ทัวร์อียิปต์ Egypt Nile Cruise ล่องเรือสัมผัสดินแดนแห่งสายน้ำไนล์ 8 วัน 5 คืน

 

Egyptair   บินภายใน: 3 รอบ
  มาตรฐานโรงแรม:
8 วัน   5 คืน
yes มีหัวหน้าทัวร์ไทย
yes รวมประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
yes ปลอดภัยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคารบริษัทฯ
บริษัททัวร์

Tour Highlights

ไคโร ซัคคาร่า เมมฟิส อบูซิมเบล อัสวาน ลุคซอร์ ไคโร
ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศอียิปต์ ดินแดนแห่งอารยธรรม ลุ่มแม่น้ำไนล์ ดินแดนอารยธรรมกว่า 5,000 ปี ชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ ชมสมบัติอันล่ำค่า ของฟาโรห์ตุตันคาเมน และมัมมี่ อันลือชื่อ อบูซิมเบล มหาวิหารอบูซิมเบลที่ยิ่งใหญ่ ของรามเสสที่ 2 และวิหารเนเฟอร์ติตี

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

ทัวร์อียิปต์ Egypt Nile Cruise ล่องเรือสัมผัสดินแดนแห่งสายน้ำไนล์ 8 วัน 5 คืน (ราคา / ท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
26 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 72,900 69,900 69,900 12,000
จองทัวร์   เต็ม ปิดกรุ๊ป 

 

รายละเอียด: ทัวร์อียิปต์ Egypt Nile Cruise ล่องเรือสัมผัสดินแดนแห่งสายน้ำไนล์ 8 วัน 5 คืน

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 7 เคาเตอร์ Q14
สายการบินอียิปต์แอร์ เจ้าหน้าที่บริษัท ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินท์
วันที่สอง ไคโร – ปิระมิด - สฟิงซ์ – ซัคคาร่า – เมมฟิส - โรงงานน้ำหอม - โรงงานกระดาษ

00.50ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS961 เวลาบิน 10 ชั่วโมงและเวลาใน ประเทศอียิปต์จะช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.

06.20ถึงสนามบินนานาชาติ เมืองไคโร ประเทศอียิปต์เจ้าหน้าที่บริษัทฯอำนวยความสะดวกในการผ่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับจากนั้นพาคณะท่านเดินทางไป เช็ค-อินท์ ที่โรงแรมฯ รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม (ถ้าโรงแรมว่าง สามารถเข้าห้องพักได้)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของอียิปต์โบราณ เป็นศูนย์กลางการปกครองที่สำคัญแห่งหนึ่งในบริเวณดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำไนล์ มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ที่ 1 และยังเป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีบทบาทในการรวม อียิปต์เข้าเป็นประเทศเดียวเมื่อ 5,000 กว่าปีมาแล้ว


ทัวร์อียิปต์


นำท่านชม พิพิธภัณฑ์รามเซสที่สอง แห่ง เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรูปแกะสลักขนาดมหึมาของฟาโรห์รามเซสที่ 2 เมื่อเห็น แล้วจะรู้สึกชมชาวอียิปต์แต่โบราณที่แกะสลักรูปปั้นได้อย่างเนียน และงดงามมาก โดยเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์นั้นช่างงามสง่าอย่างหาที่เปรียบมิได้ และรูปปั้นสฟิงค์ที่สร้างด้วยหินอลาบาสเตอร์สีขาว

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองโบราณซัคคาร่า อยู่ห่างจากกรุงไคโรไปทางใต้ประมาณ 28 กิโลเมตร เพื่อชม ปีรามิดขั้นบันได อันเป็นปีรามิดแห่งแรกของอียิปต์ ซึ่งได้วิวัฒนาการไปเป็นปิรามิดที่ แท้จริงในสมัยต่อมา


ทัวร์อียิปต์


เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้นนำท่านออกเดินทาง ไปยังที่ราบสูงกีซ่า เพื่อชม มหาปิระมิด สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ด สิ่งของโลก เช่น มหาปิระมิดคีออฟ ปิระมิดเคฟเฟร ปิระมิดไมครีนอส ชมสฟิงซ์ ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริย์ ลำตัวเป็นสิงห์โตหมอบเพศผู้ แสดงถึงอำนาจที่บริเวณที่ราบสูงกีซ่านี้ มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยาวประมาณ 73 เมตร สูง 20 เมตร แกะสลักจากหินปูนเพียงก้อนเดียวโดยใช้พระพักตร์ของฟาโรห์เคฟเฟรเป็นแบบ หากต้องการมุดหลุมปิรามิดกรุณาซื้อบัตรเพิ่มเติม


ทัวร์อียิปต์


ทัวร์อียิปต์


จากนั้นนำท่านชม โรงงานทำกระดาษปาปิรุส ซึ่งทำจากต้นกก และเป็นกระดาษชนิดแรกของโลก และต่อไปชมโรงงานผลิตหัวน้ำหอมซึ่งน้ำหอมเหล่านี้ว่ากันว่าทำมาจากสูตรดั้งเดิมแบบที่พระนางคลีโอพัตราเคยใช้ และหัวน้ำหอมเหล่านี้ ได้กลายเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อทำเป็นนํ้าหอมและโลชั่นหลังโกนหนวดของบริษัทฯ ดิออร์ อารามิส โปโลสปอรต์ และ ดัคคานัวร์

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พักผ่อนค้างคืนในโรงแรม MOVENPICK HOTEL CAIRO 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ซิตาเดล โมฮัมเหม็ดอาลี – พิพิธภัณฑ์ - ตลาดข่านแอลคาลิลี่

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นขึ้นชม ป้อมปราการ ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย ซาลาดิน ในปี ค.ศ. 1176 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1182 เพื่อใช้ในการ ต่อสู่กับพวกทำสงครามครูเสด และภายในชมที่พัก และที่ตั้งของรัฐบาลในสมัยนั้น ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งเริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือตุรกีใน ปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซส ที่สอง เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์ฝรั่งเศสพร้อมชมวิวของเมืองไคโรจากมุมสูง


ทัวร์อียิปต์


นำท่านออกเดินทางไปชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารใหญ่ เรียกโดยทั่วไปว่า พิพิธภัณฑ์อียิปต์โบราณ จัดตั้งขึ้นในปี คศ. 1858 โดยนักโบราณคดี ชาวฝรั่งเศส ชื่อ Auguste Marriette ทั้งอาคารเก่าแก่และการตกแต่งภายใน ได้รับการยกย่องว่างดงามสมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองนี้ ชมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตังคาเมน และงานศิลปะที่มีค่าไม่ต่ำกว่า 250,000ชิ้น มีอายุเก่าแก่เกือบห้าพันปีมาแล้ว
(หากต้องการเข้าชมมัมมี่ ซื้อบัตรผ่านประตู ท่านละ 100 อียิปต์ชั่นพาวน์)


ทัวร์อียิปต์


กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบไทย

บ่ายนำท่านต่อไปยัง ตลาดข่านแอลคาลิลี่ ซึ่งที่นี้มีร้านค้าจำนวนมากจำหน่ายจิวเวลรี่,ของที่ระลึก,เครื่องเทศ,เสื้อผ้า เชิญซื้อ “คาร์ทูซ” จี้ทำด้วยทองคำหรือเงินแกะสลักชื่อแบบภาษาอียิปต์โบราณ เพื่อเป็นของฝาก ในรูปทรงยาวเก๋ สวยแปลก แปลว่ามีอายุยืนยาว อดีตองค์ฟาโรห์ใช้สลักชื่อขององค์เองตามโบราณสถานและสุสานของพระองค์

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
พักผ่อนค้างคืนในโรงแรม MOVENPICK HOTEL CAIRO 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ไคโร – อาบูซิมเบล – อัสวาน (เรือสำราญ)

02.00เช็ค-เอ้าท์ ออกจากโรงแรมฯ (รับอาหารกล่องที่เคาน์เตอร์ต้อนรับด้านหน้า)

05.00จากนั้นออกเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางไป เมืองอบูซิมเบลโดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS407

07.40ถึง เมืองอาบูซิมเบล เดินทางต่อไปชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือ มหาวิหารรามเสสที่ 2 ซึ่งถือว่าเป็นวิหารที่สำคัญแห่งหนึ่ง ด้านหน้าวิหารจะมีรูปสลักซึ่งมีพระพักตร์ ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ตั้งอยู่ 4 องค์ตรงทางเข้าซึ่ง สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นที่บูชาแด่เทพอามุนรา ฮอรากาติ และสร้างวิหารใกล้เคียงกันสร้างเป็นเกียรติ์แก่ราชินีเนเฟอร์ตารี

10.00ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศอีกครั้งเพื่อเดินทางต่อไปยัง เมืองอัสวาน (Aswan)โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS410 (ท่านจะได้รับกระเป๋าใบใหญ่ที่นี้)

11.30เมื่อถึงสนามบินเมืองอัสวาน รับกระเป๋าเรียบร้อย
นำท่านเข้าพักในเรือสำราญขนาดใหญ่ ล่องไปตามแม่น้ำไนล์มีห้องพักหรูระดับ 5 ดาว

บ่ายรับประทานอาหารกลางวันในเรือสำราญ

บ่ายนำท่านเดินทางสู่ วิหารฟิเลย์ เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีไอซิส ระหว่างทางแวะชมแหล่งหินแร่แกรนิต ที่เก่าแก่และเสาหิน โอเบลิก ที่ยังสร้างไม่เสร็จ หากสร้างเสร็จเมื่อยกขึ้นตั้งจะเป็นเสาโอเบลิก ที่สูงที่สุดใน อียิปต์ จากนั้นนําท่านออกเดินทางไปลงเรือเฟลุคคา เรือใบเสาเดี่ยวที่ ท่อง รอบเกาะ ลมพัดเย็นสบายตลอดทาง จากนั้นเดินทางกลับเรือใหญ่

20.00รับประทานอาหารเย็น และพักค้างคืนบนเรือ **เรือล่องต่อไปยัง เมืองคอมออมโบ เมืองเล็กๆที่อยู่ระหว่าง เมืองอัสวาน และ เอ็ดฟู สภาพตัวเมืองดูโบราณ กว่าไคโรหรืออัสวานอย่างเห็นได้ชัด ตัวบ้านเรือนส่วนใหญ่สูงเพียงหนึ่งหรือสองชั้น ฉาบปูนและทาสีต่าง ๆ ***โปรแกรมบนเรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามการเดินเรือแต่เที่ยวครบคะ***


ทัวร์อียิปต์


วันที่ห้า คอมออมโบ- เอ็ดฟู

เช้ารับประทานอาหารเช้าในเรือ
จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปชม วิหารคอมออมโบ (เรือเทียบท่าวิหารไม่ต้องต่อรถ) เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าสององค์คือ เทพโซเบค มีเศียรเป็นจระเข้ เทพเจ้าแห่งลำน้ำและความอุดมสมบูรณ์ วิหารอยู่ด้านขวามือ ส่วนวิหารทางด้านซ้ายบูชาเทพฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหยี่ยว เทพเจ้าแห่งการต่อสู้และความกล้าหาญ จากนั้นเรือล่องต่อไปยัง เมืองเอ็ดฟู

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ในเรือ

บ่ายนำคณะชม วิหารเอ็ดฟู (เมื่อเรือมาถึงวิหารต้องนั่งรถม้าต่อไปที่วิหารประมาณ 10 นาที รถม้า 1 คัน จะนั่งประมาณ 4 คน) สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าฮอรัส ซึ่งสร้างด้วยหินสีดำ นำท่านกลับสู่เรือใหญ่

20.00รับประทานอาหารเย็นในเรือ หรือร่วมงาน และ พักค้างคืนบนเรือ เรือล่องต่อไปยัง เมืองลุคซอร์ ผ่านไปทางประตูน้ำอีสน่าล๊อค ซึ่งเมือง ลุคซอร์อยู่ทางตอนใต้ของเมืองไคโร กว่า 650 กิโลเมตร
วันที่หก ลุคซอร์

เช้ารับประทานอาหารเช้าในเรือ
ออกเดินทางโดยรถยนต์เพื่อเที่ยวชม เมืองลุคซอร์ นำท่านเดินทางไปชมเขตเวสต์แบงค์ หรือเมืองทางฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าไนล์ และหุบเขากษัตริย์ เป็นสุสานขององค์ฟาโรห์ที่ซ่อนอยู่ตามเนินเขาเตี้ยๆ ประกอบด้วยหลุมประมาณ 62 หลุม ไม่รวมหลุมตุตันคาเมน (ซึ่งท่านที่ต้องการชมหลุมตุตันคาเมน ต้องชำระเงินเพิ่มจำนวน 120 อียิปต์ชั่นพาวน์ กรุณาแจ้งความจำนงกับหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า)

จากนั้นนำไปชม วิหารฮัสเชฟสุต ที่ตั้งอนุสรณ์สถานที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัปเชปซุท หรือที่รู้จักกันในนามของ “ราชินีหนวด” ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกคนสินท “เซเนมุท” มากกว่า 3500 ปี และรูปปั้นยักษ์แมมม่อน อดีตเป็นที่ตั้งของสุสานของฟาโรห์โฮเทปที่ 3 เกิดแผ่นดินไหว ทำให้วิหารพังลงมา เหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร เท่านั้น
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเรือ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย


ทัวร์อียิปต์


เย็นรับประทานอาหารเย็น และชมการแสดงพื้นเมือง ที่เรียกว่า Belly Dance ระบำหน้าท้องและพักค้างคืนบนเรือ


ทัวร์อียิปต์


วันที่เจ็ด ลุคซอร์ - ไคโร

07.30รับประทานอาหารเช้าในเรือ หลังจากนั้นเช็ค-เอาท์ ออกจากเรือ

08.30ออกเดินทางโดยทางรถยนต์ เพื่อเที่ยวชมเขตตะวันออก ของ เมืองลุคซอร์ ชม วิหารคาร์นัค เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง 10 หลัง มหาวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแด่เทพอมอน-รา เมื่อกว่า 3600 ปี มาแล้ว จากนั้น ฟาโรห์องค์ต่าง ๆ ได้สร้างเพิ่มขึ้นจากของเดิม ขอให้ท่านจินตนาการถึงความยิ่งใหญ่อลังการของวิหารว่าชาวอียิปต์โบราณ สามารถสร้างและขนย้ายหินด้วยวิธีใด และ วิหารลุคซอร์ ซึ่งมีทางเดินเชื่อมต่อถึงกัน ข้างทางเดินประดับประดาด้วยสฟิงซ์ ที่ มีส่วนหัวเป็นแพะ และตัวเป็นสิงโตหมอบ เพื่อสรรเสริญเทพเจ้าอมอน-รา เช่นเดียวกัน


ทัวร์อียิปต์


13.30รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

16.00นำท่านเดินทางสู่สนามบินลุคซอร์ เพื่อบินกลับสู่ เมืองไคโร

18.20คณะออกเดินทางสู่ กรุงไคโร โดยเที่ยวบิน MS360

19.30ถึงสนามบินไคโร // นำท่านต่อเครื่องบินเพื่อบินกลับกรุงเทพฯ (อาหารค่ำอิสระภายในสนามบิน)

23.15ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยเที่ยวบิน MS960
วันที่แปด กรุงเทพฯ

12.40คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินอียิปต์แอร์
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
3. ค่าห้องพักโรงแรมในเมืองไคโร ระดับ 5*++รวมทั้งสิ้น 3 คืน และเรือ ระดับ 5* รวม 3 คืน
4. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
7. ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์
8. ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
9. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
2.ค่าขี่อูฐ 15 – 30 USD ขึ้นอยู่กับการต่อรอง
3. ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิดหลังใหญ่ 100 L.E และหลังอื่นๆ ประมาณ 30 L.E.
4. ค่าเข้าชมมัมมี่ 11 พระองค์ที่พิพิธภัณฑ์อิยิปต์ ประมาณ 100 L.E.
5. ค่าเข้าหลุมตุตันคาเมน ที่หุบผากษัตริย์ประมาณ 100 L.E.
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ,ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ฯลฯ
7. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น 2 USD และ 3 USD ตามลำดับต่อท่านต่อวัน รวม 35 USD/ท่าน
8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความเหมาะสม
9. ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าบนเรือ 6USD/ท่าน (หัวหน้าทัวร์เก็บเพื่อชำระให้กับทางเรือโดยตรงคะ)

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่ไม่สามารถ จัดกรุ๊ปทัวร์อียิปต์ได้ถึง 15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3.เนื่องจากรายการทัวร์อียิปต์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับตราวีซ่า
(วีซ่าใช้เวลานาน ดังนั้นขอให้ท่านส่งพาสปอร์ตแบบสแกนมาก่อนคะ)
2. รูปถ่าย ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 ใบ และต้องเป็นรูปถ่ายที่มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น
3. หลักฐานการงาน กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นพนักงานบริษัทฯ ออกหนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ที่ระบุตำแหน่งและวันที่ลาหยุดพร้อมมีตราประทับของบริษัทฯ
***** สำคัญมาก จะต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนา และประทับตราบริษัทเป็นสำคัญ ***** (ไม่รับหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทฯ)
กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
4. หลักฐานการเงิน จดหมายรับรองทางการเงิน จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมตราประทับจากทางธนาคาร ( 1 ท่าน 1 ชุด กรณีของเด็กให้ใช้ของผู้ปกครองแยกชุดกัน โดยต้องระบุชื่อของเด็กว่าจะอยู่ในการรับผิดชอบของผู้ปกครอง)
5.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ หมายเหตุ การยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศอียิปต์บางครั้งสถานทูตอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม เช่นใบทะเบียนสมรส ,ใบหย่าร้างฯลฯ ขึ้นกับดุลยพินิจของสถานทูต

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1.กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2เดือน พร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด
***(ยื่นวีซ่าใช้เวลานานกว่าปกติ ประมาณ 1 เดือน)
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการยื่นวีซ่าประมาณ 30 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
3.กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
4.การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 45 วัน ** ก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำ งวดแรก
5.กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน ** บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก100 % ของค่าทัวร์


สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์อียิปต์ Egypt Nile Cruise ล่องเรือสัมผัสดินแดนแห่งสายน้ำไนล์ 8 วัน 5 คืน
ชื่อลูกค้า: อีมเล์:  เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์อียิปต์ ทัวร์ล่องเรือ ทัวร์อียิปต์ไนล์ครู๊ซ ทัวร์อียิปต์ดีที่สุด
TOP