ทัวร์รัสเซีย ทัวร์ล่าแสงเหนือ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 6 วัน 4 คืน

 

Thai Airways   บินภายใน: 2 รอบ
  มาตรฐานโรงแรม:
6 วัน   4 คืน
yes มีหัวหน้าทัวร์ไทย
yes รวมประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
yes ปลอดภัยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคารบริษัทฯ
บริษัททัวร์

Tour Highlights

นำท่านพบกับปรากฏการณ์ “แสงออโรร่า” หรือที่หลายคนเรียกันว่า แสงเหนือ, แสงใต้ นั้นเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติสุด Unseen ที่บอกเลยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปชมและสัมผัสให้ได้ ซึ่งจะพบเห็นได้ในแถบขั้วโลกเหนือ และในช่วงฤดูหนาว นำท่านชมเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในเขตอารคติกเซอร์เคิล รวมไปถึงเมืองเอกของแคว้นเมอร์มังส์ พรมแดน ติดกับประเทศฟินแลนด์และนอร์เวย์ เดิมเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าพื้นเมือง “ซามิ” และบรรพบุรุษชาวสแกนดิเนเวีย

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

ทัวร์รัสเซีย ทัวร์ล่าแสงเหนือ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 6 วัน 4 คืน (ราคา / ท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
8 ก.พ. 61 - 13 ก.พ. 61 69,900 69,900 69,900 10,000
จองทัวร์  
15 ก.พ. 61 - 20 ก.พ. 61 69,900 69,900 69,900 10,000
จองทัวร์  
1 มี.ค. 61 - 6 มี.ค. 61 69,900 69,900 69,900 10,000
จองทัวร์  
12 เม.ย. 61 - 17 เม.ย. 61 69,900 69,900 69,900 10,000
จองทัวร์  
13 เม.ย. 61 - 18 เม.ย. 61 69,900 69,900 69,900 10,000
จองทัวร์  
14 เม.ย. 61 - 19 เม.ย. 61 69,900 69,900 69,900 10,000
จองทัวร์  

 

รายละเอียด: ทัวร์รัสเซีย ทัวร์ล่าแสงเหนือ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 6 วัน 4 คืน

วันพฤหัสบดีที่ที่ 25 มกราคม กรุงเทพฯ – มอสโก

07.30คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาเตอร์เช็คอินท์ สายการบินไทย ชั้น 4

10.15ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG….มุ่งหน้าสู่กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย

16.10นำท่านสู่อากาศยานดามาเดียดาวา กรุงมอสโก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และรับสัมภาระรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL HOTEL MOSCOW ระดับ 4*
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม มอสโก – เมอร์มังส์ (ล่าแสงเหนือ คืนที่ 1)

06.10รับประทานอาหารเช้า พร้อมเช็คเอ้าท์

09.40ออกเดินทางสู่เมืองเมอร์มังส์ โดยเที่ยวบิน SU1322 ของสายการบินแอร์โรฟลอต โดยใช้เวลาบิน ประมาณ 2.30 ชม.

12.10ถึงสนามบินเมอร์มังส์ นำท่านรับกระเป๋า และเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง เมอร์มังส์

14.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านชมเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในเขตอารคติกเซอร์เคิล รวมไปถึงเมืองเอกของแคว้นเมอร์มังส์ พรมแดน ติดกับประเทศฟินแลนด์และนอร์เวย์ เดิมเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าพื้นเมือง “ซามิ” และบรรพบุรุษชาวสแกนดิเนเวีย ก่อนที่ชนชาวสลาฟรัสเซียจะขยับขยายดินแดนขึ้นมาบริเวณนี้และผนวกเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซียในช่วงศตวรรษที่ 18 และได้รับสถาปนาเป็นเมืองใหม่ชื่อว่า “โรมานอฟ นา มูรมาเนีย” ต่อมาเกิดการปฏิวัติโค่นล่มราชวงศ์โรมานอฟ จึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็นเมอร์มังส์ จวบจนปัจจุบัน

นำท่านชมเรือตัดน้ำแข็งเลนิน เรือพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกของโลก ที่รับใช้กองทัพเรือของสหภาพโซเวียต เป็นเวลา30ปี ในภารกิจสำรวจค้นหาและกู้ภัยในเส้นทางทะเลเหนือที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง นำท่านเยี่ยมชม “อนุสาวรีย์ทหารกล้า”ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพแดงของโซเวียตผู้ร่วมรบป้องกันเขตแดนทางทะเล ของรัสเซียด้านทิศเหนือในสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งอยู่บนจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองเมอร์มังส์

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เช็คอินท์ เข้าสู่ที่พัก โรงแรมฯ PARK INN HOTEL ระดับ 3-4*ภายในเมืองเมอร์มังส์ พักติดกัน 3 คืน
เตรียมนำท่านล่าแสงเหนือ หรือ ..แสงออร่า Aurara Borelis เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถระบุยืนยันชัดเจนว่าไปแล้วต้องได้เห็นทุกๆครั้ง เพราะว่ามีปัจจัยอื่น ประกอบเช่น ความมืดของท้องฟ้าอากาศไม่เป็นใจ หรือพายุช่วงกลางคืน แต่เนื่องจากเมอร์มังส์ตั้งอยู่ไม่ห่างจากขั้วโลกเหนือทำให้มีโอกาสได้เห็นแสงเหนือมากกว่าที่อื่นๆ // ได้เวลาเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม เมองร์มังส์ – หมู่บ้านซามิ – เมองร์มังส์ (ล่าแสดงเหนือ คืนที่2)

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ
ออกเดินทางสู่หมู่บ้านซามิ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอโลโวเซโร โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง
ชนเผ่าพื้นเมืองที่ตั้งรกรากอยู่ในบริเวณดินแดนแลปแลนด์อิน มีอาณาเขตครอบคลุมประเทศนอร์เวย์ ฟินแลนด์และรัสเซีย อดีตเคยดำรงชีพด้วยการเลี้ยงสัตว์ ล่าสัตว์และประมง ที่หมู่บ้านซามิ มีกิจกรรมอาทิ เกมส์ ชักเย่อ ให้อาหารกวางเรนเดียร์ สุนัขฮัสกี้แสนรู้ ขี่เลื่อนเทียมกวางเรนเดียร์ และสโนวโมบิล บนเนินที่มีหิมะปกคลุมมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารแบบพื้นเมืองแบบซามิ ภายในหมู่บ้านซามิได้เวลาเดินทางกลับสู่เมืองเมอร์มังส์

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั่นนำท่านออกเดินทางล่าแสงเหนือในคืนที่ 2 // ได้เวลาเดินทางกลับสู่ที่พักเข้าโรงแรมฯ
วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม เมองร์มังส์ – เทริบีก้า – เมองร์มังส์ (ล่าแสดงเหนือ คืนที่3)

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ
ออกเดินทางสู่ตำบลเทริบีก้า เป็นหมู่บ้านทางตอนเหนือสุดและติดกับทะเลบาเรนส์มหาสมุทรอาร์คติกในยุคสหภาพโซเวียตเป็นหมู่บ้านประมงที่สำคัญแห่งหนึ่งหลังสหภาพโซเวียตล่มสลาย ประชาชนย้ายออกไปอาศัยอยู่ที่อื่นจำนวนมากเนื่องจากรัฐบาลยุคใหม่ไม่มีงบประมาณให้ ปัจจุบันจึงเกือบจะกลายเป็นเมืองร้าง

เที่ยงรับประทานอาหารแบบพื้นเมืองแบบที่ประกอบจากปลาแซลมอนแวะถ่ายภาพตามจุดสำคัญของเทริบีก้า เช่น
ชายฝั่งทะเลบาเรนส์ มหาสมุทรอาร์คติก น้ำตก และแม่น้ำเเทริบีก้า สถานที่ธรรมชาติ ก่อนเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเมองร์มังส์

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านออกล่าแสงเหนือ ในคืนที่ 3 // ได้เวลาเดินทางกลับสู่ที่พักเข้าโรงแรมฯ
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม เมองร์มังส์ – มอสโคว์ – อุทยานโคโลเมนสโคว - กรุงเทพฯ

03.00ออกเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมบินกลับสู่เมืองมอสโคว์

05.15เครื่องบินออกเดินทาง โดนสายการบิน S7240 MMK DME 0515-0745

07.45ถึงสนามบินมอสโคว์ (กรณีที่เที่ยวบินไม่ดีเลย์)
จากนั่นนำท่านเดินทางสู่อุทยานโคโลเมนสโคว์ (Kolomenskoye) อุทยานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 14 ห่างจากกรุงมอสโคว์ประมาณ 70 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบ อุทยานแห่งนี้ร่มไปด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ และยังมีวังไม้เก่า และโบสถ์ สำหรับพระเจ้าซาร์และราชวงศ์พระองค์อื่นๆๆ มาพักค้างแรม ณ เมืองนี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกใช้ในช่วงฤดูร้อน ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่จัดแสดงสถาปัตยกรรมไม้ที่สวยงามตามสไตล์รัสเซีย รวมถึงภาพวาดเขียน เก่าแก่มากมาย องค์การยูเนสโก้ประกาศให้อุทยานแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1994

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ได้เวลาเดินทางกลับสู่เมืองมอสโคว์ เพื่อเตรียมบินกลับกรุงเทพฯ

18.40 เครื่องบินออกเดินทางจากสนามบินมอสโคว์ เพื่อกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG975

วันอังคารที่ 30 มกราคม กรุงเทพฯ

07.30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด โดยการบินไทยและบินภายในประเทศรัสเซีย2ครั้ง
2.ค่าโรงแรมที่พักระดับ 3-4*/ รวม 4คืน ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
3.ค่าภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ / ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ
4.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น / ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
5.สายการบินแอร์โรฟลอต บินภายในรวมค่าโหลดกระเป๋า1ใบน้ำหนัก20 กิโลกรัมกรณีลูกค้ามีกระเป๋าเพิ่มหรือน้ำหนักเกินต้องชำระตรงกับทางสายการบินตอนเช็คอินท์(สายการบินภายในประเทศรัสเซียเข้มงวดในเรื่องน้ำหนัก)
6.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาทเงื่อนไขตามบริษัทฯประกัน

อัตรานี้ไม่รวม

1.หัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน
2.ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์
5.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถวันละ3USDและคนขับรถ2USDรวม25ดอลล่าร์สหรัฐ

หมายเหตุ

1. หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศรัสเซีย สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน กรุณาตรวจสอบอายุหนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย การผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของเที่ยวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบิน ของสายการบิน การเดินเรือรถไฟ พาหนะท้องถิ่น และการถูกปฏิเสธให้เข้าเมืองในต่างประเทศ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญเสีย ความล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆเนื่องจาก บริษัทฯ ได้ทำการสำรองจ่ายค่าบริการทั้งหมดให้กับตัวแทนก่อนการเดินทาง
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือการขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน (FUEL SURCHARGE) ของสายการบิน
5. การยกเลิกบางรายการ หรือแยกจากคณะระหว่างเดินทาง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในรายการนั้นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการที่ท่านไม่ได้ใช้ หรือแยกออกจากคณะ หากไม่ได้รับการแจ้งยกเลิกบางรายการของท่านก่อนการเดินทาง
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯ ขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินการ โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ลูกค้า และจะคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ ตามความเป็นจริงที่ได้รับจาก โรงแรม, บริษัทรถ, สายการบิน
7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของทางบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
9. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของทางบริษัทฯ แล้ว

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

-

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

- สำเนาพาสปอร์ตที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ พาสปอร์ตมีสภาพไม่ชำรุดหรือขาดหลุด
- พร้อมขอเก็บมัดจำท่านละ 20,000บาท

การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 60 วัน ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 60 วันขึ้นไป หักค่ามัดจำ ท่านละ 20,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน หักค่ามัดจำ20,000บาท+ขอเก็บเพิ่มอีก 40,000 บาท
- ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการถูกปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเข้าเมืองโดยเจตนาไม่สุจริต หักค่าใช้จ่าย 100%


สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์รัสเซีย ทัวร์ล่าแสงเหนือ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 6 วัน 4 คืน
ชื่อลูกค้า: อีมเล์:  เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์รัสเซีย ทัวร์แสงเหนือรัสเซีย ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ ทัวร์รัสเซียการบินไทย
TOP