกี่ยวกับขงเบ้ง สิ่งที่มีคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมของวัดวูเฮา คือ ศาลาเสาหิน ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 809 สูง 372 เซนติเมตร และกว้าง 95 เซนติเมตร ถูกเรียกว่า ศาลาเสาหินแห่งความสำเร็จ 3 ประการ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

12.30ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว เพื่อเช็คอินท์บินกลับกรุงเทพฯ

15.05เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 619 (ใช้เวลาเดินทางรวม 3.15 ชม.)

17.20ถึงสนามบินกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู ภูเขาหิมะซิหลิง องค์ผู่เสียนทรงช้าง หลวงพ่อเล่อซาน ศาลเจ้าสามก๊ก (ราคา / ท่าน)
<=แชร์เฟสบุ๊ค หรือแชร์ไลน์(ไทม์ไลน์) รับส่วนลดพิเศษ เฉพาะทัวร์และวันเดินทางที่ร่วมรายการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
22 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61 39,900 39,900 39,900 6,500
จองทัวร์  
19 ม.ค. 62 - 23 ม.ค. 62 39,900 39,900 39,900 6,000
จองทัวร์  
24 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62 39,900 39,900 39,900 6,500
จองทัวร์  

 


อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท ประกันการเดินทางนี้ไม่ครอบคลุมโรคประจำตัว และเจ็บป่วย สุขภาพ หากลูกค้าต้องการให้ครอบคลุมเพิ่มเติมลูกค้าต้องซื้อประกันเพิ่มเติมจากบริษัทฯ ประกันโดยตรง หรือแจ้งบริษัทฯ ดำเนินการ
8.นำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
5.ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดจากกรณีสุดวิสัย นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือล่าช้า ทำให้ต่อเครื่องไม่ทันเวลา การรับผิดชอบจะตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้

หมายเหตุ

1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง กรณีคณะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
2.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
6.ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
7.ประภัยภัยที่บริษัทฯ จัดให้เป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่ครอบคลุมสุขภาพ และโรคประจำตัว หากต้องการครอบคลุมเรื่องสุขภาพลูกค้าต้องซื้อประกันทำเพิ่มจากบริษัทฯประกัน
8.มาตรฐานโรงแรม ระดับดาว จะเป็นระดับดาวท้องถิ่น ของแต่ละประเทศ
9.สำหรับทัวร์ชมความงามของธรรมชาติ เช่นดอกคาโนล่า ดอกซากุระ เป็นการประมาณการช่วงเวลาที่เหมาะสม บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากช่วงเดินทางธรรมชาติมีความสวยน้อยลง เนื่องจากเป็นไปตามธรรมชาติไม่สามารถควบคุมได้

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1.หนังสือเดินทาง
2.รูปถ่าย
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.ระบุตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน
6.กรณีเด็ก อายุตำกว่า 20 ปี
-สำเนาใบเกิด
-ระบุชื่อสถานศึกษา

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ rsvn @planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ rsvn @planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1.ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง มีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
2.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 15,000 บาท

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
5. กรณีบริษัทฯ แจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว การยกเลิกจะไม่สามารถคืนเงินได้ หรือกรณีค่าตั๋วเครื่องบินมีมูลค่าน้อยกว่า จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าทัวร์มา บริษัทจะคืนเงินให้ตามเงื่อนไขการยกเลิกตามข้อตกลง 1- 4 รวมทั้งบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ


สอบถาม

สอบถามทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู ภูเขาหิมะซิหลิง องค์ผู่เสียนทรงช้าง หลวงพ่อเล่อซาน ศาลเจ้าสามก๊ก
ชื่อลูกค้า: อีมเล์:  เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู ทัวร์ภูเขาหิมะซิหลิง ัทัวร์เล่อซาน
TOP