ทัวร์บาหลี Bali Island of Paradise 5 วัน
ทัวร์บาหลี Bali Island of Paradise 5 วัน

ทัวร์บาหลี Bali Island of Paradise 5 วัน

ทัวร์บาหลี Bali Island of Paradise 5 วัน ทัวร์บาหลี Bali Island of Paradise 5 วัน ทัวร์บาหลี Bali Island of Paradise 5 วัน ทัวร์บาหลี Bali Island of Paradise 5 วัน ทัวร์บาหลี Bali Island of Paradise 5 วัน 4 คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Thai Airways
5วัน | 4คืน
แสดงราคา

แกรนด์ทัวร์บาหลี Bali Island of Paradise 5 วัน

เยือนเกาะสวรรค์...บาหลี สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนักท่องเที่ยวทั่วโลก นำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานเก่าแก่ เสน่ห์เอกลักษณ์ของบาหลี ได้แก่ วัดอูลูวาตู วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ วัดอูลันดานูบราตัน วิหารตานาห์ลอต พระราชวังน้ำตีร์ตาคงคา ชมธรรมชาติของภูเขาไฟบาร์ตูห์และทะเลสาบบาร์ตูห์ เที่ยวชมวิถีชิวิตชนบท ณ เมืองอูบุด ชมนาขั้นบันไดที่สวยงาม กิจกรรมบาหลีสวิง มุนถ่ายรูปสวยๆ ชมสวนวิษณุ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนวัฒณธรรมของบาหลี เที่ยวประทับใจ ด้วยบริการคุณภาพ พักโรงแรมคัดสรร อย่างดี พิเศษ พักเมืองอูบุต 1 คืน

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – บาหลี – วัดอูลูวาตู ชมพระอาทิตย์ตกดิน – ระบำไฟ Kack Fire Dance

06.30  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประตู 4) เคาเตอร์สายการบินไทย TG แถว .. ประตู 2-3

08.50  ออกเดินทางสู่ เมืองเดนพาร์ซ่าร์หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 431 (ใช้เวลาเดินทาง 4.20 ชม.) เวลาบาหลี เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

14.15  เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร เมืองเดนพาร์ซ่าร์ จากนั้นนําท่านชม วัดอูลูวาตู วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ตั้งของเกาะบาหลี เป็นวัดสาคัญ 1 ใน 5 แห่งที่อยู่ริมทะเล สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ภายในวัดแบ่งเป็น 3 สวนตามความเชื่อ คือ สวรรค์ มนุษย์ และ ภูตผีปีศาจ ประตูวัดแกะสลักหินเป็นรูปปีกครุฑตั้งอยู่สองข้าง (โปรดระวัง แว่นตา, หมวก หรือเครื่องประดับ ต่างๆ เนื่องจากมีฝูงลิงจํานวนมากที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้)

ทัวร์บาหลี

ท่านสามารถชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน วัดนี้จัดได้ว่าเป็นจุดที่สวยงามแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะในเวลาที่พระอาทิตย์กําลังลับขอบฟ้า

ทัวร์บาหลี

จากนั้นนำท่านชม ระบําไฟ โชว์ระบำไฟบูชาเทพเจ้าที่มีชื่อเสียงของชาวบาหลี เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างหนุมาน และทศกัณฑ์โดยมีหมู่คนรายล้อมคอยร้องและส่งเสียงเป็นจังหวะประสาน

ทัวร์บาหลี

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก The Vira Bali Boutique Hotel & Suite หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

ทัวร์บาหลี

วันที่สอง วิหารตานาห์ลอต - วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี)  - สวนวิษณุ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park - รับประทานอาหารริมชายหาดจิมลัม

07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เช้า นำท่านเดินทางสู่ วิหารตานาห์ลอต ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี" คําว่า ทานา แปลว่า โลก คําว่า ลอต แปลว่า ทะเล เชื่อว่าวัดแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล สร้างอยู่บนโขดหินลักษณะคล้ายเกาะ เวลานํ้าขึ้นจะดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลานํ้าลดสามารถเดินข้ามไปยังตัววัดได้ วัดนี้สร้างขึ้นโดยนักบวชฮินดูชื่อดัง ฮยัง นิราร์ธา สร้างในสมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิ่งนัก

ทัวร์บาหลี

จากนั้น นำท่านชม วัดทามันอายุน หรือ วัดเม็งวี วัดหลวงแห่งราชวงศ์เม็งวี ของบาหลี สร้างขึ้นราวปีพุทธศัตวรรษที่ 17 และได้บูรณะขึ้นใหม่ในปี 1750 ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก UNESO ปี ค.ศ.2017 เป็นวัดที่สร้างขึ้นตามแบบฉบับศิลปะบาหลีโบราณ ใช้สำหรับการประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งเม็งงุย

ทัวร์บาหลี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านชมสวนวิษณุ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนวิษณุนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสวนวัฒณธรรมของบาหลี มีเนื้อที่กว่า 6 แสนตารางเมตร เป็นโปรเจคใหญ่ของทางการอินโดนีเซีย ซึ่งโดดเด่นด้วยรูปปั้นพระวิษณุทรงครุฑขนาดยักษ์ และสถาปัตยกรรมอันโอ่อ่าในจังหวัดบาหลีของอินโดนีเซีย สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุหรือที่คนไทยเรียกว่า พระนารายณ์กับครุฑ มีรูปปั้นประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอันงดงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พระวิษณุมีความสูงถึง 150 ม. กว้าง 64 ม. หล่อจากทองแดงกับทองเหลือง หนัก 4,000 ตัน ส่วนรูปปั้นครุฑอยู่ด้านหลังรูปปั้นพระวิษณุมีความสูง18 ม. ส่วนประกอบสุดท้ายคือรูปปั้นแขนของพระวิษณุ ข้างหนึ่งชู1นิ้ว อีกข้างชู 2 นิ้ว

ทัวร์บาหลี

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ริมชายหาดจิมลัม

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก The Vira Bali Boutique Hotel & Suite หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (รร.เดิม)

3.วันเที่สาม ประตูสวรรค์ - ทะเลสาบบราตัน วัดอูลันตานูบราตัน - อูบุต - บาหลีสวิง

07.00  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เช้า  นำท่านเดินทางไปยังทะเลสาบบราตัน แวะเที่ยวชม ถ่ายรูปภาพ ณ ประตูสวรรค์ฮันดารา

ทัวร์บาหลี

นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบราตัน ชมวัดอูลันดานูบราตัน เป็นวัดที่สาคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตัน ที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสูงจากระดับนํ้าทะเลกว่า1,000 เมตร สร้างขึ้นในชวงศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทําพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู และสร้างไว้เพื่ออุทิศแด่ เทวีดานู เทพแห่งสายนํ้าท้องทะเลสาบบราตัน ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้จะมีศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงด้วยฟางซึ่งซ้อนกันถึง11 ชั้น อีกทั้งยังเป็นส้ญลักษณ์ ที่ใช้ตีพิมพ์รูปลงด้านหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเปี๊ยะห์ของอินโดนีเซีย

ทัวร์บาหลี
 
เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย   นำท่าน เดินทางสู่เมืองอูบุต ชมนาข้าวขั้นบันได ลักษณะเด่นคือเป็นนาข้าวขั้นบันไดที่เรียงกันเป็นชั้นๆอย่างสวยงาม และท่านสามารถเดินลงไปถ่ายรูปใกล้ๆได้
 
ทัวร์บาหลี
 
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ถ่ายรูปสวยๆ ณ บาหลี สวิง สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์สุดฮิต นั่งชิงช้าที่มีความสูง ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม   (รวมค่าเข้าชม ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และเครื่องเล่นที่คิดเงินเพิ่มจากค่าเข้าชม)
 
ทัวร์บาหลี
 
ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Weda Cita Resort And Spa หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ทัวร์บาหลี

 

4.วันที่สี่ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ - หมู่บ้านคินตามณี - วัดปุราเบซากิห์ - พระราชวังน้ำตีร์ตาคงคา

07.00  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เช้า  นำท่านเดินทางสู่เมืองอูบุต นำท่านชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ หรือ เตียต้า เอ็มพูล ศาสนสถานที่เก่าแก่ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี ซึ่งมีอายุมากกว่าพันปี ในสมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ต่อมาจะเปิดให้ชาวบ้านได้เข้าไปกราบสักการะได้
 
ทัวร์บาหลี
 
นําท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านคินตามณี เพื่อชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงามที่สุด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
 
ทัวร์บาหลี

ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์ ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่า 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่เกิดขึ้นจากการยุบตัวของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกที่ลอยพัดผ่าน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านชม วัดปุราเบซากิห์ นิยมเรียกกันอีกชื่อว่า วัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์ วัดที่ใหญ่ที่สุด มีความสวยงามที่สุดอันดับ 1 และสำคัญที่สุดของบาหลี

ทัวร์บาหลี
 
ทัวร์บาหลี

ได้เวลาพอสมควร นำท่านชม พระราชวังน้ำตีร์ตาคงคา อดีตพระราชวังในบาหลีตะวันออก ที่ตั้งใกล้ Abang ตั้งชื่อตามแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดู ขึ้นชื่อจากวังน้ำของราชวงศ์การันกาเซ็ม สระน้ำ และวัด Patirthan คอมเพล็กซ์ขนาด 1 เฮกตาร์นี้สร้างขึ้นในปี 1946 โดยกษัตริย์แห่ง Karangsem ที่ล่วงลับไปแล้ว แต่ถูกทำลายเกือบทั้งหมดโดยการปะทุของภูเขาอากุงที่อยู่ใกล้เคียงในปี 1963 Tirta Gangga Water Palace มีพื้นฐานมาจากความเชื่อในศาสนาฮินดูแบบบาหลี ซึ่งแม่น้ำคงคาและแม่น้ำในแม่น้ำนั้นถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ น่านน้ำของที่นี่เป็นที่ชื่นชอบเพื่อการชลประทานและความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร นันทนาการ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ วัด Patirthan แสดงให้เห็นถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของ Tirta Gangga ในประเพณีของชาวบาหลีในฐานะสถานที่แสวงบุญและแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

ทัวร์บาหลี
 
เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Wyndham Tamansari Jivva Resort Bali  ระดับ 5 ดาว

ทัวร์บาหลี 5 ดาว

5.วันที่ห้า เคราธา โกสา  – กรุงเทพ ฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

07.00  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า  นำท่านเที่ยวชม เคราธา โกสา โบราณสถานเก่าแก่ สถานที่แห่งนี้เป็นเหมือนศาลของวัง ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคง ความยุติธรรม และความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรกลุงกุง  เพื่อให้ความยุติธรรมและความสบายใจแก่ชาวกรุงกลุงกุง Kerta gosa ในยุคอาณานิคมยังใช้เป็นศาลในปี 1908 - 1942 ซึ่งจะเห็นได้จากอุปกรณ์ของอาคาร kerta gosa แห่งนี้ เช่น เก้าอี้ โต๊ะ และอื่น ๆ ที่แกะสลักและตกแต่งด้วยสีทอง (prada) แสดงถึงประเพณี การจัดการปัญหาโดยใช้กระบวนการยุติธรรมที่ใช้ในอาณาจักรกลุงกุงสมัยก่อน

ัทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 นําท่านเดินทางสู่ สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport”

16.10 เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 432 (ใช้เวลาเดินทาง 4.15 ชม.)

19.25 ถึงสนามบินกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ 1. ท่านที่เดินทางต้องได้รับวัคซีน 2 เข็มขึ้นไป
                 2. วัคซีนพาสปอร์ตจะต้องอัพเดตข้อมูลการฉีดวัคซีน ให้เป็นข้อมูลล่าสุด

 

**************

#1287# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
22 มิ.ย. 67 -
26 มิ.ย. 67
47,900 44,900 45,900 10,000
จองทัวร์  
27 ก.ค. 67 -
31 ก.ค. 67
47,900 44,900 45,900 10,000
จองทัวร์  
10 ส.ค. 67 -
14 ส.ค. 67
47,900 44,900 45,900 10,000
จองทัวร์  
24 ส.ค. 67 -
28 ส.ค. 67
47,900 44,900 45,900 10,000
จองทัวร์  
7 ก.ย. 67 -
11 ก.ย. 67
47,900 44,900 45,900 10,000
จองทัวร์  
21 ก.ย. 67 -
25 ก.ย. 67
47,900 44,900 45,900 10,000
จองทัวร์  
12 ต.ค. 67 -
16 ต.ค. 67
47,900 44,900 45,900 10,000
จองทัวร์  
19 ต.ค. 67 -
23 ต.ค. 67
47,900 44,900 45,900 10,000
จองทัวร์  
26 ต.ค. 67 -
30 ต.ค. 67
47,900 44,900 45,900 10,000
จองทัวร์  
9 พ.ย. 67 -
13 พ.ย. 67
47,900 44,900 45,900 10,000
จองทัวร์  
16 พ.ย. 67 -
20 พ.ย. 67
47,900 44,900 45,900 10,000
จองทัวร์  
23 พ.ย. 67 -
27 พ.ย. 67
47,900 44,900 45,900 10,000
จองทัวร์  

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 18/05/24 22:51:04 เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทัวร์บาหลี Bali Island of Paradise 5 วัน

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1. ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง โดยมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันกลับเดินทาง
2.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 15,000 บาท

เงื่อนไขการยกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
5. กรณีบริษัทฯ แจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว การยกเลิกจะไม่สามารถคืนเงินได้ หรือกรณีค่าตั๋วเครื่องบินมีมูลค่าน้อยกว่า จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าทัวร์มา บริษัทจะคืนเงินให้ตามเงื่อนไขการยกเลิกตามข้อตกลง 1- 4 รวมทั้งบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) น้ำหนักกระเป๋าโหลด 20 กก.
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท ประกันการเดินทางนี้ไม่ครอบคลุมโรคประจำตัว และเจ็บป่วย สุขภาพ หากลูกค้าต้องการให้ครอบคลุมเพิ่มเติมลูกค้าต้องซื้อประกันเพิ่มเติมจากบริษัทฯ ประกันโดยตรง หรือแจ้งบริษัทฯ ดำเนินการ

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (25 กิโลกรัมต่อท่าน)
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
5. ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดจากกรณีสุดวิสัย นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือล่าช้า ทำให้ต่อเครื่องไม่ทันเวลา การรับผิดชอบจะตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายโรคละบาด บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้
6. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เกี่ยวกับการ เจ็บป่วย รวมทั้ง ควบคุมโรค โควิด19 เช่น ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศา มีการเรียกตรวจพิเศษโดยเจ้าหน้าที่ หรือการเจ็บป่วยระหว่างทัวร์
7. การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ เป็นเพียงการอำนวนยความสะดวกให้กับลูกค้า ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด หาย เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัส หรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
8. กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา ส่วนกระเป๋าถือ เช่นกล้องถ่ายรูป โน๊ตบุค กระเป๋าสะพายอื่นๆ ทำต้องดูแลด้วยตัวท่านเอง
9. กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
10. กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
11. กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ
12. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อุบัติเหตุในการเดินทาง ลูกค้าจำเป็นต้องสำรองจ่ายไปก่อน และมาเครมประกันในภายหลัง โดยการพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามบริษัทฯประกันพิจารณา บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้
13. ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 25 USD /ท่าน/ทริป

หมายเหตุ

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง กรณีคณะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ โรคระบาด ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ประภัยภัยที่บริษัทฯ จัดให้เป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่ครอบคลุมสุขภาพ และโรคประจำตัว หากต้องการครอบคลุมเรื่องสุขภาพลูกค้าต้องซื้อประกันทำเพิ่มจากบริษัทฯประกัน
- มาตรฐานโรงแรม ระดับดาว จะเป็นระดับดาวท้องถิ่น ของแต่ละประเทศ
- บางสถานที่เป็นศาสนสถาน ของฮินดู สวนสิทธ์เฉพาะผู้นับถือศาสนาฮินดู อาจพาเข้าชมด้านในบ้างส่วนไม่ได้ บริษัทฯ จะขอพาชมเฉพาะด้านนอกที่สำหรับอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้เท่านั้น

*การขอที่นั่งพิเศษบนเครื่องบิน เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

**กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่เช็คราคากับทางสายการบินแต่ละวัน

*ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*สำหรับท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ ซื้อตั๋วเครื่องบินเอง เป็นดุลยพินิจของลูกค้า กรณีแอร์ไลน์ยกเลิกบิน หรือเปลี่ยนเวลาบิน บริษัทฯ ขออนุญาตไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เนื่องจากอยู่เหนือความควบคุมของบริษัทฯ และก่อนออกตั๋วเครื่องบินต้องได้รับคำยืนยันจากบริษัทว่ากรุ๊ปยืนยันเดินทางแล้วแน่นอนแล้ว บริษัทฯแนะนำ ควรออกตั๋วภายในประเทศให้ช้าที่สุด

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัว เนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*กรณีลูกค้าที่เดินทางไปร่วมกับคณะในต่างประเทศหรือลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ เช่นเดินทางไปก่อน หรือยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมคณะ ขอให้ลูกค้าทำประกันการเดินทางของท่านเอง เนื่องจากบริษัทฯ ทำประกันการเดินทางแบบหมู่คณะที่เดินทางไปกลับพร้อมคณะเท่านั้นและประกันเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้นไม่รวมสุขภาพ,ไม่รวมโควิด,ไม่รวมโรคประจำตัว,ไม่รวมภัยสงครามหรือภัยจากก่อการร้าย

*ที่นั่งบนรถบัส บริษัทฯขอความร่วมมือให้ลูกค้านั่งด้านหน้ารถบัสให้ครบทุกเบาะก่อน เพื่อให้ทุกท่านได้นั่งเบาะปกติก่อน และขอสงวนสิทธิ์แถวหน้าสุดสำหรับไกด์ และหัวหน้าทัวร์ เพื่อเป็นพื้นที่ประสานงาน ดังนั้นขอเก้าอี้แถวด้านหน้า ขอเป็นที่นั่งสำหรับที่นั่ง 1 ท่าน/เบาะที่นั่ง เนื่องจากเส้นทางระยะไกล เบาะที่นั่งแถวหลังอาจเกิดการเมารถและไม่สบายกับผู้ที่นั่งหลังๆได้

*บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โรงแรมที่พัก ก่อนเดินทาง และหลังจบทริป ทุกกรณี เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์ และเกิดจากเหตุผลที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินล่าช้า สายการบินยกเลิก สายการบินเปลี่ยนเวลาบิน เหตุสุดวิสัยภัยทางธรรมชาติ เหตุสงคราม การจราจล เป็นต้น

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์บาหลี ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวบาหลีทัวร์แนะนำ

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 7 วัน

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 7 วัน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 6คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
23 - 29 มิ.ย. / 28 ก.ค. - 3 ส.ค. / 11 - 17 ส.ค. / 25 - 31 ส.ค. / 15 - 21 ก.ย. / 13 - 19 ต.ค. / 20 - 26 ต.ค. / 3 - 9 พ.ย. / 8 - 14 ธ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :28345 ท่าน

Thai Airways
7วัน | 6คืน
ราคาเริ่มต้น
72,900
โปรแกรมทัวร์


^
TOP