ทัวร์อิสราเอล 7 วัน 4 คืน เยือนดินแดน The Holy Land โดยสายการบินอิสราเอล (LY)

 

EI AI Israel Airlines   มาตรฐานโรงแรม:
7 วัน   4 คืน
yes มีหัวหน้าทัวร์ไทย
yes รวมประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
yes ปลอดภัยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคารบริษัทฯ
บริษัททัวร์

Tour Highlights

ขอนำท่านร่วมสำรวจดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทัวร์อิสราเอล เดินทางเลียบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปยังภูเขาคาเมล เยี่ยมชมโบสถ์คาเมลไลท์ สเตลล่า มาริส และชมวิวทิวทัศน์เหนืออ่าวไฮฟาซึ่งเมืองไฮฟา นำท่านชมที่ราบสูงโกลัน โดยที่ราบสูงโกลันนี้ เป็นพื้นที่ที่เคยเป็นสนามรบของสงครามครูเสดนำท่านล่องเรือในทะเลสาบกาลิลี เพื่อย้อนรอยประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์ไบเบิล ซึ่งทะเลแห่งนี้มีบทบาทที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์ ชมวิวทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของรัฐอิสราเอล และชมเมืองเยรูซาเล็มเก่า เยี่ยมชมกำแพงร้องไห้ (Wailing Wall หรือ Western Wall) ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นสถานที่ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากที่สุดในโลก และพระเจ้าจะคอยฟังคำขอของผู้ที่มาสวดอ้อนวอน

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

ทัวร์อิสราเอล 7 วัน 4 คืน เยือนดินแดน The Holy Land โดยสายการบินอิสราเอล (LY) (ราคา / ท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
1 มี.ค. 61 - 7 มี.ค. 61 86,900 86,900 86,900 13,000
จองทัวร์  
10 เม.ย. 61 - 16 เม.ย. 61 86,900 86,900 86,900 13,000
จองทัวร์  

 

รายละเอียด: ทัวร์อิสราเอล 7 วัน 4 คืน เยือนดินแดน The Holy Land โดยสายการบินอิสราเอล (LY)

วันแรก กรุงเทพ – เทลอาวีฟ

21.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ ”W19-22” ประตู 10 ชั้น 4 สายการบินอิสราเอล แอร์ไลน์ (LY) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
วันที่สอง เทลอาวีฟ – เซซาเรีย – ไฮฟา - เม้าท์ คาเมล - ไทบิเรียส

00.40 ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ LY082 (ใช้เวลาในการบิน 11 ชม.)

07.10 ถึงสนามบิน เบนกูเรียล ( Ben Gurion Airport )เมือง เทลอาวีฟ (Tel Aviv ) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการ พาณิชย์ การท่องเที่ยว ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นเหนือโดยใช้ถนนเลียบชายหาดเมดิเตอร์เรเนียน สู่เมืองไทบิเรียส ระหว่างทางแวะชมเมืองโบราณเซซาเรีย( Caesarea ) ระยะทางประมาณ 110 กม.เมืองเก่ายุคสมัยสงครามครูเสด สร้างโดยกษัตริย์เฮโรด มหาราชชมโรงมหรสพโรมันกลางแจ้งและชมคลองส่งน้ำ (Aqua-duct) โรมันโบราณ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นการชลประทานที่ชาญฉลาดของมนุษย์โดยการนำน้ำจืดจากภูเขามาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนริมทะเล
จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้านคานา Cana สถานที่พระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์ครั้งแรกด้วยการเปลี่ยนน้ำให้เป็นน้ำองุ่นในพิธีแต่งงานที่เมืองนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ในภัตตาคารพื้นเมือง
ผ่านสู่เมืองไฮฟา (Haifa) นำท่านเดินทางขึ้นไปบนยอดเขาคาเมล(Mt. camel) สถานที่ที่ผู้เผยพระวจนะเอลียาห์ได้พนันขันต่อกับพระบาอัล 250 คน เพื่อสำแดงแก่ชาวอิสราเอลในเวลานั้นซึ่งทิ้งพระเจ้า ให้รู้ว่าพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ ไม่ใช่พระบาอัล หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองไทบิเรียส เมืองท่องเที่ยวทางตอนเหนือ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบกาลิลี

ค่ำ รับประทานอาหารภายในโรงแรมที่พักที่...4* หรือเทียบเท่า บางครั้งพักที่เมืองนาซาเร็ธ
วันที่สาม ไทบิเรียส – คาเปอรนาอูม – แม่น้ำจอร์แดน – เยรูซาเล็ม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาซาเร็ธ Nazareth ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา นำชม The Church of the Annunciation ซึ่งสร้างครอบบ้านนางมารีไว้ สถานที่ซึ่งนางมารีได้รับแจ้งจากทูตสวรรค์ว่านางจะให้กำเนิดพระเยซู ชมหมู่บ้านทับกา (Tabgha) ที่พระเยซู เลี้ยงคน 5,000 คน ด้วยปลา 2 ตัว ขนมปัง 5 ก้อน หลังจากนั้นนำท่านล่องเรือทะเลสาบกาลิลี Cruise of Galilee สถานที่พระเยซูเลือกสาวก 4 คนแรก และประกาศสั่งสอนประชาชนมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางสู่เมืองคาเปอนาอูม (Capernaum) ชมบ้านแม่ยายของเปโตรซึ่งปัจจุบันถูกสร้างเป็นโบสถ์บนบ้านหลังเดิม ที่ซึ่งพระเยซูทำการอัศจรรย์ในการรักษาโรคให้แก่แม่ยายเปโตร ในบริเวณใกล้ ๆ กัน มีธรรมศาลาเก่าแก่ที่พระเยซูสั่งสอนและรักษาโรคแก่ประชาชน

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังริมชายทะเลทิเบเลียส ที่ซึ่งพระเยซูปรากฏแก่สาวกหลังฟื้นจากความตาย และทำการอัศจรรย์ช่วยสาวกจับปลาได้ 153 ตัว และทรงเรียกเปโตรให้เลี้ยงลูกแกะของพระองค์ ปัจจุบันมีโบสถ์ St Perter’s Primacy สร้างครอบเนินดินที่เชื่อว่าเป็นที่ที่พระเยซูปิ้งปลาคอยสาวกอยู่

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง Mt .of Beatitudes โบสถ์ 8 เหลี่ยม สถานที่ซึ่งพระเยซูสอนสาวกเรื่องการอธิษฐาน “ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย.. นำท่านเดินทางสู่สถานที่ทำพิธีบัพติศมาในน้ำ (Baptismal Site of Yardenit) ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำจอร์แดน ท่านสามารถรับบัพติศมาเพื่อเป็นการระลึกถึง หรือสำหรับผู้ที่เพิ่งตัดสินใจรับบัพติศมา กรุณาติดต่อผู้นำทัวร์ เพื่อประสานงานกับศิษยาภิบาลที่นำคณะ (มีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้เสื้อคลุม และประกาศนียบัตร ท่านละ 6 เหรียญสหรัฐ) หลังจากนั้นอิสระให้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย (สามารถทำคืนภาษี 17 % ได้) ได้เวลาเดินทางกลับสู่โรงแรมฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม และพักผ่อนที่โรงแรม... 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ เยรูซาเล็ม – คุมราน – เยริโก – ทะเลเดดซี - เยรูซาเล็ม

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมฯ เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมฯ
นำท่านเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านคุมราน Qumran เป็นถ้ำที่ได้พบพระคัมภีร์และพระธรรมเก่าบางส่วน ผ่านเมืองเยริโก Jerico ให้ท่านได้นั่งกระเช้าไฟฟ้า ที่มีทิวทัศน์เป็นภูเขา Mt. of Temptation ท่านจะได้พบเห็นวิถีชีวิตของชาวเบดูดินที่เรร่อนสร้างเพิงอาศัยตามหุบเขาเป็นกลุ่ม ๆ ตลอดเส้นทาง เมืองเยรีโค (Jericho) ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก รู้จักกันในนามว่า Tel AL – Sultan คงเหลือให้เห็นเป็นกำแพงป้องกันเมือง และหินที่มีในยุคหลายพันปีที่แล้ว ถูกทำลายลงในยุคโยชูวา จากนั้นพระเยซูได้สร้างเมืองขึ้นมาใหม่ ที่บนฝั่งวาดิ ในยุคปกครองแฮสโมเนียน และกษัตรีย์เฮรอด ถึงคุมราน (Qumran) หุบเขาที่มีถ้ำเล็กถ้ำน้อยซึ่งในอดีต คนเลี้ยงแกะมักนำฝูงแกะขึ้นไปหลบพายุ และเป็นที่ซึ่งเด็กชายชาวเบดูอินได้พบคัมภีร์ชาวยิวโบราณ (Dead Sea Scrolls) ในถ้ำเก่าแก่โดยบังเอิญ ชมวีดีทัศน์วิธีคัดลอกพระคัมภีร์ และรูปภาพและอุปกรณ์ของใช้โบราณที่ค้นพบในถ้ำ จากนั้นอิสระให้ซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโคลน dead sea และของที่ระลึกอื่น ๆ (ร้านนี้รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และสามารถคืนภาษี 17 % ได้)

12.00 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เดินทางสู่ทะเลสาบเดดซี (Dead Sea) ซึ่งเป็นที่ต่ำที่สุดของโลก อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลทั่วไปกว่า 400 เมตร และน้ำในทะเล นี้เค็มกว่าทะเลปกติถึง 10 เท่า และยังมีปริมาณ แร่ธาตุต่างๆ มากกว่า เช่น ไอโอดีน 10 เท่า แมกนีเซียม 15 เท่า โบรมีน 20 เท่า ทำให้เกิดความหนาแน่นมากจนท่านสามารถลอยตัวได้โดย ไม่จม แม้ว่าว่ายน้ำไม่เป็น อิสระให้ท่านว่ายน้ำและหมักโคลนตามอัธยาศัย (กรุณาเตรียมชุดเล่นน้ำ ผ้าเช็ดตัว รองเท้าฟองน้ำ ติดกระเป๋าเล็กไปด้วย) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เยรูซาเล็ม นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม Ramada Jerusalem 4* Hotel หรือเทียบเท่า

ค่ำรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมฯ
วันที่ห้า เยรูซาเล็ม – เนินเขามะกอก – เขาศิโยน - เบธเลเฮ็ม (กรุณาเตรียมพาสปอร์ตติดตัว)

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ
นำท่านเดินทางสู่ยอดเขามะกอก (Mt. Of Olive) ท่านจะได้เห็นตัวเมืองเยรูซาเล็มทั้งหมด จากนั้นนำท่านเดินตามเส้นทางที่พระเยซูเสด็จสู่กรุงเยรูซาเล็มในวันปาล์มซันเดย์ ไปยังโบสถ์ข้าแต่บิดา (Peter Nostor Church) เป็นที่พระเยซูทรงสอนให้สาวก รู้จักคำอธิษฐาน ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย ต่อไปยังสวนเกทเสมนี (Gatsemane) ที่พระเยซูอธิษฐานกับสาวกและถูกทหารโรมันจับตัว ในสวนนี้ยังมีต้นมะกอกเก่าแก่ 8 ต้น ที่เชื่อกันว่ารากเดิมเป็นต้นมะกอกในสมัยพระเยซูเจ้า ในตัวโบสถ์นานาชาติ (Church Of All Nations) มีก้อนหินขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าเป็นจุดที่พระเยซูทรงคุกเข่า อธิษฐาน ก่อนถูกทหารโรมันจับตัว หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Mt.Zion ภูเขาซีโยน ชมโบสถ์ St Peter in Gallicantu บ้านของปุโรหิตคายาฟาสและเป็นสถานที่ที่เปโตรปฏิเสธพระเยซูก่อนไก่ขัน 3 ครั้ง ชมสุสานกษัตริย์ดาวิด (King Davids Tomb) ห้องอาหารมื้อสุดท้าย (Last Supper) ที่พระเยซูทรงร่วมรับประทานอาหารกับเหล่าสาวก

12.00 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางข้ามเขตแดนเยรูซาเล็มสู่เมืองเบธเลเฮ็ม ดินแดนที่ครอบครองโดยปาเลสไตน์ เดินทางไปยัง ทุ่งหญ้าคน เลี้ยงแกะ(Sheperd’s Field ) ที่ทูตสวรรค์มาบอกข่าวการประสูติของพระเยซูแก่คนเลี้ยงแกะ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ The Church of Nativity ซึ่งสร้างครอบสถานที่ประสูติของพระเยซู เป็นสถานที่ที่ถูกเก็บรักษาให้รอดพ้นจากการถูกทำลายจากผู้ครอบครองชาติแล้วชาติเล่าอย่างน่าอัศจรรย์ สมควรแก่เวลา นำท่านกลับสู่เยรูซาเล็ม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมและพักผ่อนค้างคืน....4* หรือเทียบเท่า
วันที่หก เมืองเก่าเยรูซาเล็ม – วัดนักบุญอันนา – เดินมรรคาศักดิ์สิทธิ์ – พระคูหาศักดิ์สิทธิ์-ชมกำแพงร้องไห้ – Dome of The Rock

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ
นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเก่าเยรูซาเล็ม (Old City) เดินเท้าต่อสู่โบสถ์ St. Anne Church และชมสระเบธไซดา
(Pool of Bethsoda) ในอดีตมีน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถรักษาโรคได้ เดินเท้าไปตามถนนเวียโดโลโรซา
(Via Dolorosa) เส้นทางที่พระเยซูถูกไต่สวนที่ศาลปรีโทเรีย จนถูกบังคับให้แบกไม้กางเขนไปสู่โกลโกธาและตรึงพระองค์ไว้บนกางเขนซึ่งปัจจุบันเป็นโบสถ์แห่งศาสนาคริสต์ (Church of The Holy Sepulcher) รวมเส้นทางทั้งหมด 14 แห่ง

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ชมกำแพงร้องไห้ (Willing Wall) กำแพงด้านตะวันตกของพระวิหารหลังที่สองที่เหลืออยู่หลังจากถูกโรมันทำลาย ปัจจุบันชาวยิวทั่วโลกถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและโดยเฉพาะวันสำคัญทางศาสนาจะมีชาวยิวมากมายเดินทางมาสวดมนต์ อธิษฐานร้องไห้คร่ำครวญกับพระเจ้าอย่างเนืองแน่น

จากนั้นเดินทางมายังชมด้านนอก Dome of The Rock เป็นสนสถานที่มีชื่อเสียงที่สุดในเยรูซาเลม เพราะความใหญ่โตและสวยงามอันน่าประทับใจที่สามารถมองเห็นได้จากทุกทิศในเยรูซาเลม เปรียบเสมือนเป็นมงกุฎอันรุ่งโรจน์ของศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมอีกด้วย และ Aqsa Mosque
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น และนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อบินกลับกรุงเทพฯ

20.00 เดินทางสู่สนามบินเบนกูเรียล เพื่อบินกลับกรุงเทพฯ

22.05 เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบิน LY081 ใช้เวลาในการบินประมาณ 11 ชม.
วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ

14.35 ถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสายการบินอิสราเอล แอร์ไลน์ ชั้นประหยัด
2. ค่าที่พักโรงแรมระดับสี่ดาว และอาหารตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าวีซ่าหมู่ประเทศอิสราเอล
6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
7. ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
8. บริการน้ำดื่ม 1 ขวดต่อวันต่อท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีถ้ามี)
5. ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 2 USD/วัน/ท่าน และไกด์ ท่านละ 3USD/วัน/ท่าน รวม 30 USD/ท่าน
6. ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่ไม่สามารถ จัดกรุ๊ปทัวร์ได้ถึง 20 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3.เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

เอกสารในการยื่นวีซ่าอิสราเอล แบบกรุ๊ป ใช้เวลา 1 เดือน ก่อนการเดินทาง
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
2.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน กรุณาเขียนอาชีพ ลงในสำเนาบัตรประชาชน

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด ***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาจจะต้องใช้เวลาในการยื่นขอวีซ่านานกว่าปกติ ประมาณ 1 เดือน)
2. ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการยื่นวีซ่าประมาณ 15 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
3. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
4. การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วัน ** ก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำ งวดแรก
5. กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ** บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 100 % ของค่าทัวร์


สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์อิสราเอล 7 วัน 4 คืน เยือนดินแดน The Holy Land โดยสายการบินอิสราเอล (LY)
ชื่อลูกค้า: อีมเล์:  เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์อิสราเอล อิสราเอล ท่องเที่ยวอิสราเอล เที่ยวอิสราเอล ทัวร์ประเทศอิสราเอล
TOP