ทัวร์จีน:ทัวร์ซินเจียง ทุ่งลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เมืองแปดเหลี่ยมปากัว

 

Shandong Airlines   มาตรฐานโรงแรม:
8 วัน   6 คืน
yes มีหัวหน้าทัวร์ไทย
yes รวมประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
yes รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถเรียบร้อยแล้ว
yes เน้นเที่ยวครบ ไม่ลงร้านรัฐบาล
yes ปลอดภัยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคารบริษัทฯ
บริษัททัวร์

Tour Highlights

Romantic Xinjiang Grassland 8 Days
โรแมนติก..ซินเจียงตะวันตกช่วงสวยสุดๆ ทุ่งหญ้าเขียวขจี ทุ่งลาเวนเดอร์บานสะพรั่ง
“ เชิญท่านสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติอันบริสุทธ์ ณ มณฑลซินเจียง ฝั่งตะวันตก ทุ่งหญ้าภูเขาเขียวขจี ช่วงดอกไม้ผลิ อากาศแจ่มใส ดอกไม้ป่า และดอกลาเวนเดอร์งามสะพรั่ง เยือนมรกโลกทางธรรมชาติ UNESCO และสัมผัสวัฒนธรรมของชาวอุยกูร์ ไม่พลาดไฮไลท์ ทุงหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาปไซลี่หมู่ ทะเลสาบสวรรค์เทียนซาน ” *ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ จะมีเฉพาะกรุ๊ปเดินทางเดือนมิถุนายน*

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

ทัวร์จีน:ทัวร์ซินเจียง ทุ่งลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เมืองแปดเหลี่ยมปากัว (ราคา / ท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
6 มิ.ย. 61 - 13 มิ.ย. 61 49,900 47,900 48,900 8,000
จองทัวร์   เต็ม ปิดกรุ๊ป 
12 มิ.ย. 61 - 19 มิ.ย. 61 49,900 47,900 48,900 8,000
จองทัวร์   เต็ม ปิดกรุ๊ป 
23 มิ.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61 49,900 47,900 48,900 8,000
จองทัวร์   2 ที่สุดท้าย 

 

รายละเอียด: ทัวร์จีน:ทัวร์ซินเจียง ทุ่งลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เมืองแปดเหลี่ยมปากัว

วันเดินทาง : 6 - 13 มิ.ย. / 12 - 19 มิ.ย. / 23 - 30 มิ.ย.

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

23.30นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว G เคาเตอร์สายการบินซานตงแอร์ไลน์ (SC)
พบเจ้าหน้าที่บริษัทแพลนเนท เวิลด์ไวด์ เซอร์วิส คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
วันที่สอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองอูรูมฉี – เมืองอูซู

03.05 เดินทางสู่เมืองอูรูมูฉี โดย สายการบินซานตงแอร์ไลน์ (SC) เที่ยวบินที่ SC8886

11.45ถึงสนามบินมืองอูรูมูฉี Urumqi Diwopu International Airport

“ เที่ยวบิน SC8886 เวลา 06.00 น. จะจอดแวะรับผู้โดยสารที่เมืองคุนหมิง 1.30 ชม. ลูกค้าลงจากเครื่องพร้อมนำกระเป๋าถือขึ้นเครื่องลงมา ผ่าน ตม.ตรวจคนเข้าเมือง และรอขึ้นเครื่องอีกครั้ง นั่งที่เดิม ”

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายพาคณะเดินทางสู่เมืองคุยถุน เมืองคุยถุนเป็นเมืองใหม่อยู่ติดกับเมืองอูซู เป็นเมืองเล็กๆ ประชากรประมาณ 3 แสนคน อุตสาหกรรมขึ้นชื่อได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งท่อ อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ธรรมชาติ และชมบ้านเรือนของชาวเมืองท้องถิ่น (ระยะทางประมาณ 230กม. ใช้เวลา 3.30 ชม)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก..........หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สาม เขตทุ่งหญ้าอีหลี – สะพานยักษ์กั๋วจือโกว - เมืองอี้หนิง –ทุ่งดอกลาเวนเดอร์

06.00 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้านำท่านเดินทางไปยังเขตอีหลี “ดินแดนความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ดินแดนแห้งทุ่งหญ้าตะวันตก” เขตอีหลี เป็นเขตที่ถือว่ามีธรรมชาติที่สมบูรณ์มาก มีทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ไพศาล แม่น้ำที่เกิดจากการละลายของภูเขาน้ำแข็ง ล่อเลี้ยงทุ่งหญ้า เหมาะกับการปศุสัตว์อย่างดี ระหว่างทาง ท่านจะได้ชมดอกไม้นานาพันธุ์ในทุ่งหญ้า แพะ แกะ และ วัว เต๊นท์ที่พักของชาวท้องถิ่น เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงาม หาชมได้ยาก เขตทุ่งหญ้าอีหลี คือส่วนหนึ่งในเส้นทางสายไหมที่มีสภาพอากาศที่เย็นที่สุด อีหลียังเป็น 1 ใน 4 สถานที่ทุ่งหญ้ากลางเขาสูงของโลก ทุ่งหญ้าอีหลี นี้ยังเป็นแห่งกำเนิด ของสุดยอดม้าในประวัติศาสตร์จีน เถิงคุนหลุน (ม้าที่ทะยานสู่เขาคุนหลุน), ลี่ซีจี๋(พิชิตตะวันตก) *คนไทยจะรู้จักกันแต่ “เซ็กเธาว์” ม้าของลิโป้ ในนิยายสามก๊ก ก็มาจากเขตทุ่งหญ้าอีหลีแห่งนี้

ทัวร์ซินเจียง


ทัวร์ซินเจียง

ระหว่างทางจะผ่านสะพานยักษ์กั๋วจือโกว สร้างระหว่างหุบเขาสูง เป็นการสร้างสะพานสายเคเบิ้ลที่มีขนาดใหญ่ และมีความสูงเสียดฟ้าแห่งหนึ่งของโลก ด้วยถนน 4 เลนผ่านหุบเขาทุ่งหญ้าสูง โดยเสาของสะพานสูงถึง 215 เมตร สิ่งที่น่าภูมิใจ และอัศจรรย์ใจคือความสามารถของวิศวกร ที่ได้สร้างสะพานโค้งที่วนรอบตัวเองขนาดใหญ่ โดยใช้ความยาวเพียง 40 กม. ผ่านภูเขาสูงชั้น แม่น้ำ รวมทั้งบ่อน้ำมัน เชื่อมต่ออุโมงค์ที่โค้ง เพื่อต้องการลดระดับความสูงของถนนจาก 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ณ บริเวณทะเลสาปไซลิมูฆู ให้ลดเหลือ 800 เมตร ณ เมืองลูเกากูเซิ้น แวะชมวิวสะพานยักษ์กั๋วจือโกว

ทัวร์ซินเจียง


ทัวร์ซินเจียง

นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองอี้หนิง เมืองอี้หนิง ในอดีตถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีนแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณใกล้ชายแดนประเทศคาซัคสถาน ประกอบด้วยชนเผ่ากว่า 37 ชนเผ่า ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจาชนเผ่าคาซัค ปัจุบันเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการรวบรวมวัตถุดิบป้อนโรงงานอุสาหกรรมภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของจีน (รวมระยะทางจากเมืองอูซู ถึงเมืองอี้หนิงประมาณ 350 กม. ใช้เวลา 5 - 6 ชม.)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายนำท่านชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ เขตทุ่งหญ้าอีหลี ได้รับฉายาว่า The Most Beautiful Place in Xinjiang แหล่งผลิตและปลูกลาเวนเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน เนื่องจากมีอากาศที่มีความคล้ายคลึงกับเมืองโพรวองส์ของฝรั่งเศสมากที่สุด
ดอกลาเวนเดอร์ (Lavandula) เป็นสกุลของพืชดอก ประกอบไปด้วยพืช 39 ชนิด ในวงศ์มินต์ (Lamiaceae) เป็นพืชพื้นเมืองในยุคโบราณซึ่งถูกค้นพบจากเคปเวิร์ดและหมู่เกาะคานารี ทางตอนใต้ของยุโรปข้ามไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของแอฟริกา, เมดิเตอร์เรเนียน, เอเชียตะวันตกเฉียงใต้จรดไปอินเดียตะวันออกเฉียงใต้

ทัวร์ซินเจียง

ชาวจีนเรียกดอกลาเวนเดอร์นี้ว่า “ซวินอีเฉ่า” ลาเวนเดอร์ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางกับสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหย และเชื่อว่าลาเวนเดอร์สามารถบรรเทาแมลงกัด, แผลไหม้ และอาการปวดหัวได้ นอกจากนี้ ช่อลาเวนเดอร์ยังสามารถขับไล่แมลง ดอกและเมล็ดลาเวนเดอร์สามารถช่วยให้การนอนหลับนั้นผ่อนคลาย การชงยอดอ่อนของลาเวนเดอร์ลงในถ้วยน้ำร้อนก็สามารถช่วยให้นอนหลับสบาย ทั้งนี้ดอกลาเวนเดอร์ยังใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำหอม และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เชิญท่านอิสระถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เก็บภาพประทับใจ ณ ทุ่งลาเวนเดอร์แห่งนี้

ทัวร์ซินเจียง

*ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ จะมีเฉพาะกรุ๊ปเดินทางเดือนมิถุนายน ส่วนกรุ๊ปเดือนอื่นๆ จะพาไปชมผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์ ชมไร่ลาเวนเดอร์ แต่จะไม่เห็นดอกลาเวนเดอร์ ขึ้นอยู่การปลูกของแต่ละไร่*
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก..........หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่สี่ ช่องแคบกงไนซื่อ – ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น – อุทยานแกรนด์เเคนยอนคัวเข่อซู – เมืองเติร์ก

07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้านำท่านเดินทางสู่เมืองเติร์ก โดยนั่งรถผ่านเขตช่องแคบกงไนซื่อ ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับวิวธรรมชาติที่สวยงาม ทุ่งหญ้าที่เขียวขจี วิวภูเขาที่สวยงาม (ระยะทางประมาณ 260 กม. ใช้เวลา 4 – 5 ชม.)

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายนำท่านชมทุ่งหญ้าคาลาจุ้น มีผู้ให้ฉายาทุ่งหญ้าคาลาจุ้นว่า “ ทุ่งหญ้าที่สวยมากเสมือนภาพเขียน” Kalajun เป็นภาษาคาซัค (Kazak) มีความหมายว่า “ ป่าอันมืดทึบ” โดยทั่วไปชาวคาซัคมักอาศัยอยู่ตามท้องทุ่งหญ้า ใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนเรียบง่าย อันเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมานานนับร้อยปี ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น เป็นทุ่งหญ้าที่มีชื่อเสียงของจีน ตั้งอยู่ติดเทือกเขาคาลาจุ้น ช่วงเดือนมิถุนายนท่านจะได้ชมทุ่งหญ้าที่สวยงาม ดอกไม้ป่า เช่น ดอกเอลเดอร์ไวท์ ทิวลิปป่าเชิญท่านอิสระถ่ายภาพที่สวยงาม

ทัวร์ซินเจียงทัวร์ซินเจียง

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังอุทยานแกรนด์แคนย่อนคัวเข่อซู (หุบผาอ่าวจระเข้หมอบ) นำท่านชมวิวอ่าวจระเข้หมอบ พื้นที่ตรงนี้เกิดจากการไหลของสายน้ำที่คดเคี้ยวไปมา เกิดการทับถมของตะกอนดินหลายพันปี จนเป็นเกาะกลางน้ำมีรูปลักษณ์คล้ายหัวจระเข้หมอบอยู่ ได้รับมรดกโลก UNESCO ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเติร์ก

ทัวร์ซินเจียง

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก............หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ห้า เมืองเติร์ก เมืองแปดเหลี่ยมปากัว - ถนนโบราณเมืองปากัว – หมู่บ้านคาจ้านฉี - เมืองอี้หนิง

07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้า นำท่านนั่งรถชมทัศนียภาพของเมืองเติร์ก เมืองที่มีการทำผังเมืองที่แปลก ลักษณะเป็นรูปแปดเหลี่ยมปากัว ได้รับลงหนังสือกินเนสบุ๊คเวิล์ดเรคคอร์ท เมืองแปดเหลี่ยมที่ใหญ่ที่สุดในโลก การทำผังเมืองแปดแหลี่ยมเนื่องจากในอดีตเมืองมีลักษณะคับแคบ ไม่เหมาะสมทำการค้า เศรษฐกิจแย่ หลังจากนั้นได้มีผู้ดูดวงเมือง มาศึกษาและแนะนำให้ออกแบบผังเมืองใหม่เป็นแปดเหลี่ยมปากัว เมืองถึงจะพ้นปัญหาต่างๆ และเจริญรุ่งเรืองขึ้นลักษณะสำคัญเมืองจะทำเป็น 4 รอบวงใหญ่ มีถนน 64 สาย ถนนแต่ละสายมีชื่อประกอบด้วยตัวแทนธาตุ ท้องฟ้า และดวงดาว ต่างๆ

ทัวร์ซินเจียง


นำท่านเดินเล่นเที่ยวชม บ้านเรือนของชาวเติร์ก ถนนโบราณในเมืองปากัว ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวอุยกูร์ ชาวคาซัค ชาวฮั่น อยู่ร่วมกัน

ทัวร์ซินเจียง


** ภาพผังเมืองแปดเหลี่ยมปากัว จะเห็นเป็นแปดเหลี่ยมได้ ต้องถ่ายภาพจากมุมสูง เช่น เครื่องบิน บอลลูน การนั่งรถชมเมืองจะไม่เห็นผังเมืองแปดเหลี่ยม**
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองอี้หนิง ระหว่างทางแวะชมหมู่บ้านคาจ้านฉี เป็นหมู่บ้านชาวพื้นเมืองกุยกูร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิต สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมชาวชาวอุยกูร์ที่แท้จริง สัมผัสชาวอุยกูร์มีความเป็นมิตร ชมบ้านเรือนสิ่งก่อสร้าง ที่เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบไสตล์ยุโรป และอาหรับเข้าด้วยกัน ร้านค้าที่มีชื่อเสียง มาแล้วต้องลองชิม คือ ร้านไอศกรีมโฮมเมค นั่นเอง

ทัวร์ซินเจียง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก ..............หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่หก ทะเลสาบไซลิมูหู (ทะเลสาบไซหลี่มู่ ทะเลสาบประทานพร) – เมืองคุยถุน

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทาสู่ทะเลสาบไซลิมูหู (ทะเลสาบไซหลี่มู่ ทะเลสาบประทานพร) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 -3 ชม.) “Sayram ภาษาคาซัคสถานแปลว่า ประทานพร” ทะเลสาบชื่อดัง 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในซินเจียง และเป็นทะเลสาบใหญ่เป็นอันดับ 4 ของมณฑลซินเจียง (1. UlungurLake 1,035 ตร.กม. / 2.Bosten Lake 1,000 ตร.กม. /3. Ebi Lake 500 ตร.กม. /4. Sayram Lake 458 ตร.กม. /5. ทะลาสาปคานาส 45 ตร.กม.) เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่บริสุทธิ์แห่งตะวันตก ดุจดังไข่มุกเม็ดงามที่ประดับบนเส้นทางสายไหม สีน้ำฟ้าใสสวยงามมาก ทะเลสาบไซหลี่มู่เกิดจากการยุบตัวของเทือกเขาหิมาลัยเมื่อ 70 ล้านปีก่อน มีขนาดพื้นที่ 460 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ยาว 30 กิโลเมตร ความยาวจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกยาว 20 กิโลเมตร ทะเลสาบนี้ตั้งอยู่ที่ระดับ 2,073 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ส่วนลึกที่สุดของทะเลสาบอยู่ที่ 86 เมตร ถึงทะเลสาบ นำคณะถ่ายรูปภาพสวยๆ ตามจุดชมวิวต่างๆ

ทัวร์ซินเจียง


ทัวร์ซินเจียง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายเดินทางไปยังเมืองคุยถุน (ระยะทางประมาณ 312 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 - 5 ชม.)

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก..............หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
7.วันที่เจ็ด เมืองคุยถุน – อูรูมูฉี – ตลาดพื้นเมืองต้าปาจา (เอ้อเต้าเฉียว)

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้านำท่านเดินทางสู่เมืองอูรูมูฉี (ระยะทางประมาณ 289 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม)
เมืองอุรุมชี หรือ อูรูมชี หรือ อูรูมฉี ภาษามองโกล แปลว่า"ทุ่งหญ้าที่สวยงาม เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเอง ซินเจียงอุยกูร์ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางเส้นทางสำคัญของทางสายไหมในยุคราชวงศ์ถัง ได้พัฒนาความเป็นศูนย์กลางทางด้านผู้นำทางวัฒนธรรมและทางการค้ายุคราชวงศ์ชิง ในคริสตศตวรรษที่ 19 ในปี ค.ศ. 2015 มีประชากรราว 3.5 ล้านคน อูรูมูฉี เป็นนครที่ใหญ่ที่สุดทางทิศตะวันตกของประเทศ ทั้งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของแถบเอเชียกลางอีกด้วย ตามบันทึกของกินเนสบุ๊ค
อ๊อฟเร็คคอร์ด อูรูมูฉี เป็นเมืองใหญ่ที่ห่างไกลจากทะเลมากที่สุดในโลก มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี 1990 ในปัจจุบัน เป็นเมืองศูนย์กลางด้านคมนาคมภายในประเทศ ทั้งเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและการพาณิชย์

ชนเผ่าจู่ชิ เป็นชนเผ่าโบราณ ที่ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นกลุ่มชนแรกในดินแดนแถบนี้ เป็นชนเผ่าเร่ร่อนด้านสันเขา
ทางเหนือของแนวเทือกเขาเทียนซาน ทั้งตั้งอยู่ใกล้เส้นทางสายไหมทางด้านทิศเหนือ พื้นที่ปัจจุบันถือเป็นเมืองเกิดใหม่ เดิมมิได้เรียกว่า "อุรุมชี" จนกระทั่งยุคสมัยของ "ดซุงการ์ คาร์เน็ท" ถิ่นฐานดั้งเดิมเรียกว่า ลุนไท ที่ตั้งอยู่ใกล้ราว 10 กิโลเมตรจากชานเมืองด้านใต้ของเมืองปัจจุบัน ลุนไทได้ถูกตั้งขึ้นสมัยราชวงศ์ถัง ระหว่างปีที่ 22 ของจักรพรรดิไท่ซง ราว ค.ศ.648
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองตลาดต้าปาจา (เอ้อเต้าเฉียว) ตลาดพื้นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์อูรูมูฉี จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ได้แก่ มีดเหล็กซินเจียง แส้หางจามรี เสื้อผ้า พรมเปอร์เซีย ผลไม้อบแห้ง เช่น อัลมอนด์, วอลนัท, กีวีอบแห้ง, ลูกเกด ฯลฯ แล้วยังมีสินค้าประเภทเครื่องดนตรีพื้นเมือง รวมถึงเครื่องทองเหลือง เช่น แจกัน, กาน้ำชา เป็นต้น
ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย

ทัวร์ซินเจียง


ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก ……………… หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว
8.วันที่แปด ล่องเรือทะเลสาบสวรรค์(ทะเลสาบเทียนฉือ) ชมวิวภูเขาเทียนซาน – สนามบินอูรูมูฉี – กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้า นำท่านเดินทางสู่อุทยานทะเลสาบสวรรค์ (ทะเลสาบเทียนฉือ) ชมวิวเขาเทียนซาน (ระยะทางประมาณ 110 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม) นำท่านทะเลสาบสวรรค์ “Heavenly Lake Scenic Spot in Tianshan Mountain” 1 ใน 10 สถานที่ท่องเทียวห้ามพลาดเมื่อมาเยือนมณฑลซินเจียง ล่องเรือชมความงามธรรมชาติ โอบล้อมด้วยภูเขาเทียนซานเป็นวิวฉากหลัง สวยงามมาก
ดุจดั่งสวรรค์บนพื้นภิภพ

ทัวร์ซินเจียง

ทะลสาบเทียนฉือตั้งอยู่ใจกลางของภูเขาเทียนซาน ทะลสาบมีความยาก 3,400 เมตร กว้าง 1,500 เมต ความลึกมากสุด 105 เมตร มีพื้นที่ 4.9 ตร.กม. ทะเลสาบเทียนฉือได้รับฉายาว่า “"Pearl of Tianshan Mountain" ซึ่งภูเขาเทียนซานเป็นภูเขาที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเอเซีย มีความสูงถึง 7,435 เมตร ที่ยอดเขากัวมูเออร์ มีความยาวถึง 2,500 กม. พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีน 1,800 กม. และอยู่ในประเทศคาซัคสถาน 700 กิโลเมตร ด้วยความใหญ่และยาวของภูเขาเทียนซาน และยอกเขากว่าพันยอด ดูเสมือนพญามังกร 3 ตัวนอนวางตัวอยู่หลังสันเขา และด้วยความสูงของภูเขาเทียนซาน ทำให้เห็นหิมะปกคลุมยอดภูเขากว่าพันยอดตลอดทั้งปี ในปี 1990 จุดชมทิวทัศน์ Heavenly Lake ได้รับเลือกเป็นมรดกโลกยูเนสโก UNESCO

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

15.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินอูรูมูฉี

19.00 น. ออกเดินทางจากเมืองอูรูมูฉี โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC885
“เที่ยวบิน SC8885 เวลา 23.15 น. จะจอดแวะรับผู้โดยสารที่เมืองคุนหมิง 1.30 ชม. ลูกค้าลงจากเครื่องพร้อมนำกระเป๋าถือขึ้นเครื่องลงมา ผ่าน ตม.ตรวจคนเข้าเมือง และรอขึ้นเครื่องอีกครั้ง นั่งที่เดิม”

02.05 น.(วันเช้าวันรุ่งขึ้น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเกิดจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท
8. ค่าวีซ่าประเทศจีนสำหรับคนไทย

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
*** ผู้ใหญ่พัก 3 ท่าน/ห้อง ท่านที่ 3 มีค่าบริการห้องเดี่ยวที่เมืองคุยถุน 2 คืนเนื่องจากไม่สามารถพัก 3 ท่านได้ จำนวนเงิน 1,500 บาท ***

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ประเทศจีนเพื่อส่งเสริมการสิ้นสุดของคาร์บอนคุ้มครองสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิภายใน15-24 องศา โรงแรมไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ
- โรงแรม มาตรฐานระดับดาวโรงแรม เป็นระดับมาตรฐานท้องถิ่นของแต่ละประเทศ
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
*** ผู้ใหญ่พัก 3 ท่าน/ห้อง ท่านที่ 3 มีค่าบริการห้องเดี่ยวที่เมืองคุยถุน 2 คืนเนื่องจากไม่สามารถพัก 3 ท่านได้ จำนวนเงิน 1,500 บาท ***

- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้

 

1.ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 20,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง
2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์**
คืนเงินทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์**
เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 70% ของราคาทัวร์
4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์


วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

ทัวร์จีน:ทัวร์ซินเจียง ทุ่งลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เมืองแปดเหลี่ยมปากัว (ราคา / ท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
6 มิ.ย. 61 - 13 มิ.ย. 61 49,900 47,900 48,900 8,000
จองทัวร์   เต็ม ปิดกรุ๊ป 
12 มิ.ย. 61 - 19 มิ.ย. 61 49,900 47,900 48,900 8,000
จองทัวร์   เต็ม ปิดกรุ๊ป 
23 มิ.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61 49,900 47,900 48,900 8,000
จองทัวร์   2 ที่สุดท้าย 

 

สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์จีน:ทัวร์ซินเจียง ทุ่งลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เมืองแปดเหลี่ยมปากัว
ชื่อลูกค้า: อีมเล์:  เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์ซินเจียง
TOP