อเมซิ่งทัวร์อุดรธานี หนองคาย เชียงคาน เยือนเมืองริมแม่น้ำโขง

อเมซิ่งทัวร์อุดรธานี หนองคาย เชียงคาน เยือนเมืองริมแม่น้ำโขง

1คืน 2คืน
✓ ตั๋วเครื่องบิน
✓ ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
วันเดินทาง /ราคา

Tour Highlights

อเมซิ่ง..ทัวร์อุดรธานี หนองคาย เชียงคาน เยือนเมืองริมแม่น้ำโขง เชิญท่านเยือนเมืองวัฒนธรรม มนต์เสน่ห์แห่งเมืองริมแม่น้ำโขง อุดรธานี หนองคาย เชียงคาน เที่ยวสถานที่สำคัญ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดป่าภูก้อน ตลาดท่าเสด็จ (ตลาอินโดจีน) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ และงดงาม ศาลาแก้วกู่ ชมวิวแม่น้ำโขง ณ สกายวอล์ควัดผาตากเสื้อ เซียงคาน แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวไทดำ (ลาวโซ่ง) วัดถ้ำกลองเพล พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง มรดกโลก UNESCO ศูนย์วัฒนธรรมไทย- จีน อุดร

กรุ๊ปเล็ก สำหรับ 8 ท่าน ขึ้นไป ยืนยันการเดินทาง..   กรุ๊ปส่วนตัว  เที่ยวสะดวก อิสระเลือกวันเดินทางได้.. 

1.วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อุดรธานี - อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท - พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดป่าภูก้อน - หนองคาย
05.30 น. นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว C เคาเตอร์สายการบินไทยสมายด์  WE 2 
 
07.25 น. เดินทางสู่จังหวัดอุดรธานี โดยสายการบินไทยสมายด์ เที่ยวบินที่ WE2  (ใช้เวลาเดินทาง 1.10 ชม.)
 
08.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท  (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที)  อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน ครอบคลุมพื้นที่ 3,430 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่มีชื่อว่า “ป่าเขือน้ำ” บ้านติ้ว ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ  อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทแห่งนี้ ปรากฏร่องรอยของกิจกรรมของมนุษย์ มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อราว 2,000 – 3,000 ปีมาแล้ว มีการพบภาพเขียนสี มากกว่า 30 แห่ง ยังพบการดัดแปลงโขดหิน และเพิงผาธรรมชาติ ให้กลายเป็นศาสนสถานของผู้คนใน วัฒนธรรมทวารวดี ลพบุรี สืบต่อกันมา จนถึงวัฒนธรรมล้านช้าง ตามลำดับ ซึ่งร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคม ของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ทางกรมศิลปากร จึงได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่ ป่าสงวนจากกรมป่าไม้ โดยได้ประกาศขึ้นทะเบียนเขตโบราณสถาน ประวัติศาสตร์ภูพระบาทในที่สุด และเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ที่ ประเทศไทยจะนำเสนอ เพื่อขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลก จากองค์กร UNESCO
ภูพระบาท
 
ภูพระบาท ทัวร์อุดร
 
ภูพระบาท ทัวร์อุดร
 
ภูพระบาท ทัวร์อุดร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดป่าภูก้อน (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย กำเนิดขึ้นจากการดำริชอบของพุทธบริษัทสี่ ผู้ตระหนักถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ และป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่งกำลังถูกทำลาย โดยในปี พ.ศ. 2527 พระเดชพระคุณหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ได้เมตตาปรากฏในทิพยนิมิต สั่งให้ไปธุดงค์ทางภาคอีสาน เป็นเวลา 10 วัน คุณปิยวรรณและคุณโอฬาร วีรวรรณ พร้อมคณะได้เดินทางมาธุดงค์แถบจังหวัดสกลนครและอุดรธานี เกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาของพระป่า จึงได้เข้าช่วยเหลือ ท่านพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก สำนักสงฆ์บ้านนาคำน้อย ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จัดตั้งเป็นวัดป่านาคำน้อย และปลูกป่าทดแทนฟื้นฟู สภาพป่าเสื่อมโทรมกว่า 750 ไร่ อย่างถูกต้องตามระเบียบของกรมป่าไม้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติธรรม และอยู่อาศัยของพระสงฆ์
วัดป่าภูก้อน
 
จากนั้นท่านพระอาจารย์อินทร์ถวาย ได้พาไปดูป่าภูก้อนที่กำลังถูกสัมปทานตีตราตัดไม้ คณะศรัทธาจึงได้ตัดสินใจสร้างวัด โดยกราบอาราธนา ท่านพระอาจารย์ชาลี ถิรธัมโม (ปัจจุบันเป็นพระครูจิตตภาวนาญาณ) เป็นประธานและขวัญกำลังใจในการก่อสร้าง และได้ทำเรื่องขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ นายูง-น้ำโสม เพื่อสร้างวัดในเนื้อที่ 15 ไร่ จากกรมป่าไม้ จนได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2530 ต่อมาได้ดำเนินการตามขั้นตอน ของกรมการศาสนา จนได้รับอนุญาตให้สร้างวัดในวันที่ 3 กรกฎาคม 2530 และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการตั้งเป็น 'วัดป่าภูก้อน' ขึ้นในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2530
วัดป่าภูก้อน
ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่จังหวัดหนองคาย โดยเส้นทางเลาะริมแม่น้ำโขง
 
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
เข้าสู่ที่พัก.....หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 3 ดาว+
2.วันที่สอง  หนองคาย  - ตลาดท่าเสด็จ (ตลาดอินโดจีน) - ศาลาแก้วกู่ -สกายวอล์ควัดผาตากเสื้อ – เชียงคาน (เลย)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้า นำท่านเดินทางไปยัง ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัย หรือ วัดแขก ตั้งอยู่ตำบลวัดธาตุ ภายในสถานที่แห่งนี้ ท่านจะได้พบรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ เช่นพระพุทธรูป พระรูปของพระโพธิสัตว์ เทพเจ้าฮินดู และตัวละครจากรามเกียรติ์ เป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ และงดงาม ศาลาแก้วกู่  ยังสถานที่ที่ยิ่งใหญ่ อลังการของรูปปั้นเทวาลัย ซึ่งเกิดจากแรงศรัทธา ความเชื่อในบาป บุณ คุณ โทษ เป็นพิพิธภัณฑ์งานประติมากรรมปูนปั้นกลางแจ้ง ที่น่าสนใจยิ่ง ที่หาชมได้ยาก
ศาลาแก้วกู่
 
ศาลาแก้วกู่

ศาลาแก้วกู่

ศาลาแก้วกู่
 
จากนั้นนำท่านเข้าชมวัดโพธิ์ชัย (หลวงพ่อพระใส) วัดอารามหลวง หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่เมืองหนองคาย หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปหล่อ ในสมัยล้านช้าง และตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาว่า พระธิดา 3 องค์ แห่งกษัตริย์ล้านช้าง เป็นผู้สร้าง บางท่านก็ว่าเป็น พระราชธิดาของพระไชยเชษฐาธิราช ได้หล่อพระพุทธรูปขึ้น 3 องค์ และขนานนาม พระพุทธรูปตามนามของตนเองไว้ด้วยว่า พระเสริมประจำพี่ใหญ่ พระสุกประจำคนกลาง พระใสประจำน้องสุดท้อง มีขนาดลดหลั่นกันตามลำดับ เดิมทีนั้นหลวงพ่อพระใสได้ประดิษฐาน ณ เมืองเวียงจันทน์ พ.ศ. 2321
 
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้ขุนวรธานีและเจ้าเหม็น (ข้าหลวง) อัญเชิญพระเสริม จากวัดโพธิ์ชัย หนองคายไปกรุงเทพฯ และอัญเชิญพระใสจากวัดหอก่อง ขึ้นประดิษฐานบนเกวียนจะอัญเชิญลงไปกรุงเทพฯ ด้วย แต่พอมาถึงวัดโพธื์ชัย หลวงพ่อพระใสได้แสดงปาฏิหาริย์จนเกวียนหักจึงอัญเชิญลงไปไม่ได้ ได้แต่พระเสริมลงกรุงเทพฯ ประดิษฐาน ณ วัดปทุมวนาราม ส่วนหลวงพ่อพระใส ได้อัญเชิญประดิษฐาน ณ วัดโพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จนถึงปัจจุบัน ความอัศจรรย์ของหลวงพ่อพระใสจนได้สมญาว่า "หลวงพ่อเกวียนหัก"
 
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เลือกซื้อสินค้า ณ ตลาดท่าเสด็จ (ตลาดอินโดจีน) ตลาดท่าเสด็จ เดิมชื่อ ตลาดท่าเรือ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง เป็นแหล่งรวมสินค้าเป็นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ จังหวัดหนองคาย และสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ลาว และ จีนเป็นต้น ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่วัดผาตากเสื้อ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
 
บ่าย นำท่านเที่ยวชมความงามของแม่น้ำโขง ณ จุดชมวิว สกายวอล์ควัดผาตากเสื้อ จุดชมวิวพื้นกระจกใส วัดผาตากเสื้อ มองเห็นวิวของแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง   เนื่องจากวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง ท่านจะได้เห็นทางแยกของแม่น้ำโขงมาบรรจบกัน เป็นจุดชมวิวที่สวย งดงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว
วัดผาตากเสื้อ
 
วัดผาตากเสื้อ
ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางไปยังเมืองเชียงคาน โดยถนนลัดเลาะริมแม่น้ำโขง (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม)
 
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  หลังรับประทานอาหาร อิสระพาท่านเดินชมบรรยากาศ เดินเล่นถนนคนเดินเชียงคาน ริมแม่น้ำโขงที่สวยงาม เลือกซื้อสินค้า
เข้าสู่ที่พัก .......  หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 3 ดาว
ทัวร์เชียงคาน
 
ทัวร์เชียงคาน
3.วันที่สาม  ชมวิวภูทอก – ศูนย์วัฒนธรรมของชาวไทดำ – วัดถ้ำกลองเพล -  อุดรธานี 
เช้าตรู่ ประมาณ 05.30น. ตื่นรับอรุณ จากนั้นนำท่านขึ้นรถสองแถวท้องถิ่น ขึ้นสู่ ภูทอกน้อย จุดชมวิวที่สวยงามของเมืองเชียงคาน และวิวแม่น้ำโขง โขง เมืองสานะคาม และแก่งคุดคู้ ชมทะเลหมอก *สำหรับทะเลหมอกขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ละวัน ไม่สามารถการันตีได้  (หากท่านใดไม่สะดวก สามารถตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้าได้) 
ทัวร์เชียงคาน
 
ทัวร์เชียงคาน
 
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
10.00 น. นำท่านเดินทางสู่แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวไทดำ (ลาวโซ่ง) ณ บ้านนาป่าหนาด หมู่บ้านของคนเชื้อสายไทดำ ที่มีประชากรอาศัยอยู่เกือบ 900 คน 300 ครอบครัว ที่บรรพบุรุษถูกกวาดต้อนมาจากเมืองพวน เมื่อครั้งไทยยกทัพปราบฮ่อในปี พ.ศ. 2418 เนื่องจากฮ่อยกกำลังมาตีเมืองเชียงขวาง (ปัจจุบัน เป็นพื้นที่ของ สปป.ลาว) ซึ่งเป็นเมืองสำคัญ ของแคว้นพวน ปัจจุบันได้อนุรักษ์รักษาประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่น บ้านนาป่าหนาด เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ได้รับความสนใจ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านไทดำเพียงแห่งเดียวในจังหวัดเลย และยังประกอบพิธีกรรม ที่ตกทอดจากบรรพบุรุษเช่น เสนเรือน หรือภาษาพูด ที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างท่ามกลางวิถีชีวิตสมัยใหม่
 
จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์ไทดำบ้านนาป่าหนาด ได้ก่อตั้งขึ้นราวปี พ.ศ. 2555 เป็นบ้านไม้ทรงไทยดำที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นแบบเฉพาะไทยดำ ใช้วัสดุง่ายๆ หลังคาและปีกนก หลังคาบ้านโค้งเป็นกระโจม ยอดจั่วบนหลังคาบ้านประดับด้วยไม้แกะสลัก เป็นกิ่งคล้ายเขาควาย หรือเขากวางไขว้กัน เรียกว่า “ขอกุด”  ซึ่งแบ่งตามฐานะและตระกูล ชมลักษณะของอาคารอันเป็นอัตลักษณ์ และความหมายที่สื่อถึง การใช้บันไดของหญิง-ชาย รวมทั้งของใช้ต่างๆ รวมทั้งเครื่องใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีต และยังมีการรวมกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ของชาวบ้าน โดยสามารถชมการทอผ้า และเลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากได้
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ออกเดินทางสู่ วัดถ้ำกลองเพล เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองบัวลำภู ในบริเวณวัดมีบรรยากาศที่ร่มรื่น และเงียบสงบ มีถ้ำซึ่งมีกลองโบราณสองหน้า มีพระพุทธรูปปางลีลาจำหลักในก้อนหิน และสวนหินสวยงามที่มีรูปร่างแปลกตา วัดแห่งนี้เคยเป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐาน ของพระอาจารย์หลวงปู่ขาว อนาลโย พระวิปัสสนาสายพระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ ซึ่งปัจจุบันได้สร้างพิพิธภัณฑ์ รวบรวมเครื่องอัฐบริขาร และรูปปั่นหุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่ขาวไว้เป็นที่ระลึกและสักการบูชาของศาสนิกชนทั่วไป จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอุดรธานี
 
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ....  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4.วันที่สี่  อุดรธานี – พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง (มรดกโลก UNESCO) -ทะเลสาบหนองประจักษ์ - ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดร - กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
เช้า นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง หรือ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นแหล่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ที่สำคัญของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองหาน จัดแสดงวิถีชีวิตของมนุษย์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อราว 5,000-1,400 ปีมาแล้ว และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปีอีกด้วย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ก่อตั้งขึ้นหลังการเสด็จประพาสเยี่ยมชมหลุมขุดค้นทางโบราณคดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2515 การเสด็จประพาสดังกล่าวได้กระตุ้นและความตระหนักถึง ความสำคัญของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  ซึ่งกำลังประสบปัญหาการลักลอบค้าโบราณวัตถุในขณะนั้น 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง จึงเป็นที่ยอมรับจากคณะกรรมการมรดกโลก องค์การยูเนสโก (Unesco) ให้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก อันดับที่ 359 ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2535 ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็น "แหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียง" และนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดี อันดับที่ 4 ของประเทศไทย ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ได้เวลพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองอุดรธานี
บ้านเชียง
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านแวะถ่ายภาพ ณ ทะเลสาบหนองประจักษ์  ทะเลสาบหนองประจักษ์ เป็นสวนสาธารณะ ที่อยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม มีพื้นที่และบริเวณกว้างขวางหลายไร่ รายล้อมด้วยต้นไม้ และมองเห็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองอุดรตั้งอยู่ขนาบข้าง ไฮไลท์ที่น่าสนใจที่ทำให้หนองประจักษ์ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว คือ ตุ๊กตาเป็ดยางสีเหลือง ที่ลอยโดดเด่นอยู่กลางน้ำกลายเป็นสัญลักษณ์ของหนองประจักษ์ ที่มาถึงอุดรแล้วต้องแวะมาถ่ายรูปกับเจ้าเป็ดน้อย สวนสาธารณะหนองประจักษ์  มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี เดิมเรียกว่า หนองนาเกลือ และได้เปลียนเป็น หนองประจักษ์ เพื่อเป็นเกียรติแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งเมือง
ทัวร์อุดร
 
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีนอุดร ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี บริเวณเดียวกันกับศาลเจ้าปู่ย่า สถานที่ตกแต่งโดยจำลองบรรยากาศแบบจีน เหมือนยกเมืองจีนมาไว้ใจกลางอุดร โดยสร้างขึ้นเพื่อเชิดชูองค์เจ้าปู่เจ้าย่า ที่เป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งเป็นแหล่งในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวจีน ที่อพยพจากประเทศจีน มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในจังหวัดอุดรธานี  เป็นสถานที่สงบ เย็นสบาย เเละสวยงามมาก
 
16.30 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เพื่อเช็คอินท์บินกลับกรุงเทพฯ
 
19.45 น. เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน WE9 (ใช้เวลาเดินทางรวม  1.10 ชม.)
 
20.50 น. ถึงสนามบินกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
 
** คณะ 8 ท่านขึ้นไป ยืนยันการเดินทาง
**ไกด์รับ-ส่ง ที่สนามบินอุดรธานี
** เดินทางโดยรถตู้
** ราคาทัวร์ ยังไม่รวมตั๋วเครืองบิน

 

**************

ขออภัย รายการทัวร์นี้ หยุดการบริการชั่วคราว จึงไม่สามารถระบุวันเดินทาง และราคาได้

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 22/10/21 7:26 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

การจองทัวร์
1.ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 3,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางประมาณ 25 วันทำการ

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่ารถปรับอากาศ /รถตู้ /พาหนะ นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
2.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (กรณีเดินทางโดยสารการบิน)
4.ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.ค่าทิปบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบริการ ..
6.ค่าตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือเหตุผลเรื่องการควบคุมโรค ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , การควบคุมโรคติดต่อ และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
- กระเป๋าสัมภาระ บริษัทฯยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณี ค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์อุดรธานี ทัวร์หนองคาย ทัวร์เชียงคาน ทัวร์วัดป่าภูก้อน ทัวร์เลย ทัวร์อีสานทัวร์แนะนำ

ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ อุดรธานี หนองคาย

ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ อุดรธานี หนองคาย

3คืน 1คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :3653 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
9,900
รายละเอียด

ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ นครพนม ถ้ำนาคี สกลนคร

ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ นครพนม ถ้ำนาคี สกลนคร

4คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :1649 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
9,900
รายละเอียด

ทัวร์สมุย เกาะหมู เกาะแตน 4วัน3คืน

ทัวร์สมุย เกาะหมู เกาะแตน 4วัน3คืน

3คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :1735 ท่าน

Bangkok Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
9,500
รายละเอียด

ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 4 วัน

ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 4 วัน

2คืน 1คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :4872 ท่าน

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
11,900
รายละเอียด

ทัวร์พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ 4วัน

ทัวร์พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ 4วัน

3คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :483 ท่าน

Van
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
8,900
รายละเอียด

อเมซิ่งทัวร์น่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง ดอยสะกาด วัดภูเก็ต  วัดศรีมงคล

อเมซิ่งทัวร์น่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง ดอยสะกาด วัดภูเก็ต วัดศรีมงคล

1คืน 2คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :3832 ท่าน

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
9,500
รายละเอียด


^
TOP