ทัวร์ปากีสถาน ทัวร์แกรนด์ปากีสถานตอนเหนือ 13 วัน 11 คืน

 

Thai Airways   มาตรฐานโรงแรม:
13 วัน   11 คืน
yes มีหัวหน้าทัวร์ไทย
yes รวมประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
yes ปลอดภัยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคารบริษัทฯ
บริษัททัวร์

Tour Highlights

บริษัทฯ ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศปากีสถานค้นหาเสน่ห์แห่งหุบเขาและธรรมชาติ เทือกเขาที่รายล้อมและยิ่งใหญ่บนเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ สูงสลับเป็นยอดเด่นสง่ากับทะเลสาบที่เขียมดังมรกตและแม่น้ำสินธุที่มีความสำคัญ บนเส้นทางหลวงรถยนต์ที่สูงที่สุดในโลกบนถนนคาราโคลัมไฮเวย์ที่ถูกกล่าวว่าเป็น สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันดับ 8 ต่อด้วยเมืองฮุนซา เพื่อชมบรรยากาศบนยอดเขาอย่างใกล้ชิด จนรู้สึกเหมือนจะสัมผัสได้ ระหว่างทางสัมผัสธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยหุบเขาสูงยอดแหลมปกคลุมด้วยหิมะ อิสระให้ท่านชมความงามและเก็บภาพประทับใจของเขาฮอปเปอร์ ไปแวะหมู่บ้านโบราณอาติสฟอร์ท สถานที่พักผ่อนนำท่านเที่ยวเดินชมหมู่บ้านที่มีความเป็นอยู่อย่างราบเรียบของคนท้องถิ่น นำท่านแวะชมสะพานกิลกิต สะพานขึงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกด้วย

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

ทัวร์ปากีสถาน ทัวร์แกรนด์ปากีสถานตอนเหนือ 13 วัน 11 คืน (ราคา / ท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
1 มี.ค. 61 - 13 มี.ค. 61 85,900 85,900 85,900 15,000
จองทัวร์  
16 มี.ค. 61 - 28 มี.ค. 61 85,900 85,900 85,900 15,000
จองทัวร์  
6 เม.ย. 61 - 18 เม.ย. 61 85,900 85,900 85,900 15,000
จองทัวร์  

 

รายละเอียด: ทัวร์ปากีสถาน ทัวร์แกรนด์ปากีสถานตอนเหนือ 13 วัน 11 คืน

วันแรก กรุงเทพ – อิสลามาบัด

16.00คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 การบินไทย TG ROW D พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินท์

19.00ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG349 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

22.10เดินทางถึง อิสลามาบัด หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่โรงแรม
ที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สอง อิสลามาบัด – ตักศิลา – เปชวาร์

06.30รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านเดินทางสู่ ตักศิลา เมืองหลวงของแคว้นคันธาระ เมืองตักสิลา ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำฮินดูและแม่น้ำเชลัม เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีต เพราะตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมถึง ๓ เส้นทางที่มาบรรจบกัน

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โบราณคดีนครตักศิลา ก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 เพื่อเก็บรวบรวมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่ได้จากการขุดค้นเมืองตักศิลาเมืองหลวงของแคว้นคันธาระโบราณอันรุ่งเรืองด้วยศิลปะคันธาระ เหรียญเครื่องปั้นดินเผา พระพุทธรูป รูปเคารพศาสนาเชนและฮินดู
นำท่านชม ธรรมราชิกสถูป เป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดในปากีสถาน สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 3 ตั้งอยู่บนเนินเขาเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่พระองค์รวบรวมแล้วแบ่งเป็น 84,000 ส่วน จากนั่น เดินทางต่อสู่แห่งโบราณคดีสิรกัป เมืองตักศิลาแห่งที่ 2 ในพุทธศตวรรษที่ 4 ยุค จากนั่นเดินทางต่อสู่ เมืองโบราณวัดจัวเลียน ซากวัดในพระพุทธศาสนาที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดในตักศิลาสร้างในสมัยราชวงศ์กุศาณะราวพุทธศตวรรษที่ 7 มีกำแพงหินสูงใหญ่ล้อมรอบเจดีย์ประธานและห้องกุฏิเรียงรายในผังสี่เหลี่ยมจตุรัสและเจดีย์รายขนาดเล็ก ประดับประติมากรรมปูนปั้นพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์และสัตว์ในชาดก เช่นช้างเป็นต้น

บ่ายรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเปชาวาร์ เมืองนี้ชื่อเดิมในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาคือเมืองปุรุษปุระ ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศปากีสถานเป็นเมืองสำคัญมากอีกเมืองบหนึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนาประมาณ ๖๐๐ ปี

ค่ำ เนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม
วันที่สาม พิพิธภัณฑ์เปชาวาร์–ตักตาขท์ อี ไภ – หุบเขาสวัต

06.30รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เปชาวร์ ด้านในมีทั้งหมด 2 ชั้น ประกอบด้วยพระพุทธรูปแกะสลักหิน ยุคคันธาระจำนวนมากและหลักฐานชิ้นส่วนอื่นๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและเกี่ยวกับพระเจ้ากนิษกะได้เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่เมืองเปชวาร์แห่งนี้ พระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกรกิริยางานชิ้นเอกชิ้นหนึ่งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เปชาวาร์

บ่ายรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเที่ยวชม มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาที่ตาขท์ อี ไภ สถานที่แห่งนี้ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนายังไม่ทราบว่าเรียกชื่ออะไร ไม่ปรากฏในบันทึกของพระถังซำจั๋ง แต่เรียกกันในปัจจุบันนี้ว่า ตาขท์ อี ไภ นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองหุบเขาสวัต เมืองในที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขาหิมะและแม่น้ำสวัต หรือที่ปรากฏชื่อในประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาว่า เมืองอุทยาน
ได้เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำนำท่านเดินทางสู่โรงแรม ที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม
วันที่สี่ หุบเขาสวัต – ชีลาส

เช้ารับประทานอาหารเช้าพร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สวัต ที่รวบรวมพระพุทธรูปและโบราณวัตถุในแคว้นคันธาระเป็นพิพิธภัณฑ์ใหม่ปรับปรุงในปี 2009 เพราะว่าพิพิธภัณฑ์เก่าถูกแผ่นดินไหวในปี 2005 ทำให้วัตถุโบราณหลายชิ้นต้องสูญหายไป /

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านออกจาก หุบเขาสวัต ผ่านเข้าสู่เส้นทางคาราโคลัม Karakorum เส้นทาง เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและปากีสถานเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางคาราวานสายไหมในอดีต ถือว่าเป็นเส้นทางที่เรียกว่าได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันดับ 8 เหตุเพราะว่าเส้นทางการก่อสร้างที่ยากลำบากบนถนนที่สูงและผ่านภูเขามากมายประกอบต้องเผชิญกับ อากาศที่รุนแรงทำให้การสร้างถนนใช้เวลานานถึง 20 ปี ระหว่างเส้นทางท่านจะได้ชมธรรมชาติล้อมรอบหลากหลายด้วยหุบเขา-ทะเลสาบ-แม่น้ำ วิวสองข้างทางที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนผ่านหมู่บ้านเล็กๆ ที่คนท้องถิ่นอาศัยไม่มาก

ค่ำนำท่านเดินทางสู่โรงแรม ที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม
วันที่ห้า ชีลาส - คาลิมาบัด ฮุนซ่า

เช้ารับประทานอาหารเช้าพร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านเดินทางบนเส้นทางคาราโคลัมไฮเวย์ สู่ เมืองฮุนซา เพื่อชมบรรยากาศบนยอดเขาอย่างใกล้ชิด จนรู้สึกเหมือนจะสัมผัสได้ ระหว่างทางสัมผัสธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยหุบเขาสูงยอดแหลมปกคลุมด้วยหิมะและด้านล่างเป็นแม่น้ำใสไหลเย็น บ้านเรือนปลูกตามไหล่สันเขา ดอกไม้ป่าขึ้นกระจายแซมทั่วรอบๆบริเวณภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้และแม่น้ำ นำท่านแวะจอดชมวิวอันสวยงามของ ยอดเขาราคาโปชิ ยอดเขานังกาปาบัต และ ยอดเขาฮาราโมชและจุดเชื่อมต่อของสามเทือกเขาสำคัญของโลกคือเทือกเขาสำคัญของโลก คือ เทือกเขาโคลาโคลัม หิมาลัยและฮินดูกูฏ ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เดินทางต่อสู่ เมืองฮุนซา ด้วยความที่ธรรมชาติของ เมืองฮุนซา งดงามและสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก มีผลต่อพืชและผักผลไมล์ที่ปลูกไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีทำให้เมืองฮุนซาถือได้ว่าเป็นดินแดนที่มีประชากรอายุยืนยันยาวที่สุดในโลก

ค่ำนำท่านเดินทางสู่โรงแรม ที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม
วันที่หก คาลิมาบัด ฮุนซ่า - ทิวเขาฮอปเปอร์ ดุยเกอร์

เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านเปลี่ยนรถเป็นรถจิ๊บมุ่งหน้าไปทิว เขาฮอปเปอร์ ประมาณ 40 กิโลเมตรระหว่างทางหุบเขาฮอปเปอร์ที่สวยงามยังได้พบกับความงดงามของกราเซียฮอบเปอร์ ในแนวเทือกเขาคาราโคลัม อิสระให้ท่านชมความงามและเก็บภาพประทับใจกันพอสมควร จากนั่นเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมือง
นำท่านชม ป้อมบัลติท ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่เหนือเมืองคาริมาบัด ด้านบนของป้อมท่านจะมองเห็นวิวพาโนรามา ของเมืองคาริมาบัดที่จะเห็นแบบ 360 องศา จากนั่นเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านโบราณอาติสฟอร์ท หมู่บ้านดั้งเดิมในสมัยที่เส้นทางการค้าสายไหมเจริญรุ่งเรือง พ่อค้านำสินค้ามาจำหน่ายและใช้เป็นสถานที่พักผ่อนนำท่านเที่ยวเดินชมหมู่บ้านที่มีความเป็นอยู่อย่างราบเรียบของคนท้องถิ่น

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ได้เวลาเดินทางต่อสู่ ดุยเกอร์ ที่ท่านสามารถสัมผัสยอดเขาแบบใกล้ชิด

ค่ำนำท่านเดินทางสู่โรงแรม ที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม
วันที่เจ็ด ดุยเกอร์ – คุนจิราบ พาส – พาสสุ

ปลุกตื่น นำท่านชมความงามยามเช้าของพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก พระอาทิตย์กระทบยอดเขาหิมะ
ชมทัศนียภาพยอดเขาที่มีรูปร่างโดดเด่นแปลกตา ชมยอดเขาทั้งหมู่ภูผาประกอบด้วย ราคาโปชิพีค,โกลเดินพีค ,อุลตร้าพีค,ดิรานพีค,มูโลไจแอนติ้งพีค

เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์
เดินทางผ่านอุโมงค์ที่แข็งแกร่งตัดผ่านที่เป็นความร่วมมือระหว่างปากีสถานและจีนระหว่างทาง ผ่านชม ทะเลสาปอัตตาบัด ที่เกิดจากดินสไลด์ และปิดตัวลงมาปิดเส้นทางน้ำตอนเหนือของหมู่บ้าน ทำให้เกิดเป็นทะเลสาปยาว ระหว่างทางชมยอดทิวเขาคล้ายเหมือนยอดเขาโบสถ์ เดินทางต่อสู่ด่านคุนจิราบพาส ช่องทางการค้าที่สูงที่สุดในโลก นำท่านถ่ายรูปบนด่านพรมแดน พรมแดนตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคุนจิราบ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.1986 เป็นต้นมา เป็นเขตอุทยานพืชพันธุ์ไม้ป่าและสัตว์สงวนที่หาดูได้ยาก

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองพาสสุ บนเส้นทางคาราโคลัม ระหว่างทางแวะถ่ายรูปเทือกเขาพาสสุซึ่งมีแนวเขาธรรมชาติที่งดงาม ชม กราเซียพาสสุ บนธรรมชาติป่าไม้อุดมสมบูรณ์ เห็นสีสันของต้นไม้ทั้งไม้พุ่มและไม้ยืนต้นที่เปลี่ยนสีต่างๆ เมืองพาสสุตั้งอยู่บนความสูง 2,400 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่างธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ 2แห่งคือ ธารน้ำแข็งสีดำบาทูร่า และธารน้ำแข็งสีขาวพาสสุ

ค่ำนำท่านเดินทางสู่โรงแรม ที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม
วันที่แปด พาสสุ – กิลกิต

เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกิลกิต เป็นเมืองโบราณในเส้นทางสายไหมและเส้นทางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากอินเดียไปสู่เอเชีย

บ่ายรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ถึง เมืองกิลกิต นำท่านแวะชม สะพานกิลกิต สะพานขึงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียยาว ปัจจุบันมีการทำนุบำรุงสะพานนี้ไว้เพื่อให้เข้าถึงจินตนาการเส้นทางสายไหมในสมัยก่อน ชม พระพุทธรูป Kargah เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักบนหน้าผา เป็นพระพุทธรูปในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 7

ค่ำนำท่านเดินทางสู่โรงแรม ที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม
วันที่เก้า กิลกิต – เบชาม

เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบชาม ทางตอนใต้ ใช้เส้นทางคาราโคลัมไฮเวย์ ระหว่างทางแวะจุดจอดชมวิวระหว่าง เทือกเขาคาราโคลัม เทือกเขาหิมาลัย และ เทือกเขาฮินดูกูด แวะจุดจอดรถระหว่างทางแวะชมโขดหินจารึกภาพเขียน เส้นสายไหมทางการค้าที่เมืองชาติอัลจะตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมในอดีตที่เคยมีพ่อค้ามากมายผ่านไปมา

บ่ายรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เดินทางต่อสู่ เมืองเบชาม ชมวิวทิวทัศน์ใบไม้ที่หลากสีสันพร้อมทิวเขาต้นไม้สูงใหญ่ตามแนวภูเขาและยอดยอดเขานังกาปาบัต ตัดเลียบบนแม่น้ำสินธุโดยตลอดเส้นทาง ผ่านวิวทิวเขา หมู่บ้านทีทำการเกษตรแบบริมเขาตลอดเส้นทาง

ค่ำนำท่านเดินทางสู่โรงแรม ที่พักระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม
วันที่สิบ เบชาม – อิสลามาบัด

เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านเดินทางสู่เมืองหลวง อิสลามาบัด บนถนนเส้นทางคาราโคลัมไฮเวย์

บ่ายรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองหลวง อิสลามาบัด ซึ่งเป็นเมืองใหม่ ถนนกว้างขวางและมีความทันสมัย นำท่านชม มัสยิดไฟซอล ใจกลาง เมืองอิสลามาบัด ซึ่งเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจุคนได้ถึง 100,000 คน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งในตลาดท้องถิ่น

เย็นรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ค่ำนำท่านเดินทางสู่โรงแรม ที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม
วันที่สิบเอ็ด อิสลามาบัด – ละฮอร์ – เหมืองเกลือ – พิธีมอบธง หรือช้อปปิ้ง

เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านชมเมืองหลวง อิสลามาบัด ที่มีผู้คนอาศัยมากที่สุดและเป็นเมืองที่ทันสมัยย้ายจากเมืองการาจีที่อยู่ทางตอนใต้ จากนั้นได้เวลาเดินทางสู่ เมืองละฮอร์ ระหว่างทางแวะชมเหมืองเกลือ ด้านในมีอากาศหนาวเย็นจากเกลือเกาะเป็นน้ำแข็งทำให้รัฐบาลพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย

บ่ายรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองละฮอร์ โดยใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 ชั่วโมง จากนั่น ช่วงเย็นนำท่านเข้าสู่ด่านชายแดนระหว่างปากีสถานและอินเดียเพื่อดูพิธีการมอบธงระหว่างสองประเทศ และความเข้มแข็งของทหารปากีสถาน
(กรณีที่รถติดมากการจราจรไม่เอื้ออำนวยจะเปลี่ยนช้อปปิ้งที่ตลาดท้องถิ่นในเมืองละฮอร์แทน)

ค่ำนำท่านเดินทางสู่โรงแรม ที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม
วันที่สิบสอง พิพิธภัณฑ์ ลาฮอร์– ป้อมปราการ– ชมสุเหร่าบัดซาฮิ – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ
พิพิธภัณฑ์เมืองลาฮอร์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศปากีสถานด้านในมีสิ่งของทางประวัติศาสตร์ที่มีค่ามากมายได้ถูกแสดงไว้ ซึ่งมีห้องแสดงโชว์หลายห้อง จากนั่นนำท่านชม ป้อมปราการ แห่งลาฮอร์ ซึ่งเป็นมรดกโลกตามคำประกาศของยูเนสโก้ถูกสร้างในศตวรรษที่ 11 หลังคริสตกาล

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ชม สุเหร่าบัดซาฮิ หรือ สุเหร่าหลวง ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสุเหร่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้านหน้าของสุเหร่าเป็นลานกว้าง มีหอสวดมนต์ที่จุคนได้ราวสองพันคนลานกว้างของมัสยิดนี้จุคนได้ราวห้าหมื่นคน สุเหร่าบัดซาฮิถูกปล่อยให้รกร้างเกือบ 100 ปีและได้รับการบูรณะให้อยู่ในสภาพที่เห็นในปี พ.ศ. 2503

เย็นรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองละฮอร์ สนามบินใหม่
วันที่สิบสาม ุสุวรรณภูมิ

06.25ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ– อิสลามาบัด//ละฮอร –กรุงเทพฯ โดยการบินไทย
2.ค่าที่พักโรงแรมระดับ 2-4ดาว พักห้องละ 2คืน รวม 11คืน (บางเมืองบนเขาดีที่สุดคือ2*)
3.ค่าอาหารตามที่กำหนดในโปรแกรม และน้ำดื่มสะอาดตลอดการเดินทาง
4.ค่ายานพาหนะ และค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
5.หัวหน้าทัวร์ไทย นำจากกรุงเทพฯ
6.ค่าวีซ่าสำหรับท่องเที่ยวประเทศปากีสถาน 1,300 บาทต่อท่าน
7.ค่าประกันการเดินทางเงื่อนไข 1ล้านบาทตามที่บริษัทประกันกำหนด
8.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปคนขับรถ

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าขนกระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัม ตามที่แอร์ไลน์กำหนด
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น, ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารนอกรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์
3.ค่ากล้องถ่ายรูปทุกๆ พิพิธภัณฑ์
4.ค่าทัวร์หัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน

หมายเหตุ

1.บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเปลี่ยนแปลงราคา ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองอันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยวได้ตามรายการ
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่สายการบินปรับเปลี่ยนราคาสายการบิน หรือกรณีที่คณะผู้เดินทางต่ำกว่ากำหนด
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าวีซ่า, ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว
4.เมื่อท่านได้ตกลงจองทัวร์กับบริษัทฯ แล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1.พาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
2.รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว อายุไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
3.สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนา
4.ใช้เวลาในการดำเนินการ 5วันทำการ
6.หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1.ชำระมัดจำ 20,000 บาท
2.ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

การยกเลิก
1.ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันทำงาน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
2.กรณียกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 45 วันทำงาน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของราคาทัวร์
3.ถ้ายกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด


สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์ปากีสถาน ทัวร์แกรนด์ปากีสถานตอนเหนือ 13 วัน 11 คืน
ชื่อลูกค้า: อีมเล์:  เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์ปากีสถาน ทัวร์ปากีสถานตอนเหนือ ทัวร์ปากีสถาน-คาราโครัม
TOP