ทัวร์ศรีลังกา 6 วัน ไหว้พระเขี้ยวแก้ว โปโลนนารุวะ ชมเมืองโบราณสิกิริยา ถ้ำดัมบูลลา

 

Srilankan Airlines   มาตรฐานโรงแรม:
yes มีหัวหน้าทัวร์ไทย
yes รวมประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
yes ปลอดภัยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคารบริษัทฯ
บริษัททัวร์

Tour Highlights

บริษัทแพลนเนทฯ ขอนำท่านเที่ยวทัวร์ศรีลังกา สู่ไข่มุกแห่งมหาสมุทรอินเดีย ความสัมพันธ์ ระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวไทยศรีลังกา ที่มีมายาวนาน ทำให้วัฒนธรรม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน และประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาหรือกรุงสุโขทัยที่ดูเหมือนจะคล้าย ๆ กัน พร้อมกับรอยยิ้มและไมตรีจิต น้ำใจของคนศรีลังกา ตลอดจนภูมิประเทศที่มีทิวทัศน์เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์และลักษณะประเทศคล้ายหยดน้ำ จนได้ชื่อว่า ไข่มุกแห่งมหาสมุทรอินเดีย ทำให้ควรค่าแก่การเดินทางไปเที่ยวทัวร์ศรีลังกาอย่างยิ่งพร้อมกับคำกล่าวที่ว่า อายุบวร Ayubowan ที่มีความหมายสวัสดี ให้ท่านสุขกายสบายใจ
ข้อดีของโปรแกรม พัก 4 ดาว โรงแรมที่มีสไตล์ มีเวลาพักผ่อนว่ายน้ำและเที่ยว 3 มรดกโลก
ขออภัย รายการทัวร์นี้ หยุดการบริการชั่วคราว จึงไม่สามารถระบุวันเดินทาง และราคาได้

 

รายละเอียด: ทัวร์ศรีลังกา 6 วัน ไหว้พระเขี้ยวแก้ว โปโลนนารุวะ ชมเมืองโบราณสิกิริยา ถ้ำดัมบูลลา

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ –โคลัมโบ – ดัมบูร่า

06.30 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ W สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ (Srilankan Airline) โหลดเช็คสัมภาระการเดินทางโดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระติดป้ายชื่อกระเป๋า และแจกบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

09.00 น.ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ UL403 สู่โคลัมโบ

10.55 น.ถึง โคลัมโบ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจลงตราและพิธีการทางศุลกากรแล้ว บริการจัดรถโค้ชปรับอากาศ
นำท่านเดินทางไปยัง เมืองดัมบูล่า (ระยะทางประมาณ 150ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.5 0- 5 ช.ม.)

12.00 น.ระหว่างทาง แวะ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เมืองดัมบูล่า ถือเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางของ ประเทศศรีลังกา เป็นเมืองที่มีถ้ำอยู่บนแท่นศิลาขนาด ใหญ่ และสูง 500 ฟุตบนฐานกว้าง 1ไมล์ เป็นที่ตั้งของวิหารศิลาอันเลื่องชื่อที่มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาล คือ วัดถ้ำดัมบุลลา กษัตริย์วาลากัมบาทรงเคยพำนักในถ้ำที่ดัมบุลลา ช่วงที่พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราธปุระ ต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จกลับขึ้นครองราชย์อีกครั้ง พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศิลาที่ทรงคุณค่าที่สุดในศรีลังกา ซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ถ้ำ ภายในถ้ำแรก มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ยาว 47 ฟุต แกะสลักจากแท่งหิน สำหรับในถ้ำที่ 2 มีพระพุทธรูปขนาดเท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่ถึง 150 องค์ นอกจากนี้ถ้ำอื่นๆ ยังมีภาพวาดสีน้ำบนเพดาน และรูปปั้นของพระพุทธรูป และพระพุทธเจ้าอยู่รอบๆ ซึ่งภาพสีน้ำบนเพดานมีอายุอยู่ในศตวรรษที่ 15-18 ถือเป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของชาวสิงหลชมถ้ำดัมบุลลา “DAMBULLA CAVE” วัดที่เจาะภูเขาเป็นถ้ำ สลักเสลาเป็นพระพุทธรูปไสยยาสน์ สร้างเจดีย์ภายในถ้ำคล้ายถ้ำอจันต้า-เอลลอร่าในอินเดีย อายุเกือบ 2,000 ปี มีภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงามได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกด้านศิลปวัฒนธรรม

ค่ำเข้าพักโรงแรมระดับ 4* หรือเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
วันที่สอง ดัมบูล่า - อนุราชปุระ – โปโลนารุวะ

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักพร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอนุราธปุระ(ระยะทางประมาณ 169 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 – 3
ช.ม.) ถึง เมืองอนุราธปุระ ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศศรีลังกา มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าพระพุทธศาสนาจากอินเดียเข้ามาตั้งมั่นที่เมืองนี้ นำชมเมือง มรดกโลกอนุราธปุระ ANURADHAPURA อดีตเมืองหลวงสำคัญที่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,200 ปี ท่านสามารถเห็นสภาพตัวเมืองเก่า หลังจากที่องค์การยูเนสโกได้ช่วยรัฐบาลศรีลังกาบูรณะศาสนะสถานต่างๆ ขึ้นมาใหม่
จากนั้นนำชม วัดอิสุรุมุณิยะ สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 3 เชื่อกันว่าพระมหินท์อรหันต์ ราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช ได้เคยมาจำพรรษาครั้งแรกในแผ่นดินของลังกาที่วัดแห่งนี้...
นำท่านกราบนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งได้ประดิษฐานมาตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชราว 2,250 ปีมาแล้ว ซึ่งเป็นหน่อ ที่พระนางสังฆมิตตาเถรี พระภิกษุณี อดีตราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งได้ นำหน่อพระศรีมหาโพธิ์นี้มาจากตำบลพุทธคยาประเทศอินเดียและเป็นหน่อที่แยกจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีอายุยาวนานที่สุดในโลก และเป็นต้นไม้ที่อายุยืนยาวนานกว่าต้นเดิม (ยังไม่เคยตายเลย) มีกำแพงล้อม 4 ชั้น ในพื้นที่ 4 ไร่ และแยกหน่อมาปลูกไว้รอบๆ45 ต้น เป็นบริวาร จนได้รับการบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊ค
นำท่านกราบนมัสการ พระมหาเจดีย์รุวันเวลิสายะ หรือที่เรียกว่า พระเจดีย์สุวรรณมาลิก ที่ใหญ่และงดงาม เป็นต้นแบบพระเจดีย์ทรงโอคว่ำ มีช้างล้อมรอบ 362 เชือก เป็นต้นแบบเจดีย์วัดช้างล้อม เมืองศรีสัชนาลัย สุโขทัย สูง 101 เมตร ชมโลหะปราสาท 1 ใน 3 แห่งของโลก กราบพระบรมธาตุพระรากขวัญเบื้องขวา (กระดูกไหปลาร้าของพระพุทธเจ้า)ที่ วัดถูปาราม

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย ออกเดินทางสู่...เมืองโปโลนนารุวะ(ระยะทางประมาณ 101 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ช.ม.) เมืองโปโลนนารุวะ เมืองมรดกโลกและเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของศรีลังกา อดีตเมืองหลวงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17 (ยุคก่อนสมัยสุโขทัย) และเป็นเมืองต้นแบบของอาณาจักรสุโขทัย ท่านจะได้ชมสถาปัตยกรรมการก่อสร้างศาสนสถานที่งดงามไปด้วย พุทธศิลป์ของลังกาที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง เช่น พระวิหารและพระเจดีย์ที่วัดถูปาราม ชม พระพุทธรูปหินแกะ ที่กัลวิหาร ที่มีพุทธลักษณะปางสมาธิ, ปางประทับยืนและปางพุทธไสยาสน์ ซึ่งสงบนิ่งเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระปัญญา สะท้อนออกมาจากงานพุทธศิลป์ ณ ศาสนสถานแห่งนี้ ชม เมืองโปโลนนารุวะ POLONNARUWA เป็นเมืองหลวงยุคทองของพุทธศาสนาและศิลปะที่ถ่ายทอดไปถึงดินแดนสุวรรณภูมิ ชม ปราสาทวิชยันตี สูง 7 ชั้น จำนวน 1,000 ห้อง และท้องพระโรงของพระเจ้าปรกรมพาหุมหาราช, ชม แผ่นหินมูนสโตน,ทวารบาลที่แกะสลักอย่างงดงามเป็นที่สุด ศิลปะลังกายุคทองที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว, ชมหอพระเขี้ยวแก้ว วัฏฏทาเค อัฏทาเค และหัฏทาเค ซึ่งเคยประดิษฐานพระทันตธาตุเมื่อยามที่โปโลนนารุวะยังเป็นเมืองหลวง
ชม สัตตมหาปราสาทจารึกมหึมาโปตกัล และพระพุทธรูปงาม ๆ อันเก่าแก่ประมาณค่ามิได้ในวิหารถูปาราม นมัสการพระอัฏฐารส วัดลังกาดิลกซึ่งเป็นต้นแบบพระพุทธรูปและวัดศรีชุมในสุโขทัย กราบพระพุทธรูปศิลาสี่อิริยาบถที่สลักลงบนหน้าผาหินมหึมา ณ วัดกัลวิหาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมระดับ 4* หรือเทียบเท่า พร้อมบริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
วันที่สาม โปโลนารุวะ – สิกิริยา – แคนดี้

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักพร้อมเช็คเอ้าท์

เช้า จากนั้น...เดินทางสู่ เมืองสิกิริยา (ระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ชม พระราชวังบนภูผาที่โดดเดี่ยว ท่ามกลางหมู่แมกไม้ล้อมรอบ ยืนท้าทายต่อสายลมแสงแดดมานานนับพันปี เป็นมรดกที่เสกสรรขึ้น เพื่อประทับรอยแห่งประวัติศาสตร์อันลี้ลับ
***กรุณาแต่งกายที่รัดกุมเพื่อขึ้นพิชิตยอดเขาสิกิริยาอันเลื่องชื่อ ขึ้นบันไดประมาณ 2,200 ขั้น***
เขาสิกิริยาอดีตเคยเป็นป้อมปราการระฟ้า นำท่านข้ามสะพานระหว่างคูเมืองที่กว้างใหญ่ ปัจจุบันปลูกดอกบัวสวยงามบริเวณคูน้ำ เดินผ่านสวนน้ำและโบราณสถานก่อนถึงเชิงเขาที่มีขั้นบันไดและมีที่พักเหนื่อยตลอดทางท่านจะได้ ชมภาพวาดสีเฟรสโก้รูปหญิงสาวชาวสิงหล มีอายุกว่า 1,000 ปี ชมพระราชวังบนยอดเขา สถานที่ลี้ภัยของพระเจ้ากัสสปะ กษัตริย์ผู้ชิงราชบัลลังก์ จากพระราชบิดา ชมภาพเขียนเพรสโก้นางอัปสรสวรรค์ บนหน้าผา ที่น่าอัศจรรย์และสวยงามไม่มีที่ใดเทียบ
ชม ลานสิงโต หรือ แท่นศิลาราชสีห์ อันเป็นช่องทางลับนำพระเจ้ากัสสปะ ขึ้นไปยังพระราชวังชั้นในบนยอดเขา เหลือฐานรากของพระราชวังอันยิ่งใหญ่ในอดีต สวนดอกไม้พร้อมสระว่ายน้ำ มีถ้ำที่ผนังถ้ำที่ยาว 140 เมตร สูง 40เมตรเต็มไปด้วยภาพวาดเก่าแก่ที่สุด ที่ยังอยู่ในสภาพดี เพราะเป็นภาพเขียนแบบ frescos หรือปูนเปียก ที่วาดลงบนปูนที่ฉาบผนังถ้ำให้เรียบก่อนวาดภาพ รูปวาดสีของชาวสิงหลนี้ เป็นภาพนางอัปสรขนาดเท่าตัวคนซึ่งมีสีสัสดใส ละเอียดอ่อน
จากนั้น พาคณะเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ (ระยะทางประมาณ 99 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) ณ เมืองนี้ มีบุคคล สถานที่ และสิ่งสำคัญควรคารวะและสักการะอีกมากมาย เช่น สมเด็จพระสังฆราช พระทันตธาตุ(พระเขี้ยวแก้ว)

เที่ยง รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร ท้องถิ่น
ถึง เมืองแคนดี้ .....เมืองแคนดี้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของศรีลังกา เมืองแคนดี้เป็นเมืองที่มีบริเวณภูมิประเทศสวยงามมากมีแม่น้ำทะเลสาบแวดล้อมด้วยภูเขาเป็นเมืองที่คนศรีลังกาภาคภูมิใจ เพราะถือว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ตะวันออกเลยทีเดียว
นำท่านเดินทางสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว หรือ วัดมัลลิกา ดาลดา แห่งเมืองแคนดี ประเทศศรีลังกา เป็นสถานที่ประดิษฐาน พระทันตธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือที่รู้จักกันในนาม พระเขี้ยวแก้ว เพียงองค์เดียวที่ปรากฏบนโลกมนุษย์ โดยมีหลักฐานรองรับความถูกต้องตรงตามพระคัมภีร์มหาวังศา ด้วยว่าพระทันตธาตุ หลังจากการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ มีอยู่ด้วยกัน 4 องค์ นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 9 พระเขี้ยวแก้วได้ประดิษฐานอยู่บนแผ่นดินแห่งนี้มาโดยตลอด มิเคยถูกนำออกนอกดินแดนเลย ตั้งแต่ถูกอัญเชิญมาจากชมพูทวีป โดยเจ้าหญิงเหมมาลา แห่งแคว้นกาลิงคะ เมื่อกว่า 1,700 ปีก่อน ชาวศรีลังกา ต่างถวายความเคารพต่อพระทันตธาตุอย่างสูงสุด โดยเชื่อกันว่าหากเมื่อใดพระเขี้ยวแก้วถูกนำออกนอกเกาะลังกาแล้วจะนำภัยพิบัติมาสู่ประเทศชาติ

ค่ำ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมระดับ 4* หรือเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
วันที่สี่ แคนดี้ – ไร่ชา -เนคอมโบ

07.00 น.บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์
พาคณะเข้าชม วัดพระเขี้ยวแก้วหรือ วัดมัลลิกา ดาลดา แห่งเมืองแคนดี
***การเข้าชมห้องพระธาตุเขี่ยวแก้วได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการได้อณุญาตจากวัดเท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันได้ ว่าจะสามารถเข้าชมได้ทุกคณะเดินทางได้***ได้เวลาพอสมควร พาคณะเดินทางไปยัง เมืองเนกอมโบ ระยะทางประมาณ 120 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 -4 ชม.

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านเดินทางไปยังไร่ชา ชมวิวที่เต็มไปด้วยไร่ชา ที่สวยงาม และแวะชมโรงงานผลิตชา ณ เนกอมโบ

ค่ำ เข้าพักโรงแรมระดับ 4* หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม
วันที่ห้า เนคอมโบ-โคลัมโบ

06.00 น.บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

07.00 น.ได้เวลาเดินทางกลับสู่ เมืองโคลัมโบ หรือ นครโคลัมโบ (ระยะทางประมาณ 55ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ช.ม.) ชื่อมาจากชื่อภาษาสิงหล เดิมว่า โคลาอัมบาโทตา (kola-amba-thota) แปลว่า ท่าเรือที่มีต้นมะม่วง ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ชาวโปรตุเกสดัดแปลงชื่อนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส โคลัมโบ เป็นเมืองหลวงทางการค้าและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศศรีลังกา มี อาณาเขตติดชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ยาวประมาณ 14 กิโลเมตร ชาวสิงหลเรียกโคลัมโบว่า “โคลอมบา”
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคารท้องถิ่น

บ่ายแวะชม วัดกัลณียา ชมมหาวิหารและเคยเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองเมื่อ 2,500 ปีชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามและพระพุทธรูปที่นำมาจากประเทศไทยไปประดิษฐานไว้
นำท่านชม วัดคงคาราม อันเป็นที่สังฆกรรมชมรูปปั้นสลักปูนอันสวยงามในวิหารและโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของศรีลังกา ภายในโบสถ์มีพระ ประธานองค์ใหญ่ เป็นพระพุทธรูปหางสมาธิทรงจีวรสีสดใส ด้านซ้ายสดุติดฝาผนังใกล้กับประตูทางเข้า มีพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ยกพระหัตถ์ขวาข้างเดียว สูงเกือบ 5 เมตร ทรงจีวรเหลืองสดใส มีวัตถุโบราณมากมาย คนศรีลังกาไม่ขโมยของวัด เพราะว่าเอาไปก็ไม่สบายใจตลอดชีวิต ไม่คุ้มกัน คนศรีลังกาเข้าใจธรรม ยึดมั่นในศีล 5 ที่ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดี ใช้เงินเท่าที่จำเป็น ไม่เที่ยวกลางคืน และเจริญในกุศล เมื่อเห็นใครทำกุศลก็จะร่วมอนุโมทนาด้วยการแสดงออกและกล่าวว่าจาสาธุการทุกครั้ง
ผ่านชม รัฐสภานครโคลัมโบ ผ่านย่านศูนย์กลางธุรกิจ,ย่านที่พัก Cinnamon Garden, อาคารรัฐสภา, ที่ทำการสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน, กรมการทหาร, ผ่านถนนริมหาดเลียบชายฝั่งทะเลไปยังย่านตลาดนัด, วัดฮินดู,โบสถ์คริสต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวดัตช์ในอดีตกาล, จัตุรัสอิสรภาพซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกในการเป็นเอกราชของศรีลังกาหลังจากตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรมากว่า 150 ปี

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.00 น.ได้เวลา พอสมควร พาทุกท่าน เดินทางสู่สนามบินนานาชาติโคลัมโบ
วันที่หก โคลัมโบ – กรุงเทพฯ

01.40 น.ออกเดินทางโดย สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 402 สู่กรุงเทพ

06.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์
2.ค่าภาษีสนามบินไทยและสนามบินศรีลังกา
3.ค่าห้องพักในศรีลังกา 4คืน
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
5.ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
6.ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
7.ค่าวีซ่าประเทศศรีลังกา 30 USD
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
3.ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
4.ค่าทริปหัวหน้าทัวร์ไทย เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
5.ค่าทิปพนักงานขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ประมาณ 35 USD ตลอดทริป

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่ไม่สามารถ จัดกรุ๊ปทัวร์ได้ถึง 20 ท่าน และ/หรือ
ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3.เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับตราวีซ่า

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1.กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด
2.ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการยื่นวีซ่าประมาณ 25 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
3.กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
4.การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 45 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำ งวดแรก
5.กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของค่าทัวร์


สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์ศรีลังกา 6 วัน ไหว้พระเขี้ยวแก้ว โปโลนนารุวะ ชมเมืองโบราณสิกิริยา ถ้ำดัมบูลลา
ชื่อลูกค้า: อีมเล์:  เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์ศรีลังกา ทริปศรีลังกา เที่ยวศรีลังกา ทัวร์ศรีลังกาไหว้พระเขี้ยวแก้ว
ส่งอีเมล์ ส่งไลน์@ ดาวโหลดทัวร์
TOP