ไฮไลท์ทัวร์อิสราเอล - จอร์แดน ทริปเดียว เที่ยว 2 ประเทศ เที่ยวจอร์แดน อิสราเอล10 วัน

 

Egyptair   มาตรฐานโรงแรม:
10 วัน   7 คืน
yes มีหัวหน้าทัวร์ไทย
yes รวมประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
yes ปลอดภัยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคารบริษัทฯ
บริษัททัวร์

Tour Highlights

ทริปเดียว เที่ยว 2 ประเทศ ทัวร์จอร์แดน อิสราเอล The Holy Land ทัวร์อิสราเอล & จอร์แดน 10 วัน สุดคุ้ม !!
อิสราเอล ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็น แหล่งกำเนิดของ 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนายูดาย และศาสนาอิสลาม ความแตกต่างด้านศาสนา และวัฒนธรรม ทำให้ดินแดนแห่งนี้ถูกเรียกว่า ดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ The Holy Land และโบราณสถานที่สำคัญทางด้านศาสนาจอร์แดน ดินแดนมิตรไมตรี - สันติภาพแห่งตะวันออกกลาง ร่วมฉลองความยิ่งใหญ่ของ มรดกโลก มหานครเพตร้า..
ขออภัย รายการทัวร์นี้ หยุดการบริการชั่วคราว จึงไม่สามารถระบุวันเดินทาง และราคาได้

 

รายละเอียด: ไฮไลท์ทัวร์อิสราเอล - จอร์แดน ทริปเดียว เที่ยว 2 ประเทศ เที่ยวจอร์แดน อิสราเอล10 วัน

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ ”Q14” ประตู 8 ชั้น 4 สายการบินอียิปต์แอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
(สายการบินอนุญาตโหลดกระเป๋าท่านละ1ใบไม่เกิน23กิโลกรัม+ถือขึ้นเครื่องบินไม่เกิน7กิโลกรัม)
วันที่สอง กรุงเทพ – ไคโร - เทล อาวีฟ - เซซาเรีย – นาซาเร็ท

00.55เหิรฟ้าสู่ประเทศอียิปต์ โดยเที่ยวบิน MS961 (เสิร์ฟอาหาร 2 มื้อ บนเครื่อง)

05.05ถึงสนามบินนานาชาติไคโร เพื่อนำท่านต่อเครื่องบินสู่ ประเทศอิสราเอล

08.55เครื่องบินออกสู่กรุงเทล อาวีฟ เมืองหลวงประเทศอิสราเอล โดย 4D054

11.55ถึงสนามบิน เบนกูเรียล (Ben Gurion Airport) นำท่านชม เมืองเทล อาวีฟ (Tel Aviv City Tour) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการพาณิชย์ การท่องเที่ยว ริมฝั่งทะเลเมดิเตอเรเนียน จากนั้นเดินทางเลียบริมทะเลสู่ เมืองซีซาเรีย ชมเมืองซีซาเรีย (Caesarea) เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเล กษัตริย์เฮรอดมหาราชทรงสร้างเมืองนี้ อุทิศให้แก่ซีซาร์แห่งโรม ส่วนหนึ่งของเมืองจมลงไปในทะเล แต่ก็ได้มีการขุดค้นบูรณะส่วนที่เหลือไว้อย่างดี มีทั้งโรงละคร (Roman Theater) กำแพงคูเมืองสมัยโบราณ ให้เราได้ศึกษาความมหัศจรรย์ของเมืองนี้คือท่อส่งน้ำ ที่นำน้ำสำหรับอุปโภคส่งเข้ามาสู่ตัวเมืองมีความยาวกว่า 70 กิโลเมตร ได้เวลาเดินทางต่อสู่ เมืองนาซาเร็ท

ค่ำนำท่านเช็คอินท์เข้าโรงแรม ....... Hotel Nazareth 4* หรือเทียบเท่า ภายในเมืองนาซาเร็ท
รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมฯ
วันที่สาม นาซาเร็ท –อัคโค – เบตชีอัน – เบธเลเฮ็ม – เยรูซาเล็ม

เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์
เดินทางขึ้นสู่ทางตอนเหนือสู่ เมืองอัคโค (Akko) ซึ่งเป็นที่ตั้งมั่นสุดท้ายของนักรบครูเสด ก่อนจะถูกล้อมในปี ค.ศ.1291และชมตัวเมืองเก่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 2001

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้น เดินทางโดยรถโค้ชสู่ เบตชีอัน (Beit Shean) นครโรมันที่เคยรุ่งเรืองในอดีต ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นซากแห่งอารยธรรมเพราะภัยธรรมชาติซึ่งถูกค้นพบว่าเคยมีโรงละคร,ฮิปโปโดรม (Hippodrome) หรือสนามแข่งม้าแบบกรีก, ศูนย์สุขภาพ และ คาร์โด (Cardo) ซึ่งหมายถึงถนนที่ทอดยาวจากเหนือจรดใต้ของนครโรมัน ซึ่งจะพาดผ่านกองทหาร และมีตลาดและร้านค้าเรียงรายอยู่สองข้างทาง โดยถนนคาร์โดสายหลักจะถูกเรียกว่า คาร์โด แม็กซิมัส (Cardo Maximus)

จากนัhนเดินทางสู่ เมืองเบธเลเฮ็ม (Bethlahem) ดินแดนที่ครอบ- ครองโดยปาเลสไตน์ เดินทางไปยัง ทุ่งหญ้าคนเลี้ยงแกะ (Sheperd s Field) ที่ทูตสวรรค์มาบอกข่าวการประสูติของพระเยซูแก่คนเลี้ยงแกะ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ The Church of Nativity ซึ่งสร้างครอบสถานที่ประสูติของพระเยซู เป็นสถานที่ที่ถูกเก็บรักษาให้รอดพ้นจากการถูกทำลายโดยผู้ครอบครองชาติแล้วชาติเล่าได้อย่างน่าอัศจรรย์ นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเยรูซาเล็ม

เย็นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก .........ระดับ 4 ดาว ภายในเมืองเยรูซาเล็ม
รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม
วันที่สี่ เนินเขามะกอก-โกลเด้นเกท-สวนเกทเสมนี-โบสถ์นานาชาติ-กำแพงร้องไห้-เวีย โดโลโรซา

เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางสำรวจเมืองศักดิ์สิทธิ์ โดยเริ่มต้นจาก เนินเขามะกอก (Mount of Olives) ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว โดยเมื่อมองลงไปยังด้านล่าง จะเห็นเมืองเก่าได้อย่างชัดเจนและที่สำคัญ วิวจากเนินเขามะกอกสามารถมองเห็นอนุสรณ์สถานโดมทอง(Dome of the Rock) วิว ซึ่งเป็นมัสยิดที่สำคัญของชาวมุสลิม มีรูปทรงแปดเหลี่ยม และตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญอันดับ 3 ของโลกมุสลิม (โดมและมัสยิดไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้ถือนับถือศาสนามุสลิมเข้าภายในพื้นที่บริเวณรอบๆ)

ชม ประตูโกลเด้น เกท (Golden Gate) อันเป็นความเชื่อของคริสต์ศาสนิกชนที่ว่า พระเยซูจะฟื้นคืนชีพ ณ ประตูแห่งนี้ จากนั้น เดินไปยังโบสถ์รัสเซีย ชมความงามของโบสถ์ของศาสนาคริสต์ นิการออร์ธอด็อกซ์ และเนินเขานี้ ยังเป็นที่ที่พระเยซูทรงพยากรณ์ถึงความพินาศของกรุงเยรูซาเล็มอีกด้วย จากนั้น จะนำท่านชม สวนเกทเสมนี (Gethsemne) ซึ่งมีต้นมะกอกเก่าแก่ถึง 8 ต้นที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เชื่อกันว่าเป็นต้นมะกอกสมัยพระเยซู, สุสานของนางมารี และโบสถ์นานาชาติ (The All of Nations Church) ซึ่งได้ชื่อนี้มาจากการที่มีประเทศต่างๆถึง 16 ประเทศ ในการร่วมก่อสร้างโบสถ์แห่งนี้

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายเดินทางเข้าสู่ เมืองเยรูซาเล็มเก่า เยี่ยมชมกำแพงร้องไห้ (Wailing Wall หรือ Western Wall) ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นสถานที่ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากที่สุดในโลก และพระเจ้าจะคอยฟังคำขอของผู้ที่มาสวดอ้อนวอน ณ กำแพงแห่งนี้ และ โดมทอง

จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่เส้นทางในการตามรอยพระเยซูก่อนที่จะทรงถูกตรึงด้วยไม้กางเขน ตามถนน เวีย โดโลโรซา (Via Dolorosa) จนถึง พระคูหาศักดิ์สิทธิ์ (Holy Sepulcher) ซึ่งชาวคริสต์นิกายคาธอลิค เชื่อว่ามีอุโมงค์ฝังศพที่นี่ นำท่านชม สุสานกษัตริย์ดาวิด (King David s Tomb) ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิว มีมงกุฎเงินแห่งโทราซึ่งแสดงว่านี่คือ หลุมฝังศพของกษัตริย์ดาวิด แล้วเข้าชมห้องอาหารมื้อสุดท้าย (The Last Supper) ที่พระเยซูทรงร่วมรับประทานอาหารกับเหล่าสาวกเป็นครั้งสุดท้าย

ค่ำเข้าพักที่ ................Hotel Jerusalem 4*หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม
วันที่ห้า เยรูซาเล็ม –ยาดวาเชม –มาซาดา– เจริโก

เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ พร้อมเช็คเอ้าท์
นำชมอนุสรณ์สถาน Yad Vachem ที่สร้างเพื่อระลึกถึงชาวยิวที่เสียชีวิตในระหว่างสงครามโลกรูปภาพที่ถ่ายจากค่ายกักกันต่างๆในยุโรป แสดงให้เห็นความโหดร้ายของทหารนาซีในการพยายามทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของชนชาติอิสราเอลซึ่งเป็นชนชาติของพระเจ้าทำให้เราตระหนักถึงพระสัญญาที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้าต่ออับราฮัม ประเทศอิสราเอลได้รับการสถาปนาเป็นประเทศอีกครั้งหนึ่งในปี ค.ศ. 1948 ชาวยิวทั่วโลกได้ทยอยกลับประเทศร่วมกันสร้างชาติขึ้นใหม่ จนเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยี การเกษตร และอื่น ๆ อย่างรวดเร็ว

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นไปชม ป้อมมาซาดา (Masada) สร้างระหว่างปี103-76 ก่อนคริสตกาล เดิมเป็นวังที่กษัตริย์เฮรอดสร้างไว้ เพื่อเป็นที่หลบภัยของตนเอง และครอบครัวต่อมาเมื่อโรมันกวาดล้างชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็มในปี ค.ศ.73 ชาวยิวกลุ่มหนึ่งได้หลบหนีขึ้นไปซ่อนตัวอยู่ในป้อมแห่งนี้ประวัติศาสตร์ได้จารึกความกล้าหาญของชาวยิว 976 คนที่เลือกการตายมากกว่าที่จะยอมตกเป็นเชลยของกองทัพโรมัน

เย็นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก .........Hotel 4*ภายในเมืองเจริโก
รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม
วันที่หก เจริโก – ข้ามด่าน – มาดาบา –เม้าท์เนโบ –เพตร้า

เช้าตรู่รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านเดินทางสู่ด่านเพื่อข้ามเข้าสู่ประเทศจอร์แดน(ลูกค้าต้องเข็นกระเป๋าข้ามด่านด้วยตนเอง) กระบวนการอาจจะช้าบ้างตามการทำงานของคนท้องถิ่น

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางสู่ มาดาบา หรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถ์กรีกออโธดอกซ์ แห่งเซนต์จอร์จถูกสร้างในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้นแสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ

นำท่านเดินทางชม เมาท์เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพ ของโมเสส ผู้นำชาวยิวส์เดินทางจากอิยิปต์มายังเยรูซาเลม ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายใจเก็บสิ่งของต่าง ๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายที่สำคัญคือภาพที่ โป๊บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได้ประกาศให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้อย่างชัดเจน
ได้เวลาเดินทางสู่เมืองเพตร้าใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง

ค่ำเช็คอินท์และรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม...4*ภายในเมืองเพตร้า
วันที่เจ็ด เพตร้า – วาดิรั่ม

เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ พร้อมเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมฯ
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเพตร้า (ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07) มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปีเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งชาวอีโดไมท์ จวบจนกระทั่งถึงยุครุ่งเรืองเฟื่องฟูในการเข้ามาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล – ปี ค.ศ 100 และได้เข้ามาสร้างอาณาจักร, บ้านเมือง ฯลฯ จนกระทั่งในปีค.ศ. 106 นครแห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันที่นำโดย กษัตริย์ทราจัน และได้ผนึกเมืองแห่งนี้ให้เป็นหนึ่งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออกนครเพตร้าถึงคราวล่มสลายเมื่อหมดยุคของอาณาจักรโรมันทำให้ชาวเมืองนั้นละทิ้งบ้านเมืองจากกันไปหมดทิ้งให้เมืองแห่งนี้รกร้างไปพร้อมกับการพังทลายของเมืองหลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งจนสูญหายนับพันปีจวบจนในปี ค.ศ. 1812 นักสำรวจเส้นทางชาวสวิส นาย โจฮันน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์ ได้ค้นพบนครศิลาแห่งนี้ และนำไปเขียนในหนังสือชื่อ “TRAVEL IN SYRIA” จนทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน

เตรียมเดินทางเข้าสู่ เมืองโบราณเพตร้า โดย นำท่านขี่ม้า (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว และเป็นธรรมเนียมที่ต้องมีค่าทิปให้แก่เคนจูงม้าท่านละ 3 USD ต่อท่าน ต่อเที่ยว แต่ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ สนในกรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์) ประมาณ 800 เมตรบนถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่หน้าเมือง พร้อมชมทัศนียภาพรอบข้างที่เป็นภูเขาทั้งสองฝั่งที่มีรูปร่างหน้าตาต่างกันออกไป

นำท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง SIQ เส้นทางมหัศจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ำเมื่อหลายล้านปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อย ๆ และ สิ่งก่อสร้าง รูปปั้นแกะสลัก ต่างๆ เช่น รูปปั้นเทพเจ้าต่างๆ, รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งลำเลียงน้ำเข้าสู่เมือง ฯลฯ สุดปลายทางของช่องเขาพบกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ ( EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที่1-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั้น เป็นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ได้ถูกออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อิยิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลาง และ ห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวาเดิมทีถูกเชื่อว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์อิยิปต์ แต่ภายหลังได้มีการขุดพบทางเข้าหลุมฝังศพที่หน้าวิหารแห่งนี้ ทำให้นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีได้ลงความเห็นตรงกันว่า น่าจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับผู้ปกครองเมือง, ใช้เป็นสถานที่ทำพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นสุสานฝังศพของผู้ปกครองเมืองและเครือญาติ เดิมชมสุสานต่างๆ ของชาวนาบาเทียน, สุสานกษัตริย์ ฯลฯชมโรงละครโรมัน (ROMAN THEATRE) ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นั่งเท่ากันและมีความสมดุลย์ได้อย่างน่าทึ่ง สันนิษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมัยที่โรมันเข้ามาปกครอง ได้ต่อเติมและสร้างเพิ่มเติม มีที่นั่ง 32 แถว จุผู้ชมได้ประมาณ 3,000 คน / ได้เวลาเดินทางกลับออกนอกเมืองโบราณ

14.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นภายในเมืองเพตร้า
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์(เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวนาบาเทียนก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญที่เมืองเพตร้า)ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปีค.ศ.1916–1918 ทะเลทรายแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษที อีลอว์เรนซ์และเจ้าชายไฟซาลผู้นำแห่งชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุกรานเพื่อครอบครองดินแดนและต่อมายังได้ถูกใช้เป็นสถานที่จริงในการถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูดอันยิ่งใหญ่ในอดีตเรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการ์ได้ถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอื่นๆ มากกว่า 30 รางวัล นำแสดงโดย Peter O Toole, Omar Sharif ฯลฯ)

นำท่านนั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยาอากาศท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีส้มอมแดง อันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทรายนั้นปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์)ชมน้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็นสถานที่พักและคิดแผนการสู้รบกันพวกออตโตมัน (เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการให้ทิปท่านละ 3USD แก่คนขับรถ)

เย็นได้เวลาอันเหมาะสม นำทุกท่าน เดินทางเข้าสู่ทีพักกระโจม
นำท่านเข้าพัก แบบสไตล์แค้มกระโจม มีห้องน้ำในตัว – ภายในห้องกระโจมมีเตียงนอน แต่ไม่มีแอร์ที่พักในกระโจมอาจจะไม่มีแจ้งระดับ3หรือ4 ดาว

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนค้างคืนที่เต้นท์ภายในเมืองวาดิรั่ม
(คืนนี้กรุณาแยกกระเป๋าสำหรับว่ายน้ำเดดซีซึ่งจะมีรองเท้าแตะ,ผ้าเช็ดตัว,ยาสระผม,ครีมอาบน้ำ,ชุดเล่นน้ำ)
วันที่แปด วาดิรั่ม – เดดซี – อัมมาน

เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในแค้มป์ (ท่านสามารถนำอาหารที่ท่านชอบมาเสริมได้ด้วยคะ)
ได้เวลาเดินทางสู่ทะเลเดดซีใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมง

บ่ายรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเดดซี (Dead Sea) ซึ่งเป็นที่ต่ำที่สุดของโลก อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลทั่วไปกว่า 400 เมตรน้ำในทะเลนี้เค็มกว่าน้ำทะเลปกติถึง 10 เท่า จนได้ชื่อว่า “ทะเลเกลือ” เพราะมีปริมาณแร่ธาตุต่างๆ มากกว่า เช่น ไอโอดีน 10 เท่า แมกนีเซียม 15 เท่า โบรมีน 20 เท่า ทำให้เกิดความหนาแน่นมากจนท่านสามารถลอยตัวได้โดยไม่จม แม้จะว่ายน้ำไม่เป็นก็ตาม

ให้อิสระท่านว่ายน้ำและหมักโคลนตามอัธยาศัย กรุณาฟังคำแนะนำจากไกด์ก่อนการลงเล่นน้ำ//ไม่รวมค่าเช่าล็อกเกอร์และค่าเช่าผ้าเช็คตัว ค่าโคลนหมักตัวฯลฯ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม....เดดซี 4*
วันที่เก้า อัมมาน - เจอราช – อัมมานซิตี้ทัวร์ - ไคโร - สุวรรณภูมิ

เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ พร้อมเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมฯ
นำท่านเดินทางขึ้นสู่ทางเหนือของประเทศจอร์แดน เพื่อชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา” เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้างใน ราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี้ชื่อว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี้ได้ถูกแผ่นดินไหว ครั้งใหญ่ทำลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจากนั้นก็ได้สูญหายไปเป็นนับพันปี ชม ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นำท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ ชม โอวัลพลาซ่า สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุส ฯลฯ โรงละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์ เพียงพูดเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา ชม วิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจำเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้นพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับทำพิธีบวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี้ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นในนำท่านเดินเข้าสู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใช้เข้า-ออกเมืองแห่งนี้ บนถนนนั้นยังมีริ้วรอยทางของล้อรถม้า, ฝาท่อระบายน้ำ, ซุ้มโคมไฟ, บ่อน้ำดื่มของม้า ชม น้ำพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้ มีที่พ่นน้ำเป็นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจำซุ้มด้านบนของน้ำพุ ฯลฯ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมานเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนภูเขา 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า , เมืองใหม่, ย่านธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ย่านคนรวย ฯลฯ ผ่านชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่าง ๆรอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็นโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดน จุผู้ชมได้ถึง 6,000 คน และ ตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง อันแปลกตายิ่งนัก ผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ที่สอง (RAGHADAN PALACE), ที่ตั้งอยู่บนภูเขามีทำเลที่สวยงามมากที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด

16.00นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมบินกลับสู่กรุงเทพฯ

20.15เครื่องบินออกเดินทางกลับสู่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์ โดย MS702

20.45ถึงสนามบินไคโร นำท่านต่อเที่ยวบินเพื่อบินกลับกรุงเทพฯ

22.45เครื่องบินออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน MS960
วันที่สิบ สุวรรณภูมิ

12.35เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรู้ลืมเลือน


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสายการบินอียิปต์แอร์ ชั้นประหยัด
2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 3-4* รวม 7 คืนและค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าวีซ่าหมู่ประเทศอิสราเอล และวีซ่าประเทศจอร์แดน(คณะเดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์จอร์แดนไม่ต้องทำวีซ่า)
6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
7. บริการน้ำดื่ม 2 ขวดต่อวันต่อท่าน
8. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
9. รวมค่าโหลดกระเป๋า1ใบไม่เกิน23กิโลกรัม

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าน้ำหนักเกินตามที่สายการบินกำหนด (อนุญาตโหลดกระเป๋า1ใบไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
2.ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
3.ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตู้ล็อคเกอร์ ที่เดดซี
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5.ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ,ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ นอกเหนือรายการ
6.ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ 3 USD / เที่ยว / ท่าน
7.ค่าทิปรถจิ๊บที่วาดิรั่ม ท่านละ 3 USD / เที่ยว / ท่าน
8.ค่าทิปมัคุเทศก์ และ พนักงานขับรถเฉลี่ย 3 และ 2 USD / ท่าน / วัน รวม 40 USD ตลอดทริป
9.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุภัยสงครามและภัยธรรมชาติต่าง ๆ
4. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว
5. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1.หนังสือเดินทางตัวจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่าง 2 หน้าขึ้นไป
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1.กรุณาจองล่วงหน้า พร้อมชำระงวดแรก 30,000 บาท
2.การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 60 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
3.กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 50 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
4.กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า30วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้น
** เงื่อนไขการจองทัวร์ ไม่สามารถใช้ได้กับช่วง Peak Season (สงกรานต์ , ปีใหม่ ) โปรดสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการจองทัวร์สำหรับช่วง Peak Season กับทางบริษัทอีกครั้ง**


สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามไฮไลท์ทัวร์อิสราเอล - จอร์แดน ทริปเดียว เที่ยว 2 ประเทศ เที่ยวจอร์แดน อิสราเอล10 วัน
ชื่อลูกค้า: อีมเล์:  เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์อิสราเอล ทัวร์จอร์แดน ทัวร์จอร์แดนเพตรา ทัวร์อิสราเอลจอร์แดน ทัวร์จอร์แดนอิสราเอล
TOP