ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี บี้ผิงโกว ตันปา อุทยานมู่เก่อโซ่ว ถนน 318 ถนนที่วิวสวยที่สุดของจีน
ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี บี้ผิงโกว ตันปา อุทยานมู่เก่อโซ่ว ถนน 318 ถนนที่วิวสวยที่สุดของจีน

ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี บี้ผิงโกว ตันปา อุทยานมู่เก่อโซ่ว ถนน 318 ถนนที่วิวสวยที่สุดของจีน

ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี บี้ผิงโกว ตันปา อุทยานมู่เก่อโซ่ว ถนน 318 ถนนที่วิวสวยที่สุดของจีน โรงแรมทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี บี้ผิงโกว ตันปา อุทยานมู่เก่อโซ่ว ถนน 318 ถนนที่วิวสวยที่สุดของจีน ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี บี้ผิงโกว ตันปา อุทยานมู่เก่อโซ่ว ถนน 318 ถนนที่วิวสวยที่สุดของจีน โรงแรม ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี บี้ผิงโกว ตันปา อุทยานมู่เก่อโซ่ว ถนน 318 ถนนที่วิวสวยที่สุดของจีน โรงแรม ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี บี้ผิงโกว ตันปา อุทยานมู่เก่อโซ่ว ถนน 318 ถนนที่วิวสวยที่สุดของจีน ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี บี้ผิงโกว ตันปา อุทยานมู่เก่อโซ่ว ถนน 318 ถนนที่วิวสวยที่สุดของจีน 3 คืน ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี บี้ผิงโกว ตันปา อุทยานมู่เก่อโซ่ว ถนน 318 ถนนที่วิวสวยที่สุดของจีน ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี บี้ผิงโกว ตันปา อุทยานมู่เก่อโซ่ว ถนน 318 ถนนที่วิวสวยที่สุดของจีน ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี บี้ผิงโกว ตันปา อุทยานมู่เก่อโซ่ว ถนน 318 ถนนที่วิวสวยที่สุดของจีน ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี บี้ผิงโกว ตันปา อุทยานมู่เก่อโซ่ว ถนน 318 ถนนที่วิวสวยที่สุดของจีน ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี บี้ผิงโกว ตันปา อุทยานมู่เก่อโซ่ว ถนน 318 ถนนที่วิวสวยที่สุดของจีน 2 คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
ไม่เข้าร้านเน้นเที่ยวจัดเต็ม ไม่ลงร้าน

Sichuan Airline
6วัน | 5คืน
แสดงราคา

ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี บี้ผิงโกว ตันปา อุทยานมู่เก่อโซ่ว ถนน 318 ถนนที่วิวสวยที่สุดของจีน

สุดยอดความสวยงามของธรรมชาติช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ภูเขาสี่ดรุณี อุทยานบี้ผิงโกว อุทยานมู่เก่อโช่่ว ชมวิวเขาเจ๋อโตซาน ถนน 318 ถนนที่มีวิวทิวทัศน์สวยที่สุดของจีน วัดเจดีย์ทองมู่หยา ผ่านชมสะพานแรกทิเบต

1.วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - เมืองเฉิงตู - เมืองตูเจียงเยี่ยน

09.30 พบกันสนามบินสุวรรณภูมิ แถว F สายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ (Full Service)

12.45 เดินทางสู่เมืองเฉิงตู เที่ยวบิน 3U3938 (3.10 ชม.)

16.55  ถึงสนามบินเฉิงตู เดินทางสู่เมืองตูเจียงเยียน

ค่ำ รับประทานอาหาร  เข้าพักโรงแรม........... ⭐⭐⭐⭐⭐ หรือเทียบเท่า 5 ดาว (พัก 2 คืน)

2.วันที่สอง อุทยานบี้ผิงโกว (รวมรถอุทยาน รถแบตเตอรี่) - เมืองตูเจียงเยี่ยน

เช้า รับประทานอาหาร

เดินทางสู่อุทยานบี้ผิงโกว (3.30 ชม.)

เที่ยง แวะรับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย  อุทยานบี้ผิงโกว อุทยานที่ได้ขึ้นชื่อว่าจิ่วจ้ายโกวน้อย ได้รับความนิยมมากที่สุด คือช่วงฤดูหนาว และช่วงใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์บี้ผิงโกว
ทัวร์บี้ผิงโกว
ทัวร์บี้ผิงโกว

ได้เวลาพอสมควร เดินทางสู่เมืองตูเจียงเยี่ยน

ค่ำ รับประทานอาหาร  เข้าพักโรงแรม........... ⭐⭐⭐⭐⭐ หรือเที่ยบเท่า 5 ดาว (โรงแรมเดิม)

3. วันที่สาม อุทยานภูเขาสี่ดรุณี(หุบเขาซวงเฉียวโกว) รวมรถอุทยาน หุบเขาหยินหยาง ทะเลสาบ ทุ่งหญ้าเหนียนหยูป้า

เช้า รับประทานอาหาร

เดินทางสู่อุทยานภูเขาสี่ดุรณี 

เที่ยง แวะรับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านเที่ยวชมอุทยานสี่ดรุณี (รถอุทยาน) ชมความงามธรรมชาติของซวงเฉียวโกว ชมฮไลท์จุดชมวิว ได้แก่ ชมหุบเขาหยินหยาง ทุ่งต้นหยาง แล้วเดินทางเข้าสู่ส่วนลึกสุดท่านจะได้เห็นธารน้ำแข็ง ภูเขากระจกแก้ว ภูเขาดวงอาทิตย์ ภูเขาดวงจันทร์ ยอดเขากระต่าย ทะเลสาบ และ ทุ่งหญ้าเหนียนหยูป้า

ทัวร์หุบเขาสี่ดรุณี
ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี
ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองตันปา

ค่ำ รับประทานอาหาร  เข้าพักโรงแรม........... ⭐⭐⭐⭐ หรือเที่ยบเท่า 4 ดาว (โรงแรมดีที่สุด)

4. วันที่สี่ หมู่บ้านทิเบตเจียเจื่อ - ซินตูเฉียว - วัดเจดีย์ทองมู่หยา - วิวเขาเจ๋อโตซาน - คันติ้ง

เช้า รับประทานอาหาร

ท่านชมหมู่บ้านทิเบตเจียจื่อ หมู่บ้านทิเบตโบราณ ลักษณะบ้านสวยโดดเด่นกว่าหมู่บ้านอื่นในเมืองตันปา หมู่บ้านทิเบตเจียจื่อนี้ ได้ถูกจัดลำดับจาก National Geographic ให้เป็นหมู่บ้านทิเบตที่สวยที่สุดในจีน

ทัวร์คังติ้ง
ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี

จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองซินตูเฉียว เมืองซินตูเฉียว ถือได้ว่าเป็นเมืองสวรรค์ของช่างภาพ ที่ต้องการมาเก็บภาพที่สวยงามราวดั่งดินแดนเทพนิยาย ระหว่างทางชมทัศนียภาพของภูเขา และทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ ฝูงสัตว์ต่างๆ เช่น แพะ แกะ 

ทัวร์คังติ้ง

เที่ยง       รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร

บ่าย        จากนั้นนำท่านเที่ยววัดเจดีย์ทองมู่หยา วัดพุทธนกายมหายานทิเบต สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1997 เป็นวัดสำคัญของเมืองซินตูเฉียว สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของพระดาไลดามะองค์ที่ 10 ตั้งอยู่ใจกลางธรรมชาติที่งดงาม คือ ทุ่งหญ้าถ่ากง มีภูเขาหิมะยะลาเป็นฉากหลัง ได้กล่าวกันว่าเจดีย์ทอง ใช้ทองคำบริสุทธ์กว่า 100 กิโลกรัมในการสร้างเจดีย์ แห่งนี้

ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี

นำท่านเดินทางไปยังเมืองคันติ้ง  ( หรือเรียดกันอีกชื่อว่า ทาเชียนลู และ ดาร์ตเซโด) เมืองเขตปกครองตนเองทิเบตกาเซ โดยเส้นทาง ถนน 318 ถานนที่มีทิวทัศน์ที่สวยมาก แห่งหนึ่งของงประเทศจีน ชมวิวเขาเจ๋อโตซาน ซึ่งเป็นจุดชมวิวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว ชมวิวของภูเขาเจ๋อโตซาน กลุ่มเทีอกเขากองก้า

ทัวร์คังติ้ง

ค่ำ รับประทานอาหาร  เข้าพักโรงแรม........... ⭐⭐⭐⭐ หรือเที่ยบเท่า 4 ดาว (โรงแรมดีที่สุด)

5.วันที่ห้า  อุทยานมู่เก่อโซ่ว - ทะเลสาบมู่เก่อโช่ว ทะเลสาบ 7 สี และ ทุ่งหญ้าหงไห่ บ่อน้ำแร่เย่าฉือเฟ่ย - ผ่านชมสะพานแห่งแรกทิเบต - เฉิงตู

07.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เดินทางสู่เมืองกานจือ เที่ยวชมอุทยานมู่เก่อโช่่ว (รวมรถอุทยาน) อุทยานมู่เก่อโช่่ว อุทยานได้รับความนิยมจานักท่องเทียวเป็นอย่างมาก ด้วยเนื่องจาก มีทะเลสาบ มีเทือกเขารอบๆ ทะเลาสาบ เป็นฉากหลังที่สวยงาม  นำท่านชมตามจุดไฮไลท์ต่างๆ ได้แก่ ทะเลสาบมู่เก่อโช่ว ทะเลสาบ 7 สี และ ทุ่งหญ้าหงไห่ บ่อน้ำแร่เย่าฉือเฟ่ย

ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี

เที่ยง       รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร

บ่าย       จากนั้นเดินทางสู่เมืองเฉิงตู  ผ่านเมืองหย่าอัน เมืองหย่าอัน อยู่ทางทิศตะวันตก ของมณฑลเสฉวนเป็นทางผ่านเชื่อระหว่างมณฑลเสฉวน กับทิเบต เมืองที่พบหมีแพนด้ายักษ์ตัวแรก และเป็นเมืองต้นกำเนิดของชามานานกว่า 1,000 ปี ระหว่างทางผ่านชมสะพานแรกทิเบต

ทัวร์คังติ้ง

ถึงเฉิงตูนำท่านเดินเล่น ช๊อปปิ้ง ณ ถนนชุนซีลู่ ย่านช๊อปปิ้งชื่อดังของเมืองเฉิงตู 

ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ........ ⭐⭐⭐⭐⭐ หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

6.วันที่หก  เฉิงตู – วังแพะเขียว - กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า

เที่ยวชม วังแพะเขียว ศาสนสถานลัทธิเต๋า ชมตำหนัก 3 เทวดา ศาลายันต์แปดเหลี่ยมและเสามังกรเก้าต้นที่แกะสลักได้อย่างงดงามอายุยาวนานกว่า 5000 ปี รูปปั้นสัมฤทธิ์เป็นแพะทอง ตามความเชื่อเล่าสู่ต่อกันมา ให้นำมือไปลูบแล้ว จับส่วนนั้นของแพะแล้วจะหายจากป่วยจากโรคร้าย

ทัวร์ภูเขาสี่ดุรณี

11.00  เดินทางสู่สนามบิน อาหาร KFC

14.40 เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการเสฉวนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน 3U3935 (ใช้เวลาเดินทางรวม 3.20 ชม.)

17.00  ถึงสนามบินกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

** สายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ ไม่สามารถระบุที่นั่งได้ จะเป็นการร้องขอหน้าเคาเตอร์เช็คอินเท่านั้น // น้ำหนักกระเป๋าโหลด ไม่เกิน 23 กก. 1 ชิ้น / กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 5 กก. **

** รายการทัวร์นี้ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นพื้นที่สูงกว่าระดับทะเล 3,000+  อาจเสี่ยงแพ้พื้นที่สูง

**************

#1334# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
17 ต.ค. 67 -
22 ต.ค. 67
50,900 47,900 46,900 7,500
จองทัวร์   ส่วนลด 900 บาท จองภายใน 13 ก.ค. 
25 ต.ค. 67 -
30 ต.ค. 67
50,900 47,900 46,900 7,500
จองทัวร์    6 ที่สุดท้าย  ส่วนลด 900 บาท จองภายใน 13 ก.ค. 
27 ต.ค. 67 -
1 พ.ย. 67
50,900 47,900 46,900 7,500
จองทัวร์   ส่วนลด 900 บาท จองภายใน 13 ก.ค. 
2 พ.ย. 67 -
7 พ.ย. 67
49,900 46,900 48,900 7,500
จองทัวร์   ส่วนลด 900 บาท จองภายใน 13 ก.ค. 
4 พ.ย. 67 -
10 พ.ย. 67
49,900 46,900 48,900 7,500
จองทัวร์   ส่วนลด 900 บาท จองภายใน 13 ก.ค. 
6 พ.ย. 67 -
11 พ.ย. 67
49,900 46,900 48,900 7,500
จองทัวร์   ส่วนลด 900 บาท จองภายใน 13 ก.ค. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 13/07/24 17:37:09 เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี บี้ผิงโกว ตันปา อุทยานมู่เก่อโซ่ว ถนน 318 ถนนที่วิวสวยที่สุดของจีน

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 20,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง
2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกหลังบริษัทฯ แจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่นค่าตั๋วเครื่องบิน
3.กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตริง
4. กรณียกเลิกน้อยกว่า 25 วัน เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2. ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ไม่รวมค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4. ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 120 หยวน/ทิป/ท่าน
5. ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
6. ไม่รวมค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าเข้าและออกห้องพักโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ลูกค้าต้องชำระค่าทิปพนักงาน 5-10 หยวน/ครั้ง/กระเป๋า1 ใบ จ่ายพนักงานโดยตรง
** บางโรงแรม 4 ดาว หรือ 5ดาวนอกเมืองหลัก อาจจะไม่มีพนักงานบริการให้ส่วนนี้ **
7. ไม่รวมค่าวีซ่าจีน
การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

8.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา ไม่รวมถึงกระเป๋าหายเกิดจากสายการบิน

หมายเหตุ

*การขอที่นั่งพิเศษบนเครื่องบิน เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

**กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่เช็คราคากับทางสายการบินแต่ละวัน

*ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*สำหรับท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ ซื้อตั๋วเครื่องบินเอง เป็นดุลยพินิจของลูกค้า กรณีแอร์ไลน์ยกเลิกบิน หรือเปลี่ยนเวลาบิน บริษัทฯ ขออนุญาตไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เนื่องจากอยู่เหนือความควบคุมของบริษัทฯ และก่อนออกตั๋วเครื่องบินต้องได้รับคำยืนยันจากบริษัทว่ากรุ๊ปยืนยันเดินทางแล้วแน่นอนแล้ว บริษัทฯแนะนำ ควรออกตั๋วภายในประเทศให้ช้าที่สุด

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัว เนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*กรณีลูกค้าที่เดินทางไปร่วมกับคณะในต่างประเทศหรือลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ เช่นเดินทางไปก่อน หรือยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมคณะ ขอให้ลูกค้าทำประกันการเดินทางของท่านเอง เนื่องจากบริษัทฯ ทำประกันการเดินทางแบบหมู่คณะที่เดินทางไปกลับพร้อมคณะเท่านั้นและประกันเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้นไม่รวมสุขภาพ,ไม่รวมโควิด,ไม่รวมโรคประจำตัว,ไม่รวมภัยสงครามหรือภัยจากก่อการร้าย

*ที่นั่งบนรถบัส บริษัทฯขอความร่วมมือให้ลูกค้านั่งด้านหน้ารถบัสให้ครบทุกเบาะก่อน เพื่อให้ทุกท่านได้นั่งเบาะปกติก่อน และขอสงวนสิทธิ์แถวหน้าสุดสำหรับไกด์ และหัวหน้าทัวร์ เพื่อเป็นพื้นที่ประสานงาน ดังนั้นขอเก้าอี้แถวด้านหน้า ขอเป็นที่นั่งสำหรับที่นั่ง 1 ท่าน/เบาะที่นั่ง เนื่องจากเส้นทางระยะไกล เบาะที่นั่งแถวหลังอาจเกิดการเมารถและไม่สบายกับผู้ที่นั่งหลังๆได้

*บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โรงแรมที่พัก ก่อนเดินทาง และหลังจบทริป ทุกกรณี เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์ และเกิดจากเหตุผลที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินล่าช้า สายการบินยกเลิก สายการบินเปลี่ยนเวลาบิน เหตุสุดวิสัยภัยทางธรรมชาติ เหตุสงคราม การจราจล เป็นต้น

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์จีน ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี ทัวร์คังติ้ง ทัวร์ซินตูเฉียวทัวร์แนะนำ

ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซาวาน ทุ่งหญ้าฮุ่ยถึงซีเล่อ ภูเขาไฟอูลันฮาต้า กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย

ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซาวาน ทุ่งหญ้าฮุ่ยถึงซีเล่อ ภูเขาไฟอูลันฮาต้า กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 5คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
21 - 27 ก.ค. / 10 - 16 ส.ค. / 20 - 26 ส.ค. / 21 - 27 ส.ค. / 11 - 17 ก.ย.
สนใจทัวร์นี้ :85756 ท่าน

Thai Airways
7วัน | 6คืน
ราคาเริ่มต้น
68,900
โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ซีอาน น้ำตกหูโขว่ แกรนด์แคนย่อน ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ศาลไคฟง สุสานทหารดินเผา

ทัวร์ซีอาน น้ำตกหูโขว่ แกรนด์แคนย่อน ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ศาลไคฟง สุสานทหารดินเผา

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 7คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
19 - 26 ก.ย. / 12 - 19 ต.ค. / 24 - 31 ต.ค. / 5 - 12 พ.ย.
สนใจทัวร์นี้ :153020 ท่าน

Spring Airline
8วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
58,900
โปรแกรมทัวร์


^
TOP