Blossom season @Yunnan ทัวร์จีน แกรนด์ทัวร์หยวนหยาง โหลผิง เจี้ยนสุ่ย ช่วงสวยสุดๆ

 

Thai Airways   มาตรฐานโรงแรม:
6 วัน   คืน
yes มีหัวหน้าทัวร์ไทย
yes รวมประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
yes รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถเรียบร้อยแล้ว
yes เน้นเที่ยวครบ ไม่ลงร้านรัฐบาล
yes ปลอดภัยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคารบริษัทฯ
บริษัททัวร์

Tour Highlights

ทัวร์หยวนหยาง นาขั้นบันได มรดกโลก ชมทุ่งคาโนล่าเมืองโหลผิง เที่ยวเมืองโบราณเจี้ยนสุ่ย ชมซากุระคุนหมิง ช่วงสวยสุดๆ ตระการตา
เที่ยวเมืองโบราณเจี้ยนสุ่ย ซุ้มประตูเฉาหยางโหลว มีประวัติเก่าแก่กว่า 1,300 ปี
ชมบ้านตระกูลจู อดีตตระกูลที่ยิ่งใหญ่ ร่ำรวย และมีอิทธิพลมากที่สุดของเมืองเจี้ยนสุ่ย
หยวนหยาง ชมนาขั้นบันไดฮานี สวยงาม ตระการตา มรดกโลกระดับ UNESCO
ชมอุทยานป่าหิน มรดกโลกทางธรรมชาติ Unesco
ชมทุ่งดอกคาโนล่า สวรรค์ช่างภาพ ณ เมืองโหลวผิง
ชมน้ำตกเก้ามังกร หรือ น้ำตกจิ่วหลง เป็น 1 ใน 6 แห่งของน้ำตกที่สวยที่สุดของจีน
ชมดอกซากุระ นครคุนหมิง
ทัวร์เน้นท่องเที่ยว ไม่ลงร้านรัฐบาล
พิเศษ! โรงแรมระดับ 4 ดาวเมืองเจี่ยนสุ่ย หยวนหยาง สือหลิน / พักโรงแรม 5 ดาว เมืองคุนหมิง
*ราคารวมทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถแล้ว*

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

Blossom season @Yunnan ทัวร์จีน แกรนด์ทัวร์หยวนหยาง โหลผิง เจี้ยนสุ่ย ช่วงสวยสุดๆ (ราคา / ท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
28 ก.พ. 61 - 5 มี.ค. 61 41,900 39,900 40,900 7,000
จองทัวร์   กรุ๊ป-1 ปิดกรุ๊ปเต็ม 
28 ก.พ. 61 - 5 มี.ค. 61 41,900 39,900 40,900 7,000
จองทัวร์   กรุ๊ป-2 เปิดกรุ๊ปใหม่ ลด 1,000 บาท จองก่อน 26 ม.ค. 2 ที่สุดท้าย 

 

รายละเอียด: Blossom season @Yunnan ทัวร์จีน แกรนด์ทัวร์หยวนหยาง โหลผิง เจี้ยนสุ่ย ช่วงสวยสุดๆ

1. วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง – เมืองเจี้ยนสุ่ย

8.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประตู 4) เคาเตอร์สายการบินไทย TG แถว H โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน

10.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG612 (ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชม.) เวลาประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

14.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง สนามบินนาชาติฉางสุ่ย KUNMING CHANGSHUI INTERNATIONAL AIRPORT เป็นสนามบินแห่งใหม่ที่มาแทนสนามบินอูเจียป้า ซึ่งเปิดบริการมานานราว 90 ปี สนามบินแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองคุนหมิงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะทางประมาณ 25 กม. เปิดให้บริการแก่พี่น้องชาวเมืองคุนหมิงอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2555 ที่ผ่านมา เป็นศูนย์กลางการบินขนาดใหญ่ที่ได้รับการอนุมัติการก่อสร้างในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนฉบับที่ 11 (ปี 2549 - 2553) และเป็นสนามบินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของจีน รองจากสนามบินกรุงปักกิ่ง สนามบินผู่ตงนครเซี่ยงไฮ้ และสนามบินไป๋หยุนนครกว่างโจว มีพื้นที่รวมราว 260,000 ตร.ม. เป็นสนามบินระดับมาตรฐาน 4F สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่อย่างแอร์บัส 380 ได้ ประกอบด้วย 2 รันเวย์ ความยาว 4,500 เมตร และ 4,000 เมตร (ในอนาคตจะสร้างอีก 2 รันเวย์ ซึ่งมีความยาว 3,200 เมตร) อีกทั้งถูกออกแบบให้สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารถึง 38 ล้านคน (หากรวมเฟส 2 จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 60 ล้านคน) สินค้าและพัสดุ 950,000 ตัน และเครื่องบินมาตรฐานขึ้น-ลง 303,000 ลำเป็นประตูใหญ่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง

ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจี้ยนสุ่ย (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองคุนหมิง ได้ชื่อว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ยาวนานถึงประมาณ 1,300 ปี ในปี ค.ศ.1994 เมืองเจี้ยนสุ่ยได้รับการอนุมัติ จากสภาบริหารประเทศให้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นอันดับที่ 3 ของจีน เป็นศูนย์กลางการค้า และรักษามรดกทางสถาปัตยกรรมของเมืองไว้ได้เป็นอย่างดี
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก............ หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2. วันที่สอง เมืองโบราณเจี้ยนสุ่ย – ซุ้มประตูเฉาหยางโหลว – บ้านตระกูลจู – เมืองหยวนหยาง – นาขั้นบันไดหยวนหยาง (Unesco) ชมวิวนาขั้นบันไดเหลาหู่จุ่ย (ปากเสือ)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เช้า เที่ยวชมเมืองโบราณเจี้ยนสุ่ย เมืองโบราณแห่งนี้มีการอนุรักษณ์บ้านเรือนเก่าๆไว้ได้อย่างดี

ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง

นำชมซุ้มประตูเชาหยางโหลว สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1389 บริเวณใจกลางเมืองเจี้ยนสุ่ย มีลักษณะคล้ายจัตุรัสเทียนอันเหมินที่ปักกิ่ง แต่เก่ากว่า 28 ปี นับเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทหารโบราณ ในเขตแดนตะวันออกเฉียงใต้ของจีน

ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง

นำท่านชมบ้านตระกูลจู อดีตตระกูลที่ยิ่งใหญ่ ร่ำรวย และมีอิทธิพลมากที่สุดของเมือง บ้านตระกลูจูนี้มีเนื้อที่กว้างใหญ่ถึง 20,000 ตารางเมตร มีห้องถึง 200 ห้อง แต่ละห้องตกแต่งอย่างสวยงาม และมีการเก็บรักษาไว้อย่างดีให้อยู่ในสภาพเดิม เรื่องราวของตระกูลจูเป็นเรื่องราวของโชคชะตาที่พลิกผัน จากบรรพบุรุษรุ่นแรกที่เป็นเพียงชาวนาธรรมดาๆที่หันมาทำธุรกิจเหมืองแร่ จนร่ำรวยและกลายเป็นครอบครัวที่มีอิทธิพล

ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองหยวนหยาง เมืองหยวนหยาง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภูเขาไอเหลา มีอาณาบริเวณครอบคลุมบริเวณด้านล่างสองฝั่งลำน้ำหงเหอ เป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรม และ วิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาในรุ่นต่อรุ่น จากบรรพบุรุษของชาวเผ่าฮานี การทำนาขั้นบันได ได้เริ่มทำกันมาตั้งแต่เมื่อ 1,300 ปีก่อน เป็นการคิดค้นระบบจัดการน้ำใช้สำหรับการเกษตร ด้วยความที่บรรพบุรุษของชาวเผ่าฮานีได้อพยพย้ายถิ่นฐานจากทิเบต ประสบกับปัญหาใหญ่ในการดำรงชีวิต พื้นที่ในหุบเขาสูงนั้นไม่เหมาะแก่การทำการเพาะปลูก และการดำรงชีพ ชาวเผ่าฮานี จึงได้คิดค้นนำก้อนหินมาเรียงกันทำกำแพงก้นน้ำเป็นขั้นๆ เพื่อกักเก็บน้ำ จนสามารถทำการเพาะปลูกพันธุ์พืชต่างๆได้ ในช่วงเวลาศตวรรษที่14 สมัยช่วงราชวงค์หมิง วิธีการและเทคนิคพลิกพื้นผืนดิน และนำมาทำการเกษตรในลักษณะนี้ก็ได้เผยแพร่ออกไปทั่วทั้งประเทศจีนและ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเหตุนี้ทำให้ชาวเผ่าฮานี ได้รับพระราชทานฉายาจากฮ่องเต้ราชวงค์หมิงว่า “เทพอินทรีแห่งเขาใหญ่” ปัจจุบันเทือกเขาแห่งนี้เต็มไปด้วยนาขั้นบันไดขนาดใหญ่หลายจุด บางจุดมีขั้นบันไดถึงกว่า 3,000 ขั้นด้วยกันบริเวณเมืองหยวนหยางก็มีทุ่งนาขั้นบันไดเป็นเนื้อที่ถึง 80,000 ไร่ เป็นจุดศูนย์กลางของทุ่งนาขั้นบันไดของชาวเผ่าฮานี นาขั้นบันไดฮานี หยวนหยาง ยังได้รับขึ้นทะเบียนมรดกโลกจาก Unesco ในปี 2013

ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง

นำท่านชมพระอาทิตย์ตก ณ บริเวณจุดชมวิวนาขั้นบันไดเหลาหู่จุ่ย (ปากเสือ) ณ จุดชมวิวนาขั้นบันไดปากเสือจะเห็นนาขั้นบันไดรอบๆเป็นเนื้อที่กว่า 3000 ไร่ เป็นทุ่งนาขั้นบันไดเรียงรายออกไปในลักษณะสูงต่ำสลับกัน ในตอนที่พระอาทิตย์ค่อยๆลับขอบฟ้าไปนั้น สี่ของทุ่งนาจะค่อยๆเปลี่ยนไปตามการสะท้อนของระดับขั้นสูงต่ำของทุ่งนาเป็นสีสันที่เปลี่ยนแปลงไปสวยงามมาก

ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก .............. หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4 ดาว

3. วันที่สาม จุดชมวิวตัวอีซู่ (Duoyishu) – จุดชมวิวป้าต๋า (Bada) – เมืองเจี้ยนสุ่ย

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้าตรู่ นำท่านเที่ยวชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดวิวตัวอีซู่ (Duoyishu) เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวไฮไลท์ที่สวยงาม ชมวิวนาขั้นบันได เกิดจากความเป็นธรรมชาติ จากวิถีการดำรงชีวิตของชนเผ่าฮานีช่วยกันสร้างขึ้นมาหลายชั่วอายุคน เป็นศิลปะทางธรรมชาติที่สวยงามมาก

ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง

จากนั้นชมนาขั้นบันได ณ จุดชมวิวป้าต๋า (Bada) ซึ่งเป็นนาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดของหยวนหยาง มีนาขั้นบันไดติดต่อกันถึงกว่า 3,000 ขั้นอลังการมากๆ

ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางกลับไปยังเมืองเจี้ยนสุ่ย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก.................หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4. วันที่สี่ เมืองเจี่ยนสุ่ย – เมืองสือหลิน – อุทยานป่าหิน (Unesco)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า นำท่านเดินทางไปยังเมืองสือหลิน ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม. เมืองสือหลิน ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองคุนหมิงออกไปทางใต้ราว 120 กิโลเมตร เมืองสือหลินไปด้วยก้อนหินจำนวนมากที่มีลักษณะเป็นเสาหินขนาดใหญ่ตั้งเรียงรายอยู่ตามเนินเขาและพื้นที่ราบ จึงได้เรียกเมืองนี้ว่า ”ป่าหิน”

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมอุทยานป่าหิน ซึ่งเป็นที่อยู่ของชนเผ่าซาหนี แต่เดิมสถานที่แห่งนี้เคยเป็นมหาสมุทรกว้างเวิ้งว้างมาก่อน และก้นทะเลลึกล้วนเป็นชั้นหินปูนทั้งสิ้น แต่จากการผันแปรของพื้นผิวโลกจึงเป็นสาเหตุก่อให้เกิดเป็นอุทยานป่าหินขึ้น ซึ่งใช้เวลายาวนานกว่า 270 ล้านปี จึงได้เป็นป่าหินในปัจจุบันซึ่งมีความสวยงามตามธรรมชาติ ที่มีลักษณะแปลกประหลาด บนเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่า 1,200 ไร่ อุทยานป่าหิน ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจาก Unesco ในปี 2004

ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก.........หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4 ดาว
5. วันที่ห้า เมืองสือหลิน – โหลวผิง – ทุ่งดอกคาโนล่า – น้ำตกเก้ามังกร – คุนหมิง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า นำท่านเดินทางไปยังเมืองโหลวผิง ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. เมืองโหลวผิง เมืองที่มีเสน่ห์มากๆ มีธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะช่วงดอกคาโนล่า เหลืองอร่ามเต็มพื้นไร่

ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง

นำท่านชมจุดชมวิวเทือกเขาไก่ทอง ที่มีภาพทัศนียภาพของทุ่งคาโนล่ากว้างใหญ่ตระรานตาอยู่เบื้องล่างที่เต็มไปด้วยเนินเขาน้อยใหญ่ ดูคล้ายไก่ออกหากินยามเช้า สลับยอดแหลมของเทือกเขาสูงตระหง่านเป็นฉากหลัง กว่า 10 ยอดที่อบอวลด้วยทะเลหมอกขาวหนา เหมือนได้ยืนอยู่บนสรวงสวรรค์ สวยมาก

ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมชมน้ำตกเก้ามังกร หรือ น้ำตกจิ่วหลง น้ำตกสวยตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองโหลวผิง ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว 20 กิโลเมตร ประกอบด้วยน้ำตก 10 ชั้นที่มีรูปร่างแตกต่างกัน ความสวยงามของแต่ละชั้นก็จะแตกต่างกันไป เป็น 1 ใน 6 แห่งของน้ำตกที่สวยที่สุดของจีน ตั้งอยู่ที่มณฑลยูนนาน มีส่วนที่กว้างที่สุดของน้ำตก 112 ม. สูง 56 ม.

ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง


ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทาง สู่เมืองคุนหมิงใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก........... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว
6. วันที่หก เมืองคุนหมิง – ชมดอกซากุระ - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า นำท่านชมความงามของดอกซากุระ นครคุนหมิง

ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

12.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง เพื่อเช็คอินท์บินกลับกรุงเทพฯ

15.20 น. เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 613 ใช้เวลาเดินทางรวม 2.15 ชม.

16.35 น. ถึงสนามบินกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ ** หากวันเดินทางกลับตรงกับวันพฤหัสบดี /และวันอาทิตย์ เที่ยวบินจะแวะเชียงใหม่ เวลาเที่ยวบินจะเป็น KMG- BKK TG617 15.20-18.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 18.10 น.


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท ประกันการเดินทางนี้ไม่ครอบคลุมโรคประจำตัว และเจ็บป่วย สุขภาพ หากลูกค้าต้องการให้ครอบคลุมเพิ่มเติมลูกค้าต้องซื้อประกันเพิ่มเติมจากบริษัทฯ ประกันโดยตรง หรือแจ้งบริษัทฯ ดำเนินการ
8. นำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
5. ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดจากกรณีสุดวิสัย นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือล่าช้า ทำให้ต่อเครื่องไม่ทันเวลา การรับผิดชอบจะตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้

หมายเหตุ

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง กรณีคณะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทาง

 

1.ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
2.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ15,000 บาท

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
5. กรณีบริษัทฯ แจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว การยกเลิกจะไม่สามารถคืนเงินได้ หรือกรณีค่าตั๋วเครื่องบินมีมูลค่าน้อยกว่า จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าทัวร์มา บริษัทจะคืนเงินให้ตามเงื่อนไขการยกเลิกตามข้อตกลง 1- 4 รวมทั้งบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ


สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามBlossom season @Yunnan ทัวร์จีน แกรนด์ทัวร์หยวนหยาง โหลผิง เจี้ยนสุ่ย ช่วงสวยสุดๆ
ชื่อลูกค้า: อีมเล์:  เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์หยวนหยาง ทัวร์โหลผิง ทัวร์
TOP