ทัวร์ปากีสถาน ใบไม้เปลี่ยนสี ช่วงสวยสุดแห่งปี 9 วัน

ทัวร์ปากีสถาน ใบไม้เปลี่ยนสี ช่วงสวยสุดแห่งปี 9 วัน

ทัวร์ปากีสถาน ใบไม้เปลี่ยนสี ช่วงสวยสุดแห่งปี 9 วัน ทัวร์ปากีสถาน ใบไม้เปลี่ยนสี ช่วงสวยสุดแห่งปี 9 วัน ทัวร์ปากีสถาน ใบไม้เปลี่ยนสี ช่วงสวยสุดแห่งปี 9 วัน ทัวร์ปากีสถาน ใบไม้เปลี่ยนสี ช่วงสวยสุดแห่งปี 9 วัน ทัวร์ปากีสถาน ใบไม้เปลี่ยนสี ช่วงสวยสุดแห่งปี 9 วัน 4คืน ทัวร์ปากีสถาน ใบไม้เปลี่ยนสี ช่วงสวยสุดแห่งปี 9 วัน ทัวร์ปากีสถาน ใบไม้เปลี่ยนสี ช่วงสวยสุดแห่งปี 9 วัน ทัวร์ปากีสถาน ใบไม้เปลี่ยนสี ช่วงสวยสุดแห่งปี 9 วัน ทัวร์ปากีสถาน ใบไม้เปลี่ยนสี ช่วงสวยสุดแห่งปี 9 วัน 3คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Thai Airways
9วัน | 7คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์ปากีสถาน ใบไม้เปลี่ยนสี ช่วงสวยสุดแห่งปี

ทัวร์ปากีสถาน ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี นำท่านเที่ยวปากีสถานช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ชมความงามธรรมชาติที่สวยงามสุดๆ อากาศอันบริสุทธิ์ เส้นทางคาราโคลัมไฮเวย์ หุบเขาสวัต ฮุนซา กิลกิต ชมยอดเขาอันสวยงามของยอดเขาราคาโปชิ ยอดเขานังกาปาบัต และยอดเขาฮาราโมช เที่ยวโบราณสถานเก่าแก่ และล้ำค่ายิ่ง ณ เมืองตักสิลา ชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดีตักสิลา ธรรมราชิกสถูป เมืองโบราณวัดจัวเลียน พิพิธภัณฑ์สวัต มัสยิดไฟซอล

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์ปากีสถาน ใบไม้เปลี่ยนสี ช่วงสวยสุดแห่งปี 9 วัน

วันแรก กรุงเทพ – อิสลามาบัด 

16.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 การบินไทย TG ROW D พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินท์

19.50 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG349

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

22.30 น. เดินทางถึง สนามบินอิสลามาบัด  หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง 

นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก Pearl Continental Hotel Lahore 

วันที่สอง อิสลามาบัด – ตักศิลา - วัดจัวเลียน  - สวัต

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ พร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางสู่ตักศิลา เมืองหลวงของแคว้นคันธาระ เมืองตักสิลา ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำฮินดูและแม่น้ำเชลัม เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีต เพราะตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมถึง ๓ เส้นทางที่มาบรรจบกัน จากศูนย์กลางอินเดีย จากเปอร์เซีย และจากจีน เป็นจุดพักของขบวนคาราวานค้าขายสินค้า จึงทำให้เป็นเมืองที่เป็นที่ต้องการของผู้เข้ามาครอบครองเพื่อที่จะควบคุมเส้นทางการค้าบริเวณแถบนี้ไว้เชื่อกันว่าเมืองนี้สร้างโดยพระเจ้าภารตะซึ่งเป็นน้องของพระรามซึ่งเป็นอวตารของพระวิษณุ และให้ชื่อเมืองนี้ว่าตักสะ ตามชื่อโอรสของตนตามประวัติในมหากาพย์มหาภารตะของอินเดีย ตามหลักฐานในพระพุทธศาสนา

เมืองตักสิลานั้น เป็นเมืองแห่งการศึกษา และได้รับเรียกว่า เป็นมหาวิทยาลัยตักสิลา โดยมีอาจารย์ทิศาปาโมกข์เป็นผู้บริหาร ตักสิลามีความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะวิทยา ศาสตร์ต่างๆ ปรากฏมาทั้งในชาดกคือก่อนพุทธกาลและในพุทธกาล ในครั้งพุทธกาล บุคคลที่มีชื่อเสียงต่างก็มาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยตักสิลาทั้งสิ้น เมื่อครั้งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ได้กรีฑาทัพเข้าสู่อินเดียก็ยึดเมืองตักสิลาแห่งนี้ไว้แต่ไม่ได้มีการสู้รบจึงทำให้เมืองไม่ได้รับความเสียหาย ในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช ก่อนที่พระองค์จะขึ้นครองราชย์ก็ได้มาปกครองที่นี่ หลังจากที่ได้ปกครองปาฏลีบุตรและได้หันมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้สร้างมหาเจดีย์ใหญ่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่นี่ เรียกว่า “ธรรมราชิกสถูป” ตักสิลาจึงเป็นสถานที่ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาและประวัติศาสตร์โลก 

นำท่านชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดีนครตักศิลา ก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 เพื่อเก็บรวบรวมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่ได้จากการขุดค้นเมืองตักศิลาเมืองหลวงของแคว้นคันธาระโบราณอันรุ่งเรืองด้วยศิลปะคันธาระ เหรียญเครื่องปั้นดินเผา  พระพุทธรูป รูปเคารพศาสนาเชนและฮินดู  นำท่านชมธรรมราชิกสถูป เป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดในปากีสถาน สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 3 ตั้งอยู่บนเนินเขาเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่พระองค์รวบรวมแล้วแบ่งเป็น 84,000 ส่วน บรรจุในเจดีย์ทั่วพระราชอาณาจักรเป็นสถูปผังกลมทรงโอคว่ำเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ 50เมตรตั้องยู่บนเนินเขา รายล้อมไปด้วยเจดีย์ที่สร้างถวายเป็นพุทธบูชาพระอารามขนาดใหญ่ที่สร้างต่างยุคต่างสมัยกัน
 
ทัวร์ปากีสถาน

จากนั่นเดินทางต่อสู่เมืองโบราณวัดจัวเลียน ซากวัดในพระพุทธศาสนาที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดในตักศิลาสร้างในสมัยราชวงศ์กุศาณะราวพุทธศตวรรษที่ 7มีกำแพงหินสูงใหญ่ล้อมรอบเจดีย์ประธานและห้องกุฏิเรียงรายในผังสี่เหลี่ยมจตุรัสและเจดีย์รายขนาดเล็ก ประดับประติมากรรมปูนปั้นพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์และสัตว์ในชาดก เช่นช้างเป็นต้น 

ทัวร์ปากีสถาน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตารคารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางสู่มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา เพื่อเที่ยวชม มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาที่ ตาขท์ อี ไภ สถานที่แห่งนี้ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนายังไม่ทราบว่าเรียกชื่ออะไร ไม่ปรากฏในบันทึกของพระถังซำจั๋ง แต่เรียกกันในปัจจุบันนี้ว่า ตาขท์ อี ไภ ซึ่งอยู่ที่เมืองมาร์ดาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศปากีสถาน เป็นซากพุทธสถานของวัดในพระพุทธศาสนาที่ใหญ่มาก ตั้งอยู่บนภูเขาสูงประมาณ ๕๐๐ ฟุต จากพื้นราบ เป็นวัดที่อยู่ด้านนอกของเทือกเขาฮินดูกูฏ วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาศิลปะวิทยาต่างๆ มหาวิทยาลัยที่มีบริเวณกว้างใหญ่ มีลักษณะการสร้างเหมือนวัดต่างๆ ในยุคสมัยนั้น คือ มีเจดีย์อยู่ตรงกลาง รอบๆ เป็นห้องสวดมนต์และเป็นห้องประชุมสังฆกรรม

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองหุบเขาสวัต ประมาณ 5 ชั่วโมง เมืองในที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขาหิมะและแม่น้ำสวัต หรือที่ปรากฏชื่อในประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาว่า เมืองอุทยาน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศปากีสถาน ข้ามเทือกเขาฮินดูกูฏ ซึ่งมีความสูงถึง ๑๕๐๐ ฟุต เป็นเมืองที่เป็นเหมือนศูนย์รวมของพระพุทธศาสนาหลายนิกาย ได้แก่ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน เป็นเมืองที่เป็นจุดเชื่อมต่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าไปสู่ในเอเชียกลาง ประเทศจีนและทิเบต พระภิกษุนักแสวงบุญเดินทางมาสู่ดินแดนพระพุทธศาสนาต่างก็มุ่งหวังที่จะได้มาเห็นเมืองนี้ 

ตามประวัติศาสตร์ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาที่เมืองนี้ แต่เชื่อกันทางอภินิหารว่า พระพุทธองค์ทรงเสด็จมาทรมานพญานาคราชแล้วประทับรอยพระบาทไว้ ตามบันทึกของพระถังซำจั๋ง ท่านกล่าวว่า เมืองนี้เป็นเมืองที่มีความงดงามทั้งสถานที่ มีดอกไม้ สายน้ำ ภูเขา และผู้คน เต็มไปด้วยวัดวาอาราม มีบันทึกว่า มีวัดถึง ๑๔๐๐ วัด มีพระภิกษุสงฆ์ถึง ๑๘,๐๐๐ รูป พระสงฆ์ส่วนใหญ่เป็นฝ่ายวัชรยาน มีเมืองหลวงชื่อว่า มิงโคละ หรือมังคละโฆษะ เมืองอุทยานเป็นสถานที่เกิดของบุคคลสำคัญของวัชรยาน ผู้ที่นำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่สู่ประเทศเป็นผลสำเร็จ ได้แก่ ท่านคุรุปัทมสัมภวะ (คุรุริมโปเช่ ผู้ก่อตั้งนิกายญิงมะในประเทศฑิเบต เส้นทางที่จะเข้าไปสู่เมืองอุทยาน พระเจ้าอุตตรเสนสร้างมหาสถูปไว้บรรจุพระบรมสารีกธาตุตามประวัติเล่าว่า เมื่อพระองค์ได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดียแล้วอัญเชิญมาด้วยช้างเผือก พอมาถึงที่นี่ช้างเผือกไม่ยอมไปต่อ ดังนั้นพระองค์จึงสร้างไว้ ณ ที่นี้ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่บ้านชิงการ์ดาร์ ดังนั้นจึงได้ชื่อว่าชิงการ์ดาร์สถูป

นำท่านเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สวัต ที่รวบรวมพระพุทธรูปและโบราณวัตถุในแคว้นคันธาระเป็นพิพิธภัณฑ์ใหม่ปรับปรุงในปี 2009 เพราะว่าพิพิธภัณฑ์เก่าถูกแผ่นดินไหวในปี 2005 ทำให้วัตถุโบราณหลายชิ้นต้องสูญหายไป 

ทัวร์ปากีสถาน

ได้เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Swat Serena Hotel // รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่สาม หุบเขาสวัต – ชีลาส 

เช้า รับประทานอาหารเช้าพร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านออกจากหุบเขาสวัตผ่านเข้าสู่เส้นทางคาราโคลัม Karakorum เส้นทาง เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและปากีสถานเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางคาราวานสายไหมในอดีตแต่ทางการจีนได้ลงทุนทำถนนไฮเวย์ที่อยู่สูงความสูงอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1,000-4,000 กว่าเมตรเหนือระดับน้ำทะเล ระยะทางเริ่มต้นจากเมืองคัชการ์(Kashkar) ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนสู่เมืองแอบบ็อตตาบัด ประเทศปากีสถาน เริ่มก่อสร้างในปี 1959 และเสร็จในปี 1979 ถือว่าเป็นเส้นทางที่เรียกว่าได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันดับ 8 เหตุเพราะว่าเส้นทางการก่อสร้างที่ยากลำบากบนถนนที่สูงและผ่านภูเขามากมายประกอบต้องเผชิญกับอากาศที่รุนแรงทำให้การสร้างถนนใช้เวลานานถึง20ปี

ทัวร์ปากีสถานใบไม้เปลี่ยนสี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก

ระหว่างเส้นทางท่านจะได้ชมธรรมชาติล้อมรอบหลากหลายด้วยหุบเขา-ทะเลสาบ-แม่น้ำ วิวสองข้างทางที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนผ่านหมู่บ้านเล็กๆ ที่คนท้องถิ่นอาศัยไม่มาก

ทัวร์ปากีสถานใบไม้เปลี่ยนสี

ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Shangri La Chilas Hotel //รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่สี่ ชีลาส  - คาลิมาบัด ฮุนซ่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้าพร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางบนเส้นทางคาราโคลัมไฮเวย์ สู่เมืองฮุนซา เพื่อชมบรรยากาศบนยอดเขาอย่างใกล้ชิด จนรู้สึกเหมือนจะสัมผัสได้ ระหว่างทางสัมผัสธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยหุบเขาสูงยอดแหลมปกคลุมด้วยหิมะและด้านล่างเป็นแม่น้ำใสไหลเย็นบ้านเรือนปลูกตามไหล่สันเขา ดอกไม้ป่าขึ้นกระจายแซมทั่วรอบๆบริเวณภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้และแม่น้ำ

ทัวร์ปากีสถานใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์ปากีสถานใบไม้เปลี่ยนสี

นำท่านแวะจอดชมวิวอันสวยงามของยอดเขาราคาโปชิที่สูง 7,788 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ,ยอดเขานังกาปาบัต สูง 8,125 เมตรและยอดเขาฮาราโมช 7,409 เมตร และ จุดเชื่อมต่อของสามเทือกเขาสำคัญของโลกคือเทือกเขาสำคัญของโลก คือเทือกเขาคาราโครัม หิมาลัยและฮินดูกูฏ ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียง

ทัวร์ปากีสถานใบไม้เปลี่ยนสี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

เดินทางต่อสู่เมืองฮุนซา ด้วยความที่ธรรมชาติของเมืองฮุนซางดงามและสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก มีผลต่อพืชและผักผลไม้ที่ปลูกไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีทำให้เมืองฮุนซาถือได้ว่าเป็นดินแดนที่มีประชากรอายุยืนยันยาวที่สุดในโลก

ทัวร์ปากีสถานใบไม้เปลี่ยนสี

ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Serena Altit Fort Residence Hotel พัก2คืนติดกัน
รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่ห้า        คาลิมาบัด – คุนจิราบ พาส – คาลิมาบัด    (การขึ้นคุนจิราบพาสขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

เดินทางผ่านอุโมงค์ที่แข็งแกร่งตัดผ่านที่เป็นความร่วมมือระหว่างปากีสถานและจีนระหว่างทางผ่านชมทะเลสาปอัตตาบัด ที่เกิดจากดินสไลด์ และปิดตัวลงมาปิดเส้นทางน้ำตอนเหนือของหมู่บ้าน ทำให้เกิดเป็นทะเลสาปยาว 21กิโลเมตรและลึก 100เมตร  ระหว่างทางชมยอดทิวเขาคล้ายเหมือนยอดเขาโบสถ์ เดินทางต่อสู่ด่านคุนจิราบพาส ช่องทางการค้าที่สูงที่สุดในโลก ข้อตกลงระหว่างปากีสถานและจีน ด่านพรมแดนที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 4,730 เมตร บนเทือกเขาคาราโครัม นำท่านถ่ายรูปบนด่านพรมแดน พรมแดนตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคุนจิราบ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.1986 เป็นต้นมา เป็นเขตอุทยานพืชพันธุ์ไม้ป่าและสัตว์สงวนที่หาดูได้ยาก...การขับรถขึ้นไปคุนจิราบพาสขึ้นอยู่กับสภาพอากาศบางครั้งสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้ขึ้นไปด้านบน

ทัวร์ปากีสถานใไม้เปลี่ยนสี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก 
ได้เวลาเดินทางกลับสู่เมืองคาลิมาบัด 

ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมที่เต็นท์เดิม..// รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่หก คาลิมาบัด ฮุนซ่า  - ป้อมบัลติท –กิลกิต  

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองกิลกิต เมืองกิลกิตเดิมชื่อว่าเมืองซาร์กิน-กิลิต ทางตอนใต้ของพาสสุ ระยะทางประมาณ 150กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมงเมืองกิลกิตเป็นเมืองโบราณในเส้นทางสายไหมและเส้นทางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากอินเดียไปสู่เอเชียถึงเมืองกิลกิต

ทัวร์ปากีสถานใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์ปากีสถานใบไม้เปลี่ยนสี
 
ทัวร์ปากีสถานใบไม้เปลี่ยนสี
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านแวะชมสะพานกิลกิต สะพานขึงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียยาว 182 เมตรและกว้าง 2 เมตร ใช้สำหรับข้ามแม่น้ำกิลกิตที่เชี่ยวกราด นำวัสดุก่อสร้างมาอย่างยากลำบากขึงให้ความแข็งแรงยึดเหนี่ยวสะพานมาเป็นร้อยปี ปัจจุบันมีการทำนุบำรุงสะพานนี้ไว้เพื่อให้เข้าถึงจินตนาการเส้นทางสายไหมในสมัยก่อน

ชม พระพุทธรูป Kargah เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักบนหน้าผา เป็นพระพุทธรูปในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 7 ถูกค้นพบพร้อมกับเจดีย์ 3 องค์ซึ่งสูง 400 เมตรในช่วงปี ค.ศ.1938-1939 ห่างออกไปทางทิศตะวันตกของ Gilgit ประมาณ 10 กิโลเมตร เคยมีตำนานของคนในท้องถิ่นเกี่ยวกับพระพุทธรูปนี้ได้กล่าวถึง ชายผู้หนึ่งได้ปราบผีสาวที่เรียกกันว่า Yakhshini ซึ่งอาศัยอยู่ใน Kargah ลงได้ 

ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Serena Hotel Gilgit // รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่เจ็ด กิลกิต -  เบชาม        (ประมาณ8ชั่วโมง)

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางต่อสู่ทางตอนใต้สู่เมืองเบชาม ระหว่างทางบนถนนคาราโคลัมแวะชมจุดจอดรถชมวิวเทือกเขาสลับวิวทะเลสาบมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เดินทางต่อสู่เมืองเบชาม ที่เป็นเมืองใหญ่ มีผู้คนและมีการตลาดค้าขายมากมาย / กรณีมีเวลานำท่าน  ชมตลาดท้องถิ่นสินค้าพื้นเมือง

ค่ำ นำท่านเช็คอินท์ โรงแรม Hilton Besham Hotel //รับประทานอาหารค่ำ ภายในโรงแรม 

วันที่แปด เบชาม -อิสลามาบัด              (ประมาณ6ชั่วโมง)

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์    

นำท่านออกเดินทางจากเมืองเบชาม สู่เมืองหลวงอิสลามาบัด ซึ่งเป็นเมืองใหม่ถนนกว้างขวางและมีความทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย 

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

นำท่านเที่ยวชมมิสยิดไฟซอล ใจกลางเมืองอิสลามาบัด มัสยิดที่ใหญ่บรรจุคนได้ถึง100,000 คน ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี โดยนำรูปแบบโมดิ์รนอาร์ตมารวมตัวกันอย่างลงตัวแบบกระโจมสีขาวซึ่งเป็นของขวัญจากกษัตริย์ไฟซอลแห่งซาอุดิอาระเบียสร้างและมอบให้แด่ชาวปากีสถานทุกท่าน

ทัวร์ปากีสถาน

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินกลับกรุงเทพฯ 

23.20  เครื่องบินออกจากสนามบินนานาชาติอิสลามาบัด โดยเที่ยวบิน TG350

วันที่เก้า สุวรรณภูมิ  

06.25 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 
** รายการทัวร์นี้ บางวันเป็นการท่องเที่ยวพื้นที่สูงจากระดับทะเล 4000+ เมตร ท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ การแพ้พื้นที่สูง Altitude Sickness ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการเดินทาง ไม่เหมาะสมกับท่านที่เป็นโรคความดันสูง เหนื่อยง่าย โรคหอบหืด **
 
หมายเหตุ 1. ท่านที่เดินทางต้องได้รับวัคซีน 2เข็มขึ้นไป 
                 2. วัคซีนพาสปอร์ตจะต้องอัพเดตข้อมูลการฉีดวัคซีน ให้เป็นข้อมูลล่าสุด

 

**************

#1240# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
12 ต.ค. 65 - 20 ต.ค. 65 85,900 85,900 85,900 20,000
จองทัวร์   รับได้ 8 ที่สุดท้าย 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 23/05/22 5:03 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ชำระมัดจำ 20,000 บาท
2.ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

การยกเลิก
1.ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันทำงาน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
2.กรณียกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 45 วันทำงาน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของราคาทัวร์
3.ถ้ายกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-อิสลามาบัด–กรุงเทพฯ โดยการบินไทย
2.ค่าที่พักโรงแรมระดับ 2-4 ดาว พักห้องละ 2 ท่านรวม รวม 7 คืน (บางเมืองบนเขาดีที่สุดคือ2*)
3.ค่าอาหารตามที่กำหนดในโปรแกรม และน้ำดื่มสะอาดตลอดการเดินทาง
4.ค่ายานพาหนะ และค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
5.ค่าประกันการเดินทางเฉพาะอุบัติเหตุเงื่อนไข 1ล้านบาทตามที่บริษัทประกันกำหนด
6.ค่าวีซ่าสำหรับท่องเที่ยวประเทศปากีสถาน 25 ดอลล่าร์สหรัฐ

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าขนกระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัม ตามที่แอร์ไลน์กำหนด
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น, ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารนอกรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์
4.ค่ากล้องถ่ายรูปทุกๆ พิพิธภัณฑ์
5.ค่าเข้าชมนอกเหนือจากที่ระบุ
6.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปคนขับรถรวมตลอดทิป40USD/ท่าน
7.การยกกระเป๋าขึ้นลง รถบัส และ โรงแรมฯ บริษัทฯ บริการฟรี กรณีที่กระเป๋าท่านหู้หิ้วขาด แตก หรือ มีรอยขีดข่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบทุกๆกรณี

หมายเหตุ

1.บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเปลี่ยนแปลงราคา ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองอันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยวได้ตามรายการ
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่สายการบินปรับเปลี่ยนราคาสายการบิน หรือกรณีที่คณะผู้เดินทางต่ำกว่ากำหนด
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าวีซ่า, ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว
4.เมื่อท่านได้ตกลงจองทัวร์กับบริษัทฯ แล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ...ขอให้ท่านพิจารณาก่อนการซื้อทัวร์
1.โรงแรมที่ชีลาส ฮุนซ่าคาลิมาบัต เป็นโรงแรมบนเขา ไม่มีแอร์ ประมาณ1-2*
โดยเฉพาะโรงแรมที่ชิลาส และเบชาม Besham แบบห้องธรรมดา
2.โรงแรมหลายแห่งจะเป็นเตียงใหญ่ ไม่ใช่เตียงแยก
3.การขึ้นที่คุนจิราบพาสขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการอนุญาตของตำรวจ กรณีมีหิมะตกเยอะเข้าไม่ได้บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินหรือแทรกแซง กรณีไม่ได้ขึ้นบริษัทฯ ทางปากีสถานจะพาท่านเที่ยวชมรอบๆนอกอุทยานถ่ายรูป
4.การเดินทางในประเทศปากีสถานแบบ บางช่วงจะมีตำรวจตรวจเช็ค Check point และตรวจวีซ่า ตรวจพาสปอร์ต , ดังนั้นช่วงที่ท่านผ่านการตรวจ กรุณาอย่านำกล้องขึ้นมาถ่ายรูป
5.การเดินทางบางครั้งถนนปิดเหตุเพราะว่ามีหิมะลง หรือเหตุการณ์ถนนถูกบล็อก จำเป็นอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหน้างานได้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกทัวร์เป็นสำคัญ
6.มีบางช่วงที่ขึ้นคุนจิราบพาส นักท่องเที่ยวต้องลงจากรถบัส ขึ้นไปถ่ายรูปที่ด่าน เพื่อผ่านเข้าอุทยาน
7.อาหารมื้อกลางวันบางครั้งไม่สะดวกจัดนั่งตามร้านจะจัดให้ท่านทานแบบกล่องปิกนิกทานบนรถบัส
8.มื้อเย็นอาหารมีทั้งแบบชุด (SET) ทานด้วยกัน , จานเดี่ยว , แบบบุฟเฟ่ต์(กรณีแขกเยอะโรงแรมจะจัด)
สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

-

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์ปากีสถาน ทัวร์ปากีสถานตอนเหนือทัวร์แนะนำ

ทัวร์ปากีสถานตอนเหนือ แกนด์ทัวร์ 12วัน ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์ปากีสถานตอนเหนือ แกนด์ทัวร์ 12วัน ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 3คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 4คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
7 - 18 ต.ค. / 9 - 20 ต.ค.
สนใจทัวร์นี้ :480 ท่าน

Thai Airways
12วัน | 10คืน
ราคาเริ่มต้น
89,900
รายละเอียด

ทัวร์ปากีสถานตอนเหนือ แกรนด์ทัวร์ 12วัน

ทัวร์ปากีสถานตอนเหนือ แกรนด์ทัวร์ 12วัน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 3คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 4คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
3 - 14 มิ.ย. / 24 มิ.ย. - 5 ก.ค. / 22 ก.ค. - 2 ส.ค. / 12 - 23 ส.ค. / 16 - 27 ก.ย.
สนใจทัวร์นี้ :266 ท่าน

Thai Airways
12วัน | 10คืน
ราคาเริ่มต้น
89,900
รายละเอียด


^
TOP