ทัวร์จีน ทัวร์หวงซาน จิ่วหัวซาน หมู่บ้านโบราณหงชุน เจียงเหลียง 9 วัน

 

Thai Airways   มาตรฐานโรงแรม:
9 วัน   6 คืน
yes มีหัวหน้าทัวร์ไทย
yes รวมประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
yes รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถเรียบร้อยแล้ว
yes เน้นเที่ยวครบ ไม่ลงร้านรัฐบาล
yes ปลอดภัยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคารบริษัทฯ
บริษัททัวร์

Tour Highlights

ขอนำท่านเดินทางสู่ดินแดนพุทธภูมิ ไหว้พระขอพร ชมเมืองโบราณที่ได้รับมรดกโลก เซี่ยงไฮ้ - โจวจวง - ซูโจว - จิ่วหัวซาน – หวงซาน - เมืองโบราณหงชุน - เมืองโบราณเฉิงข่าน - ล่องเรือชมระเบียงภาพเขียน “แม่น้ำซินอานเจียง” สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน – ไหว้พระบนเขาจิ่วหัวซาน 4 มหัศจรรย์ ต้นสนแปลก, ทะเลหมอก, หินประหลาด, ธารน้ำใสสะอาด – เขาหวงซาน ชมหมู่บ้านโบราณหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรม-หมู่บ้านโบราณหงชุน เที่ยวเจาะลึก ไม่รีบเร่ง โรงแรม ที่พัก คัดสรรอย่างดี บริการโดยไกด์คุณภาพชำนาญเส้นทาง ไม่ลงร้านรัฐบาล ราคารวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถเรียบร้อยแล้ว

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

ทัวร์จีน ทัวร์หวงซาน จิ่วหัวซาน หมู่บ้านโบราณหงชุน เจียงเหลียง 9 วัน (ราคา / ท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
26 พ.ค. 61 - 3 มิ.ย. 61 66,900 64,900 65,900 12,000
จองทัวร์   เต็ม ปิดกรุ๊ป 
18 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61 66,900 64,900 65,900 12,000
จองทัวร์   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 พ.ค 

 

รายละเอียด: ทัวร์จีน ทัวร์หวงซาน จิ่วหัวซาน หมู่บ้านโบราณหงชุน เจียงเหลียง 9 วัน

วันเดินทาง : 26 พ.ค. - 3 มิ.ย. / 18 - 26 ต.ค.

วันที่แรก สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ H ประตู 4 โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG662 โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอย ต้อนรับและอำนวยความสะดวก
วันที่สอง สุวรรณภูมิ- เซี่ยงไฮ้ - โจวจวง (เวนิสตะวันออก) – ซูโจว

00.30ออกเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ TG662

05.45เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ ได้รับการขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก”
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณโจวจวง( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชม.) เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีคลองเล็กคลองน้อยหลายสายไหลตัดผ่านทั่วหมู่บ้าน ได้รับฉายาว่า “ยอดหมู่บ้านกลางน้ำแห่งเจียงหนาน”ตัวบ้านเรือนเก่าๆกำแพงขาว หลังคาดำริมคลองให้บรรยากาศเหมือนย้อนไปในยุคสมัยโบราณ

นำท่านเดินทางเท้าแวะชมบ้าน เจ้าสัวเสิ่น (Shen s House) ได้ยินชื่อเจ้าสัวเสิ่นเชื่อว่าบางคนอาจจะคุ้นกับชื่อนี้เพราะเมื่อหลายปีก่อนมีการนำภาพยนตร์ชุดเรื่อง “เสิ่นว่านซาน คนจนสู้แล้วรวย” มาฉายในไทย แม้จะไม่ดังมากก็สร้างกำลังใจแก่ผู้ชมได้ดีในการไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ภายในบ้านริมน้ำหลังใหญ่สร้างในสมัยราชวงศ์ชิง นอกจากสถาปัตยกรรมจีนที่ถูกออกแบบอย่างดีแล้ว ในบางจุดจะมีช่องเล็กๆไว้สำหรับให้คนที่อยู่ชั้นบนได้มองเห็นห้องโถงด้านล่างเพื่อสอดส่องแขกผู้มาเยือน

จากนั่นนำท่าน ถ่ายรูปกับจุดทัศนียภาพอันดับหนึ่งของเมืองก็คือ สะพานคู่ (Shuang Qiao)ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีสะพานสองสะพานเชื่อมต่อกันทอดข้ามหัวโค้งคลองคล้าย เปรียบเสน่ห์มนตราของเมืองเวนิสประเทศอิตาลี ทำให้เมืองริมแม่น้ำลำคลองในเอเชียที่มีบรรยากาศคล้ายๆกันจะถูกขนานนามเปรียบเทียบว่าเป็นเวนิสตะวันออก ตัวบ้านเรือนเก่าๆกำแพงขาว ริมคลองให้บรรยากาศเหมือนย้อนไปในยุคสมัยโบราณ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว ใช้เวลาประมาณ 30นาที ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี มีสุภาษิตจีนกล่าวไว้ว่า “ในฟากฟ้ามีสวรรค์ ในแผ่นดินมีซูโจว หังโจว” เป็นเพราะว่าเมืองนี้มีชื่อเสียงเรื่องสวนและคฤหาสน์จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกถึง4แห่งเป็นเมืองที่มีแม่น้ำและลำคลองมาก บ้านเรือนประชาชนสร้างอยู่ริมแม่น้ำเป็นส่วนใหญ่และยังได้ขึ้นชื่อว่า “เมืองแห่งสาวงาม” ในอดีตฮ่องเต้หลายพระองค์ของราชวงศ์หมิงและชิงชอบเดินทางจากเมืองหลวงที่ปักกิ่งมาท่องเที่ยว ซึ่งในอดีตได้ชื่อว่า “เจียงหนาน” อุดมไปด้วยพืชพรรณธัญญาหารและสาวเจียงหนานที่มีความงามเป็นเลิศ ให้ท่านได้สัมผัสทัศนียภาพสองข้างทาง

จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ วัดฉงหยวน Zhong Yuan Templeเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ อยู่ในเขตเมืองซูโจว ภายในวัดมีเนื้อที่กว้างใหญ่มาก มีตำหนักและสิ่งก่อสร้างต่างๆ มากมาย ให้ท่านได้นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม ปิดทองมีความสูงถึง 33เมตร ถือว่าเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม ทรงยืนที่อยู่ในตำหนักที่สูงที่สุดในจีน

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พักค้างคืนที่โรงแรม Holiday inn Youlian Hotel Suzhou หรือเทียบเท่า
หมายเหตุกรณีมีเวลาเหลือนำท่านเดินเล่นชมบรรยากาศเมือง ณ ยามค่ำคืนที่ ถนนคนเดินชานถัง Shantang Historical Street ถนนสายประวัติศาสตร์ที่มีอายุมากกว่าพันปีถนนที่มีพิธีการเฉลิมฉลองต่างๆ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
วันที่สาม ซูโจว –จิ่วหัวซาน – สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน

เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ พร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านเดินทางสู่เทือกเขา จิ่วหัวซาน หรือ ภูเก้าวิจิตร (ประมาณ 5 ชั่วโมง) แห่งมณฑลอันฮุย เป็น 1 ใน 4 พุทธคีรีของจีนที่เป็นปูชนียสถานทางพุทธศาสนาของจีน และเป็นเขตทัศนียภาพงดงามมาก บนเขามีวัดจำนวน 80 กว่าแห่งมีพระภิกษุและภิกษุณีกว่า300รูป ที่เป็นเอกลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาของเขาจิ่วหัวซานแห่งนี้

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำชม สวนพุทธธรรม จิ่วหัวซาน ซึ่งมีพื้นที่กว่า 1.89 ล้านตารางเมตร ใช้ทุกสร้างทั้งสิ้น 1,600 ล้าหยวน สวนพุทธธรรมแห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมเมื่อปีค.ศ. 2012 ให้ท่านได้ กราบนมัสการองค์รูปปั้นกษิติครรภ์โพธิสัตว์ (หรือองค์ตี้จ้างหวาง) กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก มีความสูง 99 เมตร ที่มาของความสูง 99 เมตรเนื่องมาจากตรงกับอายุตอนมรณภาพขององค์ตี้จ้างหวาง นี้นั่นเอง โดยภายในองค์ตี้จ้างหวางนี้ แบ่งออกเป็น 12 ชั้น ซึ่งด้านในจะจัดเก็บอัฐิ และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พักผ่อนค้างคืนในเมืองจิ๋วหัวซาน WUXISHANSE HOTEL JIUHUASHAN (พัก 2 คืนติดกัน)
(โรงแรมด้านล่างภูเขาไม่นอนบนภูเขา)
วันที่สี่ จิ่วหัวซาน – วัดฮั่วเฉิง – วัดโร่วเซินเตี้ยน – วัดร้อยปี

เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ พร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านเดินทางสู่ เขาจิ่วหัวซาน โดยรถบัสของอุทยาน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวที่โด่งดังของเขาจิ๋วหัวซานอยู่ที่ยอดเขาเทียนภาย(แท่นฟ้า) ยอดเทียนถาย Tiantai เป็นยอดเขาหลักของภูเขา จิ่วหัวซาน มีความสูงจากระดับน้ำทะเล1,300กว่าเมตรมีคำกล่าวว่า “ไม่ได้ขึ้นยอดเขาเทียนภายเท่ากับยังมาไม่ถึงจิ่วหัวซาน” ชมทิวทัศน์รอบข้างจะเห็นภาพท้องฟ้าและพื้นดินรวมเป็นหนึ่ง เห็นแม่น้ำแยงซีเกียงอยู่ลิบๆ ลมภูเขาที่เย็นสบายพัดผ่าน ต้นสนทำให้เกิดเสียงราวกับเสียงคลื่นทะเล มีลักษณะแปลกตา มีหินก้อนใหญ่มหึมาสลักตัวอักษรไว้3ตัวว่า “มิใช่แดนมนุษย์” เหมือนท่านอยู่ ณ แดนสวรรค์ ชม วัดฮั่วเฉิงซือ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดบนเขาจิ่วหัวซาน สร้างขึ้นเป็นวัดแบบเรียบง่ายโดยภิกษุเป่ยตู ในสมัยราชวงศ์จิ้น ถือเป็นวัดแรกในพุทธคีรีจิ่วหัวซาน มีพื้นที่ 3,500 ตารางเมตร ในราวปี ค.ศ. 756-758 สมัยราชวงศ์ถัง ได้มีการบูรณะอาคารวิหารครั้งใหญ่ และได้ตั้งชื่อใหม่ว่า "วัดฮั่วเฉิง" การก่อสร้างวิหารมีลักษณะพิเศษคือใช้ไม้ล้วนประกอบแบบเข้าลิ่มไม่ใช้ตะปู ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในมีสิ่งประหลาดตาหลายสิ่งด้วยกัน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เดินทางสู่ วัดพระองค์แท้ หรือ ตำหนักโย่วเซินเตี้ยน วัดโบราณสร้างในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 757) วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ซึ่งฝังอัฐิของพระภิกษุชาวเกาหลีชื่อจินเฉียวเจวี๋ย (KIM KIAO KAK) ซึ่งชาวพุทธจีนมีความเชื่อว่าท่านคือภาคหนึ่งของกษิติครรภ์โพธิสัตว์ "ตี้จ้างหวางผู่ซา" พระโพธิสัตว์ประจำเขาจิ่วหัวซาน ให้ท่านได้กราบนมัสการและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์

จากนั่นนำท่านชม วัดไป่ชุ่ยกง “พระวิหารร้อยปี” Baisuigong อันโด่งดัง ซึ่งแผ่นป้ายเหนือประตูของพระวิหารมีตัวอักษรสีทองสิบตัวความว่า “พระราชทานนามว่า พระวิหารร้อยปีอารามคุ้มครองบ้านเมืองหมื่นปี” วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4ของจิ่วหัวซานสร้างในศตวรรษที่ 16 เดิมชื่อวัดไจ้ซิงอัน เล่ากันว่าในช่วงสมัยราชวงศ์หมิงมีพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่าหวูเซี่ยเดินทางมายังเขาจิ่วหัวซานเมื่ออายุ 26 ปีและได้บำเพ็ญเพียรอย่างหนักเป็นเวลา 100 ปีในถ้ำบนภูเขาที่แทบจะไม่ปรากฏร่องรอยของผู้คนหลังจากท่านมรณภาพได้ 3 ปีผู้คนจึงได้พบกายเนื้อของท่าน ในถ้ำพระบนภูเขาเห็นว่าท่านเป็นพระพุทธองค์กลับชาติมาเกิดจึงได้นำทองมาปิดร่างของท่านเพื่อไว้บูชา หลังจากจักรพรรดิหมิงฉงเจินได้ขึ้นครองราชย์และได้ทราบก็ได้
พระราชทานนามให้ท่าน “นิรมาณกายของพระโพธิสัตว์” ทำให้วัดเล็กๆสำหรับบูชาแท่นแห่งนี้อบอวลไปด้วย ควันธูปและมีผู้คนมาสักการะมากมาย / ได้เวลานำท่านลงจากเขา โดยรถบัสอุทยาน

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พักผ่อนค้างคืนในเมืองจิ๋วหัวซาน WUXISHANSE HOTEL JIUHUASHAN
หมายเหตุคืนนี้กรุณาจัดเตรียมเสื้อผ้าใส่กระเป๋าใบเล็กเพื่อเตรียมพักบนเขาหวงซานพรุ่งนี้1คืน กรุณาจัดใบเล็กที่สุด เนื่องจากโรงแรมไม่มีการขนกระเป๋าให้ ควรเป็นเป็นหิ้วหรือสะพาย เท่านั้น หากต้องการคนขนกระเป๋าจะมีบริการ ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของกระเป๋า ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์
วันที่ห้า จิ่วหัวซาน – หวงซาน

เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านเดินทางสู่ เขาหวงซาน (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2.5 ชม.) ตั้งอยู่ทางใต้ของแม่น้าแยงซีในมณฑลอันฮุย ภูเขาหวงซานมีภูมิประเทศสวยงาม ได้รับคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี ค.ศ.1990 เขาหวงซานมียอดเขารวมทั้งหมดประมาณ 72 ลูก น้ำตกใหญ่ 2 แห่ง และลำธาร 24 สาย นำท่านขึ้นสู่เขาหวงซานโดยกระเช้าด่านไท่ผิง นำท่านเที่ยวชมบริเวณโดยรอบของอุทยาน ชมทะเลเมฆ ทะเลหินและมวลหมู่ต้นสน ชมความงดงามต้นสนที่มีอายุตั้งแต่ 800ปีขึ้นไปมีรูปลักษณ์ที่แปลกตาแผ่กิ่งก้านเขียวชะอุ่มต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มีถึงเขาหวงซานอย่างอบอุ่น

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านชมความงดงามที่ธรรมชาติเสกสรรขึ้นเป็น หวงซาน ประกอบด้วย ต้นสนรูปร่างแปลกประหลาดสวยงาม ก้อนหิน รูปร่างแปลกตาตามจินตนาการ ทะเลเมฆที่ลอยปกคลุมทั่วเขา และน้าพุร้อน สมกับสำนวน “ไป 5 ภูกลับมาไม่มองภูเขา ไป หวงซาน กลับมาไม่มองภู” ของนักเดินทางจีน “สีวีเสี่ยเค่อ” สมัยราชวงศ์หมิงที่ได้ไปสัมผัส นำท่านชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ เขาหวงซาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆ

ข้อแนะนำการเดินบนเขาหวงซาน
1.เดินช้าๆ 2.ติดเป็นใบเล็กๆที่มียา น้ำดื่ม ขนมฯลฯ 3.เวลาเดินควรมองทางไม่มองวิว ถ้าหยุดมองวิวไม่ควรเดิน 4.อากาศบนเขาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางทีมีแดด มีฝนหมวก ดังนั้นควรเตรียมความพร้อมก่อนการเดินเขา

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / พัก XIHAI HOTEL HUANGSHAN หรือเทียบเท่า
วันที่หก หวงซาน - ยอดเขากวงหมิงติ่ง – เมืองโบราณหงชุน

เช้าตรู่ดูพระอาทิตย์ขึ้นบนหวงซาน ชมบรรยากาศบนยอดเขาที่หาดูได้ยาก

เช้ารับประทานอาหารเช้าพร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านขึ้นจุดชมวิวที่สวย ยอดเขากวงหมิงติ่ง สูงจากระดับน้ำทะเลราว 1,800 เมตร เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสองของเขาหวงซาน ชมทะเลหมอกและต้นสนรูปร่างแปลกตาที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ชมหินบินมา ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ที่หน้าผา เป็นที่อัศจรรย์ใจแก่ผู้พบเห็นว่าหินก้อนนี้ทำไมถึงตั้งอยู่ได้ ท่านจะได้เห็นขุนเขาเป็นรูปร่างต่างๆบ้างเป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน คล้ายวานร คล้ายเจ้าแม่กวนอิม
/ ได้เวลานำท่านลงเขาจาก เขาหวงซาน โดยกระเช้า ของอุทยาน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ด้านล่างเขา
นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโบราณหงชุน หมู่บ้านแห่งนี้น่าสนใจเป็นอย่างมาก ให้ท่านสัมผัสและซึมซับถึงความเป็นอยู่ของชาวจีนโบราณที่ยังคงรักษาบ้านเรือน และวิถีชีวิตอันงดงาม นำท่านชม หมู่บ้านโบราณหงชุน หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 2000 หมู่บ้าน"หงชุน" มีประวัติศาสตร์กว่า 800 ปี เมื่ออดีตเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของลูกหลานคนใน "สกุลวัง" ปัจจุบันหมู่บ้านหงชุนมีบ้านเรือนจำนวนกว่า 100 หลังคาเรือน ที่ยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิงไว้อย่างสมบูรณ์ ได้รับการขนานนามว่า "หมู่บ้านในภาพวาดพู่กันจีน บ้านเรือนเหล่านี้ปลูกสร้างได้อย่างกลมกลืน และผสมผสานด้วย รูปแบบการก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมโบราณ ที่ก่อสร้างตัวบ้านด้วยโครงไม้ ล้อมด้วยกําแพงอิฐ ดูแข็งแรงทนทาน และที่สะดุดตาเป็นพิเศษก็คือ บ้านเรือนแต่ละหลัง จะมีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยประติมากรรมไม้แกะสลัก อิฐแกะสลัก และรูปสลักหินต่างๆ ที่งดงาม และมีสีสันแบบเรียบๆ ไม่ฉูดฉาดตา แต่กลับมีเสน่ห์ชวนให้หลงใหลน่ายลเป็นอย่างยิ่ง /

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พัก HUANGSHAN QISHU FAIRYLAND INTERNATIONAL HOTEL
วันที่เจ็ด หมู่บ้านซิตี้ -หมู่บ้านเฉิงข่าน – ซุ้มประตูโค้งโบราณถังเย่ - ถุนซี - ถนนโบราณเหล่าเจีย

เช้ารับประทานอาหารเช้าพร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองโบราณ ซิตี้ Xidi อีกเมืองที่ได้รับความสนใจ และได้รับมรดกโลกตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองอีเสี้ยนไปทางทิศตะวันออก 8 กิโลเมตร นับว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความเก่าแก่ มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานนับพันปี หมู่บ้านแห่งนี้โอบล้อมรอบด้วยความงดงามของภูเขาทั้ง 4 ด้าน เมื่อครั้นเดินเข้าไปยังตัวหมู่บ้าน ก็ได้สัมผัสกับภาพของบ้านเรือนที่ปลูกสร้างดูแปลกตา แต่งดงามยิ่ง มีลำธาร 2 สายจากทางเหนือและทางตะวันออกไหลมาบรรจบกันทางตอนใต้ของหมู่บ้านภายในหมู่บ้านมีตรอกเล็กซอยน้อยแผ่ขยายไปทั่วทั้งหมู่บ้าน มีทางเดินที่ทอดตัวไปตามแนวริมลำธาร และมีถนนหนทางเดินในหมู่บ้านที่เปรียบได้เหมือนกับเป็นกระดูกสันหลังของหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ เดิมที บริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของลูกหลานคนใน "สกุลหู" มาก่อน ต่อมาได้มีการพัฒนาและเจริญขึ้นจนถึงขีดสุดราวคริสต์ศตวรรษที่ 14-19 และปัจจุบันนี้ ในหมู่บ้านมีบ้านเรือนที่ได้รับการอนุรักษ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ถึง 200 หลัง ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนที่มีชีวิตเหมือนเมื่อครั้งสมัยราชวงศ์หมิงและชิง บ้านเรือนเหล่านี้ปลูกสร้างได้อย่างกลมกลืน และผสมผสาน นำท่านชมหมู่บ้านเฉิงข่าน หนึ่งในหมู่บ้านแสนงามราวภาพวาดฝึพู่กันจีนของแดนฮุยโจว(ถิ่นวัฒนธรรมฮุยโจว อยู่บริเวณตอนใต้ของมณฑลอานฮุยต่อเนื่องกับทางตอนเหนือของมณฑลเจียงซี ภาคกลางด้านตะวันออกของจีน) เฉิงคันชุน ได้รับการยกย่องจากปราชญ์จูซี (สมัยราชวงศ์ซ่งใต้) ว่าเป็น “หมู่บ้านอันดับหนึ่งแดนเจียงหนาน” เป็นถิ่นฐานของชาวตระกูลหลัว(หรือแซ่ล้อ) เป็นหนึ่งในถิ่นกำเนิดของพ่อค้าฮุยซาง มีชื่อเสียงเรื่องการพาณิชย์ มีประวัติการก่อตั้งมายาวนานตั้งแต่ปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกและยังคงอนุรักษ์แบบแผนบ้านเรือนโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิงไว้ได้อย่างสมบูรณ์ จนได้รับการยกย่องให้เป็น “พิพิธภัณฑ์แบบแผนบ้านเรือนฮุยโจว” ชื่อของหมู่บ้านมาจากคัมภีร์อี้จิง ที่ว่า “คันคือหยาง” “เฉิงคือยิน สองพลังรวมประสาน “ฟ้าดินเป็นหนึ่งเดียว” วางผังหมู่บ้านเป็นแผนภูมิปากว้า หรือโบ้ยข่วย บนสองธารน้ำ ถนนห้าสาย เก้าสิบเก้าซอย อิงเขา แนบน้ำ ประหนึ่งเขาวงกตอันน่าทึ่งและน่าค้นหายิ่งนัก

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ชมซุ้มประตูโค้งโบราณถังเย่ ซึ่งเป็นซุ้มโค้งประตูโบราณที่ใหญ่ที่สุดของจีน สร้างในราชวงศ์หมิงและชิง ..หมู่ซุ้มประตูเกียรติยศ ถังเยว่ ของตระกูลเป้า เรียงราย 7 ซุ้ม ได้รับพระราชทานให้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง 3ซุ้มและราชวงศ์ชิง 4 ซุ้ม มีชื่อเสียงสูงสุดในเขตหมู่บ้านวัฒนธรรมฮุยโจวและมีเพียงหนึ่งเดียวของประเทศจีนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ (ส่วนใหญ่จะถูกทุบทำลายในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรม) สะท้อนให้เห็นถึงเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ของบรรพชนตระกูลเป้า ที่เจริญต่อเนื่องมายาวนานถึง 18 รุ่นที่ล้วนถูกปลูกฝังอบรมให้ดำเนินวิถีชีวิตตามคติธรรมของบรมครูขงจื่อ-เมิ่งจื่อ-จูซีอย่างน่ายกย่อง ทั้งในเรื่อง ของ -ซื่อสัตย์จงรักภักดี เสี้ยว - กตัญญูกตเวทิตา เจี๋ย -เกียรติภูมิศักดิ์ศรี และ อี้ –คุณธรรมดั่งเรื่องราวที่บันทึกไว้บนแผ่นศิลาข้างซุ้มประตูทั้งเจ็ดนี้

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองถุนซี ตั้งอยู่ในมณฑลอันฮุย เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ที่ตีนเขาหวงซาน ตั้งอยู่บนถนนที่ปูด้วยก้อนหินสายเดียวประมาณ 300 เมตร มีร้านขายของข้างถนนเป็นร้านค้าเก่าแก่โบราณ และยังค้าขายในลักษณะโบราณด้วย /นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ฮุ่ยโจว หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ของมณฑลอันฮุย ที่มีภาพและโบราณวัตถุที่แสดงถึง ประวัติของเมืองฮุยโจว เช่น การแกะสลัก แท่นฝนหมึก และของลํ้าค่าจัดแสดงมากมาย

อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณเหล่าเจีย เป็นถนนคนเดินสายเล็กๆ ยาว 1,200 กว่าเมตร ตัดอยู่กลางเมืองถุนซี จุดเด่นของถนนสายนี้ อยู่ที่อาคารสองฝั่งที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยหมิง-ชิง และได้ร้บการอนุรักษไว้อย่างดีจนกระทั่งทุกวันนี้ โดยปัจจุบันตลอดถนนทั้งเส้นเป็นถนนสายวัฒนธรรม มีร้านขายอาหารท้องถิ่น ร้านขายงานศิลปะ ภาพวาด เครื่องปั้น หินสลัก เครื่องประดับ เครื่องเรือน เครื่องแต่งบ้าน ชาจีน ฯลฯ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / พักค้างคืนที่ XIANGMING HOTEL
วันที่แปด ล่องเรือแม่น้ำซินอานเจียง - หมู่บ้านเจียงหลิง – เมืองหังโจว สนามบิน

เช้ารับประทานอาหารเช้าพร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านล่องเรือชมระเบียงภาพเขียน “แม่น้ำซินอานเจียง สายเลือดหลักของชาว ฮุยโจว มีต้นธารจากป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ของฮุยโจว แล้วไหลลงสู่แม่น้ำเฉียนถางเจียง แม่น้ำฉางเจียง (แยงซี) ตามลำดับ มีความยาวตลอดลำน้ำ 373 กม. สองฝั่งลำน้ำมีหมู่บ้านผนังขาว หลังคาเขียวแกมดำสามชั้นตั้งเรียงราย สลับด้วยสวนผีผา (นำมาสกัดทำยาแก้ไอ -ปี่แป่กอ) แปลงโหยวไช่ฮวา(ผักน้ำมัน) ต้นจัง (การบูร) อันเก่าแก่ ฯลฯ ด้วยทิวทัศน์ที่ งดงามไปด้วย ขุนเขา แมกไม้ สายธาร บ้านเรือนเช่นนี้เอง จึงได้รับการเรียกขานว่า "ระเบียงภาพวาดสองฝั่งซินอานเจียง"ทว่า ในเวลาเดียวกัน สายน้ำนี้เองที่ได้จากพรากคนรักของหญิงสาวชาวฮุยโจวให้เธอต้องจากพี่น้อง เพื่อนรัก หรือกระทั่งถึงคนรักหลังวันแต่งงานไม่นาน”

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
แวะชม หมู่บ้านเจียงหลิง หมู่บ้านทางธรรมชาติ รูปแบบนาขั้นบันไดโอบล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่และในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนจะมีดอกคาโนล่าที่บานสะพรั่ง เป็นจุดถ่ายภาพ “Heaven and Earth” เดินทางต่อสู่เมืองหังโจว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น /นำท่านเดินทางสู่สนามบินหังโจวเพื่อบินกลับกรุงเทพฯ

22.40เครื่องบินออกเดินทางจากสนามบินหังโจว โดยเที่ยวบิน CA715

วันที่เก้า สุวรรณภูมิ

01.40ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน TG+CA
2.ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีน 1,500 บาท
3.ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)ระดับ 4-5*
4.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
5.ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
6.ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
8.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
9.ค่าทิปพนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

อัตรานี้ไม่รวม

1.กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
3.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4.ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถ ที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว สถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1. Passport ตัวจริง
2. รูปถ่ายสี พื้นขาว 2” 2 ใบ รูปใส่ชุดข้าราชการใช้ไม่ได้
3. นามบัตรที่ทำงาน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6.ชื่อและเบอร์ติดต่อ กรณีฉุกเฉิน
7. กรณีเด็ก อายุไม่ถึง 18 ปี
-สำเนาสูติบัตร

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ rsvn@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ rsvn@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

โปรดชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท เพื่อยื่นยันการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 25 วัน

การยกเลิก
1.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด(ยกเว้นลูกค้าที่ออกตั๋วแล้ว)
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 60 วันขึ้นไปเก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ20,000 บาท(ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง)
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์(ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง)
5.ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทน
ในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ


วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

ทัวร์จีน ทัวร์หวงซาน จิ่วหัวซาน หมู่บ้านโบราณหงชุน เจียงเหลียง 9 วัน (ราคา / ท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
26 พ.ค. 61 - 3 มิ.ย. 61 66,900 64,900 65,900 12,000
จองทัวร์   เต็ม ปิดกรุ๊ป 
18 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61 66,900 64,900 65,900 12,000
จองทัวร์   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 พ.ค 

 

สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์จีน ทัวร์หวงซาน จิ่วหัวซาน หมู่บ้านโบราณหงชุน เจียงเหลียง 9 วัน
ชื่อลูกค้า: อีมเล์:  เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์จีน ทัวร์หัวซาน ทัวร์จิ่วหัวซาน ทัวร์หวงซาน
TOP