ทัวร์อารยธรรมล้ำค่า มลฑลซานซีตอนใต้ ลุ่มแม่น้ำเหลือง น้ำตกหูโข่ว ภูเขาเหมียนซาน

 

China Southern Airlines   มาตรฐานโรงแรม:
6 วัน   5 คืน
yes มีหัวหน้าทัวร์ไทย
yes รวมประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
yes รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถเรียบร้อยแล้ว
yes เน้นเที่ยวครบ ไม่ลงร้านรัฐบาล
yes ปลอดภัยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคารบริษัทฯ
บริษัททัวร์

Tour Highlights

เที่ยวชมเมืองโบราณผิงเหยา เมืองโบราณที่ ยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดี ชาวเมืองยังใช้ชีวิตปกติ ได้รับขึ้นทะเบียนมรดกโลก UNESCO ชมวัดซวงหลิน “ วัดเจ้าแม่กวนกิมพันกร” ได้รับมรดกโลก UNESCO ชมอุทยานภูเขาเหมียนซาน ชมวัดลัทธิเต๋าเก่าแก่ที่สร้างแนบหน้าผา มีจุดชมวิวที่สวยงาม
ชมบ้านตระกูลหวัง หนึ่งในบ้านตระกูลใหญ่ที่ร่ำรวยในอดีตพ่อค้ามณฑลซานซี ชมอลังการและความมหัศจรรย์ธรรมชาติ ณ น้ำตกหูโข่ว น้ำตกแห่งแม่น้ำเหลือง ชมศาลเจ้ากวนอู เป็นศาลเจ้าแห่งแรกเป็นบ้านเกิดของเทพเจ้ากวนอู โปรแกรมทัวร์จัดสรรอย่างดี พักโรงแรมระดับ 4 – 5 ดาว สะดวกสบายนั่งรถไฟความเร็วสูง *เน้นเที่ยวชมไม่ลงร้านรัฐบาล

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

ทัวร์อารยธรรมล้ำค่า มลฑลซานซีตอนใต้ ลุ่มแม่น้ำเหลือง น้ำตกหูโข่ว ภูเขาเหมียนซาน (ราคา / ท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
1 ธ.ค. 61 - 6 ธ.ค. 61 44,900 42,900 43,900 7,000
จองทัวร์  

 

ทัวร์อารยธรรมล้ำค่า มลฑลซานซีตอนใต้ ลุ่มแม่น้ำเหลือง น้ำตกหูโข่ว ภูเขาเหมียนซาน

วันแรก กรุงเทพ – กวางเจา -ไท่หยวน

06.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 Row U 3 - 7 เข้าทางประตู 9-10 เคาน์เตอร์ สายการบินไชน่า เซาท์เทริน์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

08.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองกวางเจาโดยสายการบินไชน่าเซาท์เทริน์ เที่ยวบินที่ CZ 362
12.30 น. เดินทางถึงสนามบินกวางเจา ต่อเครื่องบินสู่เมืองไท่หยวน
15.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองไท่หยวน โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทริน์ เที่ยวบินที่ CZ 3695
18.35 น. ถึงเมืองไท่หยวน เมืองไท่หยวนเป็นเมืองอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศจีนประกอบด้วย
อุตสาหกรรมหลัก 4 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมเทคนิคการทำโลหะผสม
อุตสาหกรรมเครื่องจักรเครื่องกลและอุตสาหกรรมเคมี นอกจากนั้นยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่
อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเลคโทนิค อุตสาหกรรมวัสดุสิ่งก่อสร้าง และอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
พลาสติก เคมี ซีเมนต์ ปุ๋ย นอกจากนี้ เมืองไท่หยวนยังเป็นแหล่งผลิตถ่านหินที่ใหญ่เป็นอันดับสาม
ของประเทศจีน
20.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก................โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สอง ไท่หยวน – เมืองโบราณผิงเหยา – ภูเขาเหมียนซาน

เช้า รับประทานอาหารภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์
08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองผิงเหยา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. 108 กิโลเมตร) นำท่านเที่ยวชม นำท่านเที่ยวชมเมืองโบราณผิงเหยาได้รับขึ้นทะเบียนมรดกโลก UNESCO เก่าแก่อายุประมาณ 2,800 ปี ซึ่งเป็นเมืองโบราณในสมัยจักรพพรดิ์เซวียนหวังแห่งราชวงศ์โจวตะวันตก ซึ่งยังคงสภาพบ้านเรือนและกำแพงเมืองคงอยู่แบบเดิม ลักษณะบ้านโบราณก่อด้วยอิฐมีทั้งชั้นเดียวและสองชั้นภายในหมู่บ้านยังมีศาลเจ้าและวัดหลายแห่ง และบางบ้านก็เปิดเป็นร้านค้าต่างๆ ร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกและวัตถุโบราณจนกระทั่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองโบราณแห่งนี้ได้เป็นมรดกโลก นำท่านชม หอประจำเมืองโบราณผิงเหยา ตั้งอยู่บนถนนสายใต้ของเมือง และเป็นศูนย์กลางของเมืองผิงเหยา เป็นหอไม้สมัยชิง สูง 3 ชั้น หลังคาประดับกระเบื้องสีเหลืองเขียวอย่างประณีต เนื่องจากชั้นล่างของหอมีบ่อน้ำทองคำ จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘หอบ่อทองคำ’ เมื่อขึ้นถึงชั้นบนสามารถชมทิวทัศน์รอบเมือง
จากนั้นนำท่าน ธนาคารแห่งแรกของจีนซึ่งเป็นสถานที่ฝากเงิน ปล่อยเงินกู้ และแลกเปลี่ยนเงินตราในสมัยโบราณถือเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศจีน ปัจจุบันรัฐบาลจีนได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ธุรกรรมทางการเงินของจีนแล้ว นำท่านเที่ยวชม ถนนสองสมัยหมิงชิงเจีย คือถนนที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งเป็นร่องรอยและราก ฐานการดำเนินกิจการและราชวงศ์ชิง เป็นย่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และลิ้มรสอาหารพื้นเมืองจำนวนมาก ชมบ้านเรือนสองฝั่งถนนนี้ที่ยัง อนุรักษ์ไว้ซึ่งบรรยากาศในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง

เที่ยงรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายจากนั้นนำท่าน ไปยังวัดซวงหลิน วัดเจ้าแม่กวนอิมพันกร เป็นวัดพุทธ เดิมชื่อ ‘วัดจงตู’ วัดซวงหลินได้ชื่อว่าเป็น ‘ขุมคลังรูปปั้นประติมากรแห่งตะวันออก’ ภายในวัดมีรูปปั้นเทวรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กว่า 2,000 องค์ มีตั้งแต่ที่สูงใหญ่ขนาด 3-4 เมตร จนถึงขนาดเล็กเพียงไม่กี่สิบมิลลิเมตร วัดซวงหลิน มีรูปปั้นของสมัยราชวงศ์หมิง อนุรักษ์และตั้งแสดงไว้จำนวนมหาศาล รูปปั้นดังกล่าวแกะสลักอย่างวิจิตรประณีต มีคุณค่าทางศิลปะสูงมาก ตามการสันนิษฐาน วัดซวงหลินเริ่มก่อสร้างขึ้นในช่วงต้นของราชวงศ์เป่ยเหว่ย เคยถูกทำลายหลายครั้งหลายหน ปัจจุบัน รอบ ๆ วัดมีกำแพงล้อมไว้ ทำให้วัดแห่งนี้มีสภาพคล้ายป้อมปราการ วิหารสำคัญของวัดแห่งนี้มีตำหนักจตุโลกบาล วิหารศากยมุนี วิหารพระประธาน ตำหนักฝัวกวางเตี้ยน และตำหนักต่าง ๆ ซึ่งอยู่ทางตะวันตก เช่น หออรหันต์ ตำหนักพระกษีติครรภโพธิสัตว์ ตำหนักกวนอู ตำหนักแผ่นดิน วิหารพระพุทธรูปพันองค์ และตำหนักพระโพธิสัตว์เป็นต้น วิหารและตำหนักต่าง ๆ แต่ละหลังมีรูปปั้นสี จำนวนทั้งหมดกว่า 2,000 องค์ ในจำนวนดังกล่าว มีรูปปั้น 1556 องค์ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีโดยไม่ผุพังหรือถูกทำลาย ที่ตำหนักจตุโลกบาลมีรูปวัชระและรูปพระโพธิสัตว์ประดิษฐานไว้ ที่วิหารศากยมุนีมีรูปปั้นแขวนจำนวน 48 ชุด แสดงประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน ที่หออรหันต์มีรูปอรหันต์ 18 องค์ที่มีชีวิตชีวาตั้งไว้ นับว่าเป็นศิลปกรรมรูปปั้นสีที่ล้ำค่า ในตำหนักพระโพธิสัตว์พันองค์ก็จะเห็นรูปพระโพธิสัตว์กวนอิม พระขันทกุมารและยักษ์ ในตำหนักพระกษีติครรภโพธิสัตว์ มีรูปพระกษีติครรภโพธิสัตว์ พญายม 10 ขุมนรกและยมบาล ส่วนที่ตำหนักพระโพธิสัตว์พันองค์ มีรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกรและพระพุทธรูปอื่นๆทั้งหมดกว่า 400 รูป ในบรรดารูปปั้นเหล่านี้ รูปวัชระ พระโพธิสัตว์กวนอิมและผู้คนที่แสดงท่าคารวะได้สร้างขึ้นด้วยฝีมือสุดยอด หากพิจารณาจากแง่มุมของจำนวนและคุณภาพในการสร้างของรูปปั้นสี เหล่านั้น วัดซวงหลินนับได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งศิลปะรูปปั้นสีแห่งประเทศจีนได้ทีเดียว

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังภูเขาเหมียนซาน (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) ภูเขาเหมียนซาน ชื่อเหมียนซานตั้งขึ้นเพราะที่ตีนเขามีเมือง เหมียนซ่าง ต่อมาในสมัยชุนชิว (ก่อน ค.ศ.770ปี - 476ปี) เนื่องจากขุนนางตกอับชื่อเจี้ยจือทุยแห่งรัฐจิ้นได้พามารดามาอาศัยปลีกวิเวกแล้วถูกเผา ดังนั้นจึงเรียกกันอีกอย่างว่า ภูเขาเจี้ยซาน ภูเขาแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ของแม่น้ำเฝินเหอ ห่างจากเขตเมือง เจี้ยซิว 20 กิโลเมตรทอดตัวผ่าน เขตเมืองและอำเภอ 3 แห่งคือเจี้ยซิว หลิงสือและชิ่นหยวน บริเวณที่สูงที่สุดสูงจากระดับน้ำทะเล 2,566.6 เมตร ระดับความสูงเชิงสัมพัทธ์ 1,000 เมตรขึ้นไป เป็นแหล่งรวมทัศนียภาพภูเขาและสายน้ำ โบราณสถาน วัดวาอาราม ศาลเจ้า และโบราณสถานแห่งการปฏิวัติ เป็นเขตชมทัศนียภาพที่สำคัญของมณฑลซานซี ภูเขาเหมียนซานที่มีความใหญ่โต มโหฬารมีการสร้างวัดวาอารามศาลเจ้าและเก๋งจีนกว่า 200หลังสามารถรองรับนักท่องเที่ยวหนึ่งถึงสองหมื่น คนเอาไว้ เป็นแหล่งรวมประวัติศาสตร์อารยธรรมนกว่าสองพันปี เหมียนซานจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นภูดอยอันดับหนึ่งของประเทศจีน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น //
เข้าสู่ที่พัก........... โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า *ดีที่สุด

วันที่สาม ภูเขาเหมียนซาน – บ้านตระกูลหวัง - เมืองหลินฝุ่น

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์
เช้า นำท่านเข้าสู่อุทยานเขาเหมียนซาน ชม อารามต้าหลัวกง อารามต้าหลัวกง มีความหมาย คือ ตําหนักเซียนที่อยู่ชั้นสูงสุดตามความเชื่อของนักพรตเต๋า อารามนี้ได้สร้างบริเวณหน้าผาชันของเขาเหมียนซาน สร้างในยุคสมัยชุนชิว และมีการบูรณะก่อสร้างมาในหลายยุคหลายสมัย อารามนี้สูง110 เมตร มีชั้นทั้งหมด 3 ชั้น เป็นอารามของลัทธิเต๋าที่สามารถชมวิวได้สวยงาม จากนั้นนำท่านชมวัดหยุนเฟิง มีประวัติมาตั้งแต่ยุคสามก๊ก สร้างขึ้นไปบนหน้าผา มีตําหนักสองชั้น เป็นวัดผสมผสานระหว่างวัดพุธกับเต๋ารวมกัน จากนั้นนำท่านชมลำธารน้ำตกสุ่ยเถาโกว น้ำตกที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของจีน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านแวะเที่ยวชมบ้านตระกูลหวัง บ้านตระกูลเก่าแก่ ที่ค้าขายร่ำรวยมาก บ้านตระกูลหวัง ถือเป็นหนึ่งตระกูลหนึ่ง ที่มีบ้านขนาดใหญ่ที่สุดของพ่อค้าจิ้นซางในซานซี ในรั้วขอบเขตบ้าน มีขนาดพื้นที่รวมถึง 25,000 ตร.ม. มีห้องจำนวน 342 ห้อง มีรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของราชวงศ์หมิงต๋อชิง มีอายุราว 700 กว่าปี
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองหลินฝุ่น (ใช้เวเลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. 141 กม.)

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก............ โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ น้ำตกหูโข่ว – เมืองยุนเฉิง

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์
08.00 น. นำท่านเดินทางไปยังอุทยานน้ำตกหูโข่ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ระยะทาง 136 กม.)
น้ำตกหูโข่ว ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำตกใหญ่สุดของแม่น้ำเหลืองของจีน ตั้งอยู่ระหว่างมณฑลส่านซี และซานซี ความกว้างของน้ำตกจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล โดยปรกติจะมีความกว้าง 30 เมตร แต่หากช่วงฤดูน้ำหลากจะขยายได้กว้างถึง 50 เมตร ทั้งนี้มีความสูงกว่า 20 เมตร เมื่อสายน้ำในแม่น้ำเหลืองไหลผ่านปราการธรรมชาติหุบเขาหูโข่วทั้งสองฟาก ทำให้เกิดเป็นสายน้ำเอ่อล้นเป็นน้ำตกขนาดมหึมา สีสันคมเข้ม สวยงามตระการตาน้ำตกหูโข่ว เป็นน้ำตกสีเหลืองแห่งเดียวในโลก ตั้งอยู่ที่เมืองหยินชวน อำเภอหยานอาน มณฑลส่านซี เป็นน้ำตกที่ใหญ่เป็นอับสองในประเทศจีนรองจากหวงกั่วซู่ในมณฑลกุ้ยโจว น้ำตกหูโข่ว ตั้งอยู่บนสายน้ำแห่งแม่น้ำเหลือง (แม่น้ำวิปโยค) สายเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงแผ่นดินจีน และสร้างสมอารยธรรมขึ้นมากมายให้กับสองฝั่งลุ่มแม่น้ำ สายน้ำแม่น้ำเหลืองที่ไหลเอื่อยเรื่อยๆผ่านหุบเขาโตรกผานับพันกิโลเมตร สองฝั่งแม่น้ำค่อยบีบแคบลง ทำให้น้ำไหลเชี่ยวขึ้นเรื่อยๆ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย เดินทางสู่เมืองยุ่นเฉิง (ใช้เวลาประมาณ 2.40 ชม. ระยะทางประมาณ 233 กม.)
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก...... โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ศาลเจ้ากวนอู (ศาลเจ้าแห่งแรก บ้านเกิดของเจ้ากวนอู) – รถไฟความเร็วสูง – ไท่หยวน

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์
เช้า นำท่านชมศาลเจ้ากวนอู ณ เมืองอวิ้นเฉิง (บ้านเกิดของกวนอู) ศาลเจ้ากวนอู ฉางผิงกวนตี้เจียเมี่ยว ทำให้กวนอูได้รับการยกย่องให้เป็น ซานซีฟูจื่อ จอมปราชญ์แห่งซานซี ศาลเทพเจ้ากวนอู ที่สำคัญที่สุดในประเทศจีน มีอยู่ด้วยกันใน 4 สถานที่คือ 1.เมืองอวิ้นเฉิง (บ้านเกิดของกวนอู) มณฑลซานซี 2. เมืองเกงจิ๋ว มณฑลหูเป่ย เมืองที่กวนอูเคยครอง 3. เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน สุสานกวนหลิน สถานที่ฝังศีรษะกวนอู 4. เมืองตังหยาง มณฑลหูเป่ย สุสานกวนหลิง สถานที่ฝังร่างของกวนอู

บรรดาศาลทั้งหมดนี้ ถือกันว่า ศาลที่ฉางผิงบ้านเกิดกวนอู เป็นศาลแห่งแรก ที่ชาวบ้านและญาติพี่น้องของกวนอูได้ช่วยกันสร้างขึ้น โดยทุกวันนี้ ในวันเชงเม้ง (เซ่นไหว้บรรพบุรุษ) ยังมีอนุชนแซ่กวนจากที่ต่าง ๆ เดินทางมาเซ่นไหว้กวนอู ณ ศาลแห่งนี้

สิ่งสำคัญของศาลบ้านเกิดฉางผิง คือ ศาลแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณที่เชื่อกันว่า คือนิวาสถานเดิมของกวนอูและบรรพชน หลักฐานที่ยังคงเหลือคือ จู่ไจ๋ถ่า เดิมเป็นบ่อน้ำ ที่ใช้กันภายในครอบครัวของกวนอู กล่าวกันว่า ต่อมา เมื่อกวนอูต้องคดีหลบหนีไป บิดามารดาของท่าน จึงได้กระโดดลงในบ่อน้ำ เพื่อมิให้กวนอูต้องกังวลใจ ชาวบ้านจึงสร้างเจดีย์นี้ขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์ เป็นเจดีย์นี้มีรูปทรง 6 เหลี่ยม สูง 15 เมตร เป็นรูปแบบศิลปะสมัยราชวงศ์จิน (ปีค.ศ.1177) ภายหลังมีการบูรณะ โดยยังคงรูปแบบเดิมไว้ สนมังกร และสนเสือ เป็นสนโบราณสองต้น ตั้งอยู่หน้าตำหนักฉงหนิง มีอายุกว่า 1,800 ปี เชื่อกันว่า เป็นสนสองต้นที่กวนอูได้ปลูกด้วยมือของท่านเอง ต้นด้านตะวันออก มีรูปทรงคล้ายมังกร กำลังทะยานเมฆ ต้นด้านตะวันตก บริเวณโคนต้นมีรูปทรงคล้ายหัวพยัคฆ์ รูปเคารพกวนอู ฉลองพระองค์จักรพรรดิแบบสมัยหมิง มีขนาดเท่าตัวจริงคือ 1.8 เมตร ใบหน้าสีแดงสุกปลั่ง อยู่ในตำหนักฉงหนิง สร้างในสมัยจักรพรรดิซ่งฮุยจง ด้านหลังตำหนักฉงหนิง มีตำหนักเหนียงเหนียง ภายในประดิษฐานรูปปั้นของภรรยากวนอู นางมีนามว่า หูเยว่ กล่าวกันว่า นับเป็นรูปปั้นศรีภรรยากวนอูที่หาชมได้ยากยิ่ง ถัดไปเป็นตำหนักไท่จื่อ (ลูกชายของกวนอู) รูปปั้นของกวนหินกับภรรยา และกวนเป๋ง (บุตรบุญธรรม) กับภรรยา บริเวณด้านหลังสุด เป็นตำหนักของบรรพชนกวนอู เซิ่งจู่เตี้ยน มีรูปเคารพบรรพชนกวนอูแห่งไห้โจว รูปเคารพบิดา ปู่ ทวด รูปเคารพมารดา ย่า ทวด ของกวนอูประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าศาล มีซุ้มประตูสี่เสา สามประตู เหนือประตูมีตัวอักษรว่า กวนหวางกู้หลี่ นิวาสถานของกวนอู ซุ้มประตูนี้มีอายุเกือบห้าร้อยปีแล้ว สร้างขึ้นในปีค.ศ.1592 รัชกาลจักรพรรดิว่านลี่แห่งราชวงศ์หมิง

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางบริเวณริมแม่น้ำเหลือง แวะชมรูปปั้นวัวเหล็กและมนุษย์เหล็ก อายุประมาณ 700 ปี สันนิฐานว่าเป็นการหล่อในช่วงจักรดิพรรคไคหย่วน สมัยราชวงศ์ถัง สมัยนั้นไ้ด้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำเหลืองขึ้นเพื่อการขนส่งระหว่างแคว้นจิ้นกับแคว้นฉิน บริเวณที่เรียกว่า ผูจิ่นตู้โขว่ ได้สร้างรูปหล่อวัวเหล็ก และมนุษย์เหล็กยึดตรึงสะพานทั้งสองฝั่ง ต่อมาสะพานดังกล่าวได้ชํารุดพังลง ถูกดินทรายจากแม่น้ำหลือง ถมทับ จนในปี ค.ศ.1988 หน่วยงานพิพิธภัณฑ์ของเมืองหย๋งจี๋ได้มาสํารวจและขุดวัวเหล็ก และมนุษย์เหล็กใหญ่ขึ้นมา ทำให้ศึกษาวีธีการหล่อโลหะในสมัยโบราณ ที่แสดงถึงความก้าวหน้าในวิทยาการการหล่อรูปปั้นเหล็กในสมัยราชวงศ์ถัง
จากนั้นนำท่าน เดินทางสูเมืองไท่หยวน โดยรถไฟความเร็วสูง เที่ยวรถไฟ ............

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก .................. โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก ไท่หยวน –กวางเจา – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์
10.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไท่หยวน
14.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ3530
17.25น. ถึงท่าอากาศยานไป่หยุน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง
19.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CZ361
22.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

ทัวร์อารยธรรมล้ำค่า มลฑลซานซีตอนใต้ ลุ่มแม่น้ำเหลือง น้ำตกหูโข่ว ภูเขาเหมียนซาน (ราคา / ท่าน)
<=แชร์เฟสบุ๊ค หรือแชร์ไลน์(ไทม์ไลน์) รับส่วนลดพิเศษ เฉพาะทัวร์และวันเดินทางที่ร่วมรายการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
1 ธ.ค. 61 - 6 ธ.ค. 61 44,900 42,900 43,900 7,000
จองทัวร์  

 


อัตรานี้รวม

-ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ภาษีสนามบินไทย และจีน ค่าภาษีน้ำมันต่างๆ
-ค่าโรงแรม 5 คืน(ตามที่ระบุในรายการ)
-ค่าอาหาร (ตามที่ระบุในรายการ)
-ค่ารถตามรายการที่ระบุ
-ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว (ตามที่ระบุในรายการ)
-ค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านละ 1,500.- บาท (ใช้ยื่น 4วันทำการสำหรับพาสปอร์ตไทย)
-บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
-ค่าน้ำหนักสัมภาระคนละ 20 กิโลกรัม สายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องได้เพียงคนละ 1 ใบเท่านั้น
-บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่ได้มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย
-มัคคุเทศก์คนไทยบริการตลอดการเดินทาง
- ค่าทิปไกด์จีนท้องถิ่น, คนขับรถ

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ
- ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
- ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
- ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ ที่มีราคาแพงกว่าคนไทย
- ค่าน้ำหนักเกินพิกัด
- ค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย//บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม....เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

กระเป๋าสูญหาย/ หรือล่าช้า
ในการโหลดกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่องบิน ลูกค้าทุกท่านจะได้รับแท็กติดกระเป๋า ช่วงเวลาโหลดกระเป๋า กรุณาเก็บรักษาไว้อย่างดี เพราะต้องใช้ในกรณียืนยันกระเป๋าของตนเอง หรือติดตามกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย หากกระเป๋าของท่านเกิดล่าช้า หรือหาย ชำรุด กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์โดยด่วน เพื่อประสานงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว
สำหรับในกรณ๊กระเป๋าของลูกค้า เกิดล่าช้า หรือสูญหาย หรือชำรุด หลังจากที่โหลดจากเคาเอร์เช็คอินแล้ว เป็นความรับผิดชอบของสายการบิน หากกระเป๋าล่าช้า หรือไม่มา ทางบริษัทฯ จะรีบประสานงานให้อย่างเร่งด่วน ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น หรือข้อเรียกร้องต่างๆ จะขึ้นอยู่กับสายการบินนั้นๆ วึ่งเป็นไปตามกฏบังคับของ IATTA ทางบริษัทฯทัวร์ไม่สามารถรับผิดชอบส่วนนี้ได้ แต่จะดำเนินการติดตามให้เป็นที่เรียบร้อย

 

- ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 15,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง
- ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน

การยกเลิกทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วัน หักค่ามัดจำ 10,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-44 วัน หักค่ามัดจำ 10,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วัน หักค่ามัดจำ 10,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น ตั่วเครื่องบิน ตั่วเครื่องบินภายในประเทศ (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ หักค่าใช้จ่าย 100%


สอบถาม

สอบถามทัวร์อารยธรรมล้ำค่า มลฑลซานซีตอนใต้ ลุ่มแม่น้ำเหลือง น้ำตกหูโข่ว ภูเขาเหมียนซาน
ชื่อลูกค้า: อีมเล์:  เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์จีน ทัวร์หูโข่ว ทัวร์น้ำตกหูโข่ว ทัวร์เขาเหมียนซาน
TOP