ทัวร์อินเดีย ทัวร์อชันตา ถ้ำมรดกโลก มุมไบ-ออรังกาบัด-ถ้ำแอลโรร่า-ถ้ำอชันต้า

 

  บินภายใน: 2 รอบ

โรงแรม: 2 คืน
โรงแรม: 2 คืน

6 วัน   4 คืน
yes มีหัวหน้าทัวร์ไทย
yes รวมประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
yes ปลอดภัยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคารบริษัทฯ
บริษัททัวร์

Tour Highlights

นำท่านเที่ยวสถานที่เก่าแก่และมีเสน่ห์หลายพันปี ต้อนรับท่านไปทัวร์อินเดียด้วยกัน สัมผัสความมหัศจรรย์ มรดกโลก ถ้ำอจันต้า แอลโลร่า ท่องแดนศาสนสถาน ดินแดนแห่งศรัทธา ประติมากรรมจากภูผาหิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของ "มุมไบ" เมืองท่าแห่งอินเดียฝั่งตะวันตก ศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ของอินเดีย ต่อด้วยชม วิคทอเรียเทอร์มินัส สถาปัตยกรรมแบบอังกฤษโกธิก แบบอินเดียผสมกับอาหรับ เที่ยวทัวร์อชันต้าคุ้มค่าแน่นอน ชมบีบี กา มักบารา สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก ที่ได้ชื่อว่าเป็นทัชมาฮาลทางใต้ของอินเดีย นำท่านถ่ายรูปกับประตูชัย Gateway of India สัญลักษณ์ของเมืองมุมไบ และชมสถานีรถไฟ Victoria Terminus ที่ออกแบบได้สวยงามจนเป็นสถานทีท่องเที่ยวจนปัจจุบัน

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 16-Jun-2019 04:27:25: am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ทัวร์อินเดีย ทัวร์อชันตา ถ้ำมรดกโลก มุมไบ-ออรังกาบัด-ถ้ำแอลโรร่า-ถ้ำอชันต้า

วันแรก กรุงเทพ – มุมไบ(บอมเบย์) – ถ้ำเอเลเฟ่นต้า

04.00พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางออกหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ P19 กรุณาเดินเข้าถึง P19

06.25ออกเดินทางโดยสายการบิน Jet Airways ด้วยเที่ยวบินที่ 9W 61 0625-0925
(ใช้เวลาเดินทาง 4.30 ชั่วโมง )

09.25ถึง สนามบินนานาชาติมุมไบ ประเทศอินเดีย หลังผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านเที่ยวชม เมืองมุมไบ หรือที่เคยรู้จักกันในชื่อ บอมเบย์ เมืองท่าเก่าแก่ของอินเดียตอนใต้ และเป็นเมืองเอกของ รัฐมหาราษฏร์ ( Maharashtra ) รัฐที่ร่ำรวยด้วยแหล่งโบราณสถานวัดถ้ำมรดกโลกอันวิจิตรตระการตา มุมไบยังเป็นศูนย์รวม ของศรัทธาความเชื่อและวัฒนธรรมหลากหลายมีฐานะเป็นฮอลีวู้ด (บอลลีวู้ด) ของอินเดียมานาน มีทะเลอาระเบียนโอบล้อมอยู่สามด้าน เป็นศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ของอินเดีย จึงดึงดูดให้คนมากมายมาที่เมืองแห่งนี้

12.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ออกเดินทางสู่ เกาะเอเลเฟ่นต้า เพื่อนั่งเรือเฟอรี่ไป เพื่อชมเทวาลัยถ้ำอันอลังการ ถ้ำเอเล่เฟ่นต้า Elephanta Caves (มรดกโลก) เทวาลัยเหล่านี้ขุดเจาะในศตวรรษที่7 และ 8 งานประติมากรรมชิ้นเอกเป็นเทวรูปพระศิวะครึ่งองค์ สูง 5 เมตร มีสามเศียร แสดงปางผู้สร้าง ผู้รักษา และผู้ทำลาย ได้เวลาเดินทางข้ามเกาะกลับสู่ เมืองมุมไบ

เย็นรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านสู่ที่พัก ณ โรงแรม THE LALIT MUMBAI HOTEL หรือเทียบเท่า5*
วันที่สอง มุมไบ - ถ้ำกัณเหรี – ออรังกาบัต

07.00รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ
เดินทางสู่ ถ้ำกัณเหรี Kanheri Cave ซึ่งอยู่ใน อุทยานแห่งชาติ Sanjay Gandhi หรือชื่อเดิม Borivali National Park ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 42 ก.ม.จากมุมไบ เมืองที่มีความวุ่นวายในมุมไบ แต่กลับมีอุทยานและถ้ำ ที่ไม่ห่างไกลเมืองวุ่นวาย คำว่า “Kanheri” ซึ่งเป็นชื่อของถ้ำนั้น มา จากภาษาสันสกฤตคำว่า “Krishnagiri” ซึ่งหมายถึงภูเขาสีดำ สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 ถึง 9 ถ้ำแห่งนี้มีจำนวนทั้งหมด 109 ห้องซึ่งแต่งละห้องก็มีเรื่องราวความสำคัญต่างกันไป ถ้ำที่โดดเด่นคือ ถ้ำหมายเลข 3

12.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินสู่ เมืองออรังกาบัต โดยเที่ยวบิน 9W7148 1625-1730

16.25เหินฟ้าสู่ เมืองออรังกาบัต

17.30ถึงสนามบินออรังกาบัต / นำท่านเข้าสู่ที่พักและรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมฯ
LEMON TREE AURANGABAD HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่สาม ออรังกาบัต - ถ้ำอะชันต้า – ออรังกาบัต

06.00รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ (ออกเช้าคะ)

06.30ออกเดินทางเพื่อชม ถ้ำอะชันต้า ระยะทาง 105 กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงเหนือ นั่งรถประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง ( มรดกโลก ) หมู่ถ้ำอชันต้า ซึ่งที่จริงก็คือวัดในพุทธศาสนา ที่เจาะและแกะสลักเข้าไปในภูเขาอยู่เรียงกันเป็นหมู่รวม 30 ถ้ำ เป็นถ้ำยุคแรก เก่าแก่มาก มีกำเนิดเริ่มแต่ก่อนคริสต์ศักราช ประมาณ 200 หรือ 150 ปี คือราวพ.ศ. 350 หรือ 400 และคาดว่าสร้างมาถึงปี พ.ศ. 1200 และถูกทอดทิ้งกลายเป็นป่ารกชัฏประมาณ 700- 800ปี จนมาถูกค้นพบอีกครั้งโดยบังเอิญในปี พ.ศ.2362 (ค.ศ.1819 ) โดยทหารอังกฤษที่มาล่าสัตว์ ซึ่งเท่ากับ ได้ค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ของโลก หมู่ถ้ำอชันต้าเป็นถ้ำพุทธศาสนาล้วนๆ แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นสาย หีนยาน หรือ เถรวาท พุทธศาสนาที่ไปสู่เมืองไทย มีอยู่ 6 ถ้ำคือ ถ้ำที่ 8,9,10,12,13 และ 15 ซึ่งเป็นหมู่ถ้ำที่เก่าแก่ที่สุด ประมาณ พ.ศ.400-600 ส่วนที่เหลือจากนั้น อีก 24 ถ้ำเป็นสาย มหายาน หลายถ้ำก็เป็นแบบผสมคือเป็นของหีนยานแต่เดิม แล้วฝ่ายมหายานมาเติมแต่งทีหลัง ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่าง ถ้ำเถรวาท กับ ถ้ำมหายาน ก็คือ ในพุทธศาสนาเถรวาทยุคแรกนั้นไม่มีพระพุทธรูป มีแต่พระสถูป ต่อมาตอนหลังๆ ก็มีพระพุทธรูปชัดเจนขึ้น ชมความมหัศจรรย์ อลังการ สร้างจากศรัทธาของ ชาวอินเดียภายในถ้ำสลักเสลาเป็นเสาประดับลวดลายอันงดงาม พระพุทธรูป และเจดีย์ศิลาที่สกัด และตบแต่งขึ้น จากหินชิ้นเดียวกับพื้น และผนังถ้ำภาพจิตรกรรมฝาผนังอายุกว่า 1,200 ปี มีความงดงามสมบูรณ์ด้วย เทคนิคการเขียนภาพสามมิติอันน่าอัศจรรย์ พระพุทธรูปศิลา ที่แสดงอารมณ์พระพักตร์ต่างกันเมื่อแสงตกสะท้อนจากต่างมุม

14.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (รับประทานอาหารกลางวันสาย)

15.00ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่เดินทางกลับสู่ ออรังกาบัด
จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม LEMON TREE AURANGABAD HOTEL 4*หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมฯ
วันที่สี่ ออรังกาบัต - ถ้ำเอลโลร่า – บีบี กามักบารา – ป้อมดาลังกาบัต - มุมไบ

07.00นำท่านรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ

08.00นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเอลโลร่า Ellora ( UNESCO World Heritage ) สร้างในปีค.ศ.600-1000 หรือ พ.ศ.1100 –ประมาณ พ.ศ.1400 หมู่ถ้ำนี้เป็นวัด และศาสนาสถานเจาะเข้าไปในภูเขา เช่นเดียวกับอชันต้า แต่สร้างขึ้นในสมัยหลัง หมู่ถ้ำนี้มีถึง 3 ศาสนา คือ พุทธ ฮินดู และเชน มีทั้งหมด 34 ถ้ำ และเป็นถ้ำพุทธอยู่ชุดแรก เริ่มจากทิศใต้ ถ้ำ 1 ถึง12 ถ้ำ13 ถึง 29 เป็นถ้ำของศาสนาฮินดู รวม17 ถ้ำ และถ้ำ 30-34 อีก 5 ถ้ำ เป็นถ้ำของศาสนาเชน หรือศาสนามหาวีระในบรรดาหมู่ถ้ำทั้งหมด เทวาลัยถ้ำเขาไกรลาส (Kailasanatha Temple )นับเป็นเพชรน้ำเอก (ถ้ำ 16 ) การแกะสลักจะทำจากด้านบนสุด แล้ว ค่อยๆไล่ลงมา นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมภาพแกะสลักอย่างวิจิตรงดงามของเหล่าทวยเทพ ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นรูปองค์พระศิวะ พระพรหม พระนารายณ์ พระพิฆเนศ ช้างเอราวัณตลอดทั้งเหล่านางเทพ อัปสร และอีกมากมาย

บ่ายรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(รับประทานอาหารกลางวันสาย)
ชม บีบี กา มักบารา (Bi Bi Ka Maqbara) สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก สร้างโดยพระโอรสของออรังเซบ ทรงสร้างเพื่อรำลึกถึงพระมารดา (พระนาง บีกัมราเบีย อุเด ดาราณี)สถาปัตยกรรมลักษณะคล้ายทัชมาฮาล จากนั้น นำท่านชม ป้อมเดาลาตาบัด Daulatabad ป้อมปราการโบราณรอบภูเขาดัลคีรี ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของ ราชวงศ์ยารวะและถูกกษัตริย์อลาอุดดินคัลจิ ชาวมุสลิมยึดได้ใน พ.ศ. 1839 กลายเป็นเมืองหลวงอินเดียภายใต้การปกครองของกษัตริย์มุสลิมอยู่พักหนึ่ง ก่อนถูกทิ้งร้างย้ายไปสร้างเมืองออรังกาบัด ชมซากมัสยิดที่ยังเหลือซากเสาจำนวน 106 ต้น ชมป้อมปราการพระราชวังบนเสาอายุกว่า 700 ปี //นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินกลับมุมไบ

เย็นรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

20.10เหิรฟ้าสู่ เมืองมุมไบ โดยเที่ยวบิน AI441 2010-2125

21.25ถึงสนามบินมุมไบ // นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก THE LALIT MUMBAI HOTEL หรือเทียบเท่า5*
วันที่ห้า มุมไบซิตี้ทัวร์ – กรุงเทพฯ

07.00รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านถ่ายรูปกับประตูชัย Gateway of India สัญลักษณ์ของเมืองมุมไบเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับประเทศอังกฤษโดยตรง สถานที่นี้สร้างเพื่อใช้ต้อนรับ King George ที่ 5 และ Queen Marry คราวเสด็จไปอินเดียเมื่อครั้งพระองค์ยังทรงตำแหน่งมกุฎราชกุมาร ( Crown Prince) เมื่อปี ค.ศ. 1911 นำท่านถ่ายรูปด้านนอกสถานีรถไฟ Victoria Terminus (UNESCO World Heritage Site ) ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษ Frederick William Stevens สร้างเสร็จในปีค.ศ.1888 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ปัจจุบัน ใช้ชื่อว่า Chhatrapati Shivaji Terminus

13.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั่นนำท่านชม สถานที่ซักผ้า Washing Place โดบิกาต (Dhobi Ghat) เป็นที่มีชื่อเสียงของเมืองมุมไบ ในฐานะลานซักผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะที่นี่ต้องใช้ลูกจ้างในการซักผ้ามากถึงห้าพันคน โดบิกาตมีลักษณะเป็นลานที่ทำเป็นช่องๆ วางแปลนอย่างเป็นระเบียบ คนงานซักผ้าต่างก็ขมีขมันซักผ้าในช่องของตนโดยการทุบๆ สิ่งสกปรกออกจากผ้า ซึ่งผ้าที่นำมาซักจะถูกส่งมาจากโรงแรมต่างๆ ทั่วเมืองมุมไบ ด้วยความวุ่นวาย และเสียงอึกทึก แต่ก็เป็นสถานที่มีเสน่ห์ เป็นสีสัน และเป็นเอกลักษณ์ของมุมไบที่หาดูไม่ได้ในที่อื่นๆ โดยเฉพาะการสะท้อนภาพวิถีชีวิตในเมืองที่แออัดหนาแน่นอย่างมุมไบ และโดบิกาต กลายเป็นฉากประกอบในภาพยนตร์หลายๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็น Slum Dog Millionaire, Hisss รวมทั้งหนังที่ชื่อ Dhobi Ghat อีกด้วย อิสระช้อปปิ้งในย่าน Colaba Causeway

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่หก มุมไบ – กรุงเทพ

01.10เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน Jet Airways เที่ยวบินที่ 9W 62 BOMBKK 0110 0650

06.50เดินทางกลับมาถึง กรุงเทพ ด้วยความประทับใจ

************

ขออภัย รายการทัวร์นี้ หยุดการบริการชั่วคราว จึงไม่สามารถระบุวันเดินทาง และราคาได้

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 16-Jun-2019 04:27:25: am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


อัตรานี้รวม

1.ตั๋วเครื่องบินไป-กลับและบินภายใน ชั้นประหยัดโดยสายการบินเจ็ทแอร์เวย์
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
3.ค่าที่พัก ระดับ 4-5* ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
4.ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
5.ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
6.ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทางทั้งคนไทย และท้องถิ่น
7.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน แต่ทั้งนี้ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
8.ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทยยื่นแบบออนไลน์เท่านั้น

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง ( PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาติที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
2.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
3.ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
4.ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
5.ค่าวีซ่าติดเล่มที่ยื่นในไทย
6.ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
7.ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
8.กิจกรรมต่างๆตามฤดูกาล เช่น ขี่ม้า
9.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ, พนักงานบริการ วันละประมาณ 200 รูปี/วัน/ท่าน รวมเป็นเงินต่อท่าน ๆ ละ 1,000 รูปี หรือประมาณ 700 บาท
10.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้ไม่ถึงจำนวนอย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
4.ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน
หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกล่าว
5. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

เอกสารในการทำวีซ่าอินเดียออนไลน์
1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่นพื้นหลังสีขาวเท่านั้น) ขนาด 2 นิ้ว * 2 นิ้ว เท่านั้น 2 ใบ
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ)
6. เขียนชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ rsvn @planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ rsvn @planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

งวดที่ 1 ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท
งวดที่ 2 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางประมาณ 20 วันทำการ

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
5.อัตราค่าบริการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ ระหว่างการเดินทางถ้าท่านแยกตัวออกจากคณะทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินหรือลดค่าบริการใดๆทั้งสิ้น
6.บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจาก การที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าออกเมือง อันเนื่องมาจากการที่ท่านมีเอกสารเดินทางที่ไม่ถูกต้อง หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง หรือภัยธรรมชาติ, ภัยการเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวิสัย ที่ทางบริษัท


สอบถาม

สอบถามทัวร์อินเดีย ทัวร์อชันตา ถ้ำมรดกโลก มุมไบ-ออรังกาบัด-ถ้ำแอลโรร่า-ถ้ำอชันต้า
ชื่อลูกค้า: อีมเล์:  เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์อินเดีย ทัวร์อชันตา ทัวร์อจันตา เที่ยวอินเดีย ทัวร์อชันต้า
TOP